Dosje javnega naročila 003228/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba rekonstrukcije OŠ Franca Rozmana Staneta v Ljubljani
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.667.098,85 EUR

JN003228/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.04.2017
JN003228/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.05.2017
JN003228/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.09.2017
JN003228/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.11.2017
JN003228/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.11.2017
JN003228/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.05.2018
JN003228/2017-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.07.2018
JN003228/2017-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.10.2018
JN003228/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 05.12.2018
JN003228/2017-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN003228/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Irena Stopar Kavčič
irena.stopar@ljubljana.si
+386 13064433
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/196492/DOKUMENTACIJA_ZA_RAZPIS.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Milan Čerkez
milan.cerkez@ljubljana.si
+386 13064665

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba rekonstrukcije OŠ Franca Rozmana Staneta v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: 430-673/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214210
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Podrobnejši opis predmeta naročial je razviden iz popisov del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba rekonstrukcije OŠ Franca Rozmana Staneta v Ljubljani. Podrobnejši opis predmeta naročial je razviden iz popisov del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
RAZVIDNO IZ DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
RAZVIDNO IZ DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
RAZVIDNO IZ DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
RAZVIDNO IZ DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
RAZVIDNO IZ DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
RAZVIDNO IZ DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.05.2017   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.09.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.04.2017   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.04.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.04.2017   12:48
Za predmetno naročilo si lahko gospodarski subjekti ogledajo celotno dokumentacijo v zvezi s predmetnim naročilom na povezavi: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/izvedba-rekonstrukcije-os-franca-rozmana-staneta/

Datum objave: 18.04.2017   14:41
VPRAŠANJE
Nemudoma prosimo za podaljšanje roka, saj je nerealno, da podate tako kratek rok za tako obsežen projekt, poleg tega, da so vmes še prazniki, ko je večina dobaviteljev in kooperantov odsotnih.

Hvala za razumevanje!

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo prijav.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni, V razpisni dokumentaciji ni popisa del/materiala. Prosim če objavite.

ODGOVOR
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila bo naročnik postopek izvedel v dveh zaporednih fazah:
- prva faza: ugotavljanje sposobnosti.
- druga faza: predložitev prve ponudbe in pogajanja s predložitvijo končnih ponudb.

V prvi fazi bo naročnik z odločitvijo priznal sposobnost gospodarskim subjektom, ki bodo predložili prijave, s katerimi izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Gospodarski subjekti pri prijavi predložijo naslednjo dokumentacijo:
- PRILOGA 1 (Prijava za sodelovanje),
- PRILOGA 2 (Obrazec ESPD),
- PRILOGA 3 (Finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudb).

Gospodarski subjekti, ki jim bo na podlagi prijave priznana sposobnost, bodo povabljeni s povabilom k oddaji prve ponudbe (sestavni del povabila k oddaj prve ponudbe bodo tudi popisi del), da predložijo prvo ponudbo in popise del.
Datum objave: 19.04.2017   08:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na spletni strani, ki ste jo navedli še vedno ni objavljenega popisa del in materiala za strojne inštalacije.

ODGOVOR
Naročnik je na predmetno vprašanje že podal odgovor.Datum objave: 20.04.2017   13:08

Datum prejema: 19.4.2017 11.31
Sprašujemo naročnika, ali razumemo prav, da lahko tudi samo ena referenca ponudnika (en posel), ki vsebuje hkrati rekonstrukcijo v v zahtevani vrednosti in klasifikaciji ter novogradnjo s telovadnico v zahtevani vrednosti in klasifikaciji, pokrije zahteve po referencah za ponudnika in kadre, navedene v razpisni dokumentaciji. Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR:
Ne. Gospodarski subjekt mora v okviru prijave izkazati, da je uspešno zaključil vsaj dva referenčna posla in sicer enega za rekonstrukcijo objekta s klasifikacijsko oznako 12630, 12640 in 12650 v vrednosti najmanj 1.500.000,00 EUR z DDV za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in vsaj enega za novogradnjo s telovadnico s klasifikacijsko oznako 12630, 12640 in 12650 v vrednosti najmanj 2.000.000,00 EUR z DDV za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Enako velja za reference pri kadru.

Datum: 19.4.2017 14.26
Sprašujemo naročnika po informaciji in razkritju Nadzora pri tem razpisu, saj upamo, da na tem projektu naročnik ne bo nastavil istega Nadzora za gradbena dela, kot v prvi fazi, in sicer zaradi njegove izredne nestrokovnosti.

ODGOVOR:
Naročnik bo nadzornika za GOI dela izbral skladno z ZJN-3. Postopek je v teku.

Datum: 19.4.2017 15:31
Spoštovani, predlagamo spremembo drugega referenčnega pogoja (tako za podjetje kot odgovornega vodjo del), in sicer na naslednji način:
- vsaj en posel novogradnje s klasifikacijsko oznako 12630, 12640 in 12650 v vrednosti najmanj 2.000.000,00 EUR z DDV za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.
Menimo, da je ponudnik, ki izpolnjuje zgornji referenčni pogoj brez telovadnice sposoben enakovredno opraviti posel, saj v referenčnem pogoju omenjene klasifikacije ponujajo nabor objektov (vrtci z igralnicami, fakultete s predavalnicami,…), ki obsegajo večje prostore in zaradi katerih ponudnikova kvaliteta izvedbe ni pod vprašajem.

Predlagamo tudi spremembo referenčnih pogojev za odgovornega vodjo del, in sicer na način, da se prvi referenčni pogoj, ki se glasi:
- vsaj ena rekonstrukcija objekta s klasifikacijsko oznako 12630, 12640 in 12650 v vrednosti najmanj 1.500.000,00 EUR z DDV za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje,
vrednostno za odgovornega vodjo prepolovi, saj smo mnenja, da je takšnih odgovornih vodij del, ki bi izpolnjevali oba trenutno napisana pogoja, zelo malo, s čimer je ogrožena konkurenčnost ponudb.


Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.
Datum objave: 24.04.2017   08:01
Datum prejema: 19.4.2017 10.10
Spoštovani!
Ponudnik kot redni udeleženec na javnih razpisih ugotavlja, da so projekti za izvedbo javnega naročila dostikrat med seboj neusklajeni, zaradi česar posledično prihaja do napak pri sami izvedbi pogodbeno dogovorjenih del. V praksi skušajo naročniki krivdo za nastanek napak prevaliti na izvajalca, čeprav izvajalec le izvaja pogodbeno dogovorjena dela, kot jih je naročnik opredelil v popisu del. Glede na to, da je dolžnost naročnika, kot dobrega strokovnjaka, da preudarno in z veliko mero skrbnosti pripravi popis del, glede na projektno dokumentacijo, ni pravično, da izvajalec trpi nastanek škode zaradi napake, ki izhaja iz same projektne dokumentacije, katero je sestavil projektant. Naročniku je vinkulirana zavarovalna polica projektanta, iz katere se lahko poplača ob nastanku morebitne škode, izvajalec pa je ob takšnem škodnem dogodku prepuščen v nemilost naročnika, ali bo povrnil škodo tudi izvajalcu. Izvajalec je v primeru takšnega dogodka postavljen v neupravičeno slabši in podrejeni položaj, saj kljub temu, da se v okviru javnega naročanja v primeru dvoma odloča v korist ponudnika (torej tudi če je ponudnik oz. izvajalec dvomil v ustreznost pripravljenega obsega del), povrnitev nastale škode ne more zahtevati od za škodo neposredno odgovorne osebe.
Ponudnik zato poziva naročnika, da ob sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila, predvidi tudi možnost vinkulacije zavarovalne police projektanta v korist izvajalca.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR:
Naročnik za vinkulacijo zavarovalne police projektanta v korist izvajalca, glede na sam postopek oddaje javnega naročanja in glede na pogodbena razmerja, nima nikakršne pravne, kot tudi ne dejanske podlage.

Datum prejema: 19.4.2017 10.10
Spoštovani!
Ali prav razumemo, da je popis del iz razpisne dokumentacije merodajen za določanje obsega pogodbenih del in ponudnikove cene, tudi v primeru odstopanj vsebine popisa del od projektne dokumentacije?
Ponudnik si razlaga, da je naročnik kot dober strokovnjak na področju priprave razpisne dokumentacije, pripravil popis del tako, da le ta vključuje vsa dela in materiale, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta glede na projektno dokumentacijo, (zato ponudnik ne odgovarja za morebitne napake pri določanju obsega del).
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR:
Naročnik je res dolžan pripraviti preko projektanta kot izdelovalca projektne dokumentacije tako dokumentacijo, da zagotavlja celostno izvedbo. Toda tudi izvajalec ima odgovornost kot skrben strokovnjak (84. člen veljavnega ZGO-1) pred pričetkom del ali med izvajanjem del opraviti pregled projekta za izvedbo in obvezo opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitna ugotovljena neskladja oz. pomanjkljivosti in zahtevati odpravo le teh. Menimo, da so zadeve dovolj jasno postavljene.
Poleg tega je pa obračun razpisanih del po sistemu enotnih cen in količin iz potrjene gradbene knjige ter so predmet obračuna in plačila dejanska kvalitetno izvedena dela.


Datum prejema: 21.4.2017 ob 13.51
Spoštovani,
Naročnik je kot pogoj postavil, da se mora gospodarski subjekt – ponudnik izkazati z naslednjimi referencami:
Ø REFERENCE:
o Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v obdobju od 1.1.2011 dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili, uspešno zaključil vsaj:
• En posel rekonstrukcije objekta s klasifikacijo 12630, 12640 in 12650 v vrednosti najmanj 1.500.000,00 EUR z DDV za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje IN
• Vsaj en posel novogradnje s telovadnico s klasifikacijsko oznako 12630, 12640 in 12650 v vrednosti najmanj 2.000.000,00 EUR z DDV za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje
Ø KADRI:
o Gospodarski subjekt mora izkazati, da oseba, ki bo navedena kot OVD izpolnjuje pogoje v skladu z ZGO-1 in se izkaže, da je v obdobju od 1.1.2011 dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili opravljal funkcijo OVD pri:
• Vsaj 1 rekonstrukciji objekta s klasifikacijo 12630, 12640 in 12650 v vrednosti najmanj 1.500.000,00 EUR z DDV za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje IN
• Vsaj 1 posel novogradnje s telovadnico s klasifikacijsko oznako 12630, 12640 in 12650 v vrednosti najmanj 2.000.000,00 EUR z DDV za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje

Glede na to, da je naročnik med zahtevane reference navedel tudi reference iz klasifikacije 12640 (stavbe za zdravstveno oskrbo), ki ne izkazujejo na direktne navezave na izgradnjo ali rekonstrukcijo osnovne šole, menimo, da bi lahko naročnik upošteval tudi objekte po CC-SI 12610 (stavbe za kulturo) in objekte po CC-SI 12620 (muzeji in knjižnice). Smatramo namreč, da se specifikacije, vezane na reference klasifikacije CC-SI 12610 in 12620 nanašajo tudi na kvalitetno rekonstrukcijo osnovne šole, saj ima vsaka osnovna šola tudi knjižnico, glasbeno učilnico, prostor za kulturne prireditve, s čimer se lahko ponudnik lahko predstavi kot bolj kvalificiran za izvedbo javnega naročila.

Zato prosimo in pričakujemo od naročnika, da pri zahtevah tako za ponudnika in enako pri zahtevah za kadre, razširi področje referenc na objekte po celotni klasifikaciji CC-SI 126 – torej Stavbe splošnega družbenega pomena.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev.