Dosje javnega naročila 002728/2017
Naročnik: OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
Blago: Nakup novega smetarskega vozila
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 165.005,00 EUR

JN002728/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.04.2017
JN002728/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.05.2017
JN002728/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.06.2017
JN002728/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.06.2017

    JN002728/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 067-125905
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
SI
Bohinjska Bistrica
Slovenija
Občina Bohinj
obcina@bohinj.si
+386 45770100
+386 45721864

Internetni naslovi
http://obcina.bohinj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://obcina.bohinj.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup novega smetarskega vozila
Referenčna številka dokumenta: 430-3/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144510
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup in dobava novega smetarskega vozila s komunalno prirejeno šasijo s kratko kabino, vključno z nadgradnjo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144510
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI022 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Smetarsko vozilo mora omogočiti zbiranje in prevažanje mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov, manjših kosovnih in ločeno zbranih frakcij odpadkov (papir, steklo, embalaža, ipd).
Vozilo mora biti s prirejeno šasijo s kratko kabino pripravljeno za montažo smetarske nadgradnje, skupne dovoljene mase do 19 ton s 4 x 2 pogonom. Nadgradnja minimalne prostornine 12,5 m³ (računano v skladu s SIST EN 1501-1) mora biti sestavljena iz dveh osnovnih delov: kesona in vrat. Celotna največja višina skupaj z vozilom ne sme presegati 3.400 mm. Ostale tehnične zahteve so razvidne iz obrazca št. 9.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.05.2017   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.09.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.05.2017   09:30
Kraj: Sejna soba Občine Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.04.2017   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
Bohinjska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.04.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.04.2017   12:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji na strani 18 - Pogoj 4 - Reference navajate, da reference ustrezajo, če je ponudnik v obdobju zadnjih treh let dobavil najmanj tri smetarska vozila z nadgradnjami, ki so ponujeni identične v nato navedenih zahtevah.
V točki 15 (stran 12) skladno z zakonom navajate, da lahko gospodarski subjekt v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, denimo svojega principala.
Zakonske podlage za zahtevo, da mora izključno ponudnik, ne pa namesto njega njegov dobavitelj - priznan evropski proizvajalec nadgradenj, predložiti reference, ni.
Naročniku zato predlagamo, da zahtevo o predložitvi referenc oblikuje tako, da bo upošteval tudi dobavo treh smetarskih vozil, ki jih je proizvajalec, ki ga ponudnik na slovenskem trgu zastopa, prodal kupcem v EU v omejenem obdobju zadnjih treh let.


ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik referenc ne omejuje na območje Republike Slovenije. Referenca je po svoji naravi dokazilo, da je gospodarski subjekt sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je istovrstno gradnjo ali storitev v preteklosti že večkrat uspešno izvedel ali da je pod podobnimi pogoji že uspešno dobavil istovrstno blago. Naročnik lahko na podlagi dokazila, da je gospodarski subjekt že uspešno izvedel primerljivo naročilo, utemeljeno sklepa, da ima tak subjekt ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Reference niso kapacitete – zmogljivosti v smislu opreme, kadrov, mehanizacije, finančnih sredstev itd., kar si je mogoče izposoditi od drugih subjektov, temveč izkazujejo stopnjo usposobljenosti, znanja in izkušenj. Tega si ni mogoče izposojati na enak način kot opremo, ker gre za lastnosti, ki so tesno povezane z osebo gospodarskega subjekta oz. njegovim kadrom.
Ponudniki naj predložijo obrazec referenc za najmanj tri smetarska vozila s primernimi nadgradnjami, ki so jih v zadnjih treh letih pred dnevom objave naročila dobavili kjerkoli na območju EU.

Lep pozdrav.
Datum objave: 14.04.2017   09:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ker vašega odgovora ne razumemo, vas konkretno sprašujemo ali boste priznali reference našega principala z območja EU, ki letno proizvede čez 500 primerljivih nadgradenj. Sami smo v treh letih prodali 5 primerljivih nadgradenj, ki pa se v eni točki ne skladajo z nadgradnjo iz vaših tehničnih specifikacij.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani!
Reference principala ne moremo upoštevati. Kot je bilo zapisano že v prejšnjem odgovoru, reference niso kapacitete, ki bi si jih bilo mogoče izposoditi.

Lep pozdrav.