Dosje javnega naročila 801568/2016
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Gradnje: Gradbena dela na energetskih objektih, rudarskih in proizvodnih objektih ter na stavbah, povezanih z naftno in plinsko industrijo
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 241.212,47 EUR

NMV1568/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.03.2016
NMV2059/2016 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 30.03.2016
JN002159/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.06.2016
JN002159/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2016
Zahtevek za revizijo
    NMV1568/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela na energetskih objektih, rudarskih in proizvodnih objektih ter na stavbah, povezanih z naftno in plinsko industrijo

Datum objave: 15. 3. 2016
Številka objave: NMV1568/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: GRADBENA OBNOVA PROSTOROV 20 KV STIKALIŠČ V RTP TOLMIN IN RTP POSTOJNA
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izvedba gradbene sanacije prostorov 20 kV stikališč v RTP Tolmin in RTP Postojna.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45250000 (Gradbena dela na energetskih objektih, rudarskih in proizvodnih objektih ter na stavbah, povezanih z naftno in plinsko industrijo)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/1838-22731481521027115181/8_GRADBE
NA_OBNOVA_RTP_TOLMIN_IN_RTP_POSTOJNA.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 11. 4. 2016
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 11. 4. 2016
Čas: 10:30
Kraj: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 1. 4. 2016
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 3. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV2059/2016, Gradbena dela na energetskih objektih, rudarskih in proizvodnih objektih ter na stavbah, povezanih z naftno in plinsko industrijo; datum objave: 30. 3. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.03.2016   15:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika pozivamo k spremembi pogoja, da mora imeti ponudnik bonitetno oceno najmanj SB6 ali boljšo in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) tudi z bonitetno oceno SB7.

Povzeto po »Metodologija za določanje bonitetnih ocen poslovnih subjektov (gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov), Kratek opis metodologije, Ljubljana, maj 2014 (vir: http://www.ajpes.si/): Namen bonitetne ocene je ugotavljanje finančne stabilnosti poslovanja ponudnika in s tem njegove finančne zmožnosti za izvedbo naročila, vendar pa mora biti zahtevana bonitetna ocena še vedno sorazmerna oziroma takšna, da se z njo zasleduje njen osnovni namen ugotavljanja finančne stabilnosti ponudnika. Povprečna napovedana verjetnost neplačila za gospodarske družbe oziroma samostojne podjetnike v sedmem bonitetnem razredu (bonitetna ocena SB7) je približno enaka povprečni napovedani verjetnosti neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe oziroma vse slovenske samostojne podjetnike. Družba z bonitetno oceno SB7 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila ne odstopa bistveno od povprečja za vse slovenske družbe.

Skladno z navedenim je tako bonitetna ocena, ki jo predlagamo, povprečna, sprejemljiva in sorazmerna s predmetom javnega naročanja, saj, upoštevaje predmet, načelo sorazmernosti in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, povprečna bonitetna ocena (SB7) v polnosti zadostuje za izkazovanje ustrezne ekonomske sposobnosti ponudnika. Specifike predmetnega javnega naročila namreč niso take, ki bi zahtevale drugačno, boljšo ekonomsko sposobnost ponudnikov. Hkrati pa je potrebno upoštevati tudi še dejstvo, da gre za javno naročilo, na katerega bodo ponudbe oddajali tisti ponudniki, ki so registrirani za opravljanje predmetne dejavnosti, torej iz sektorja gradbeništva, ki je z ekonomskega in finančnega vidika specifično, zaradi stanja dejavnosti nasploh. Naročnik pa z znižanjem zahtevane bonitetne ocene sledi tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja učinkovito porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje.
Vsled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga. Postavitev predmetnega vprašanja, predstavlja ponudnikovo ravnanje v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I).


ODGOVOR:
Naročnik spreminja pogoj bonitetne ocene in sicer:
''Ponudnik mora imeti bonitetno oceno vsaj SB7, za tuje ponudnike enakovredno bonitetno oceno tuje bonitetne hiše.''


Datum objave: 29.03.2016   15:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik v toki 11. Navodil podaja sledečo zahtevo: Ponudnik mora imeti bonitetno oceno vsaj SB6, za tuje ponudnike enakovredno bonitetno oceno tuje bonitetne hiše. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe. V primeru skupne ponudbe mora vse pogoje o ekonomski in finančni sposobnosti izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
Za dokazilo bonitetne ocene vsaj SB6 zahtevate Ajpes S.BON obrazec, kateri ne sme biti starejši od 30 dni od dneva oddaje. Bonitetno oceno pridobi podjetje le enkrat letno in sicer v mesecu maju vsakega tekočega leta, zato je popolnoma nesmiselno, da od nas zahtevate novo potrdilo. Naročnika opozarjamo, da je bonitetna ocena na potrdilu pridobljenem v mesecu februarju 2016 popolnoma enaka, kot bo prikazana na potrdilu pridobljenem v mesecu marcu ali aprilu…
Zato vas pozivamo, da dopustite predložitev bonitetnega obrazca, iz katerega bo razvidna zahtevana bonitetna ocena, ki je bilo izdano v mesecu februarju 2016.
Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
Bonitetno oceno, iz katere je razvidna razvrstitev ponudnika, pridobi podjetje enkrat letno in je za naročnika merodajna ocena razvrstitve iz februarja 2016. Poleg tega morate predložiti obrazec BON 2, s katerim dokazujete plačilno sposobnost. Ta dokument ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe.Datum objave: 29.03.2016   15:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali bodo na pogajanja vabljeni vsi ponudniki ali samo najugodnejši, če bo njegova ponudba nesprejemljiva? Če bodo vse ponudbe sprejemljive, ne bo pogajanj? Prosimo, da podate vrednost, do katere je ponudba še sprejemljiva.

ODGOVOR:
Naročnik bo na pogajanja povabil vse ponudnike, ki so oddali pravilne in primerne ponudbe.
V primeru, da bo najugodnejša ponudba popolna, torej tudi sprejemljiva, naročnik ne bo izvedel pogajanj. Ponudba je sprejemljiva v kolikor njena vrednost ne presega ocenjene vrednosti javnega naročila, ki jo je naročnik določil in zapisal na Sklep o pričetku postopka javnega naročila, ki je del naročnikove dokumentacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom.Datum objave: 29.03.2016   15:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo, da zmanjša zahtevano vrednost referenčnih del (oba pogoja) iz 200.000 Eur na 150.000 Eur. V zadnjih 5 letih se ni izvajalo veliko podobnih del v takšnem vrednostnem obsegu na transformatorskih postajah, kar po nepotrebnem omejuje zdravo konkurenco med kvalificiranimi ponudniki. Hvala

ODGOVOR:
Naročnik referenčnih pogojev glede vrednosti ne bo spreminjal,ker so sorazmerni vrednosti javnega naročila.

Datum objave: 29.03.2016   15:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za pojasnilo pojma "končni naročnik" pri referenčnih zahtevah. Ali ne zadostuje, da nam referenčno delo potrdi glavni izvajalec, za katerega smo opravljali delo kot podizvajalci? V drugem referenčnem pogoju navajate enkrat kot objekt stavbo, drugič pa gradbeno inženirski objekt. Kakšni objekti so mišljeni? Vgradnja karbonskih lamel se bistveno ne razlikuje, če se izvaja na stavbi ali gradbeno inženirskem objektu, zato bi bilo smiselno upoštevati obe vrsti objektov. Prosimo za odgovore in premislek o naši prošnji.

ODGOVOR:
1. Pojasnitev pojma "končni naročnik". Končni naročnik je investitor. Investitor oziroma "končni naročnik" je pravna ali fizična oseba, ki naroči graditev rekonstrukcijo oziroma obnovo objekta.
2. Potrditev referečnega dela s strani glavnega izvajalca za katerega ste opravljali dela ne zadošča.
3. Ponudniku se prizna sposobnost, v kolikor dostavi potrjene reference s strani končnega naročnika, da je v obdobju od 1.1.2011 do roka za oddajo ponudb izvedel uspešno sanacijo z uporabo karbonskih lamel z epoksidnimi lepili tako na stavbah kot na gradbeno inženirskih objektih (po CC-SI klasifikacija) v vrednosti 200.000 EUR.