Dosje javnega naročila 003685/2017
Naročnik: MZI, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Blago: Izdelava in dobava registrskih in preskusnih tablic za motorna in priklopna vozila
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 22.052.197,29 EUR

JN003685/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.04.2017
JN003685/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.04.2017
JN003685/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.05.2017
JN003685/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2017
JN003685/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.12.2017
JN003685/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.01.2018
Zahtevek za revizijo

    JN003685/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 078-150327
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MZI
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mzip.jn@gov.si
mzip.jn@gov.si
+386 14788000
+386 14788140

Internetni naslovi
http://www.mzi.gov.si/

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 014712211

Internetni naslovi
http://www.mo.gov.si/

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mnz@gov.si
+386 14284000

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/197505/RD_RT_13.4.2017.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava in dobava registrskih in preskusnih tablic za motorna in priklopna vozila
Referenčna številka dokumenta: 430-18/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000 DA44
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Izdelava in dobava registrskih, preskusnih in nadomestnih tablic za motorna in priklopna vozila, izdelava in dobava specimnov, skladiščenje in uničevanje tablic
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
14721000
22450000
22458000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
1. Izdelava in dobava registrskih tablic za motorna in priklopna vozila:
1.1 registrske tablice za registrirana vozila,
1.2 registrske tablice za vozila, namenjena za izvoz,
1.3 registrske tablice za vozila Policije,
1.4 registrske tablice za vozila tujih konzularnih in diplomatskih predstavništev,
1.5 registrske tablice za starodobna vozila,
1.6 registrske tablice za vozila Slovenske vojske – bele,
1.7 registrske tablice za vozila Slovenske vojske – maskirne,

2. Izdelava in dobava preskusnih tablic:
2.1 samolepilne preskusne tablice,
2.2 trajne preskusne tablice in
2.3 trajne preskusne tablice za vozila Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske (v nadaljevanju: Slovenske vojske).

3. Izdelava in dobava nadomestnih registrskih tablic:
Določba drugega odstavka 37. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10, 23/15 in 68/16) določa, da se namesto pogrešane, uničene ali obrabljene registrske tablice na zahtevo lastnika vozila izda nova registrska tablica, katere registrske oznake so enake pogrešani, uničeni ali obrabljeni registrski tablici.

4. Izdelava in dobava specimnov registrskih in preskusnih tablic:
Izbrani ponudnik bo na naročnikovo zahtevo izdeloval in dobavljal specimne registrskih in preskusnih tablic, katerih stroški izdelave in dobave morajo biti zajeti v cenah registrskih in preskusnih tablic.

5. Skladiščenje registrskih in preskusnih tablic:
Izbrani ponudnik bo moral zagotavljati skladiščenje zalog registrskih in preskusnih tablic na območju Republike Slovenije v prostorih, ki so ustrezno varovani.

6. Uničevanje registrskih tablic:
Izbrani ponudnik bo moral zagotavljati odvoz izrabljenih registrskih tablic, ki jih bo najmanj enkrat mesečno prevzemal od naročnikov-uporabnikov. Nadalje bo moral zagotavljati varno in sledljivo uničevanje registrskih tablic, ki obsega tudi izdelavo prevzemnih zapisnikov registrskih tablic, ki jih naročniki-uporabniki predajo v uničenje, fotografij posameznih registrskih tablic pred uničenjem in elektronskega seznam uničenih tablic. Prodani odpadni material je prihodek izbranega ponudnika, ki ga mora le-ta všteti v ceno registrskih tablic. Naročnik ocenjuje, da bo letna masa vrnjenih registrskih tablic, namenjenih za reciklažo, cca 16.000 kg.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Vse ostale informacije so razvidne iz razpisne dokumentacije s prilogami.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.05.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.05.2017   12:00
Kraj: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.05.2017   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.05.2017   09:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na objavljen razpis bi želeli naslednja pojasnila:

1.
Glede na odprtost določbe petega odstavka 89. člena ZJN-3, naj se naročnik opredeli do tega, kako bo ravnal v situaciji, če bodo v ponudbah napake, ki jih je dopustno odpraviti. Bo naročnik ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbah (pod pogojem, da ne gre za poseg v dele ponudbe, ki so našteti v šestem odstavku 89. člena ZJN-3) odpravil, bodisi sam bodisi s pozivom ponudniku, ali pa bo takšno ponudbo brez postopka naknadnega dopolnjevanja oz. spreminjanja zavrnil kot nedopustno?

Le vnaprejšnja opredelitev do zgornje problematike zagotavlja enakopravno obravnavo ponudnikov, transparentnost ravnanja naročnika ter izključuje vse možnosti za morebitno arbitrarno odločanje naročnika.

2.
Razpisna dokumentacija zahteva predložitev soglasja iz obrazca 1D za osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali/in nadzornega organa pri ponudniku, partnerju in podizvajalcu. Ali pravilno razumemo, da obrazca 1D za osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali/in nadzornega organa pri subjektu, ki je v ponudbo vključen na podlagi 81. člena ZJN-3, ni treba?

3.
Ustaljena poslovna praksa je, da je pogodbena kazen omejena navzgor do 10% pogodbene vrednosti. Nenazadnje tudi 252. člen OZ določa, da sodišče zniža nesorazmerno visoko določeno pogodbeno kazen. V osnutku krovne pogodbe pogodbena kazen ni omejena. Predlagamo naslednje besedilo: »V primeru zamude dobavnega roka iz prejšnjega člena te pogodbe lahko naročnik oz. naročnik-uporabnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2% nedobavljene vrednosti registrskih tablic in preskusnih tablic ter specimnov registrskih in preskusnih tablic z DDV za vsak dan zamude, vendar največ 10% nedobavljene vrednosti registrskih tablic in preskusnih tablic ter specimnov registrskih in preskusnih tablic z DDV. Skupna vrednost vseh pogodbenih kazni lahko doseže največ 10% pogodbene vrednosti z DDV iz 4. člena te pogodbe.«

Hvala za odgovore!

ODGOVOR št. 1

Spoštovani,

v nadaljevanju podajamo odgovore na zgornja vprašanja:

1.1. Naročnik od ponudnikov pričakuje največjo možno skrbnost pri pripravi ponudbe, zato se v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik ne bo opredelil glede dopolnjevanja oz. spreminjanja ponudb, ZJN-3 pa niti ne določa, da bi se moral naročnik vnaprej opredeliti, na kakšen način in po kakšnem postopku in v kateri fazi postopka bo preverjal izpolnjevanje razlogov za izključitev, pogojev in zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V fazi pregledovanja ponudb pa bomo vsekakor vse ponudnike obravnavali na enakopraven način, kot to zahteva tudi zakon.

1.2. Iz točke 3.1. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izhaja, da razlogi za izključitev veljajo za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi, zato mora biti v fazi preverjanja ponudbe soglasje iz obrazca 1D predloženo za vsak gospodarski subjekt, torej tudi za osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali/in nadzornega organa pri subjektu, ki je v ponudbo vključen na podlagi 81. člena ZJN-3 (uporaba zmogljivosti drugih subjektov). Lahko pa se ta obrazec za te subjekte (kot tudi za ostale) predloži že v sami ponudbi.

1.3.. Naročnik v vzorcu krovne pogodbe o izvedbi javnega naročila spreminja 6. člen tako, da se glasi:

"V primeru zamude dobavnega roka iz prejšnjega člena te pogodbe lahko naročnik oz. naročnik-uporabnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 2% nedobavljene vrednosti registrskih tablic in preskusnih tablic ter specimnov registrskih in preskusnih tablic z DDV za vsak dan zamude. Skupna vrednost vseh pogodbenih kazni po tej pogodbi lahko doseže največ 10% pogodbene vrednosti z DDV iz 4. člena te pogodbe."

Ponudnike prosimo, da vprašanja postavljajo na način, da jih oddajajo ločeno, ker bomo na ta način lahko na nekatera odgovorili prej.

Lep pozdrav, SJN MZIDatum objave: 12.05.2017   09:51
VPRAŠANJE
Predlagamo spremembo zahtev naročnika v okviru točke 3.2.3 Tehnična in/ali strokovna sposobnost, in sicer točka 1. Seznam zahtevanih referenčnih poslov (tehnična sposobnost), saj so v nasprotju z ZJN-3. Zahteva po 3 referencah je, glede na predmet in okoliščine javnega razpisa, diskriminatorna (v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov) in nesorazmerna. Naročnik zahteva, da ponudniki predložijo 3 reference. Kot zainteresirani ponudnik pa menimo, da v primeru takšne zahteve ni nikakršne razlike med eno ali tremi referencami, saj vsaka referenca izkazujejo isto – to je kvalitetno in pravočasno izdelavo in dobavo registrskih tablic (na opredeljenih materialih in z uporabo opredeljenih tehnologij). Morebiten argument, da je izdelava in dobava tistega ponudnika, ki ima več referenc, kvalitetnejša od ponudnika, ki jih ima manj, pa ne zdrži, saj iz referenc jasno izhaja, da svoje pogodbene obveznosti oba izpolnjujeta kvalitetno in pravočasno. Tako po našem mnenju v vsaki dodatni referenci ni nobene dodane vrednosti, saj vsaka od njih izkazuje isto. Hkrati pa je predmet naročila tako specifičen, da je tudi možnost dobiti tak posel in s tem referenco v s Slovenijo primerljivih državah, praktično omejena na po 1 referenco iz vsake države. Zahteva po 3 referencah je tako namenjena zgolj omejevanju konkurence in nima nobenega objektivnega temelja. Državna revizijska komisija (DKOM) je že v številnih odločitvah razveljavila nesorazmerne referenčne pogoje (npr. odločitve 018-067/2013-4, 018-205/2013-3).

Če bi naročnik v nasprotju z načelom sorazmernosti in v nasprotju s prakso DKOM vztrajal pri zahtevi po 3 referencah, predlagamo, da naročnik vsaj razširi časovni okvir referenc na reference/pogodbe, sklenjene v zadnjih 10 letih pred objavo naročila, kar določbe ZJN-3 dopuščajo. Predmet naročila je namreč zelo specifičen, možnih referenc pa je, kot že navedeno, zelo omejeno število (iz vsake države ena referenca).

V kolikor bo naročnik vztrajal pri obstoječih zahtevah iz točke 3.2.3, bomo za zaščito svojih interesov primorani vložiti zahtevek za revizijo zoper sporna določila razpisne dokumentacije.


ODGOVOR št. 2:

Spoštovani!

Naročnik spreminja PRVI in DRUGI odstavek točke 3.2.3.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila kot sledi:

"Ponudnik mora na obrazcu 3.1 izkazati ENO referenčno delo, za katerega je bila pogodba sklenjena v zadnjih DESETIH letih pred datumom objave tega javnega naročila. Referenčno delo mora vključevati izdelavo in dobavo registrskih tablic ali drugih izdelkov, ki temeljijo na materialih iz dela 3.1.A obrazca 3.1. in tehnologijah iz dela 3.1.B obrazca 3.1., s katerimi se izdelujejo registrske tablice, razen tiskarske tehnologije za grbe na registrskih tablicah, kar pomeni, da morajo biti navedeni materiali in tehnologije dejansko uporabljeni. Pri tem mora biti vrednost pogodbe najmanj 2.000.000,00 EUR brez DDV.
Naročnik bo kot referenčno delo priznal zaključeno pogodbo kakor tudi pogodbo, ki je še v izvajanju. V primeru, da je referenčno delo še v izvajanju, mora biti pogodba v izvajanju najmanj 2 leti.

Ponudnik mora navesti podatke o vrsti artikla, pogodbenem partnerju - naročniku (naziv, kontaktna oseba, telefon), o obdobju realizacije ter finančnem obsegu poslovanja v EUR brez DDV."

Lep pozdrav, SJN MZIDatum objave: 22.05.2017   12:27
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da podaljša rok za oddajo ponudb, saj je kot CPV kodo podal napačno kodo: »Aluminij«. Vse navedene kode so namreč popolnoma neustrezne. Situacija je primerljiva, kot če bi naročnik ob javnem naročilu za nabavo vozil kot CPV kodo izbral »železo«, ker je vozilo pretežno iz te snovi. Takšen način določanja CPV kode ne zagotavlja zadostne transparentnosti, ki bi ponudnikom omogočala enostavno seznanitev s predmetom naročila. Tudi ostali CPV kodi sta povsem neustrezni, saj se nanašata na tiskovine, ki predstavljajo zgolj papirne tiskovine, ki za konkreten predmet nimajo nobene zveze.

Po stališču Evropske komisije je edina pravilna CPV koda št. 3410000-8 (motorna vozila) z uporabo dopolnilnega besednjaka, ki se uporabi za razširitev opisa predmeta javnega naročila: DA44-3 (nadomestni deli). Navedeno je potrdila tudi Državna revizijska komisija, pri čemer bi naročnik, glede na to, da je bil stranka takratnega postopka, z odločitvijo moral biti seznanjen.

Zaradi napačno uporabljene CPV kode je stopnja transparentnosti predmetnega javnega naročila bistveno nižja, s tem pa odgovornost naročnika in članov strokovne komisije za negospodarno porabo sredstev toliko večja. V primeru namreč, da bo naročnik zaradi lastnih napak in kršitev povzročil situacijo, da bo pridobljena samo ena ponudba obstoječega ponudnika, ker smo bili drugi ponudniki o predmetnem javnem naročilu obveščeni prepozno, bomo poleg zahtevka za revizijo podali tudi predlog Evropski komisiji za pričetek ugotavljanje neutemeljenega omejevanja konkurence tujih ponudnikov v postopkih javnih naročil v Republiki Sloveniji. Namen 35 dnevnega roka je namreč ravno v tem, da imajo tuji ponudniki dovolj časa za seznanitev z dokumentacijo, pripravo prevodov, itd. Naročnika pozivamo, da nemudoma spremeni CPV kodo in zaradi zagotavljanja transparentnosti in enakopravne obravnave ponudnikov podaljša rok za vsaj 35 dni od dneva spremembe razpisne dokumentacije.

Naročnika prav tako pozivamo, da čim prej umakne iz razpisne dokumentacije zahtevo po certifikatu ISO 27001 oz. drugem enakovrednem standardu. Po preverbi ugotavljamo, da je zahteva v razpisno dokumentacijo dodana izključno z namenom oddaje javnega naročila obstoječemu dobavitelju, ki je po podatkih njegove spletne strani ta certifikat pridobil v času od objave predhodnega naročila do sedaj. V predhodnem naročilu namreč zahteve po ISO 27001 ni bilo in je evidentno, da naročnik zahteve prilagaja točno določenemu ponudniku.

Kot ponudnik, ki registrske tablice izdeluje v več kot 100 državah po celotnem svetu ugotavljamo, da nobena od teh držav ne predpisuje zahteve po standardu ISO 27001. V kolikor je naročnik mnenja, da so njegove zahteve tako specifične, da je v Sloveniji ISO 27001 nujen in da nismo sposobni izvajati predmetnega javnega naročila, bo moral v okviru revizijskega postopka utemeljiti, zakaj so zahteve Republike Slovenije tako bistveno drugačne od zahtev drugih držav EU, kot tudi drugih držav na svetu.

Zahteva je popolnoma nesmiselna tudi zato, ker niti naročnik sam nima pridobljenega ISO 27001, kar pomeni, da se vsi, sicer nepotrebni ukrepi, ki jih naročnik zahteva, s prehodom podatka iz ali v informacijski sistem naročnika, izničijo. V primeru, da bo naročnik pri zahtevi vztrajal, bomo zoper zahtevo vložili zahtevek za revizijo, prav tako pa bomo na nezakonitosti pri dodeljevanju naročila obvestili tudi ostale organe.

Zgolj iz previdnosti naročnika že sedaj opozarjamo, da bo z umikom zahteve za ISO 27001 bistveno spremenil zahteve razpisne dokumentacije, saj bo nabor možnih ponudnikov bistveno širši, zaradi česar naj naročnik zagotovi tudi nov celovit 35 dnevni rok za pripravo ponudbe, ki se bo štel od dneva objavljene spremembe.


ODGOVOR št. 3 (a in b)

a. Odgovor v zvezi s CPV kodo:

Iz Obvestila o naročilu št. JN003685/2017-B01 in objave v Uradnem listu Evropske unije št. 2017/S 078-150327 je jasno razvidno, da je naročnik upošteval stališče Evropske komisije in stališče Državne revizijske komisije in je kot glavno kodo CPV navedel kodo št. 3410000 (motorna vozila) in dopolnilni besednjak DA44 (nadomestni deli). Glede na dejstvo, da CPV koda za izdelavo registrskih tablic ne obstaja (to sta potrdili tako EK in DKOM), je naročnik naredil celo več kot izhaja iz odločitve DKOM. Za povečanje zagotavljanja transparentnosti je poleg glavne CPV kode, ki jo je predlagala EK, objavil še dodatne kode CPV (14721000, 22450000 in 22458000) in na ta način bistveno razširil nabor možnih ponudnikov. Nenazadnje tudi s tem, da je informacijo o objavi javnega naročila podal tudi na svoji spletni strani (sočasno z zakonsko predpisano objavo).

Nikakor pa CPV koda ni namenjena potencialnim ponudnikom kot edina metoda za seznanitev s predmetom naročila, tudi ocena EK in DKOM je, da CPV koda sicer lahko pomaga potencialnim ponudnikom pri razumevanju predmeta naročila, ne more pa nadomestiti njegovega opisa in razpisne dokumentacije. Slednje je ključnega pomena zlasti pri dobavah blaga, ki jih v CPV nomenklaturo ni mogoče neposredno uvrstiti.

Ponudnikova dolžnost je največja mera skrbnosti pri spremljanju objav, vezanih na njegovo področje dela. Če bi ponudnik spremljal objave, bi bil o javnem naročilu lahko obveščen že od 21.4.2017. Rok za oddajo ponudbe, ki ga je določil naročnik pa bistveno presega minimalne roke, določene z zakonodajo.

Torej pravilno navedene CPV kode oziroma celo vsebinsko razširjene z dopolnilnimi kodami, naročnik nikakor ne bo spreminjal.

b. Odgovor v zvezi z zahtevanimi standardi

Naročnik dopolnjuje točko 10.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila kot sledi:

»10.2 Zahtevani standardi za proizvajalca

1. SIST EN ISO 9001 Sistem vodenja kakovosti,
2. SIST EN ISO 14001 Sistem ravnanja z okoljem,
3. ISO/IEC 27001 Sistem vodenja varovanja informacij.

Proizvajalec lahko izpolnjevanje pogojev urejenosti sistemov z navedenih treh področij dokazuje tudi z drugimi enakovrednimi standardi.

V kolikor ponudnik ne razpolaga z dokazili o izpolnjevanju zahtev iz te točke, lahko predloži ustrezna dokazila najkasneje 1 leto po začetku dobav po sklenjeni pogodbi.«.


Obrazložitev:
Naročnik je v poglavju 3, kjer so navedeni razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje ponudnika, med drugim kot pogoj za sodelovanje v točki 4 (poglavje 3.2.3 Tehnična in/ali strokovna sposobnost) navedel pogoje za izpolnjevanje zahtev iz tehničnih specifikacij. Iz navedene točke nikjer ne izhaja, da mora potencialni ponudnik za izpolnjevanje pogojev v zvezi s priznanjem sposobnosti (v fazi oddaje ponudbe) dokazati oziroma izkazati, da ima pridobljene certifikate, ki so navedeni v točki 10.2. Zahteva po navedenih certifikatih oziroma drugih enakovrednih certifikatih izhaja iz tehničnih specifikacij in je vezana na proizvajalca. To pomeni, da razpolaganje s temi certifikati (oziroma s primerljivimi) ni pogoj za priznanje sposobnosti v fazi oddaje ponudbe. Naročnik nikjer ne zahteva, da se ta dokazila o izpolnjevanju standardov oziroma enakovrednih predpisov predloži že v sami ponudbi. S to dopolnitvijo dokumentacije pa se rok za predložitev dokazil podaljšuje na 1 leto po pričetku dobav registrskih in preskusnih tablic.

Naročnik bo navedene certifikate namreč zahteval od proizvajalca, saj je predmet javnega naročila pomembna javna listina, katere proizvodnja je vezana na povezavo s sistemom MRVL, kot izhaja iz točke 11.3. tehničnih specifikacij. Gre za sistem, ki podpira nemoteno delovanje sistema registracij motornih in priklopnih vozil v Republiki Sloveniji, ta pa vsebuje veliko osebnih podatkov in drugih podatkov, ki zahtevajo visoko stopnjo kvalitete dela, informacijske varnosti in odgovornosti do okolja. Za naročnika je torej vse navedeno velikega pomena, sorazmernost teh zahtev pa je moč ugotoviti skozi celotno razpisno dokumentacijo. Proizvajalec bo namreč s pridobljenimi standardi znal prepoznati tveganje in uvesti ustrezne nadzorne mehanizme, ki ohranjajo zaupnost, popolnost in razpoložljivost informacij naročnika ter zagotavljal nemoteno delovanje celotnega sistema registracije vozil v Republiki Sloveniji.

Lep pozdrav, SJN MZI
Datum objave: 22.05.2017   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Ali lahko ponudnik predloži ponudbo v angleščini? Vljudno opozarjamo, da zavrnitev naše prošnje predstavlja kršitev evropske zakonodaje in načela zagotavljanja konkurence med ponudniki. Prav tako kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki predstavlja objava razpisne dokumentacije v Uradnem listu Evropske Unije izključno v slovenskem jeziku.

2. Prosimo za dodatno pojasnilo, kateri laboratoriji se štejejo kot neodvisni akreditirani laboratoriji.

3. Razpisna dokumentacija določa, da morajo biti posamezni sestavni deli registrske tablice skladni s točno določenimi standardi. Zahteve predmetnih standardov so enakovredne z zahtevami, ki so predpisane v standardu ISO 7591. Prosimo potrdite, da bo ponudba ponudnika, ki bo predložil le standard ISO 7591, ne pa vseh posameznih zahtevanih standardov, smatrana za ponudbo, ki izpolnjuje vse zahteve in pogoje, določene v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vljudno opozarjamo, da zavrnitev naše prošnje predstavlja kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki.

4. V razpisni dokumentaciji ni predpisan zahtevan standard za črke in številke na proizvedenih registrskih tablicah. Kako bo naročnik presojal ali so črke in številke na registrskih tablicah v ponudbi skladne z zahtevami javnega naročila? Vljudno opozarjamo, da tako nedoločna razpisna dokumentacija predstavlja kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki in enakopravne obravnave ponudnikov.

ODGOVOR št. 4

4.1.
Ne. 36. člen ZJN-3 določa, da postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Temu sledi tudi določba 2.3.1 razpisne dokumentacije – »jezik ponudbe«. Iz te določbe tudi izhaja, kaj pa je v ponudbi lahko predloženo v tujem (angleškem) jeziku.

4.2.
Neodvisni akreditiran laboratorij je tisti, ki si je pri nacionalnem akreditacijskem organu pridobil listino o akreditaciji, iz katere je razvidno, za katera preskušanja je akreditiran. Nacionalni akreditacijski organi imajo na svojih spletnih straneh objavljene sezname akreditiranih laboratorijev, ki so jim podelili akreditacijo.

4.3.
Naročnik bo zahteval vsa dokazila in vzorce, kot je to zahtevano v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija ne predvideva od ponudnika predložitev standarda ISO 7591.

4.4.
Ustreznost predloženih vzorcev bo presojala komisija naročnika glede na zahteve iz razpisne dokumentacije in priloženih skic. Znaki na predloženih vzorcih registrskih tablic morajo biti v skladu s prilogami v razpisni dokumentaciji. V skladu s točko 9 razpisne dokumentacije bo šele izbrani ponudnik od naročnika prejel tipografske znake s točnimi dimenzijami za vse vrste registrskih tablic.

OBVESTILO PONUDNIKOM:

Rok za oddajo ponudbe bomo z objavo popravka podaljšali. Ostale informacije bodo razvidne iz objavljenega popravka.

Lep pozdrav, SJN MZI