Dosje javnega naročila NMV8294/2015
Naročnik: AKOS 
Storitve: Kadrovske storitve, razen storitev posredovanja in zagotavljanja delovne sile
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 49.971,20 EUR

NMV8294/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.12.2015
NMV81/2016 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 06.01.2016
NMV1313/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.03.2016
NMV1313/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2016
    NMV8294/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Kadrovske storitve, razen storitev posredovanja in zagotavljanja delovne sile

Datum objave: 30. 12. 2015
Številka objave: NMV8294/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): AKOS, Stegne 7, Kontakt: Željko Smiljanić, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 15836300. Telefaks +386 15111101. E-pošta info.box@akos-rs.si.
Internetni naslovi: http://www.akos-rs.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Kadrovsko svetovanje, usposabljanje kariernih svetovalcev, sodelovanje pri razpisnem postopku in selekciji kadrov ter izvedba psiholoških testiranj
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je kadrovsko svetovanje, usposabljanje kariernih svetovalcev pri naročniku, sodelovanje pri razpisnem postopku in selekciji kadrov ter izvedba psiholoških testiranj za zaposlitvene kandidate.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 79630000 (Kadrovske storitve, razen storitev posredovanja in zagotavljanja delovne sile)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/12/10767-33344907454013306838/Kadrov
sko_svetovanje.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 11. 1. 2016
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 11. 1. 2016
Čas: 12:00
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 5. 1. 2016
Čas: 23:59
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 12. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV81/2016, Kadrovske storitve, razen storitev posredovanja in zagotavljanja delovne sile; datum objave: 6. 1. 2016
  • NMV1313/2016, Storitve: Kadrovske storitve, razen storitev posredovanja in zagotavljanja delovne sile; datum objave: 3. 3. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.01.2016   10:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

imamo dve vprašanji:
zanima nas, če lahko pri izvedbi razpisanih nalog sodelujejo poleg treh psihologov tudi drugi strokovni kadrovski sodelavci z ustreznimi izkušnjami?
Ali se šteje za ustrezno razmerje, če je s psihologom sklenjena podjemna pogodba?

ODGOVOR:
Pozdravljeni!

Skladno z razpisno dokumentacijo št. 4300-42/2015/2 mora ponudnik zagotoviti, da je kadrovsko sposoben izvesti predmet naročila z navedbo vsaj 3 (treh) psihologov, zaposlenih oziroma v pogodbenem odnosu pri ponudniku, pri čemer mora imeti vsaj 1 (eden) (vodja projektne skupine) izkušnje s področja vodenja kadrovanja (npr. vodja kadrovske službe), vsi 3 (trije) pa vsaj 1 (eno) referenco, ki na dan oddaje ponudb ni starejša od 3 (treh) let, na področju svetovanja pri izbirnem postopku visoko strokovnih in visoko izobraženih zaposlitvenih kandidatov v smislu njihovega optimalnega umeščanja v kompetenčni profil naročnika, ki vključuje tudi izvajanje psihološkega testiranja (točka 12.3.3. razpisnih pogojev).

Podatek o izobrazbi drugih zaposlenih ali zaposlenih, ki so s ponudnikom v pogodbenem odnosu pri ponudniku, za konkreten postopek in izvedbo javnega naročila ni relevanten.

Skladno s točko 4.2. razpisne dokumentacije lahko ponudnik izvede predmetno javno naročilo sam ali s podizvajalci, kar pomeni, da lahko ponudnik izvede javno naročilo tudi s psihologom, s katerim ima sklenjeno podjemno pogodbo. Pri tem Agencija opozarja, da morajo biti izpolnjeni vsi pogoji iz točke 4.2. I. poglavja in točke 2. in 12. II. poglavja razpisne dokumentacije.


Datum objave: 06.01.2016   12:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
- glede na datumu objave ugotavljamo, da je rok 11.1.2015 izredno kratek (7 delovnih dni) oz. nesorazmeren s kompleksnostjo javnega naročila, ki terja ustrezno organizacijo resursov na strani ponudnikov zato zahtevamo, da se rok za oddajo ponudb podaljša.
- glede potrebe po zaposlovanju (ali pogodbenem sodelovanju) 3 psihologov: zahteva je nejasna saj je pojem "psiholog" širok in vključuje raznoliko množico vej psihologije: kadrovsko-menedžerska, industrijska, klinična, socialna, kognitivna, forenzična, pedagoška, razvojna, zdravstvena psihologija in nevropsihologija. Prav zaradi tega se kot psihologi nazivajo klinični psihologi (Po končanem 5-letnem dodiplomskem univerzitetnem študiju psihologije mora psiholog najprej opraviti enoletno pripravništvo v zdravstvu, ki ga zaključi s strokovnim izpitom. Temu sledita 2 leti dela pod mentorstvom na določenem področju v zdravstvu, nato lahko psiholog prične z opravljanjem 4 leta trajajoče specializacije iz klinične psihologije, ki se zaključi s specialističnim izpitom), ter psihologi, ki so zaključili smer psihologije na Filozofski fakulteti. Prosimo za pojasnilo katero vrsto, smer in stopnjo izobrazbe ali dodatnih kvalifikacij boste upoštevala kot zadostno za izpolnitev kriterija »psiholog«.
- zahteva po sodelovanju najmanj treh psihologov je nesorazmerna. Prosimo za pojasnilo s čim utemeljujete, da je sodelovanje najmanj treh psihologov glede na število zaposlenih in predvideno število opravljenih intervjujev potrebno. Prosimo, če glede na podatke iz predhodnih obdobij in vaših načrtov za leto 2016 oz. obdobje na katerega se javni razpis nanaša navedete, kolikšno je število predvidenih kandidatov, ki bodo predmet obravnave in za kakšno število delovnih mest bodo storitve izvajane (za vsako področje posebej: sodelovanje in svetovanje, izvajanje psih. testiranja in usposabljanje kariernih svetovalcev, splošno kadrovsko svetovanje).
- prosimo za pojasnilo zakaj je zahtevana izobrazba psihologa tudi v primeru optimizacije in racionalizacije delovanja na kadrovskem področju, ki je izrazito procesne narave,
- prosimo za informacijo o tem kje je dostopna Metodologija izbirne postopka z dne 10.06.2015, ki jo navajate v razpisni dokumentaciji oz. kako se potencialni ponudniki lahko z njo seznanimo, tako da na podlagi zahtev, ki so vsebovane v metodologiji ustrezno ocenimo storitev. V nasprotnem primeru, torej če metodologija ni znana, je v izraziti prednosti ponudnik, ki je metodologijo morebiti pripravil.
- glede izkušenj vodje projektne skupine – izkušnje s področja kadrovanja: primeroma navajate da je primerna izkušnja »vodja kadrovske službe« -> ali je poleg vodenja kadrovske službe primerno tudi delo v kadrovski službi na področju kadrovanja. Zanima nas tudi ali je zahtevi s področja kadrovanja lahko zadoščeno na način, da imajo te izkušnje drugi člani projektne skupine – ne psihologi.
- pri točki 4 – usposabljanje kariernega svetovalca (obrazec 2 – predračun) omenjate količino 2 – ali je mišljeno usposabljanje dveh svetovalcev ali sta predvideni dve usposabljanji za več kariernih svetovalcev pri vas?
- ali je glede na obrazec 7 mišljeno, da vse projektne aktivnosti izvajajo samo 3 strokovni izvajalci psihologi ali lahko pri izvajanju določenih aktivnosti (npr. kadrovsko svetovanje, ki je sistemske oz. procesne narave) sodelujejo tudi strokovnjaki (svetovalci) z referencami na tem področju, pri uvajanju podobnih storitev v drugih organizacijah?ODGOVOR:
Pozdravljeni!

- Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS bo rok za predložitev ponudbe podaljšala za tri dni, to je do 14.1.2016 do 10.00 ure po lokalnem času.

- Agencija pod pojem psiholog šteje osebo, ki je končala študij psihologije in pridobila vsaj univerzitetno (prejšnja) ali magistrsko (2. bolonjska stopnja) izobrazbo.

- zahtevo po sodelovanju najmanj treh psihologov utemeljujemo z dejstvom, da Agencija od izvajalca pogodbe pričakuje izredno visoko stopnjo odzivnosti in prilagodljivosti, kar (po dosedanjih izkušnjah) lahko zagotovi le izvajalec, ki ima ves čas na razpolago vsaj tri osebe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Agencija namreč od izvajalca pričakuje, da bo lahko vodil več postopkov (aktivnosti) istočasno.

- iz razpisne dokumentacije je razvidno, da bodo predmet obravnave kandidati za deset (10) delovnih mest

- v zvezi z vprašanjem glede potrebe po psihologu v primeru optimizacije in racionalizacije delovanja na kadrovskem področju Agencija pojasnjuje, da pod splošno kadrovsko svetovanje niso mišljeni zgolj kadrovski procesi. Iz naslova in vsebine razpisne dokumentacije je razvidno, da gre za kompleksnejši nabor storitev, ki jih bo izvajalec opravil za naročnika. Poznavanje psiholoških karakteristik posameznikov bo namreč dodana vrednost pri optimizaciji in racionalizaciji na kadrovskem področju. Izbira enega izvajalca za celoten nabor storitev pomeni tudi večjo povezljivost in transparentnost med storitvami, ki so navedene v razpisni dokumentaciji (tehnične karakteristike). S tem je zagotovljena tudi racionalizacija procesov.

- Metodologija izbirnega postopka je objavljena kot priloga razpisne dokumentacije

- glede vprašanja o izkušnjah vodje projektne skupine - izkušnje s področja kadrovanja Agencija pojasnjuje, da od vodje projektne skupine pričakuje, da ima le ta izkušnje s strateškim kadrovanjem in ne kadrovanjem na operativni ravni

- mišljeno je usposabljanje za 2 karierna svetovalca (glej predračun), oziroma drugače, če se tako pogodbeni stranki dogovorita (glej 7. člen vzorca pogodbe)

- v zvezi z zadnjim vprašanjem Agencija pojasnjuje, da Agencija od izvajalca pričakuje integrirane izkušnje in znanja s področja psihologije. Agencija namreč že razpolaga z določenimi znanji in različno izobrazbeno strukturo (zaposleni v Agenciji), psiholog pa bo ta znanja dopolnil.