Dosje javnega naročila 003164/2017
Naročnik: OBČINA DUPLEK, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek
Gradnje: REKONSTRUKCIJA LC 081011 ZG. DUPLEK – MALEČNIK, I. FAZA od km 1+409 do km 0+909
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 165.692,17 EUR

JN003164/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.04.2017
JN003164/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2017
JN003164/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.06.2017
JN003164/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.06.2017

    JN003164/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DUPLEK
Cesta 4. julija 106
2241
SI012
Spodnji Duplek
Slovenija
Marjan Topič
obcina.duplek@duplek.si
+386 26840911
+386 26840928

Internetni naslovi
http://www.duplek.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.duplek.si/Razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTRUKCIJA LC 081011 ZG. DUPLEK – MALEČNIK, I. FAZA od km 1+409 do km 0+909
Referenčna številka dokumenta: 434-0004/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba I. faze rekonstrukcija lokalne ceste LC 081011 ZG. DUPLEK – MALEČNIK, od km 1+409 do km 0+909.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI012 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Duplek
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba I. faze rekonstrukcija lokalne ceste LC 081011 ZG. DUPLEK – MALEČNIK, od km 1+409 do km 0+909.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so navedeni v dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so navedeni v dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.05.2017   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.08.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.05.2017   12:00
Kraj: Občina Duplek
Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Na javnem odpiranju lahko sodelujejo zakoniti zastopniki oziroma pooblaščeni predstavniki ponudnika, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom za sodelovanje na javnem odpiranju in lahko podajo svoje pripombe na postopek odpiranja ponudb na zapisnik.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Naročnik si v primeru razpoložljivih sredstev pridržuje pravico ponovitve istovrstnih gradenj.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.04.2017   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ne določa drugače.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
o objave obvestila o javnem naročilu ali
o o obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu,
o ali prejema povabila k oddaji ponudb.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA DUPLEK
Cesta 4. julija 106
2241
Spodnji Duplek
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.04.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.04.2017   08:28
ODGOVOR ŠT.1

Skladno z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, lahko naročnik zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe, če to opravičuje tveganje, povezano s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja. Kot je razvidno iz roka za dokončanje del, je potrebno z deli pričeti v najkrajšem možnem času in jih tudi izvesti v predvidenem roku.

Glede na navedeno naročnik zahteve po predložitvi garancije za resnost ponudbe izdane s strani banke oziroma kavcijskega zavarovanja zavarovalnice, ne bo spremenil.

Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 14.04.2017   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da na podlagi 6. člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, umaknete zahtevo po izdaji bančne garancije/ kavcijskega zavarovanja za resnost ponudbe in jo nadomestite z predložitvijo menice z menično izjavo.

Lep pozdrav!


ODGOVOR št. 1

Skladno z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, lahko naročnik zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe, če to opravičuje tveganje, povezano s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja. Kot je razvidno iz roka za dokončanje del, je potrebno z deli pričeti v najkrajšem možnem času in jih tudi izvesti v predvidenem roku.

Glede na navedeno naročnik zahteve po predložitvi garancije za resnost ponudbe izdane s strani banke oziroma kavcijskega zavarovanja zavarovalnice, ne bo spremenil.

Lepo pozdravljeni.