Dosje javnega naročila 003599/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
: Javni natečaj za BRV IN KOLESARSKO POT - IRČA VAS
ZJN-3: Odprti postopek

JN003599/2017-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 19.04.2017
JN003599/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.05.2017
JN003599/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2017
JN003599/2017-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 14.08.2017

    JN003599/2017-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za BRV IN KOLESARSKO POT - IRČA VAS
Referenčna številka dokumenta: 430-21/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI, PROJEKTNI, ODPRTI, ANONIMNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

BRV IN KOLESARSKO POT - IRČA VAS
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
MONM namerava s kolesarsko povezavo letos kandidirati za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer v okviru prednostnih naložb 4.4


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Natečajni pogoji: 4.15. Ugotavljanje sposobnostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
7. MERILA ZA OCENJEVANJE

Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisnem gradivu. Ocenjevalna komisija elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, kakor sledijo v nadaljevanju te strani, in sicer v točkah od 1. do 4., pri čemer je vsebina navedena v padajoči pomembnosti (najpomembnejša točka 1., najmanj pomembna točka 4. (7.točka 84. člena ZJN-3)):

1. skladnost zasnove z veljavnimi prostorskimi akti in razpisno dokumentacijo
2. ustreznost umestitve in oblikovanja stika mostne konstrukcije z obema bregovoma in s tem povezanih ureditev (umestitev v širši kontekst, optimalno vodenje kolesarskega in drugega prometa, krajinska ureditev, urbana oprema in upoštevanje plovbnega režima)
3. kakovost in izvirnost arhitekturnega izraza
4. sodobnost, gospodarnost, trajnost in kakovost oblikovne, tehnične in konstrukcijske zasnove ter racionalnost izvedbe in obratovanja

Morebitna odstopanja od določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.


IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
12.06.2017   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
• 1. nagrada 3.500 EUR
• 2. nagrada 2.500 EUR
• 3. nagrada 2.000 EUR
• dve priznanji po 1.500 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 11.000 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije: prof. dr. Aleš Vodopivec, univ.dipl.inž.arh., Namestnik predsednika ocenjevalne komisije: doc.dr. Tomaž SLAK, univ.dipl.inž.arh, Član: Habič Tomaž, univ.dipl.inž.grad., Član:dr. Kovačič Iztok, univ.dipl.inž.arh, član:Jerala Izidor, univ.dipl.inž.kraj.arh., namestnica članov:mag.Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh., Namestnica članov:Melita Muren, univ.dipl.inž.arh., Poročevalec A:Klemen Vodnik, univ.dipl.inž.arh., Skrbnica natečaja:Damjana Zaviršek Hudnik, univ.dipl.inž.arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.06.2017   00:00

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vprašanj (priporočeno vsebinska): 15.5.2017
Rok za odgovore na vprašanja: 19.5.2017
Rok za postavljanje vprašanj (priporočeno formalna): 1.6.2017
Rok za odgovore na vprašanja
(6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov): 5.6.2017
Oddaja natečajnih elaboratov ponedeljek 12.06.2017 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja predvidoma 14.07.2017
Razstava elaboratov predvidoma September 2017

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.05.2017   08:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima me, če mora biti odgovorni arhitekt pri natečaju biti odgovorni projektant načrtov arhitekture za manj zahtevne in enostavne objekte ali tudi za zahtevne?

Hvala in lp

ODGOVOR

Odgovorni projektant načrtov arhitekture mora biti pooblaščen tudi za zahtevne objekte.


Datum objave: 05.05.2017   08:57
VPRAŠANJE
Pzdravljeni,
Glede na to, da morajo biti ekološki otoki znotraj gradbene meje nas zanima, ali enako velja tudi za transformator?
Ali je lahko mesto za smeti tudi nepokriti prostor in ali je v tem primeru lahko izven gradbene meje?


ODGOVOR

Z natečajno nalogo v ureditvenem območju ni predvideno urejanje ekoloških otokov ali urejanje transformatorja. T.i. mesta za smeti je treba predvideti le v okviru minimalne ureditve urbane opreme (koši za smeti) po Usmeritvah za zasnovo urbane opreme (tč. 4.3.4. natečajne naloge) in usmeritvah za ureditev zelenih obvodnih površin (tč. 4.3.3 natečajne naloge). Glede energetskih objektov in naprav je treba upoštevati Usmeritve za zasnovo komunalne opreme (tč. 4.3.5 natečajne naloge), po kateri je v ureditvenem območju natečaja predvidena ureditev nove javne razsvetljave. Pojem "gradbena meja" v natečajni nalogi ni uporabljen.

Datum objave: 15.05.2017   13:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
imamo dve vprašanj:

1. Ali je predpisana višina 8-11m, mišljena kot višina od kote stoletnih vod (166,43 n.m) do SPODNJEGA robu mostu? Ali je potem najnižja višina pripenjanja mostu na obeh bregovih 174,43n.m?

2. Ali se lahko priredi merilo 1:250 pri pogledih, saj velikost lista ne pokrije celotne dolžine obravnavanega območja? (ali je možno uporabit merilo 1:300?)

3. V podlogi x_prerezi.dwg je zarisan siv kvadrat layer 0_objekt - ali je to že fiksna kota nasutja in temeljenja?

Vnaprej hvala za odgovor,
lep pozdrav

ODGOVOR


1. Ali je predpisana višina 8-11m, mišljena kot višina od kote stoletnih vod (166,43 n.m) do SPODNJEGA robu mostu? Ali je potem najnižja višina pripenjanja mostu na obeh bregovih 174,43n.m?

Predpisana je višina mostu okoli 8 - 11 m nad gladino reke Krke. Kot je razvidno iz grafične priloge št. 6.2.1.3 - Vzdolžni prerez mostu (PIP za območje centralnih dejavnosti ob Topliški cesti, Topos d.o.o., november 2015), je višina merjena od gladine reke na koti 163,00 m n.m., kar ni kota stoletnih voda.

V prostorskem aktu je v okviru umeščanja v teren predvideno vpenjanja mostu na desni breg na koti okoli 174,00 m n.m., na levem bregu pa na koti okoli 172,00 m n.m. V okviru prostorskega akta so dopustna minimalna odstopanja od višinskih kot, če se v fazi projektiranja izkaže, da je umestitev prostorsko sprejemljivejša, ob tem pa zagotovljena tudi ustreznejša tehnološka in ekonomična rešitev.

2. Ali se lahko priredi merilo 1:250 pri pogledih, saj velikost lista ne pokrije celotne dolžine obravnavanega območja? (ali je možno uporabit merilo 1:300?)
Prirejanje merila ni potrebno, saj v liniji predvidene trase mostu celoten pogled (fasada objekta) in tudi prerez na preseže 170 m, kar v merilu 1:250 pomeni 68 cm. Merilo 1:300 ni standardno oziroma ustrezno merilo.

3. V podlogi x_prerezi.dwg je zarisan siv kvadrat layer 0_objekt - ali je to že fiksna kota nasutja in temeljenja?

V prostorskem aktu je kota platoja zunanje ureditve v UE 1 okoli 174,50 m n.m. V okviru odstopanj je v prostorskem aktu dopustno tudi odstopanje od kote platoja zunanje ureditve v UE 1 in posledično od ostalih kot, če se pri pripravi projektov izkaže, da bo s tem gradnja bolj ekonomična ali bolj funkcionalna. Ni pa dovoljeno odstopanje nad maksimalno dovoljeno višino poslovno-trgovske stavbe (K+P oz. do največ 10 m).


Datum objave: 30.05.2017   15:59
VPRAŠANJE
Prosimo vse člane žirije, da premislijo in podaljšajo rok za dva tedna, saj so oddaje natečajov s strani ZAPSa časovno blizu.
Hvala za odg.

ODGOVOR

Podaljšanje roka za oddajo natečajnih elaboratov ni mogoča.


Datum objave: 30.05.2017   15:59
VPRAŠANJE
V zvezi z natečajem za most Irča vas imamo vprašanje:
Kolikšna so dovoljena odstopanja od določene ravne tlorisne linije mostu v območju nad vodo (če točki vstopa in izstopa ostajata taki, kot sta določeni)?

ODGOVOR
Skladno s prostorskim aktom so odstopanja od poteka trase mostu (med določenima točka vpenjanja na obeh bregovih) dopustna, če se izkažejo kot prostorsko sprejemljivejša, ob tem pa zagotavljajo tudi ustrezne tehnološke in ekonomične rešitve.Datum objave: 02.06.2017   08:24
VPRAŠANJE
Pri pregledu natečajnih podlog ugotavljamo, da mesto vpenjanja mostu na levem bregu izhaja iz predhodne variante obdelane v prostorski dokumentaciji. Tisti most je imel drugo smer in nižjo niveleto, pri čemer je bil na desnem bregu naslonjen na plato pod predvidenim trgovskim centrom. Znižanje vpetja mostu za 2 metra na levem bregu je bilo v tistem primeru smiselno.
Pri legi mostu, ki je določena v natečajnih podlogah, je točka vpenjanja na levem bregu tlorisno, še bolj pa višinsko, neprimerna.
Ali je dopustno višinsko koto mostu na levem bregu prilagoditi obstoječemu terenu?

ODGOVOR

Iz vprašanja ni razvidno, iz katere natečajne podlage naj bi izhajala napačna kota vpenjanja brvi v teren. Kote in lokacije vpenjanja brvi so v natečajni nalogi povzete iz veljavnega prostorskega akta: PIP za območje centralnih dejavnosti ob Topliški cesti, Topos d.o.o., november 2015. Kote vpenjanja so grafično prikazane v natečajnih prilogah (D), v mapi D_2 PIP SD OPN 1, v prilogi št. 6.2.1.3 - Vzdolžni prerez mostu. Pogled na prerez je gorvodno, tako da je na levi strani prereza prikazan desni breg, na desni strani prereza pa levi breg reke.