Dosje javnega naročila 800595/2016
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 422.731,95 EUR

NMV595/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.02.2016
NMV1078/2016 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 24.02.2016
JN000078/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.04.2016
JN001950/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.05.2016
JN001950/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.06.2016
Zahtevek za revizijo
    NMV595/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov

Datum objave: 2. 2. 2016
Številka objave: NMV595/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Dobava daljinsko vodenih progovno ločilnih mest.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava blaga za daljinsko vodena ločilna mesta ter storitev nadzora montaže in aktiviranje zagona opreme.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 31210000 (Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/2/1838-35520833385270170676/Razpisna
_dokumentacija_za_DVPLM_2015.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 2. 3. 2016
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 2. 3. 2016
Čas: 10:30
Kraj: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 21. 2. 2016
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 2. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV1078/2016, Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov; datum objave: 24. 2. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.02.2016   14:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.
Glede na razpisane tehnične in referenčne pogoje, boste očitno dobili le eno ustrezno ponudbo. Na trgu so prisotni tudi drugi produkti svetovno renomiranih proizvajalcev in ponudniki, ki so sposobni izvesti razpisan projekt.
Pozivamo vas, da v najboljšem interesu družbe, ki jo zastopate, spremenite razpisne pogoje predvsem del, ki se nanaša na reference.
Na ta način boste lahko dobili več ustreznih ponudb. Kvaliteta izdelkov in izvajalcev se lahko tudi drugače dokazuje.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani,

Reference, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila so glede na količino razpisane opreme ter predvideno obdobje dobave in montaže objektivne in sorazmerne.

Zaradi preteklih slabih izkušenj z delovanjem in z okvarami novih in. ''nepreverjenih'' relejev in posledično dodatnih stroškov (dokazila pri naročniku) , smo v predmetnem javnem naročilu zahtevali predložitev referenc proizvajalca opreme in referenc ponudnika opreme. Z navedenima pogojema želimo preveriti in posledično si zagotoviti, da bo oprema, ki bo dobavljena po predmetnem javnem razpisu ustrezna in kakovostna.
Pri tem poudarjamo, da je namen referenc ugotavljanje in dokazovanje tehnične sposobnosti, oziroma siceršnje usposobljenosti ponudnika (v povezavi s proizvajalcem opreme) za izvedbo posla.

Glede na to, da želimo v predmetnem javnem naročilu pridobiti čim večje število popolnih ponudb, smo pripravljeni znižati število referenc ponudnika na najmanj 5 kos dobavljene istovrstne opreme, kot je zahtevana v razpisni dokumentaciji. Višina zahtevanih referenc proizvajalca opreme ostaja nespremenjena.

Glede na navedeno ocenjujemo, da so zahtevane reference ponudnika in proizvajalca nujno potrebne in v zahtevani višini tudi ustrezne, ker v tem obsegu zagotavljajo minimalen obseg enega izmed pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika.

V kolikor bomo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila pridobili pravilno in primerno ponudbo, ki bo najugodnejša, vendar nesprejemljiva, bomo postopek vodili skladno z določili iz razpisne dokumentacije. V primeru, da ne bomo prejeli nobene popolne ponudbe, javnega naročila ne bomo oddali.Datum objave: 18.02.2016   14:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpis je napisan tako, da reference ne more dokazati niti ponudnik, ki je zgradil cca 90% DVPLM na Elektro Primorska d.d. v primeru, da bi ponudil opremo, ki ustreza tehničnim pogojem. Torej, po vašim merilih je tudi takšen ponudnik nekompetenten. Opažamo, da v RS na vseh distribucijah zaradi različnih omejitev v razpisih, lahko opremo ponuja samo en ponudnik, kot je to bil primer v lanskem letu. Če ne boste umaknili pogoja za reference ponudnika, bomo prisiljeni se obrniti na Agencijo za varstvo konkurence.

ODGOVOR:
Odgovorjeno v odgovoru št. 1

Datum objave: 18.02.2016   14:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Skrbno smo kot zainteresirani kompetentni ponudnik pregledali razpisno dokumentacijo in opažamo
diskriminatorne pogoje, ki so zahtevani za referenco ponudnika in proizvajalca.

V Sloveniji so bili v zadnjih 5 letih izvedeni javni razpisi s tovrstno opremo.
Pogoji za ponujanje so bili referenca ponudnika o dobavi ponujene opreme.
Naročniki so pridobili vedno samo eno ponudbo ponudnika ALENS d.o.o. Ljubljana.
(Elektro Celje, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor)
Tudi v tem času se je ponujena oprema precej podražila.

Ko pa naročniki niso zahtevali referenc ponudnika in proizvajalca ter samo
ustreznost tehničnim specifikacijam so pridobili več konkurenčnih ponudb (najmanj 4)
z različnim razponom cen do razlike prihaja tudi do 30%.

Glede na navedeno menimo da naročnik ni naredil tržne analize glede kvalifikacije
ponudnikov ter pozivamonaročnika, da spremeni razpisno dokumentacijo ter umakne
pogoje referenc ter na tovrsten način pridobi v postopku javnega razpisa več konkurenčnih ponudb.
ali poda v odgovoru iz tržne analize kateri ponudniki imajo kvalifikacijo za ponudbo na slovenskem trgu.

V primeru, da do 25.2.2016 z odgovorom o umiku referenc ne sporočite na portal
bomo primorani vložiti revizijski postopek ter na Agencijo za varstvo konkurence.

V primeru pozitivnega odgovora o umiku referenc vas prosimo, da podaljšate rok
oddaje ponudb za 14 dni zaradi pridobivanja bančnih garancij ki jih zahtevate.

Hvala za razumevanje
ODGOVOR:

Odgovorjeno v odgovoru št. 1


Pred pričetkom oddaje javnega naročila so naše strokovne službe naredile analizo preteklih dobav in montaž ter raziskavo tržišča. Ugotovljeno je bilo, da so se cene na tržišču znižale za cca 15%, kar smo upoštevali tudi v ocenjeni vrednosti naročila.

Roka za oddajo ponudb ne bomo podaljševali, ker nismo zahtevali finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.Datum objave: 18.02.2016   15:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kot zainteresiran ponudnik in zastopnik svetovnega proizvajalca recloserjev
v Sloveniji ne moremo ponuditi odklopnikov zaradi nerazumne omejitve referenc

Prosim za umik referenc saj zahtevane reference samo izpolnjuje ALTENS d.o.o.
Ljubljana. V primeru, da boste vstrajali pri referencah bomo primorani
se obrniti na institucijo za varstvo konkurence in vložiti revizijo.

Hvala

ODGOVOR:
Odgovorjeno v odgovoru št. 1

Datum objave: 18.02.2016   15:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Javno naročilo NMV595/2016 Elektro Primorska objavljeno 2.2.2016

Spoštovani, v skladu z razpisno dokumentacijo in pravnim varstvom:

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.
Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Zahteve za reference v razpisni dokumentaciji so diskriminatorne in zelo omejujejo konkurenco, saj tovrstne
reference kot jih zahtevate (10 kos) ima samo podjetje ALTENS d.o.o. Ljubljani ki v zadnjih 5 letih SAM nastopa
na tenderjih ker naročniki zahtevajo nerazumne reference. Prav tako je tudi izbran brez pogajanj o ceni.

Ker smo zastopnik svetovnega proizvajalca, ki ima v Evropi veliko vgrajene razpisane opreme se z navedeno omejitvijo
ne moremo strinjati in ne moremo ponuditi opreme ker ne izpolnjujemo pogojev.

Menim, da je naročnik dovolj natančno napisal tehnične zahteve ter tam navedel kakršno opremo potrebuje.

Prosim za umik referenc ponudnika in predložitev seznama referenc proizvajalca v EU.

Prosim za podaljšanje roka oddaje ponudb zaradi pridobitve udtreznih zavarovanj ob umiku pogoja

V primeru, da do 26.2.2016 ne umaknete diskriminatornih pogojev bomo morali vložiti revizijo.

Danes tudi obveščamo Agencijo za varstvo konkurence glede omejitvenih pogojev
na naslov gp.avk@gov.si

OPSEN d.o.o.
Davorin Korpar

ODGOVOR:
Odgovorjeno v odgovoru št. 1

Roka za oddajo ponudb ne bomo podaljševali, ker nismo zahtevali finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.
Datum objave: 23.02.2016   19:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Zahvaljujemo se za odgovor in, da ste si vzeli veliko časa, da ga pripravite.
Zanimivo je, da ste med odgovori napisali, da ste opravili analizo tržišča. Torej se zavedate, da boste s tem, ko ste znižali reference na 5, še vedno dobili samo eno ustrezno ponudbo. Četudi jih znižate na 1 dobavo, boste še vedno imeli eno ponudbo. Saj zaradi različnih omejitev na distribucijah nihče več ne more dobaviti tovrstne opreme že nekaj let. Ampak to najbrž že veste glede na to, da ste opravili analizo trga.
Navajate, da ste imeli slabe izkušnje z nepreverjenimi rešitvami. Ampak čigava naloga je potem da preverja rešitve, opremo in dobavitelje? Sicer ste imeli za vgrajene naprave garancijo. Zakaj jo niste uveljavljali? Saj vaš odčitek leti na rešitve oz. produkte. Kljub ugotovljeni situaciji ste nadaljevali sodelovanje s ponudnikom. Ampak tudi ta ponudnik ni več ustrezen po vaših merilih.
Kar koli je povzročilo 'slabe izkušnje' na katere se sklicujete, kaznujete morebitne sposobne ponudnike s preverjenimi rešitvami. Dober gospodar povabi morebitne dobavitelje, da se dokažejo pred dobavo količine, ki jo imate razpisano (sicer največjega tovrstnega naročila do sedaj). Koliko potem ustreznih ponudb pričakujete glede na to, da ste strokovno opravili raziskavo tržišča?
Zavedamo se, da ne morete vgrajevati česarkoli in da tudi želite preverjene rešitve. A so tudi ponudniki, ki preverjajo produkte preden jih ponujajo. Obstajajo tudi drugi načini ugotavljanja sposobnosti in kvalitete ponudnikov. Koliko različne opreme ste vgradili v prejšnjem letu ali dveh, kjer bi lahko glede na manjše količine ocenili kvaliteto in sposobnost morebitnih ponudnikov z manjšim rizikom? S temi bi si resnično zagotovili, da lahko dobite več ponudb.
Ponudnik, ki lahko dobavi, sparametrira in spusti v pogon daljinsko voden odklopni ločilnik ali kakšen drug tip daljinsko vodenega stikala, po vaših merilih ni ustrezen ponudnik, četudi bi lahko ponudil produkt (glede na to da zahtevate odklopnik) proizvajalca, kot so recimo Siemens ali ABB. Torej bi morebitnega ponudnika lahko ocenili tudi drugače, glede na njegovo dosedanje delo. Produkt pa ocenjujete glede na mednarodne reference kar je sprejemljivo.
Žalostno za tehnično stroko je, da ne vaš razpis nima navedenega niti enega tehničnega standarda, s katerim bi ponujena oprema naj bila skladna. Nadalje npr. zahtevate različna temperaturna območja za omarico in za odklopnik? A to pomeni, da ne boste opreme vgrajevali na enakih lokacijah? Ali bo višinska razlika med omarico in odklopnikom tolikšna, da bo nastala temperaturna razlika? Zakaj za omarico imate razpisan pogoj stopnje zaščite IP za odklopnik pa ne? Tehnična specifikacija vsebuje še več neskladij in pomanjkljivosti. A se zavedate, da tehnična dokumentacija ponujene opreme u slovenskem jeziku v obsegu originalne dokumentacije proizvajalca, ki jo zahtevate v zadnji točki za krmilno omarico zajema tudi vsa poročila tipskih preizkusov? Se zavedate obsega dokumentacije, ki bi naj bila prevedena?
Upamo, da si boste ponovno vzeli čas in dobro premislili o napisanem. Zainteresirani ponudnik odgovorov sicer niti ne potrebuje. Saj je jasno, da formalno lahko speljete stvar, kot ste si jo zamislili.


ODGOVOR:
Glede referenc je vse pojasnjeno v prejšnjih odgovorih.

Različna temperaturna območja so zaradi občutljivejših komponent v krmilni omarici.

IP zaščita je pri krmilni omarici zahtevana zaradi izvedbe prezračevanja in preprečitev vdora vode ter prahu.

Tehnična dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. V kolikor so poročila tipskih preizkusov v ang. jeziku, jih ni potrebno prevajati