Dosje javnega naročila 002918/2017
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Sanacija državne ceste R1-201/0203 Kranjska Gora-Mojstrana-Dovje od km 8.323 do 10.920 in dograditev pločnika v naselju Belca od km 10.370 do 10.920
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 589.119,27 EUR

JN002918/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.04.2017
JN002918/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2017
JN002918/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2017
JN002918/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.08.2017
JN002918/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.08.2017

    JN002918/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI022
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.drsi@gov.si
+386 14788002

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/197543/Dokumentacija_Obcina_Kranjska_Gora_JN_sanacija_ceste_in_plocnik.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija državne ceste R1-201/0203 Kranjska Gora-Mojstrana-Dovje od km 8.323 do 10.920 in dograditev pločnika v naselju Belca od km 10.370 do 10.920
Referenčna številka dokumenta: 430-14/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sanacija državne ceste R1-201/0203 Kranjska Gora-Mojstrana-Dovje od km 8.323 do 10.920 in dograditev pločnika v naselju Belca od km 10.370 do 10.920.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI022 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: državna cesta Kranjska Gora-Mojstrana-Dovje in naselje Belca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sanacija državne ceste R1-201/0203 Kranjska Gora-Mojstrana-Dovje od km 8.323 do 10.920 in dograditev pločnika v naselju Belca od km 10.370 do 10.920.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je mogoče podaljšati izključno iz razlogov, ki ne bodo nastali na strani izvajalca.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.04.2017   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.04.2017   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.04.2017   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
Kranjska Gora
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.04.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.04.2017   11:17
Odgovor št. 1
Vprašanje ponudnika:

Ali pravilno razumemo, da je lahko referenca samo iz ceste?

Odgovor naročnika:

Zahtevana je referenca, ki se nanaša na zaključeno gradnjo / obnova ceste s cestno infrastrukturo, gradnja pa je vključevala tudi dela, ki so zahtevana. Cesta in cestna infrastruktura je bila lahko grajena / obnovljena tudi v okviru druge gradnje – npr. komunalne infrastrukture, v kolikor gradnja / obnova ceste s cestno infrastrukturo v okviru druge gradnje ustreza referenčnemu pogoju.

naročnik
Občina Kranjska Gora

Odgovor št. 2

Vprašanje ponudnika:

Ali se upošteva referenca ceste v sklopu komunalne infrastrukture?

Odgovor naročnika:

Naročnik je na vprašanje že odgovoril z odgovorom št. 1 - Cesta in cestna infrastruktura je bila lahko grajena / obnovljena tudi v okviru druge gradnje – npr. komunalne infrastrukture, v kolikor gradnja / obnova ceste s cestno infrastrukturo v okviru druge gradnje ustreza referenčnemu pogoju.

Vprašanje ponudnika:

Ali se kot ustrezna referenca upošteva referenca, ki se je zaključila v zadnjih 5 letih pred objavo naročila in se začela v letu 2011?

Odgovor naročnika:

Da, gradnja / obnova se je lahko začela prej, vendar mora biti zaključena v referenčnem obdobju.

naročnik
Občina Kranjska Gora


Datum objave: 11.04.2017   16:40
Odgovor št. 3

Vprašanje ponudnika:

Prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe, ker menimo, da s tako kratkim rokom zmanjšujete krog konkurence.

Odgovor naročnika:

Naročnik meni, da je rok za oddajo ponudb dovolj dolg tako, da ponudniki lahko pripravijo ponudbe in ga ne podaljšuje.

naročnik
Občina Kranjska Gora


Datum objave: 13.04.2017   10:51
Odgovor št. 4

Vprašanje ponudnika:

Mora vsaka od referenc (za podjetje in za OVD) v gradnji/obnovi ceste v 500 m vsebovati opremo cest IN izgradnjo pločnika IN odvodnjavanje IN javno razsvetljavo?

Odgovor naročnika:

Vsaj eno referenčno delo mora vključevati vsa dela, ki so zahtevana (zaključena gradnja/obnova ceste s cestno infrastrukturo, kjer je gradnja vključevala gradnjo/obnovo ceste v dolžini vsaj 500 m, opremo cest, izgradnjo pločnika, odvodnjavanje in javno razsvetljavo), drugo referenčno delo pa mora vključevati vsaj eno ali več od zahtevanih del (torej zaključena gradnja/obnova ceste s cestno infrastrukturo, kjer je gradnja vključevala gradnjo/obnovo ceste v dolžini vsaj 500 m in/ali opremo cest in/ali izgradnjo pločnika in/ali odvodnjavanje in/ali javno razsvetljavo). Navedena sprememba glede zahtevanih referenc velja tako za Pogoj 14 (reference odgovornega vodje vseh del), kot za Pogoj 15 (reference ponudnika). V preostalem delu Pogoj 14 in Pogoj 15 ostaneta nespremenjena in v veljavi.

naročnik
Občina Kranjska Gora