Dosje javnega naročila NMV6300/2015
Naročnik: MJU 
Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 62.225,00 EUR

NMV6300/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.10.2015
NMV7645/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.11.2015
NMV7645/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.12.2015
    NMV6300/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi

Datum objave: 5. 10. 2015
Številka objave: NMV6300/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MJU, Tržaška cesta 21, Kontakt: Tajništvo Direktorata za javno naročanje, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13695794. Telefaks +386 13695314. E-pošta gp.mju@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.mju.gov.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Vpeljava nadzora nad infrastrukturo, ki deluje po konceptih oblačnega računalništva
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Vpeljava nadzora nad infrastrukturo, ki deluje po konceptih oblačnega računalništva
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 72200000 (Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.djn.mju.gov.si/
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 15. 10. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 15. 10. 2015
Čas: 11:00
Kraj: v prostorih Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana (3. nadstropje)
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi s postopkom oddaje naročila štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 9. 10. 2015 do 12. ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

10. MERILA
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba in sicer se najugodnejša ponudba izračuna na sledeč način:

M = C x (1 - (Mer1 + Mer2) / 100)

Posamezne oznake v formuli pomenijo:

M – število točk

C – ponudbena cena (končna skupna ponudbena cena za celotno količino v EUR z DDV)

Mer1 – merilo »Ponudnikovi kadri, ki so sodelovali na referenčnih projektih«: vsak ponudnikov kader, s katerim ponudnik izkazuje izpolnjevanje kadrovskega pogoja iz točke 9.1.2.1, in ki je sodeloval pri vsaj enem referenčnem projektu, s katerim ponudnik izkazuje izpolnjevanje tehničnega pogoja iz točke 9.1.3.3 in/ali 9.1.3.4, šteje 5 točk. Ponudnik lahko pridobi največ 20 točk.

Ponudnik v obrazec Prijava vpiše ime in priimek kadra in referenčni projekt, pri katerem je kader sodeloval

Mer2 – merilo »Certifikati kadrov«: kot certifikati kadrov se štejejo dodatni certifikati ponudnikovih kadrov na področju tehnologij Linux ali VMWare ali Hyper ali RHEV ali Oracle OVM ali iz družine RH certifikatov, tj. tisti certifikati, ki niso navedeni kot dokazila za izpolnjevanje kadrovskega pogoja iz točke 9.1.2.1 navodil ponudnikom. Vsak dodaten certifikat šteje 5 točk. Ponudnik lahko pridobi največ 20 točk.

Ponudnik v obrazec Prijava vpiše ime in priimek kadra in podatke o certifikatu kadra.

Najugodnejši ponudnik je tisti z najmanjšim M. V kolikor dva ali več ponudnikov dosežejo enako vrednost M, bo naročnik izbral ponudnika, ki bo ponudil nižjo ponudbeno ceno. V kolikor bo več ponudnikov ponudilo enako ponudbeno ceno, bo izbran ponudnik z najvišjim številom točk iz merila Mer1. V kolikor bo več ponudnikov doseglo enako število točk iz merila Mer1 bo izbran ponudnik z najvišjim številom točk iz merila Mer2.

Če bodo izračunana vrednost skupnega merila, ponudbena cena, število točk Mer1 in število točk Mer2 enake pri več ponudnikih, bo med njimi en ponudnik izbran z žrebom. Ponudnike bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Izmed teh ponudnikov, bo prvouvrščen tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban, drugouvrščeni tisti, ki bo izžreban naslednji, do tistega, ki bo izžreban zadnji. Ponudnikom, za katere se izvede žreb, ki pa ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 9. 10. 2015
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 10. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV7645/2015, Storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi; datum objave: 27. 11. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.10.2015   09:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji je za kadre zahtevan vsaj en certifikat na področju tehnologij linux / vmware / hyper / RHEV / oracle ovm. Glede na to, da gre za certificiranje na področju omenjenih tehnologij, nas zanima, ali kot dokazilo šteje tudi certifikat C3E – Certified Cloud Computing Engineer (povezava 1)?

Povezava1:
http://www.chs.si/sl/top_itipo_novice/solanja/1003/Z-izobra%C5%BEevanjem-do-naziva-C3E-%E2%80%93-Certified-Cloud-Computing-Engineer-Z-izobra%C5%BEevanjem-naziva-C3E-Certified-Cloud-Computing-Engineer.htm

Na spodnji povezavi (povezava 2) je razvidno, da certificiranje zajema zahtevano znanje na področju omenjenih tehnologij (VMware...).

Povezava2:
http://www.c3e.eu/index.php?page=aboutODGOVOR:
Certifikat C3E – Certified Cloud Computing Engineer je ustrezen.