Dosje javnega naročila 002876/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi dveh cestnih pročelij s stavbnim pohištvom na stavbi Resljeva 16 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 218.244,01 EUR

JN002876/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.04.2017
JN002876/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.04.2017
JN002876/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2017
JN002876/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.09.2017
JN002876/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2017
Zahtevek za revizijo

    JN002876/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Aleš Muzlovič
ales.muzlovic@ljubljana.si
+386 13064444
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/196575/RD_Resljeva_16_LMM.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/196575/espd/ESPD_Resljeva_16_LMM.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi dveh cestnih pročelij s stavbnim pohištvom na stavbi Resljeva 16 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto
Referenčna številka dokumenta: 430-245/2017-16
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi dveh cestnih pročelij s stavbnim pohištvom na stavbi Resljeva 16 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45262500
45421000
45442100
45454100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Resljeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi dveh cestnih pročelij s stavbnim pohištvom na stavbi Resljeva 16 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto. Količina in obseg naročila ter pogoji izvedbe so razvidni iz popisa del št. 1615/2016-4 (27.1.2017), kulturno varstvenih pogojev ZVKDS, OE Ljubljana št. 35102-0698/2015-9 z 20.12.2016 in kulturno varstvenega soglasja ZVKDS, OE Ljubljana, št. 35102-0698/2015-9 z 1.2.2017, ki so priloge razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 140
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2017   13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 2. nadstropje, sejna soba

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.04.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.04.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.04.2017   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik zahtevo za reference oblikoval takole:

2 istovrstna posla obnove dveh cestnih pročelij s stavbnim pohištvom, kot je predmet tega javnega naročila, v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV. Upoštevale se bodo le tiste reference ponudnika, ki zajemajo obnovo vidnih betonov na fasadah stavb s statusom kulturnega spomenika ali kulturne dediščine.

Naše vprašanje pa je, kaj je naročnik mislil pod termin istovrsten posel obnove dveh cestnih pročelij? Ali mora obsegati en referenčen objekt, obnovo dveh strani cestne fasade istega objekta? In potem moramo priložiti dve taki referenci?

V drugem delu pa piše obnova vidnih betonov na fasadah stavb – stavbe načeloma niso samo iz vidnih betonov brez fasade? Ali je v tem primeru vidni beton mišljena zidarska fasada brez toplotne izolacije oziroma obnova fasadnih ometov stavbe?


ODGOVOR

- Naročnik spreminja zahtevo iz 3. točke pogojev za sodelovanje iz III. poglavja razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila, da se ta pravilno glasi:

»Gospodarski subjekt je v obdobju zadnji petih let pred oddajo ponudbe uspešno, kakovostno in pravočasno izvedel:
- vsaj dva istovrstna posla kot je predmet tega javnega naročila, skladno z razpisno dokumentacijo, v vrednosti vsakega najmanj 100.000,00 EUR brez DDV. Upoštevale se bodo le tiste reference ponudnika, ki zajemajo obnovo fasade in strehe pri celoviti obnovi stavb na območjih, ki so vpisana v register nepremične kulturne dediščine oziroma razglašena za kulturni spomenik (npr. staro mestno jedro) ter stavbe, ki jih je Zavod za kulturno dediščino, območna enota ZVKDS, kjer se je izvajala obnova, uradno predlagal za razglasitev kot arhitekturni spomenik ter stavbe, ki so z odlokom že razglašene za kulturne spomenike.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.«


- Naročnik prav tako spreminja zahtevo iz 4. točke pogojev za sodelovanje iz III. poglavja razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila, da se ta pravilno glasi:
»Gospodarski subjekt mora imenovati odgovornega vodjo del. Odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1-NPB16) in se izkazati z dvema referencama istovrstnega posla obnove dveh cestnih pročelij s stavbnim pohištvom, kot je predmet tega javnega naročila, skladno z razpisno dokumentacijo, v zadnjih petih letih. Upoštevale se bodo le tiste reference odgovornega vodje del, ki zajemajo obnovo fasade in strehe pri celoviti obnovi stavb na območjih, ki so vpisana v register nepremične kulturne dediščine oziroma razglašena za kulturni spomenik (npr. staro mestno jedro) ter stavbe, ki jih je Zavod za kulturno dediščino, območna enota ZVKDS, kjer se je izvajala obnova, uradno predlagal za razglasitev kot arhitekturni spomenik ter stavbe, ki so z odlokom že razglašene za kulturne spomenike. Vrednost vsakega izvedenega posla je morala biti vsaj 100.000,00 EUR brez DDV.

Iz opisa referenčnega dela odgovornega vodje del mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot so dela, ki jih prevzema.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.«


- Ponudnik mora v ponudbi navesti vsaj dva referenčna posla v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV za vsakega. Referenčni posel mora obsegati dela, ki so navedena v zahtevi iz 3. točke pogojev za sodelovanje iz III. poglavja razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila. Prav tako ni potrebno, da posamezni istovrstni referenčni posel obsega 2 cestni fasadi, temveč lahko le 1 ali 2 ali več fasad saj je pogoj, da gre za celovito obnovo fasade in strehe na objektu kulturne dediščine, kot je navedeno v 3. točki pogojev za sodelovanje iz III. poglavja razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.Vsi ostali pogoji iz razpisne dokumentacije ostajajo nespremenjeni.Datum objave: 12.04.2017   12:43
VPRAŠANJE
V odgovoru navajata: "Upoštevale se bodo le tiste reference ponudnika, ki zajemajo obnovo fasade in strehe pri celoviti obnovi stavb na območjih,..."
Zakaj strehe, če v popisu del ni obnove strehe?
Prosimo, da popravite.


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik bo upošteval tudi tiste reference ponudnika, ki zajemajo obnovo fasade (brez strehe) pri celoviti obnovi stavb na območjih, ki so vpisana v register nepremične kulturne dediščine oziroma razglašena za kulturni spomenik (npr. staro mestno jedro) ter stavbe, ki jih je Zavod za kulturno dediščino, območna enota ZVKDS, kjer se je izvajala obnova, uradno predlagal za razglasitev kot arhitekturni spomenik ter stavbe, ki so z odlokom že razglašene za kulturne spomenike.

Vsi ostali pogoji iz razpisne dokumentacije ostajajo nespremenjeni.


Datum objave: 12.04.2017   12:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v kulturnovarstvenih pogojih konservatorka navaja, da lahko konservatorsko - restavratorske posege izvaja restavrator - konservator z opravljenim strokovnim izpitom.
Zakaj teh pogojev niste navedli v razpisno dokumentacijo?

ODGOVOR

Spoštovani.

Pogoja, da lahko določene konservatorsko - restavratorske posege izvaja le restavrator - konservator z opravljenim strokovnim izpitom, nismo navedli v razpisni dokumentaciji, ker je ta pogoj naveden v kulturno-varstvenih pogojih, ki so skupaj s kulturno-varstvenem soglasjem in popisom del sestavni deli razpisne dokumentacije.

Navedenega pogoja nismo postavili neposredno na MOL temveč na ZVKDS, ki je državna ustanova, pristojna za varovanje kulturne dediščine in je zato zapisan v njihovih kulturno-varstvenih pogojih.

V popisu del je v uvodnih alinejah zapisano, da mora izvajalec pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS, OE Ljubljana, ki so navedene v kulturno varstvenih pogojih (KV) in kulturno varstvenem soglasju, ki sta sestavna dela razpisne dokumentacije. Prav tako je sestavni del osnutek pogodbe, v katerem v 2. členu piše, da izvajalec prevzame izvedbo gradbeno-obrtniških del - vse v skladu z razpisno dokumentacijo.

V kulturnovarstvenih pogojih ZVKDS, OE Ljubljana, je sicer pod točko II. v 2. odstavku zapisano, da lahko le dela na štukaturnih, oblikovanih prvinah dela izvaja restavrator - konservator z opravljenim strokovnim izpitom, v 1. odstavku pa je navedeno da lahko mizarska (okna) in fasaderska dela izvaja le tisti izvajalec, ki je že izvajal dela na podobnih spomeniškovarstvenih objektih z najmanj tremi referencami na objektih kulturne dediščine, potrjenih s strani generalnega konservatorja ZVKDS.Datum objave: 13.04.2017   10:40
VPRAŠANJE
Najlepša hvala za vaš hiter odgovor.
Vljudno vas naprošamo za pojasnilo, kako boste preverjali izpolnjevanje pogoja ZVKDS (da kons.-res. dela lahko izvaja samo konservator restavrator)?
Namreč v razpisni dokumentaciji se zahteva, da se navedejo vsi podizvajalci, obrazca za konservatorja restavratorja pa ni. Čemu ne? Če pa je to pogoj Zavoda.
Podatke OVD-ja je namreč tudi potrebno priložiti v dokumentaciji in ne naknadno.

Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR

- Naročnik spreminja zahtevo iz 4. točke pogojev za sodelovanje iz III. poglavja razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila, da se ta pravilno glasi:

»Gospodarski subjekt mora imenovati odgovornega vodjo del. Odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1-NPB16) in se izkazati z dvema referencama istovrstnega posla obnove dveh cestnih pročelij s stavbnim pohištvom, kot je predmet tega javnega naročila, skladno z razpisno dokumentacijo, v zadnjih petih letih. Upoštevale se bodo le tiste reference odgovornega vodje del, ki zajemajo obnovo fasade in strehe pri celoviti obnovi stavb na območjih, ki so vpisana v register nepremične kulturne dediščine oziroma razglašena za kulturni spomenik (npr. staro mestno jedro) ter stavbe, ki jih je Zavod za kulturno dediščino, območna enota ZVKDS, kjer se je izvajala obnova, uradno predlagal za razglasitev kot arhitekturni spomenik ter stavbe, ki so z odlokom že razglašene za kulturne spomenike. Vrednost vsakega izvedenega posla je morala biti vsaj 100.000,00 EUR brez DDV.

Iz opisa referenčnega dela odgovornega vodje del mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot so dela, ki jih prevzema.


Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.

Gospodarski subjekt mora imenovati vodjo konservatorsko-restavratorskih del, ki mora imeti opravljen strokovni izpit s področja konservatorstva - restavratorstva pri Ministrstvu za kulturo.«


- Ponudnik navede vodjo konservatorsko-restavratorskih del z opravljenim strokovnim izpitom s področja konservatorstva – restavratorstva v obrazec PRILOGA 6 (SEZNAM KADROV) in sicer ga naj navede v novi alineji pod navedbo odgovornega vodjo del.