Dosje javnega naročila 003636/2017
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Blago: Popravilo IGBT modilov serije 541
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003636/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.04.2017
JN003636/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.04.2017
JN003636/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.04.2017
JN003636/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.05.2017
JN003636/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2017
Zahtevek za revizijo

    JN003636/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
nabava@slo-zeleznice.si, Gorazd GRBAC
gorazd.grbac@slo-zeleznice.si
+386 12914416
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/201080/RD-poravilo__IGBT_modulov_končna_pTT-zdešar_10_4_2017_pTT.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/201080/espd/Narocnik_ESPD_(6).zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Popravilo IGBT modilov serije 541
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34631000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Popravilo IGBT modilov serije 541
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34631000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Popravilo IGBT modilov serije 541
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.05.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.05.2017   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.04.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.04.2017   09:20
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Zaradi tehnične kompleksnosti, vlagamo zahtevek za podaljšanje roka za oddajo ponudbe do
02.06.2017, 11:00. Prosimo za odobritev.
Najlepša hvala.

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb na 2.6.2017 do 10 ure , odpiranje ponudb 2.6.2017 ob 11 uri na lokaciji - Slovenske železnice d.o.o., soba 606, Kolodvorska 11, Ljubljana.Datum objave: 26.04.2017   11:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Zaradi tehnične kompleksnosti, vlagamo zahtevek za podaljšanje roka za oddajo ponudbe do
02.06.2017, 11:00. Prosimo za odobritev.
Najlepša hvala.

ODGOVOR

Naročnik objavil rok za podaljšanje oddaje ponudb na portalu JN.
Rok za oddajo do 2.6.2017 do 10 ur , odpiranje ponudb 2.6.2017 ob 11 uri Slovenske železnice d.o.o., soba 606, sektorja za nabavo, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
Rok za ponudnikova vprašanja do 24.05.2017 do 10 ure.


Datum objave: 10.05.2017   07:19
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V členu 2.8 FINANČNO ZAVAROVANJE razpisne dokumentacije zahtevate finančno zavarovanje. V zvezi s tem imamo naslednja vprašanja:
1. Ali naj to finančno zavarovanje oddamo že skupaj s prijavo? Če da, kako dolgo naj bo to finančno zavarovanje veljavno? Finančno zavarovanje imamo namen oddati v obliki bančne garancije.
2. Ali naj ponudnik finančno zavarovanje pripravi šele potem, ko je bil na razpisu izbran in je bila z njim sklenjena pogodba?

Najlepša hvala.


ODGOVOR
1. Ob podpisu pogodbe izbrani dobavitelj izda bančno garancijo za dobro izvedbo posla v skupni vrednosti 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV.
2. Ob vsaki dobavi izbrani dobavitelj da garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki velja 12 mesecev od vgradnje v vozilo, oziroma 24 mesecev od dobave popravljenih IGBT modulov, odvisno, kaj nastopi prej.
Datum objave: 10.05.2017   07:20
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V zvezi s Prilogo 14: Tehnične zahteve za popravilo modulov IGBT serije 541 imamo naslednja vprašanja glede seznama opravil:
1. Ali je potrebno zamenjati module IGBT v obeh razsmernikih?
2. Ali je potrebno zamenjati samo okvarjene module IGBT in moduli IGBT, ki niso okvarjeni, ostanejo v obeh modulih razsmernikiov nepopravljeni?
3. Prosimo, da nam pošljete seznam opravil za popravilo obeh modulov razsmernikov, da bomo vedeli, katera opravila bi želeli in katera moramo zaračunati?

Najlepša hvala


ODGOVOR
1. Nejasno vprašanje. Prosimo za dodatna pojasnila k vprašanju.
2. in 3. Naročnik zahteva popravljen IGBT modul, izvedba del in vse ostalo je stvar ponudnika.
Datum objave: 10.05.2017   13:52
VPRAŠANJE
Spoštovani

Kot razumemo razpisno dokumentacijo, ste na predmetnih IGBT gradnikih (modulih) sami zamenjali IGBT Module.
Sedaj pa z zamenjavo IGBT Modula NE morete popraviti predmetnih gradnikov. Ali razumemo pravilno?


V kolikor je odgovor pritrdilen je velika verjetnost, da je gradnik IGBT, nepopravljiv.
Vprašanje: ali boste v takšnem primeru kupili nove gradnike?

ODGOVOR
Potencialni ponudnik si pravilno razlaga objavljeno razpisno dokumentacijo.Datum objave: 12.05.2017   08:20
VPRAŠANJE
V kolikor je gradnik IGBT, nepopravljiv.

Vprašanje: ali boste v takšnem primeru kupili nove gradnike

ODGOVOR

Predmet tega javnega naročila je popravilo IGBT modulov in ne nakup IGBT modulov.


Datum objave: 15.05.2017   13:56
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V zvezi z razpisom imamo nekaj vprašanj:

Vprašanje št. 1 k točki Obrazec 9: Vzorčna pogodba:
V vzorčni pogodbi (Obrazec 9, 3. člen) in tudi v nadaljevanju pogodbenega besedila se pojavlja izraz »dnevi«. Vprašanje 1: Ali so mišljeni koledarski ali delovni dnevi?

Vprašanje št. 2 v zvezi s točko 2.11 razpisne dokumentacije: Sklenitev pogodbe:
V točki 2.11 razpisne dokumentacije piše: Izbrani ponudnik mora najkasneje v 10 dneh po prejetju pogodbe, le-to potrditi in jo v 4 (štirih) izvodih vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne javi v zvezi s podpisom pogodbe, šteje, da je od pogodbe odstopil.
Vprašanje 2: Ali bi bilo možno ta 10-dnevni rok podaljšati na 30-dnevni rok? Razlog za to je dolgo trajanje vložitve zahtevka in sestave finančnega zavarovanja v obliki bančne garancije, saj izstavitev le-te tako dolgo traja.


Najlepša hvala.


ODGOVOR

Odgovor št.1:
V tretjem členu vzorca pogodbe so roki določeni v koledarskih dneh. V kolikor v pogodbi ni izrecno določeno, da gre za delovne dni, so mišljeni koledarski dnevi.

Odgovor št.2
Naročnik ne bo spreminjal točke 2.11 razpisne dokumentacije.

Datum objave: 16.05.2017   12:49
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V členu 2.8 FINANČNO ZAVAROVANJE razpisne dokumentacije zahtevate finančno zavarovanje. V zvezi s tem imamo naslednja vprašanja:
1. Ali naj to finančno zavarovanje oddamo že skupaj s prijavo? Če da, kako dolgo naj bo to finančno zavarovanje veljavno? Finančno zavarovanje imamo namen oddati v obliki bančne garancije.
2. Ali naj ponudnik finančno zavarovanje pripravi šele potem, ko je bil na razpisu izbran in je bila z njim sklenjena pogodba?

Najlepša hvala.


ODGOVOR

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izvajalec (izbrani ponudnik) mora naročniku v roku desetih delovnih dni po podpisu pogodbe predložiti menico z menično izjavo ali brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), v skladu z vzorcem, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 30 dni po končani zadnji dobavi popravljenih IGBT modulov.

Ponudnik v ponudbi predloži parafiran obrazec 13 oz. 13 b, zahtevano finančno zavarovanje pa predloži izvajalec (izbrani ponudnik) v roku desetih delovnih dni po podpisu pogodbe.

Pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Garancija za odpravo napak v garancijskem roku
Ob prevzemu popravljenih IGBT modulov s strani naročnika, mora izvajalec naročniku izročiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v obliki menice s priloženo menično izjavo ali v obliki brezpogojne bančne garancije na prvi poziv, ki se bo glasila na 5% skupne pogodbene vrednosti (z DDV).

Ponudnik v ponudbi predloži parafiran obrazec 13 a oz. 13 c, zahtevano finančno zavarovanje pa predloži izvajalec (izbrani ponudnik) ob prevzemu popravljenih IGBT modulov s strani naročnika.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku velja v primeru, da izvajalec ne odpravi napak, ki so nastale v garancijskem roku po pisnem pozivu naročnika in ima namen delnega ali popolnega pokrivanja zahtev, ki jih lahko naročnik uveljavi proti izvajalcu na osnovi sklenjene pogodbe. Veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je 30 dni po izteku garancijske dobe.
Garancijska doba je 12 mesecev in teče od trenutka, ko železniško vozilo s popravljenimi IGBT moduli prične redno obratovati oz. 24 mesecev od dobave popravljenih IGBT modulov, odvisno od tega, kaj nastopi prej.

Skladno z navedenim bo naročnik objavil na portalu JN popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 19.05.2017   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V zvezi z razpisom imamo nekaj vprašanj:

Glede člena 14 v vzorcu pogodbe: Pod kakšnimi predpostavkami izvajalec odgovarja za pogodbeno kazen in jo sme naročnik od njega zahtevati? Ali lahko naročnik pogodbeno kazen uveljavlja tudi takrat, ko je imel izvajalec opravičljive razloge za zamudo roka izvedbe, še posebej v primerih višje sile ali v primerih, ko bi po sklenitvi pogodbe nastale okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti (240. čl. OZ)?

Najlepša hvala.


ODGOVOR

Pogodbena kazen je v 14. členu vzorca pogodbe določena za primer zamude z izpolnitvijo izvedbe storitve, ki je predmet tega javnega naročila.
Naročnik bo pri uveljavljanju pogodbene kazni spoštoval določbe vzorca pogodbe in Obligacijskega zakonika.