Dosje javnega naročila NMV6718/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 112.947,60 EUR

NMV6718/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.10.2015
NMV938/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.02.2016
NMV938/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2016
NMV938/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2016
    NMV6718/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve

Datum objave: 21. 10. 2015
Številka objave: NMV6718/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Zvonka Planinec, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14788337. Telefaks +386 014788036. E-pošta jn.drsi@gov.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izdelava PZI reko. ceste Polhov gradec - Dobrova (Belica)
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izdelava PZI reko. ceste Polhov gradec - Dobrova (Belica)
odsek 1369, cesta R3-641 Ljubljanica-LJ (Dolgi most)
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71240000 (Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 5. 11. 2015
Čas: 11:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 5. 11. 2015
Čas: 12:00
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 28. 10. 2015
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 10. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV938/2016, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve; datum objave: 17. 2. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.10.2015   09:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
NMV6718/2015, Datum objave: 21.10.2015

Spoštovani
Glede na to, da je bil izdelan IDP, vas prosimo, če lahko bolj detajlno obrazložite za katere komunalne vode gre, oziroma objavite projektne pogoje, pridobljene v idejnem projektu.
Zahvaljujemo se vam in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR:
V projektni nalogi v točki 7.2.8 je navedeno za katero vrsto komunalnih vodov gre.
Vso dokumentacijo navedeno v projektni nalogi v točki 4 si lahko po predhodnem dogovoru ogledate na DRI upravljanje investicij d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana pri Ladi Wohinz . tel. 01 306-82-32.
Datum objave: 27.10.2015   13:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani
Imamo vprašanje v zvezi z odgovornim projektantom pri NMV6718/2015 z dne 21.10.2015

3.1.3.4 Poleg odgovornega vodje projekta mora biti za vsako specifično strokovno področje iz specifikacije naročila zagotovljena odgovorna oseba za izdelavo načrtov in elaboratov, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 ima predpisano strokovno usposobljenost (strokovni izpit, licenco, ...) in naziv (odgovorni projektant ali temu ekvivalenten naziv za zahtevne objekte) s področja, ki ga prevzema v ponudbi
 vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje
opomba: Za odgovorno osebo, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpis.

Iz zgoraj navedenega izhaja, da odgovorni projektant ne potrebuje nobenih referenc, temveč samo vpis v IZS in ostale zakonsko predpisane pogoje. Menimo, da to ni normalno, saj gre, kakor izhaja iz projektne naloge, za izdelavo kar zahtevne hidrologije, geomehanike podporne in oporne konstrukcije itd.
Ali lahko vse zgoraj naštete načrte izdeluje vsakdo, brez ene reference?

Upamo, da je prišlo do pomote, saj menimo, da mora odgovorni projektant kljub temu izpolnjevati tudi referenčne pogoje in ne more biti odgovorni projektant vsak, ki si je v preteklosti lahko pridobil žig, pa čeprav ni nikoli projektiral, kar danes ni več mogoče.Zahvaljujemo se za odgovor in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR:
Navodila za pripravo ponudbe točko 3.1.3.4. se dopolni, doda se tretjo alineja:


3.1.3.4 Poleg odgovornega vodje projekta mora biti za vsako specifično strokovno področje iz specifikacije naročila zagotovljena odgovorna oseba za izdelavo načrtov in elaboratov, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

 ima predpisano strokovno usposobljenost (strokovni izpit, licenco, ...) in naziv (odgovorni projektant ali temu ekvivalenten naziv za zahtevne objekte) s področja, ki ga prevzema v ponudbi

 vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje

- v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb je bil odgovorni projektant posameznih načrtov, ki jih prevzema v ponudbi, ki po vrednosti znašajo več kot 50% od ponudbene vrednosti.

opomba: Za odgovorno osebo, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o ustrezni strokovni usposobljenosti, vpisu v imenik poklicne zbornice.

Datum objave: 27.10.2015   13:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Ali ponudniki lahko priložijo kopije že potrjenih in pridobljenih referenčnih potrdil, ki so jih pridobili za druga javna naročila? Referenčna potrdila so na drugem obrazcu, vendar so po vsebini enaka zahtevam iz predmetne razpisne dokumentacije.

Prosimo za čim hitrejši odgovor.

Hvala in lepo pozdravljeni!


ODGOVOR:
Ne.
K ponudbi se priloži izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti, ki v točki 9 zahteva izpolnitev tabele – podatki o referenčnem delu.
Ponudnik se pod izjavo podpiše in jo žigosa.Datum objave: 27.10.2015   13:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosim za pojasnilo razpisne dokumentacije v točki 3.1.4 Reference. V točki 3.1.4 je kot dokazilo o izpolnjevanju referenčnega pogoja navedeno da ponudnik izpolni obrazec: »Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s predlogo«. V opombi točke 3.1.4 pa je navedeno, da mora ponudnik predložiti po vsebini in vrednosti del ustrezno referenco. V razpisni dokumentaciji je priložen obrazec »Podatki o referenčnem delu«, ni pa obrazca za potrditev referenc. Ali v ponudbi zadošča navedba referenčnega dela, ali pa je potrebno priložiti s strani naročnika potrjeno referenco? V kolikor je referenco potrebno priložiti – ali obrazec poljubno sestavimo sami?

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR:
V ponudbi zadošča podpisan in žigosan obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti - točka 9 -podatki o referenčnem delu. V kolikor investitor dvomi o izvedbi navedenih referenčnih del, navedbe preveri pri navedenem investitorju oz. delodajalcu.Datum objave: 28.10.2015   09:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

V točki 7.1 je navedeno "Za predmetni projekt je potrebno pridobiti ortofoto posnetek in vanj vrisati traso predvidene rekonstrukcije ceste in varovalni pas." Ali to pomeni, da je potrebno izdelati nov ortofoto posnetek, ali zadostuje posnetek, ki se ga pridobi s strani GURS.

Hvala.

ODGOVOR:
V projektni nalogi je jasno definirano, da gre za pridobitev in ne izdelavo ortofoto posneteka.
Le tega se pridobi s strani GURS.
Je pa v pridobljeni posnetek potrebno vrisati zahtevano.Datum objave: 28.10.2015   13:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede izdelave geodetskega nacrta prosim za pojasnilo:
Koliko precnih profilov je potrebno izvesti ? Zakolicba trase ceste...pri zakolicbi ceste je potrebno zakoliciti profile pred
izvedbo ali je potrebno precne profile na cesti pomeriti...ali je potrebno izdelati tudi posnetek koncnega stanja po
rekonstrukciji ?
Prosim, da sporocite vsaj okvirno število precnih profilov na strugah ali obrazložitev ?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Prečne profile je potrebno posneti na razdalji najmanj 20m (po potrebi tudi manj), na trasi obravnavane ceste in vseh pomembnejših priključnih cestah do priključitve na obstoječe stanje. Na kritičnih mestih (priključki, objekti, uvozi, …) pa pogosteje.

Prečne profile je potrebno zakoličiti tudi pred izvedbo. Posnetek končnega stanja ni predmet projektne naloge.

V projektni nalog v točki 7.2.4 – vodnogospodarske ureditve je v četrti alineji navedeno na koliko m je potrebno posneti prečne profili na pritokih (najmanj na vsakih 50m).Datum objave: 29.10.2015   10:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, zanima nas kako ste si zamislili tretjo alinejo v vašem odgovoru z dne 27.10.2015

ODGOVOR:
Navodila za pripravo ponudbe točko 3.1.3.4. se dopolni, doda se tretjo alineja:
- v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb je bil odgovorni projektant posameznih načrtov, ki jih prevzema v ponudbi, ki po vrednosti znašajo več kot 50% od ponudbene vrednosti.

Ali se lahko reference seštevajo, da se izkaže vrednost več kot 50% od ponudbene vrednosti? Namreč tipičen primer so zidovi. V projektni nalogi je navedeno sedem podpornih zidov. Torej logično bi bilo, da lahko odgovorni projektant izkaže večje število referenčnih del, kjer bo dosegel vrednost več kot 50%.

Prosim za hiter odgovor

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Veljajo določila navedena v točki 3.1.3.4, v navodilih za pripravo ponudb in dopolnitvi (pojasnilo2) iz katerih izhaja, da se reference ne seštevajo.

Datum objave: 29.10.2015   10:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

v spremembah in pojasnilih 02 ste med drugim navedli tudi sledečo zahtevo, in sicer:

- v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb je bil odgovorni projektant posameznih NAČRTOV, ki jih prevzema v ponudbi, ki po vrednosti znašajo več kot 50% od ponudbene vrednosti.

ali to velja tudi za točko 9 iz specifikacije naročila, (Dopolnitev HHA in izdelavo študije kart poplavne in erozijske nevarnosti za pritoke)?

namreč, analiza in študija ne spada k načrtom (3.1) po tehnični dokimentaciji.

Hvala
Lep pozdrav


ODGOVOR:
Veljajo določila navedena v točki 3.1.3.4, v navodilih za pripravo ponudb in dopolnitvi (pojasnilo 2).

Datum objave: 30.10.2015   13:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
glede na to, da so v projektni nalogi predvidene vodnogospodarske ureditve (pogl. 4) imamo vprašanje ali so VGU predvidene tudi na strugi Gradaščice izven vplivnega območja ceste. Iz slike na strani 7 projektne naloge ni namreč razvidno nič, zato prosimo za preglednejši izkaz predvidenih ureditev. Ali se VGU iz IDP nanašajo le na pritoke? V pogl. 4 - Vodnogospodarske ureditve ni omenjenih nikakršnih vodnogospodarskih ureditev, le kakšna naj bo novelacija obstoječe hidrološko hidravlične analize.
Najlepša hvala za odgovore in lep pozdrav!


ODGOVOR:
Ureditve struge Gradaščice izven vplivnega območja ceste niso predvidene.
Vodnogospodarske ureditve na 5 levih pritokih Gradaščice se načrtuje glede na rezultate dopolnjene
Hidrološko hidravlične analize.
Na odsekih, na katerih se načrtovana rekonstrukcija ceste povsem približa strugi Gradaščice, se potrebne ureditve (npr. podporne zidove) obdela v načrtu podpornih in opornih konstrukcij. Obširnejše urejanje struge Gradaščice niso predvidene
Datum objave: 30.10.2015   13:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Za HH dopolnitev so v PN jasno navedene dolžine odsekov, ki jih je potrebno obdelati. Za VG ureditve pa ne piše jasno katere dele je potrebno obdelati. Verjetno vsa sotočja pritokov in Gradaščice, predvidevam pa, da tudi odseke, kjer se cesta povsem približa strugi.

Prosimo naročnika za odgovor.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Ureditve struge Gradaščice izven vplivnega območja ceste niso predvidene.
Vodnogospodarske ureditve na 5 levih pritokih Gradaščice se načrtuje glede na rezultate dopolnjene
Hidrološko hidravlične analize.
Na odsekih, na katerih se načrtovana rekonstrukcija ceste povsem približa strugi Gradaščice, se potrebne ureditve (npr. podporne zidove) obdela v načrtu podpornih in opornih konstrukcij. Obširnejše urejanje struge Gradaščice niso predvidene