JN005135/2017-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Dom upokojencev Center
Tabor 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za DOM ZA BIVANJE NA REGENTOVI V LJUBLJANI
Referenčna številka dokumenta: 4300-1/2017/JN
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI, PROJEKTNI, ODPRTI, ANONIMNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA:

DOM ZA BIVANJE NA REGENTOVI V LJUBLJANI
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Natečajni pogoji: 4.15. Ugotavljanje sposobnostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisnem gradivu. Ocenjevalna komisija elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, kakor sledijo v nadaljevanju te strani, in sicer v točkah od 1. do 5., pri čemer je vsebina navedena v padajoči pomembnosti (najpomembnejša točka 1., najmanj pomembna točka 5. (7.točka 84. člena ZJN-3)):

1. skladnost zasnove z veljavnimi prostorskimi akti in razpisno dokumentacijo ,
2. funkcionalna zasnova (izpolnjevanje programskih zahtev, upoštevanje specifičnih potreb delovanja doma za bivanje, funkcionalna razporeditev programskih sklopov in povezav med njimi),
3. kakovost arhitekturne zasnove,
4. ekonomičnost, vzdrževanje, trajnostna zasnova in energetska učinkovitost,
5. cena izdelave projektne dokumentacije.


Morebitna odstopanja od določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena in dovoljena.
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
13.07.2017   14:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
• 1. nagrada 9.000 EUR
• 2. nagrada 7.200 EUR
• 3. nagrada 5.400 EUR
• tri priznanja po 2.700 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 29.700,00 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAS): Rok Benda, univ.dipl.inž.arh., Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Zlata MARIN, mag., Član (naročnik): Miloš JEFTIĆ, univ.dipl.inž.arh., Namestnik članov (ZAPS): Tomaž Krištof, univ.dipl.inž.arh. , Namestnik članov (naročnik): dr. Mitja BLAGANJE, Poročevalka A:Dalija Tanšek, univ.dipl.inž.arh., Poročevalka A:Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh., Skrbnica natečaja:Polona Marinček, univ.dipl.inž.kraj. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2017   00:00

Dodatne informacije:
Začetek natečaja: Na dan objave na portalu javnih naročil:
Organizirani ogled lokacije in posvet Ni predviden
Rok za postavljanje vprašanj (priporočeno vsebinska) 15.6. 2017
Rok za odgovore na vprašanja 22.6. 2017
Rok za postavljanje vprašanj (priporočeno formalna) 5.7. 2017
Rok za odgovore na vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 7.7. 2017
Oddaja natečajnih elaboratov četrtek 13.07.2017 do 14:00 ure (pri naročniku!)
Odločitev o izzidu natečaja predvidoma 11.08.2017
Razstava elaboratov predvidoma September 2017
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Dom upokojencev Center
Tabor 10
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.05.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Objavljenih še ni nobenih dodatnih pojasnil.