Dosje javnega naročila NMV3168/2015
Naročnik: SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA 
Gradnje: Sanacijska dela
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 79.842,05 EUR

NMV3168/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.06.2015
NMV4108/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.07.2015
NMV4108/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2015
    NMV3168/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Sanacijska dela

Datum objave: 1. 6. 2015
Številka objave: NMV3168/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA, Roška cesta 2, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13004700. Telefaks +386 13004719. E-pošta tajnistvo@seslj.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Sanacija vlage in ureditev pogojev za izvedbo športnega programa v namembnem delu kletnih prostorov stavbe Srednje ekonomske šole Ljubljana, Roška cesta 2, Ljubljana.
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je Sanacija vlage in ureditev pogojev za izvedbo športnega programa v namenskem delu kletnih prostorov stavbe Srednje ekonomske šole Ljubljana, Roška cesta 2, Ljubljana, v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih z razpisno dokumentacijo ter v skladu z zakoni, pravilniki in predpisi veljavnimi na področju RS.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45453100 (Sanacijska dela)
45000000 (Gradbena dela)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/5/2456-97754629686664677296/SES_-_RD
_sanacija_vlage_v_kletnih_prostorih_29_5_2015.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 22. 6. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 22. 6. 2015
Čas: 10:30
Kraj: Na naslovu SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA, Roška cesta 2, 1000 LJUBLJANA, v pisarni ravnateljice.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 14. 6. 2015
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 29. 5. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4108/2015, Gradnje: Sanacijska dela; datum objave: 7. 7. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.06.2015   08:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za popise del v elektronski obliki (excel). Hvala

ODGOVOR:
Glede na obseg del naročnik ocenjuje, da objava popisov del v excel obliki ni potrebna.


Datum objave: 15.06.2015   11:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Narocnik kot pogoj doloca, da mora imeti ponudnik bonitetno oceno na podlagi letnega porocila za leto 2014 najmanj
SB6. Opozarjamo, da je takšen pogoj nezakonit, saj je dolocen v nasprotju z nacelom sorazmernosti javnega narocanja
in ni smiselno povezan s predmetom javnega narocila. Menimo, da so vaše zahteve glede pogoja doseganja bonitetne
ocene vsaj SB6, ki ga mora izpolnjevati ponudnik, nerazumne ter nesorazmerne glede na obstojece gospodarske
razmere.
Radi bi vas opozorili, da je AJPES obnovil lestvico bonitetnih ocen, ki velja od 13.5.2015 dalje in jo je AJPES objavil
tudi na svoji spletni strani. Zmožnost podjetja za poravnavanje svojih obveznosti je povprecna pri bonitetni oceni SB7.
Bonitetna ocena SB7 pomeni še vedno povprecno poravnavanje obveznosti, zato bi bilo pravilno, da bi popravili kriterij
vsaj na SB7. Zaradi navedenega je razpisna dokumentacija v trenutni obliki nesorazmerna in kot taka nezakonita.
Upoštevajoc navedeno trdimo, da gre v tem delu za nesorazmeren pogoj ter za neutemeljeno zaostrovanje razpisnih
pogojev v korist dolocenih ponudnikov, brez utemeljene pravne in dejanske podlage. Zgoraj navedeno potrjujejo tudi
novejše odlocitve državne revizijske komisije, ki glede zahtevane bonitete ponudnikov dosledno sledi razlagi AJPES.
Vezano na navedeno vas ponovno pozivamo, da popravite nesorazmerne razpisne pogoje tako, da je zahtevana boniteta
najmanj na SB1 – SB7, sicer bomo pred rokom za oddajo ponudb vložili revizijski zahtevek zoper izpodbijane dolocbe
razpisne dokumentacije. (S predmetnim vprašanjem vlagatelj izkazuje interes skladno s 2. odstavkom 14. clena
ZPVPJN).
1

ODGOVOR:Naročnik vztraja pri izpolnjevanju pogoja, da mora imeti ponudnik bonitetno oceno najmanj SB6, ki je v skladu s 44. členom ZJN.


Datum objave: 15.06.2015   11:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali se lahko pogoj: (Najmanj 10 zaposlenih ali pogodbeno vezanih delavcev (vključno z odgovornim vodjem del), ki bodo sodelovali pri realizaciji predmeta javnega naročila na objektu naročnika) zadosti kumulativno z podizvajalci?

Hvala za odgovor


ODGOVOR:
Da, ponudnik lahko v skladu z razpisno dokumentacijo dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev s podizvajalci.