Dosje javnega naročila 005032/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi strehe in pročelij z stavbnim pohištvom ter balkoni na stavbi Stari trg 4 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto (LMM)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 228.581,24 EUR

JN005032/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.05.2017
JN005032/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.05.2017
JN005032/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.05.2017
JN005032/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.08.2017
JN005032/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.10.2017
JN005032/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.10.2017
Zahtevek za revizijo

    JN005032/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Aleš Muzlovič
ales.muzlovic@ljubljana.si
+386 13064444
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/206962/RD_Stari_trg_4_LMM_16052017.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/206962/espd/ESPD_Stari_trg_4_LMM.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi strehe in pročelij z stavbnim pohištvom ter balkoni na stavbi Stari trg 4 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto (LMM)
Referenčna številka dokumenta: 430-232/2017-14
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi strehe in pročelij z stavbnim pohištvom ter balkoni na stavbi Stari trg 4 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto (LMM)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
45262500
45421000
45442100
45454100
98395000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Stari trg 4, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi strehe in pročelij z stavbnim pohištvom ter balkoni na stavbi Stari trg 4 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto (LMM). Količina in obseg naročila ter pogoji izvedbe so razvidni iz popisa del št. 1610/2016-2a (12.12.2016), kulturno varstvenih pogojev ZVKDS, OE Ljubljana št. 469/95-UL z 13.6.2011 in kulturno varstvenega soglasja ZVKDS, OE Ljubljana, št. 35102-0810/2016-6 z 25.1.2017, ki so priloge razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 140
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.05.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.05.2017   13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 2. nadstropje, sejna soba

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.05.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.05.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.05.2017   14:06
VPRAŠANJE
ZVKDS naj izda veljavne kulturnovarstvene pogoje.
Pogoji veljajo 2 leti.
Obstoječi so stari 6 let. Vmes se je zakon spremenil trikrat.

ODGOVOR

Popis del v razpisni dokumentaciji, na katerega se iščejo ponudbe, je usklajen z veljavnimi kulturno varstvenimi pogoji in je nanj ZVKDS, OE Ljubljana, podal soglasje.

Naročnik je tudi objavil veljavne kulturno varstvene pogoje.Datum objave: 23.05.2017   14:07
VPRAŠANJE
Vztrajamo, da naročnik doda v pogoje za sodelovanje, kot je to storil v primeru javnega naročila "Resljeva 16, Ljubljana", naslednji pogoj: Gospodarski subjekt mora imenovati vodjo konservatorsko-restavratorskih del, ki mora imeti opravljen strokovni izpit s področja konservatorstva - restavratorstva pri Ministrstvu za kulturo.
V kolikor se namerava naročnik sklicevati na kulturnovarstvne pogoje (v katerih se odgovorni konservator v skladu z veljavnim zakonom ni opredelil do strokovne usposobljenosti izvajalca), smo ga že opozorili, da objavljeni KVP niso več veljavni.
V pogojih za sodelovanje je naročnik opredelil popolnoma enake pogoje, kot za naročilo Resljeva 16, zato je popolnoma nelogično, da v pogojih ni zahteve po vodji konservatorsko restavratorskih del. Obe stavbi sta namreč enoti kulturne dediščine.
ODGOVOR

Pri javnem razpisu za Resljevo 16 je takšen pogoj v svojih kulturno varstvenih pogojih podal ZVKDS, OE Ljubljana. V pogojih za obnovo stavbe Resljeva 16 je namreč podal zahtevo, "da lahko dela na štukaturnih, oblikovanih prvinah izvaja le restavrator - konservator z opravljenim strokovnim izpitom ali referencami na spomeniškovarstvenih objektih s podobnimi likovnimi elementi na fasadi, potrjenih s strani generalnega konservatorja ZVKDS".

V Kulturno varstvenih pogojih za Stari trg 4 ZVKDS tega pogoja ni podal in ga zato ne bomo vključili med razpisne pogoje. Tudi sama narava konservatorsko-restavratorskih del je objektu Stari trg 4 popolnoma drugačna, kot je na Resljevi 16.Datum objave: 23.05.2017   14:07
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo, ali je v ESPD obrazcu, v delu III. Razlogi za izključitev, pomotoma ali namenoma izpustil del C. Razlogi, povezani z insolventjostko ...
Propsimo za popravek ESPD obrazca.


ODGOVOR

Da, namenoma.


Datum objave: 23.05.2017   14:08
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali prav razumemo, da je popis del iz razpisne dokumentacije merodajen za določanje obsega pogodbenih del in ponudnikove cene, tudi v primeru odstopanj vsebine popisa del od projektne dokumentacije?
Ponudnik si razlaga, da je naročnik kot dober strokovnjak na področju priprave razpisne dokumentacije, pripravil popis del tako, da le ta vključuje vsa dela in materiale, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta glede na projektno dokumentacijo, (zato ponudnik ne odgovarja za morebitne napake pri določanju obsega del).
Hvala za razumevanje.


ODGOVOR

Popis del iz razpisne dokumentacije je merodajen za določanje približnega obsega pogodbenih del. Pogodba se ne sklepa "na ključ", temveč po sistemu na obračun "po količinah dejansko opravljenih del". Pogodbeno določilo v 4. členu je, da je cena pogodbenih del (pogodbena cena) določena s klavzulo »cena na enoto« na podlagi izvajalčevega ponudbenega predračuna, ki je kot priloga sestavni del pogodbe. Cene na enoto so fiksne za ves čas izvedbe do uspešne primopredaje pogodbenih del. Končna pogodbena cena je nato razvidna iz končnega obračuna.


Datum objave: 23.05.2017   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ponudnik kot redni udeleženec na javnih razpisih ugotavlja, da so projekti za izvedbo javnega naročila dostikrat med seboj neusklajeni, zaradi česar posledično prihaja do napak pri sami izvedbi pogodbeno dogovorjenih del. V praksi skušajo naročniki krivdo za nastanek napak prevaliti na izvajalca, čeprav izvajalec le izvaja pogodbeno dogovorjena dela, kot jih je naročnik opredelil v popisu del. Glede na to, da je dolžnost naročnika, kot dobrega strokovnjaka, da preudarno in z veliko mero skrbnosti pripravi popis del, glede na projektno dokumentacijo, ni pravično, da izvajalec trpi nastanek škode zaradi napake, ki izhaja iz same projektne dokumentacije, katero je sestavil projektant. Naročniku je vinkulirana zavarovalna polica projektanta, iz katere se lahko poplača ob nastanku morebitne škode, izvajalec pa je ob takšnem škodnem dogodku prepuščen v nemilost naročnika, ali bo povrnil škodo tudi izvajalcu. Izvajalec je v primeru takšnega dogodka postavljen v neupravičeno slabši in podrejeni položaj, saj kljub temu, da se v okviru javnega naročanja v primeru dvoma odloča v korist ponudnika (torej tudi če je ponudnik oz. izvajalec dvomil v ustreznost pripravljenega obsega del), povrnitev nastale škode ne more zahtevati od za škodo neposredno odgovorne osebe.
Ponudnik zato poziva naročnika, da ob sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila, predvidi tudi možnost vinkulacije zavarovalne police projektanta v korist izvajalca.
Hvala za razumevanje.


ODGOVOR

Do okoliščin, kot so opisane, pri izvajanju obnov streh in fasad s stavbnim pohištvom v okviru Ljubljana - moje mesto ne prihaja. Projekti niso neusklajeni, saj se dela izvajajo le na podlagi popisov del in kulturno varstvenih pogojev ZVKDS, ki na popis del poda tudi kulturno varstveno soglasje. Pri popisih prihaja le do odstopanja pri količinah, vendar se dela tako ali tako obračunavajo po dejanskih količinah izvedenih del. Če se med izvajanjem izkaže, da je potrebno izvesti še kakšna druga nepredvidena dela, ki niso bila predvidena s popisom del, poda izvajalec za ta dela ponudbeni predračun, ki ga potrdi nadzor, in se nato sredstva za ta dela črpajo iz predvidene pogodbene kvote za nepredvidena dela. Izvajalec del torej ne utrpi škode. Pri izvajanju obnovitvenih del na starih stavbah namreč ni možno vseh del natančno v naprej predvideti.

Naročnik MOL ima sicer od podjetja Imovina d.o.o., ki po pogodbi pri obnovah stavbnih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto za MOL vodi celoviti inženiring in pripravlja izvedbeno dokumentacijo - popise del, zavarovalno polico, ki pa se ne in se tudi ne bo vinkulirala v korist izvajalca del, saj le-tega varuje pogodbena klavzula obračuna po dejansko izvedenih delih, tako po količinah kot tudi za nepredvidena dela. Izvajalec za to ni v podrejenem položaju.