Dosje javnega naročila NMV6148/2015
Naročnik: OBČINA LOŠKA DOLINA 
Gradnje: Gradbena dela na stavbah
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 64.443,45 EUR

NMV6148/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.09.2015
NMV7342/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.11.2015
NMV7342/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.11.2015
    NMV6148/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela na stavbah

Datum objave: 28. 9. 2015
Številka objave: NMV6148/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): OBČINA LOŠKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2, Kontakt: Emil MLAKAR, V roke: Emil MLAKAR, SI-1386 Stari trg pri Ložu.
Tel. +386 17050684. Telefaks +386 17050680. E-pošta obcina@loskadolina.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: »UREDITEV SEJNE SOBE OBČINSKEGA SVETA«
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet investicije je ureditev sejne sobe občinskega sveta.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45210000 (Gradbena dela na stavbah)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE:I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/9/3362-41134259354083796923/JNMV_Ure
d.sejne_sobe_obc.sv.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 12. 10. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 12. 10. 2015
Čas: 10:30
Kraj: V sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
Prisotni predstavniki gospodarskih subjektov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 7. 10. 2015
Čas: 11:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 9. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV7342/2015, Gradnje: Gradbena dela na stavbah; datum objave: 16. 11. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.10.2015   11:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2013- prosimo, da potrdite, da se v tem primeru upošteva promet v letih 2013 in 2014, torej v zadnjih dveh letih.


ODGOVOR ŠT. 1 :
NA VPRAŠANJE Z DNE 01.10.2015:
Spoštovani,
skladno z 12. točko, glede ekonomske in finančne sposobnosti, 3.3.1 točke – Osnovne sposobnosti gospodarskega subjekta obveznih pogojev predmetne razpisne dokumentacije bo naročnik upošteval, v kolikor podjetje posluje krajši čas, povprečne letne prihodke v času od ustanovitve , kateri morajo biti najmanj 180.000,00 € oziroma, kot navedeno v razpisni dokumentaciji:
»12. Povprečni prihodek
Da je povprečni letni prihodek ponudnika v zadnjih treh letih, to je za posamezno leto 2012, 2013 in 2014 (oziroma v kolikor podjetje posluje krajši čas, povprečni letni prihodki v času od ustanovitve), najmanj 180.000,00 €  (prihodek 2012+2013+2014)/3 = najmanj 180.000,00 €).«

Lep pozdrav.


Datum objave: 02.10.2015   15:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V skladu z določili ZJN-2 lahko izkazovanje referenc izpolnjujemo s podizvajalcem, prav tako lahko zagotovitev odgovornega vodje del zagotovimo s podizvajalcem. Prosimo da slednje potrdite.


ODGOVOR ŠT. 2 :
NA VPRAŠANJE Z DNE 02.10.2015:

Spoštovani,
da, skladno z ZJN-2 in razpisno dokumentacijo predmetnega javnega naročila.
Lep pozdrav.


Datum objave: 05.10.2015   10:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pod opisom del B7.1/1. - zanima nas ali so konferenčni stoli mišljeni na 4 kovinskih nogah s koleščki, ali želite stol na kovinski 5 kraki zvezdi s koleščki? Kakšna opirala za roke želite- fiksna ali nastavljiva?
Zanima nas ali se da pridobiti sliko že obstoječih stolov, oz. sliko stolov, ki ste si jih zamislili za vaš prostor.

Hvala lepa za vaš čas in odgovor.

ODGOVOR ŠT. 3 :
NA VPRAŠANJE Z DNE 05.10.2015:

Spoštovani,
Skladno z navedenim in opisanim v postavki B7. 1/1 ponudnik ponudi konferenčni stol srednjega cenovnega razreda. Vse dodatne detajle predmetne postavke bo izbrani ponudnik naknadno uskladil s projektantom in investitorjem.
Lep pozdrav.


Datum objave: 05.10.2015   10:52

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik je objavil pogoj bonitetne ocene SB5.Želeli bi opozoriti, da je AJPES dne 13.5.2014 obnovil lestvico bonitetnih ocen, pri čemer so se opisi spremenili tako, da bonitetna ocena SB6 še vedno pomeni nadpovprečno poravnavanje obveznosti, kar je primerljivo s prejšnjo oceno SB5.Ocenjujemo, da bi bilo zato pravilno, da bi naročnik popravil pogoj bonitetne ocene na SB6.

Naročnika opozarjamo tudi na novejše odločitve državne revizijske komisije, ki glede zahtevane bonitete ponudnikov dosledno sledi razlagi AJPES:Povprečne verjetnosti neplačila po bonitetnih ocenah ekponentno ( in ne linearno) naraščajo s premikom od najboljše bonitetne ocene SB1 proti najslabši bonitetni oceni SB10.Povprečna napovedana verjetnost neplačila ločeno po prvih šestih bonitetnih ocena za gospodarske družbe( SB1-SB6) je tako nižja od povprečne verjetnosti neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe.

Pozivamo vas, da spremenite pogoj po bonitetni oceni ponudnika na SB 6, sicer bomo zaščito naših interesov primorani uveljavljati z ustreznim varstvom v obliki zahteve za revizijo zoper razpisno dokumentacijo.


ODGOVOR ŠT. 4 :
NA VPRAŠANJE Z DNE 05.10.2015:
Spoštovani
Pogoja glede bonitet glede ekonomske in finančne sposobnosti oz. glede bonitetne ocene ostaja enak in sicer izkazana bonitetna ocena: SB1, SB2, SB3, SB4 ali vsaj SB5.
Naročnik mora izvesti javno naročilo tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev. Namreč prav zaradi trenutnega oziroma današnjega trenda poslovanja gradbeništva in gradbenih podjetij v Sloveniji, glede na pogoje poslovanja, pogoje nabave materiala za izvršitev del, plačevanja lastnih delavcev in podizvajalcev, naročnik smatra – kot neke vrste garancijo oz. zagotovilo za uspešno realizacijo investicije, da mora ponudnik imeti ustrezno zahtevano bonitetno oceno, da izkaže predvsem finančno, posledično pa tudi časovno in strokovno usposobljenost za izvedbo javnega naročila. Za naročnika je ključno, da ponudnik z izpolnjevanjem tega pogoja dokaže svojo objektivno finančno sposobnost poravnavati vse svoje tako tekoče kot predmetne finančne obveznosti in to ne le iz naslova pridobitve denarja s strani predmetne investicije. Današnje razmere na trgu so takšne, da morajo izvajalci gradbenih del v naprej poravnati račune za naročeni material. Torej za material, ki se bo vgradil in ga bo izvajalec šele čez daljše časovno obdobje obračunal ter naročnik posledično poravnal v zakonsko predpisanem plačilnem roku, skladno s terminskim planom te investicije, mora izvajalec imeti zagotovljena denarna sredstva. Stališče naročnika je, da predmetni ekonomski in finančni pogoj, ki izkazuje stabilnost poslovanja in plačevanja podjetja oz. ponudnika, sorazmeren s tveganjem investitorja o dejanski in uspešni realizaciji investicije, glede na današnje razmere na trgu.
Posledično tudi ob prekinitvi pogodbe in unovčenju bančne garancije nastajajo za naročnika dodatni zapleti in težave.
Poleg navedenega imajo ponudniki zakonsko možnost povezovanja med ponudniki s skupno ponudbo. Kar pomeni, da lahko tudi na takšen način izpolnijo zahtevan pogoj.
Objektivna odgovornost naročnika je, da ustvari pogoje in merila za izbor izvajalca, ki je ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko usposobljen izpeljati projekt oz. ustrezno časovno in kvalitetno realizirati investicijo. S tem naročnik zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno dosežen cilj svojega delovanja – realizacija investicije.
Lep pozdrav.

Datum objave: 06.10.2015   12:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika pozivamo k spremembi pogoja da mora imeti ponudbik bonitetno oceno najmanj SB6 ali boljšo in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) tudi z bonitetno oceno SB6.

Povzeto po »Metodologija za določanje bonitetnih ocen poslovnih subjektov (gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov), Kratek opis metodologije, Ljubljana, maj 2014 (vir: http://www.ajpes.si/): Namen bonitetne ocene je ugotavljanje finančne stabilnosti poslovanja ponudnika in s tem njegove finančne zmožnosti za izvedbo naročila, vendar pa mora biti zahtevana bonitetna ocena še vedno sorazmerna oziroma takšna, da se z njo zasleduje njen osnovni namen ugotavljanja finančne stabilnosti ponudnika. Povprečna napovedana verjetnost neplačila za gospodarske družbe oziroma samostojne podjetnike v šestem bonitetnem razredu (bonitetna ocena SB6) je približno enaka povprečni napovedani verjetnosti neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe oziroma vse slovenske samostojne podjetnike. Družba z bonitetno oceno SB6 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila ne odstopa bistveno od povprečja za vse slovenske družbe.

Skladno z navedenim je tako bonitetna ocena, ki jo predlagamo, povprečna, sprejemljiva in sorazmerna s predmetom javnega naročanja, saj, upoštevaje predmet, načelo sorazmernosti in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, povprečna bonitetna ocena (SB6) v polnosti zadostuje za izkazovanje ustrezne ekonomske sposobnosti ponudnika. Specifike predmetnega javnega naročila namreč niso take, ki bi zahtevale drugačno, boljšo ekonomsko sposobnost ponudnikov. Hkrati pa je potrebno upoštevati tudi še dejstvo, da gre za javno naročilo, na katerega bodo ponudbe oddajali tisti ponudniki, ki so registrirani za opravljanje predmetne dejavnosti, torej iz sektorja gradbeništva, ki je z ekonomskega in finančnega vidika specifično, zaradi stanja dejavnosti nasploh. Naročnik pa z znižanjem zahtevane bonitetne ocene sledi tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja učinkovito porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje.
Vsled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga. Postavitev predmetnega vprašanja, predstavlja ponudnikovo ravnanje v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63


ODGOVOR ŠT. 5 :
NA VPRAŠANJE Z DNE 05.10.2015:

Spoštovani,
predmetni pogoj ostaja nespremenjen.
Lep pozdrav.Datum objave: 08.10.2015   14:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naveden je brezžični glasovalni sistem na frekvenci 2.4 GHz. Od 01.01.2015 takšen sistem ni dovoljeno prodajati v EU.
Ali je možno:
1.Ponuditi brezžični konferenčno glasovalni sistem na frekvenci 5GHz
2.Namesto brezžičnega konferenčno glasovalnega sistema ponuditi žični sistem, ker je cenejši.
3.Ali glasujejo vsi udeleženci, tudi tisti, ko vodi sejo?
4.Se prikazujejo samo skupni rezultati glasovanja ali tudi posamezni rezultati?ODGOVOR NA VPRAŠANJE ŠT. 6, Z DNE 06.10.2015:
Spoštovani,
podajamo odgovore na vaša vprašanja:

Naveden je brezžični glasovalni sistem na frekvenci 2.4 GHz. Od 01.01.2015 takšen sistem ni dovoljeno prodajati v EU.
Ali je možno:
1.Ponuditi brezžični konferenčno glasovalni sistem na frekvenci 5GHz
O1: Da. (Opomba: Pri opisu predmetne postavke je prišlo do nenamerne projektantske napake. Ponudniki pri tej postavki upoštevajo, skladno z zakonodajo, odgovor naročnika.)

2.Namesto brezžičnega konferenčno glasovalnega sistema ponuditi žični sistem, ker je cenejši.
O2: Ponudnik pripravi ponudbo, skladno s popisom del predmetnega javnega naročila, ki je del razpisne dokumentacije. To pomeni, da ponudnik ponudi in ovrednoti postavke v popisu del.

3.Ali glasujejo vsi udeleženci, tudi tisti, ko vodi sejo?
O3: Sejo vodi župan, ki ne glasuje.

4.Se prikazujejo samo skupni rezultati glasovanja ali tudi posamezni rezultati?
O4: Tudi posamezni.

Lep pozdrav.