Dosje javnega naročila 005135/2017
Naročnik: Dom upokojencev Center, Tabor 10, 1000 Ljubljana
: Javni natečaj za DOM ZA BIVANJE NA REGENTOVI V LJUBLJANI
ZJN-3: Odprti postopek

JN005135/2017-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 18.05.2017
JN005135/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.06.2017
JN005135/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2017
JN005135/2017-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 18.09.2017

    JN005135/2017-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Dom upokojencev Center
Tabor 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za DOM ZA BIVANJE NA REGENTOVI V LJUBLJANI
Referenčna številka dokumenta: 4300-1/2017/JN
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI, PROJEKTNI, ODPRTI, ANONIMNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA:

DOM ZA BIVANJE NA REGENTOVI V LJUBLJANI
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Natečajni pogoji: 4.15. Ugotavljanje sposobnostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisnem gradivu. Ocenjevalna komisija elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, kakor sledijo v nadaljevanju te strani, in sicer v točkah od 1. do 5., pri čemer je vsebina navedena v padajoči pomembnosti (najpomembnejša točka 1., najmanj pomembna točka 5. (7.točka 84. člena ZJN-3)):

1. skladnost zasnove z veljavnimi prostorskimi akti in razpisno dokumentacijo ,
2. funkcionalna zasnova (izpolnjevanje programskih zahtev, upoštevanje specifičnih potreb delovanja doma za bivanje, funkcionalna razporeditev programskih sklopov in povezav med njimi),
3. kakovost arhitekturne zasnove,
4. ekonomičnost, vzdrževanje, trajnostna zasnova in energetska učinkovitost,
5. cena izdelave projektne dokumentacije.


Morebitna odstopanja od določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena in dovoljena.
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
13.07.2017   14:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
• 1. nagrada 9.000 EUR
• 2. nagrada 7.200 EUR
• 3. nagrada 5.400 EUR
• tri priznanja po 2.700 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 29.700,00 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAS): Rok Benda, univ.dipl.inž.arh., Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): Zlata MARIN, mag., Član (naročnik): Miloš JEFTIĆ, univ.dipl.inž.arh., Namestnik članov (ZAPS): Tomaž Krištof, univ.dipl.inž.arh. , Namestnik članov (naročnik): dr. Mitja BLAGANJE, Poročevalka A:Dalija Tanšek, univ.dipl.inž.arh., Poročevalka A:Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh., Skrbnica natečaja:Polona Marinček, univ.dipl.inž.kraj. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.07.2017   00:00

Dodatne informacije:
Začetek natečaja: Na dan objave na portalu javnih naročil:
Organizirani ogled lokacije in posvet Ni predviden
Rok za postavljanje vprašanj (priporočeno vsebinska) 15.6. 2017
Rok za odgovore na vprašanja 22.6. 2017
Rok za postavljanje vprašanj (priporočeno formalna) 5.7. 2017
Rok za odgovore na vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 7.7. 2017
Oddaja natečajnih elaboratov četrtek 13.07.2017 do 14:00 ure (pri naročniku!)
Odločitev o izzidu natečaja predvidoma 11.08.2017
Razstava elaboratov predvidoma September 2017
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Dom upokojencev Center
Tabor 10
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.05.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.05.2017   12:09
VPRAŠANJE
Pošiljam vprašanja naročniku v zvezi z javnim naročilom za DOm za bivanje na Regentovi v Ljubljani:
- številke parcel obravnavanih parcel javnega naročila označene v grafičnem delu - risbi v dwg formatu, po naši presoji, se ne ujemajo s številkami v tekstualnem delu (bodisi v tekstu "Cilji natečaja" kot v tekstu "Lokacijska informacija"):
- grafični del obravnavane površine, ki je predmet javnega naročila, po naši presoji, ne sovpada v celoti s prostorskimi akti - označenem območju Mestne Občine Ljubljana , ki so sestavni del gradiva tega javnega naročila;
- kakšna je minimalna razdalja objekta do parcelne meje, v kolikor naročnik pridobi soglasje latnikov sosednjih parcel: 4,0 metra (kot je napisano na strani 17 natečajne naloge) ali 1,5 metra (kot je napisano na strani 14 natečajne naloge) in objekt ni višji kot 14,00 metrov?
- " ... za dostop do ravne strehe je dovoljena povezava ..." (potrebujemo stopnišče); " ... le to lahko presega dopustno višino stavbe ..." iz priloge A ozbora posameznih izrazov iz 3. člena OPM MOL-ID; prosimo za pojasniki, koliko je maksimalno dopustna višina te povezave nad nivojem strehe in koliko površino lahko zajema?
- ali so lahko posamezne energetske naprave nameščene na ravni strehi in s tem prresegajo višino 14,00 metrov?
Hvala!

ODGOVOR

Pošiljam vprašanja naročniku v zvezi z javnim naročilom za DOm za bivanje na Regentovi v Ljubljani:
- številke parcel obravnavanih parcel javnega naročila označene v grafičnem delu - risbi v dwg formatu, po naši presoji, se ne ujemajo s številkami v tekstualnem delu (bodisi v tekstu "Cilji natečaja" kot v tekstu "Lokacijska informacija"):
Odgovor: Natečajniki naj upoštevajo v grafiki (C_NATEČAJNA_PODLOGA_01_Geodetski_posnetek) označeno območje obdelave.
- grafični del obravnavane površine, ki je predmet javnega naročila, po naši presoji, ne sovpada v celoti s prostorskimi akti
- označenem območju Mestne Občine Ljubljana , ki so sestavni del gradiva tega javnega naročila;
Odgovor: Natečajniki naj upoštevajo v grafiki (C_NATEČAJNA_PODLOGA_01_Geodetski_posnetek) označeno območje obdelave.
- kakšna je minimalna razdalja objekta do parcelne meje, v kolikor naročnik pridobi soglasje latnikov sosednjih parcel: 4,0 metra (kot je napisano na strani 17 natečajne naloge) ali 1,5 metra (kot je napisano na strani 14 natečajne naloge) in objekt ni višji kot 14,00 metrov?
Odgovor: Natečajniki naj upoštevajo odmik 4.0 m.
- " ... za dostop do ravne strehe je dovoljena povezava ..." (potrebujemo stopnišče); " ... le to lahko presega dopustno višino stavbe ..." iz priloge A ozbora posameznih izrazov iz 3. člena OPM MOL-ID; prosimo za pojasniki, koliko je maksimalno dopustna višina te povezave nad nivojem strehe in koliko površino lahko zajema?
Odgovor: Dopusten je dostop na streho, ki površinsko ustreza stopnišču s podestom in zagotavlja izvedbo standarnih vrat za izhod na streho.
- ali so lahko posamezne energetske naprave nameščene na ravni strehi in s tem prresegajo višino 14,00 metrov?
Odgovor: Da, skladno z 121. točko 3.člena OPN.

(121. Višina stavbe je razdalja med koto terena ob vhodu v pritličje stavbe in najvišjo točko slemena stavbe s poševno streho (eno- ali večkapnica) ali venca stavbe z ravno streho oziroma v primeru terasne etaže venca terasne etaže (v primeru gradnje na nagnjenem terenu se višina stavbe meri od najnižje kote stavbe na terenu in najvišjo točko stavbe). Dopustno višino stavbe lahko presegajo: dimnik, inštalacijske naprave, sončni zbiralnik ali sončne celice, dostop do strehe, ograja, objekt in naprava elektronske komunikacijske infrastrukture.)Datum objave: 08.06.2017   10:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Prosili bi vas, da v grafiki točno označite gradbeno mejo, ki je za natečajnike zelo pomembna.
2. Sprašujemo vas, koliko mora biti oddaljenost predvidenega objekta od Regentove ceste (v natečajni nalogi je navedeni samo varovalni pas, ki je največ 10 m od zunanjega roba cestnega sveta). Smatramo, da je lahko predviden odmik objekta od Regentove ceste na robu natečajnega območja in ne potrebuje dodatnega 4m odmika, saj so tudi sosednji novozgrajeni objekti na nasprotni strani Regentove ceste dosti bližje.ODGOVOR
1. Prosili bi vas, da v grafiki točno označite gradbeno mejo, ki je za natečajnike zelo pomembna.

Gradbena meja je določena opisno. Glej tudi odgovor št. 2:2. Sprašujemo vas, koliko mora biti oddaljenost predvidenega objekta od Regentove ceste (v natečajni nalogi je navedeni samo varovalni pas, ki je največ 10 m od zunanjega roba cestnega sveta). Smatramo, da je lahko predviden odmik objekta od Regentove ceste na robu natečajnega območja in ne potrebuje dodatnega 4m odmika, saj so tudi sosednji novozgrajeni objekti na nasprotni strani Regentove ceste dosti bližje.

Naročnik dopušča možnost, da natečajniki izjemoma ob Regentovi cesti upoštevajo tudi manjši odmik stavb od meje natečajnega območja, vendar odmik ne sme biti manjši kot 2,5 m.Datum objave: 09.06.2017   16:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas ali je v min. neto tlorisni površini sob in oskrbovanih stanovanj zajeta tudi kvadratura balkona/lože in shrambe ali ne? Torej min. kvadratura+loža/balkon in shramba ali soba/stanovanje+balkon/loža+shramba=min.kvadratura? Hvala.

ODGOVOR

V minimalni neto površini sob ni zajet balkon/loža in ni zajeta shramba (min.površina + loža/bakon + shramba).


Datum objave: 13.06.2017   08:24
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V prid kvalitetnim rešitvam vas naprošamo za prestavitvi roka oddaje za 14 dni, zaradi velikega števila sočasnih oddaj natečajev.
Hvala

ODGOVOR

Naročnik roka za oddajo elaboratov ne bo podaljšal.
Datum objave: 13.06.2017   12:53
DOPOLNITEV D_NATEČAJNIH PRILOG
Kot dopolnilno informacijo objavljamo mnenje MOL glede ureditve cestnega priključka (priloga VO2) in geomehansko poročilo (priloga VO1). Geomehansko poročilo je bilo narejeno na podlagi predhodno izdelane prostorske preveritve, natečajnik naj podane informacije smiselno uporabi za svojo natečajno rešitev.

Datum objave: 14.06.2017   11:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
a.) kako natečajnik uredi dostop iz Regentove ceste do natečajnega območja, če je natečajno območje omejeno in ni nikjer v stiku z Regentovo cesto
(stran 16, 4.2. ".... poseganje izven natečajnega območja ni dopustno ....")
b.) prostor med natečajnim območjem in Regentovo cesto bo ostal zaradi zgoraj navedenega razloga (stran 16, 4.2. ".... poseganje izven natečajnega območja ni dopustno ....") neurejen in neizkoriščen oziroma podvržen stihijskim rešitvam; ali lahko natečajnik to območje izkoristi za boljšo reštev zunaje in prometne ureditve?

ODGOVORNatečajniki naj dostop z Regentove uredijo v skladu s priporočilom MOL in sicer preko zemljiišč s parc. št. 1824 in 1828/1. Natečajniki lahko predlagajo zunanjo ureditev omenjenih zemljišč, vendar naj funkcioniranje Doma ne temelji na teh ureditvah.


Datum objave: 14.06.2017   11:44
VPRAŠANJE
Glede na izkušnjo pri natečaju Rakova Jelša, kjer je naročnik s slabo "finto"
izločil skoraj vse natečajne elaborate, želimo, da se komisija opredeli, ali
bo odmik od parcelne meje, ki bo manjši od 4m, točkovala slabše od odmika 4m oziroma več.

ODGOVOR

Odmik od meje natečajnega zemljišča ne sme biti manjši od 4,0 m oz. 2,5 m na vzhodu proti Regentovi cesti.


Datum objave: 14.06.2017   11:45
VPRAŠANJE
Ali morajo biti varovana stanovanja povezna z domom za ostarele?
Na kakšen način naj bo zasnovana povezava?
Ali je za povezavo dovolj samo nadstrešnica?

ODGOVOR


Varovana stanovanja so del doma in morajo biti povezana z domom za ostarele.

Pri zasnovi naj natečajniki upoštevajo natečajno nalogo. Dodatno pojasnilo: osebje naj ima dostop (kontroliran) do oskrbovanih stanovanj (odziv na klic) v čim krajšem možnem času. V nočnem času od 20:30 do 6:30 zjutraj je zunanjim obiskovalcem in stanovalcem oskrbovanih stanovanj preprečen nekontroliran dostop v domske prostore (zaklenjena vrata).

Datum objave: 14.06.2017   11:45
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pošiljamo vprašanja glede natečaja:

1. Ali je lahko gospodarski dovoz urejen v kleti?
2. Ali je odvoz mrtvih lahko urejen v kleti?
3. Kolikšno je minimalno ptevilo parkirnih mest na terenu, izven garaže?

Hvala.

ODGOVOR


1. Ali je lahko gospodarski dovoz urejen v kleti?

DA

2. Ali je odvoz mrtvih lahko urejen v kleti?

DA

3. Kolikšno je minimalno število parkirnih mest na terenu, izven garaže?

Skladno s projektno nalogo: Zagotovi naj se vsaj 8 parkirnih mest na terenu pred stavbo in 15PM v garaži.

Datum objave: 14.06.2017   11:46
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. Zanima nas, ali lahko uredimo tudi več oddelkov doma za ostarele, če nam to uspe umestiti na zemljišče?
npr. dva standardna oddelka in dva oddelka za demenco?
2. Ali je število varovanih stanovanj navzgor omejeno še s čim drugim razen z velikostjo zemljišča?

Hvala.

ODGOVOR


Natečajniki naj upoštevajo navodila iz natečajne naloge: dom z eno standardno bivalno enoto in dve enoti za osebe obolele z demenco. Število varovanih stanovanje je omejeno samo z velikostjo zemljišča.

Datum objave: 14.06.2017   11:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. dostop na območje je preko Regentove cesta in preko parcel št. 1828/1 in št. 1824 (v natečajni nalogi je parcela označena kot last občine Ljubljana Šiška). Ali je dopustno v sklopu natečaja urediti omenjeni parceli kot del zunanje ureditve doma in ali je možno na parcelah urediti mirujoči promet in povezovalno cesto.

2. Ali je možno parcelo št. 1041/6 (v natečajni nalogi je parcela označena kot last občine Ljubljana Šiška) urediti kot del zunanje ureditve doma. Potoček, ki je del te parcele bi lahko dodal veliko vrednost zunanji ureditvi doma.

3. Ali je možno rahlo odstopanje po številu stanovalcev v bivalnih enotah?

4. Ali so lahko prostori B.04, B.05, B.06, B.09, B.10 brez svetlobe in v kleti?

5. Ali morata enoti demenca obe imeta zunanje površine neposredno dostopne?

6. Ali morajo skupni prostori DSO (A.07-A.12) biti skupaj ali so lahko razporejeni v po vseh enotah?

Hvala in lep dan vam želimo!ODGOVOR


1. dostop na območje je preko Regentove cesta in preko parcel št. 1828/1 in št. 1824 (v natečajni nalogi je parcela označena kot last občine Ljubljana Šiška). Ali je dopustno v sklopu natečaja urediti omenjeni parceli kot del zunanje ureditve doma in ali je možno na parcelah urediti mirujoči promet in povezovalno cesto.

Žal ne, ker naročnik ne razpolaga z omenjeno parcelo. Mogoče kasneje, če bi naročniku uspelo pridobiti služnostno pravico za uporabo zelenice. Natečajniki naj v zasnovi upoštevajo, kot da te možnosti ni.


2. Ali je možno parcelo št. 1041/6 (v natečajni nalogi je parcela označena kot last občine Ljubljana Šiška) urediti kot del zunanje ureditve doma. Potoček, ki je del te parcele bi lahko dodal veliko vrednost zunanji ureditvi doma.

Žal ne, ker naročnik ne razpolaga z omenjeno parcelo. Mogoče kasneje, če bi naročniku uspelo pridobiti služnostno pravico za uporabo zelenice. Natečajniki naj v zasnovi upoštevajo, kot da te možnosti ni.


3. Ali je možno rahlo odstopanje po številu stanovalcev v bivalnih enotah?

NE

4. Ali so lahko prostori B.04, B.05, B.06, B.09, B.10 brez svetlobe in v kleti?

DA

5. Ali morata enoti demenca obe imeta zunanje površine neposredno dostopne?


Osebe obolele z demenco morajo imeti neoviran dostop do zunanjih zelenih površin (prosto gibanje)

6. Ali morajo skupni prostori DSO (A.07-A.12) biti skupaj ali so lahko razporejeni v po vseh enotah?

Zaželeno je, da se jo oblikuje inovativno in manj formalno. Čakalnice se lahko oblikujejo kot razširitev na komunikacijah, kot zalivi, oz. na drug primeren način po presoji natečajnikov.


Datum objave: 14.06.2017   16:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V natečajni nalogi je enkrat navedeno, da je potrebno zagotoviti 8 PM na terenu in 15 PM v garaži. Na strani 23 pa, da naj garaža zadostuje za najmanj 20 avtomobilov. Kateri podatek je zavezujoč?
Če število oskrbovanih stanovanj ni točno določeno, se z povečanjem števila enot najbrž poveča tudi potrebno število parkirnih mest?

Hvala in LP

ODGOVOR

Izhodiščni podatek v projektni nalogi je min. 8 PM na terenu in 15 PM v garaži.
Od natečajnikov se pričakuje, da zagotovijo ustrezno število parkirnih mest, glede na določila prostorskega akta.


Datum objave: 21.06.2017   10:40
VPRAŠANJE
Dober dan,

dostop do doma je lahko samo preko parcel, ki so zunaj obravnavanega območja. MOL vam je dovolil uporabo njihovih parcel za cestni priključek. Kako je z dostopi pešcev in kolesarjev? Katere parcele lahko predvidimo za njihov dostop?

Menimo da sta parceli 1828/1 in 1824 ključni za primerno in kvalitetno dostopnost doma kot tudi za primerno urejene in dimenzionirane zunanje površine. Za dostop pešcev do doma bi bila tudi smiselna parcela 1664/3 in 1014/3.

Smiselno bi bilo da vam MOL odstopi/proda parceli 1828/1 in 1824 saj bi se s tem povečala tudi maksimalna pozidanost doma. Grobo izmerjeno je to 1400m2 vec površin.

Tudi če ne pridobite parcel in njihove dodatne možne izrabe, menimo da morata parceli biti vključeni v širše natečajno območje sedaj in da se na teh površinah dovoli urediti mirujoči promet in povezovalne ceste do parkirišč in vhoda v dom saj se s tem resnično poveča kvaliteta zunanjega prostora, ki je za program kot je dom za ostarele nujno potreben. Tudi če vas to nekaj stane v času in denarju je to odločitev ki se vam na dolgi rok zagotovo izplača.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Hvala za nasvet in sugestijo.
Naročnik je že v stiku z MOL vendar o končnem dogovoru še ni mogoče govoriti. Natečajniki naj se omejijo na podatke iz natečajne naloge.
Datum objave: 22.06.2017   08:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo, da nam odgovorite na naslednja vprasanja oz. uskladite nasprotujoce si zahteve iz natecajne naloge:

1. koliksna je minimalna oddaljenost od sosednjih parcel ob soglasju sosedov, 4m ali 1,5m? (v natecajni nalogi str.14, 3.2.2. Odmiki pise: Odmiki od sosednjih objektov zemljisc min 5.0 m, s soglasjem lastnikov sosednjih zemljisc pa tudi manjsi, vendar ne manj kot 1,5m. str. 17: S prostorskim aktom so za objekte visje do visine 14m predpisani odmiki od parcelne meje minimalno 5,0m. Kljub navedenemu so odmiki lahko do minimalno 4,0m od meje zemljisca; v tem primeru bo narocnik pridobil soglasje lastnikov zemljisc.)

2. Koliko PM je potrebno predvideti? (v natecajni nalogi str. 18 pise vsaj 8PM na terenu, in 15PM v garazi; str.23 parkirna garaza minimalno 20 PM za osebne avtomobile; preglednica povrsin pise 15PM).

3.Kaksna tocno je yahtevana minimalna dimenyija sobe? (natecajna naloga str. 20: enoposteljna soba 14m2 +4,5m2 sanitarije, dvoposteljna soba (18m2 +4,5m2 sanitarije, preglednica povrsin enoposteljna soba 14,5m2+4m2 sanitarije, dvoposteljna soba 18,5m2 +4m sanitarije)

hvala!

ODGOVOR


1. koliksna je minimalna oddaljenost od sosednjih parcel ob soglasju sosedov, 4m ali 1,5m? (v natecajni nalogi str.14, 3.2.2. Odmiki pise: Odmiki od sosednjih objektov zemljisc min 5.0 m, s soglasjem lastnikov sosednjih zemljisc pa tudi manjsi, vendar ne manj kot 1,5m. str. 17: S prostorskim aktom so za objekte visje do visine 14m predpisani odmiki od parcelne meje minimalno 5,0m. Kljub navedenemu so odmiki lahko do minimalno 4,0m od meje zemljisca; v tem primeru bo narocnik pridobil soglasje lastnikov zemljisc.)
Odgovor:
Odgovor na vprašanje v zvezi z odmiki je že bil objavljen na Portalu JN.

2. Koliko PM je potrebno predvideti? (v natecajni nalogi str. 18 pise vsaj 8PM na terenu, in 15PM v garazi; str.23 parkirna garaza minimalno 20 PM za osebne avtomobile; preglednica povrsin pise 15PM).
Odgovor:
Odgovor na vprašanje v zvezi s parkirnimi mesti je že bil objavljen na Portalu JN.

3.Kaksna tocno je yahtevana minimalna dimenyija sobe? (natecajna naloga str. 20: enoposteljna soba 14m2 +4,5m2 sanitarije, dvoposteljna soba (18m2 +4,5m2 sanitarije, preglednica povrsin enoposteljna soba 14,5m2+4m2 sanitarije, dvoposteljna soba 18,5m2 +4m sanitarije)
Odgovor:
Minimalna dimenzija sobe je navedena v natečajni nalogi (enoposteljna soba: 14,0 m2 + 4,5 m2 sanitarije; dvoposteljna soba: 18,0 m2 + 4,5 m2 sanitarije).


Datum objave: 22.06.2017   08:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1. Pri določitvi velikosti večnamenskega prostora A.03, AA.03 in AAA.03, je med kvadraturami podano, da znaša 3 m2 / stanovalca, na str. 20 natečajne naloge in v pravilniku pa 1,5 m2. Kateri podatek je pravi?

2. Poslovna prostora (dve pisarni) sta navedeni med kvadraturami dvakrat, B.11 in D.06. Je prišlo do napake?


Lep pozdrav in hvala za odgovor

ODGOVOR


1. Pri določitvi velikosti večnamenskega prostora A.03, AA.03 in AAA.03, je med kvadraturami podano, da znaša 3 m2 / stanovalca, na str. 20 natečajne naloge in v pravilniku pa 1,5 m2. Kateri podatek je pravi?
Odgovor:
Na željo naročnika se pri določanju velikosti večnamenskih prostorov upošteva površina 3,0 m2/stanovalca.

2. Poslovna prostora (dve pisarni) sta navedeni med kvadraturami dvakrat, B.11 in D.06. Je prišlo do napake?
Odgovor:
Površina poslovnih prostorov se upošteva samo v sklopu B (Skupni in gospodarsko servisni prostori).Datum objave: 22.06.2017   08:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je možno, da se programa Doma za ostarele in Oskrbovanih stanovanj zasnujeta kot kompleks večih objektov z ustrezno urejeno povezavo?
Hvala in lp

ODGOVOR


Možno.
Osnova za zasnovo naj bo dobro funkcioniranje posameznih programskih sklopov in Doma za bivanje kot celote.


Datum objave: 22.06.2017   08:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Na priloženem geodetskem posnetku ni izrisanih obstoječih novozgrajenih sosednjih stanovanjskih objektov na nasprotni strani Regentove ceste. Ti so od vozišča odmaknjeni minimalno 10m. Ne razumemo, zakaj je potreben dodaten 2,5m minimalen odmik od Regentove ceste, če je naše natečajno območje že odmaknjene več kot 10m od vozišča?
2. Velikost natečajnega območja ne omogoča umestitve obeh oddelkov za dementne stanovalce v pritličje. Je lahko en oddelek za dementne umeščen v nadstropje in ima direktno povezavo z vrtom pritličja preko stopnic?
3. V natečajni nalogi različno omenjate število potrebnih parkirnih mest v garaži. Je pravilno 15 ali 20 parkirnih mest?
4. Je lahko kuhinja locirana v kleti in se je ne šteje v uporabno površino oziroma v faktor izrabe, kot je v zmagovalnem projektu Doma za starejše v Trnovem?


ODGOVOR

1. Na priloženem geodetskem posnetku ni izrisanih obstoječih novozgrajenih sosednjih stanovanjskih objektov na nasprotni strani Regentove ceste. Ti so od vozišča odmaknjeni minimalno 10m. Ne razumemo, zakaj je potreben dodaten 2,5m minimalen odmik od Regentove ceste, če je naše natečajno območje že odmaknjene več kot 10m od vozišča?

Odmik 2,5m je minimalni dovoljeni odmik od sosednjega zemljišča s parc.št.1824, ki je v lasti MOL.

2. Velikost natečajnega območja ne omogoča umestitve obeh oddelkov za dementne stanovalce v pritličje. Je lahko en oddelek za dementne umeščen v nadstropje in ima direktno povezavo z vrtom pritličja preko stopnic?
En oddelek za stanovalce z demenco je lahko umeščen v nadstropje. V tem primeru se z dvigalom (in stopniščem) brez grajenih ovir neposredno navezuje na zelene površine v pritličju.

3. V natečajni nalogi različno omenjate število potrebnih parkirnih mest v garaži. Je pravilno 15 ali 20 parkirnih mest?
Glede na pričakovano število varovanih stanovanj na tej parceli je pripravljalec natečajnega gradiva predvidel, da mora rešitev zagotoviti minimalno 23 parkirnih mest, od tega minimalno 8 na terenu in preostalih 15 v garaži. Na vsak način pa se od natečajnikov pričakuje, da zagotovijo ustrezno število parkirnih mest glede na zasnovano število oskrbovanih stanovanj v skladu z določili prostorskega akta (OPN MOL).

4. Je lahko kuhinja locirana v kleti in se je ne šteje v uporabno površino oziroma v faktor izrabe, kot je v zmagovalnem projektu Doma za starejše v Trnovem?
NE.

Datum objave: 22.06.2017   08:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Ali je lahko oddelek za dementne zasnovan tudi v nadstropju in zelena streha služi kot potrebna površina na prostem?
2. Ali je lahko dementni oddelek povezan s stopnicami z ostalimi oddelki?
3. Ali bi lahko natečajniki pridobili idejni projekt, ki je bil podlaga za projektne pogoje soglasodajalcev?

ODGOVOR

1. Ali je lahko oddelek za dementne zasnovan tudi v nadstropju in zelena streha služi kot potrebna površina na prostem?
Oddelek za dementne je lahko zasnovan tudi v nadstropju. V tem primeru se z dvigalom in stopniščem brez ovir neposredno (brez prehoda skozi prostore drugih oddelkov ali skupne prostore objekta) navezuje na zelene površine v pritličju.

2. Ali je lahko dementni oddelek povezan s stopnicami z ostalimi oddelki?
Lahko.

3. Ali bi lahko natečajniki pridobili idejni projekt, ki je bil podlaga za projektne pogoje soglasodajalcev?
Idejni projekt je na vpogled na sedežu ZAPS (kontaktna oseba Barbara Pungerčar, M 041 751 461).


Datum objave: 22.06.2017   08:14
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. Prosim če natančneje opredelite kaj pomeni da morata imeti enoti demenca neoviran dostop do zunanjih zelenih površin. Ali morata biti locirani v pritličju?

2. Ali mora imeti osebje dostop do oskrbovanih stanovanj organiziran znotraj tople povezave.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR


1. Prosim če natančneje opredelite kaj pomeni da morata imeti enoti demenca neoviran dostop do zunanjih zelenih površin. Ali morata biti locirani v pritličju?
Oddelek za dementne je lahko zasnovan tudi v nadstropju. V tem primeru se z dvigalom (in stopniščem) brez grajenih ovir neposredno navezuje na zelene površine v pritličju.

2. Ali mora imeti osebje dostop do oskrbovanih stanovanj organiziran znotraj tople povezave.
DA.Datum objave: 22.06.2017   12:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Lahko natančneje pojasnite pomen stavka na 19. strani natečajne naloge:

¨Vsi trije sklopi morajo biti organizirani tako, da vsak deluje kot samostojna celota in tudi v naravi ma
mora biti omogočena delitev na posamezne programske sklope.¨

Ali to pomeni so posamezni sklopi ločeni tudi znotraj zunanje ureditve natečajne rešitve?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Lahko natančneje pojasnite pomen stavka na 19. strani natečajne naloge:

¨Vsi trije sklopi morajo biti organizirani tako, da vsak deluje kot samostojna celota in tudi v naravi ma
mora biti omogočena delitev na posamezne programske sklope.¨

Ali to pomeni so posamezni sklopi ločeni tudi znotraj zunanje ureditve natečajne rešitve?
Odgovor:
V zasnovi zunanje ureditve morajo biti ločene/varovane samo površine za osebe obolele z demenco.


Datum objave: 22.06.2017   12:55
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1
Če prav razumem je kot sklop 1 tretiran program A + B, kar pomeni samostojni vhod; hkrati pa lahko program B uporabljajo vsi stanovalci Doma za bivanje. Vprašanje se nanaša ali lahko do programa B, uporabniki programa C + D dostopajo preko t.i. zunanjih povezav?

VPRAŠANJE 2
Isto vprašanje se nanaša na program D - ali lahko istočasno ta program uporabljajo vsi uporabniki doma za bivanje - ali so lahko povezani posredno preko pasaže ipd?

VPRAŠANJE 3
Enoti za demenco - v natečajni nalogi je navedeno, da naj bosta nameščeni tako, da je omogočena neposredna povezava z zelenimi površinami urejene okolice. Ali je zaželjeno oz obvezno, da se enoti za demenco nahajata v pritličju?

VPRAŠANJE 4
Kateri program (specifično oddelka B) se lahko umesti v klet?


ODGOVOR

VPRAŠANJE 1
Če prav razumem je kot sklop 1 tretiran program A + B, kar pomeni samostojni vhod; hkrati pa lahko program B uporabljajo vsi stanovalci Doma za bivanje. Vprašanje se nanaša ali lahko do programa B, uporabniki programa C + D dostopajo preko t.i. zunanjih povezav?
LAHKO – pri tem je potrebno omogočiti tudi notranjo povezavo osebja do uporabnikov C.

VPRAŠANJE 2
Isto vprašanje se nanaša na program D - ali lahko istočasno ta program uporabljajo vsi uporabniki doma za bivanje - ali so lahko povezani posredno preko pasaže ipd?
Dostop do prostorov D (razen D.07) imajo vsi uporabniki (notranji in zunanji).

VPRAŠANJE 3
Enoti za demenco - v natečajni nalogi je navedeno, da naj bosta nameščeni tako, da je omogočena neposredna povezava z zelenimi površinami urejene okolice. Ali je zaželjeno oz obvezno, da se enoti za demenco nahajata v pritličju?

Naročnik meni, da je umestitev obeh enot demence v pritličje na zemljišču neizvedljiva, zato je dovoljeno, da se en oddelek umesti v nadstropje. V tem primeru se z dvigalom in stopniščem brez ovir neposredno (brez prehoda skozi prostore drugih oddelkov ali skupne prostore objekta) navezuje na zelene površine v pritličju.

VPRAŠANJE 4
Kateri program (specifično oddelka B) se lahko umesti v klet?

V klet se lahko umestijo prostori od B.04 do B.10. Pri pralnici je potrebno v zagotoviti zunanji odvod/dovod zraka in dobro zračenje, saj se zaposleni v tem prostoru zadržujejo celotni delovni čas.


Datum objave: 22.06.2017   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani, kdaj bomo prejeli odgovore na vprašanja, ki smo jih poslali že 14.6.?

POTRDILO O ODDAJI VPRAŠANJA NA PJN
Datum oddaje vprasanja: 14.06.2017 13:39
Vprašanje se nanaša na objavo: JN005135/2017-I01 - Javni natečaj za DOM ZA BIVANJE
NA REGENTOVI V LJUBLJANI iz dne 18.05.2017
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Na priloženem geodetskem posnetku ni izrisanih obstoječih novozgrajenih sosednjih
stanovanjskih objektov na nasprotni strani Regentove ceste. Ti so od vozišča odmaknjeni
minimalno 10m. Ne razumemo, zakaj je potreben dodaten 2,5m minimalen odmik od
Regentove ceste, če je naše natečajno območje že odmaknjene več kot 10m od vozišča?
2. Velikost natečajnega območja ne omogoča umestitve obeh oddelkov za dementne
stanovalce v pritličje. Je lahko en oddelek za dementne umeščen v nadstropje in ima
direktno povezavo z vrtom pritličja preko stopnic?
3. V natečajni nalogi različno omenjate število potrebnih parkirnih mest v garaži. Je pravilno
15 ali 20 parkirnih mest?
4. Je lahko kuhinja locirana v kleti in se je ne šteje v uporabno površino oziroma v faktor
izrabe, kot je v zmagovalnem projektu Doma za starejše v Trnovem?

POTRDILO O ODDAJI VPRAŠANJA NA PJN
Datum oddaje vprasanja: 14.06.2017 14:52
Vprašanje se nanaša na objavo: JN005135/2017-I01 - Javni natečaj za DOM ZA BIVANJE
NA REGENTOVI V LJUBLJANI iz dne 18.05.2017
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Ali je lahko oddelek za dementne zasnovan tudi v nadstropju in zelena streha služi kot
potrebna površina na prostem?
2. Ali je lahko dementni oddelek povezan s stopnicami z ostalimi oddelki?
3. Ali bi lahko natečajniki pridobili idejni projekt, ki je bil podlaga za projektne pogoje
soglasodajalcev?

ODGOVOR
Odgovori so objavljeni v skladu z roki v natečajnih pogojih.Datum objave: 23.06.2017   09:34
VPRAŠANJE
Ali je ob oddaji elaborata odgovorni vodja projekta lahko oseba,
ki izpolnjuje pogoje za razširitev pooblastila na zahtevne objekte,
v trenutku oddaje natečajne rešitve pa ima pooblastilo samo za manj zahtevne objekte?
Ali bo elaborat s takim OVP sprejet kot veljaven oziroma mu je lahko oddano naročilo za projektiranje?

ODGOVOR


V okviru natečaja (faza ugotavljanje sposobnosti) morate biti vpisani v imenik ZAPS ali izpolnjevati pogoje za vpis. V fazi pogajanj in pred podpisom pogodbe za projektiranje morate biti vpisani v imenik kot projektant z ustreznim pooblastilom za predmet naročila.

Datum objave: 23.06.2017   09:34
VPRAŠANJE
Glede na pozne opredlitve funkcionalnih povezav med objekti in med oddelki ter tudi znotraj oddelkov, določanje odmika od parcelnih mej,
pozno posredovanje geomehanskega poročila, ki je precej pomembno za koncept stavbe in druge pozne opredelitve natečajne naloge
prosimo naročnika, da podaljša rok za oddajo natečajnih rešitev.

ODGOVOR


Roka za oddajo natečajnih rešitev ni mogoče podaljšati.

Datum objave: 23.06.2017   09:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali se nagrada deli na dva dela, če sta avtorja v sestavi prvonagrajenca npr. dva?

lp

ODGOVOR

Delitev honorarja med avtorji je interna zadeva pravnih in fizičnih oseb v sestavi natečajnika.


Datum objave: 23.06.2017   09:35
OBVESTILO:
V skladu z razpisno dokumentacijo, bodo odgovori na vsebinska vprašanja prejeta po pretečenem roku 15.6.2017 objavljeni 7.7.2017. Odgovori na formalna vprašanja bodo do roka 5.7.2017 objavljani sproti.

Datum objave: 07.07.2017   09:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v natečajni nalogi na strani 19 je zapisano:
»Bivalna enota stanovalcev z demenco in sorodnimi stanji zajema največ 12 stanovalcev«
Zanima nas ali je torej možno načrtovati enoto z manj sobami in posledično manj stanovalci, npr. 10 stanovalcev?

Hvala za odgovor


ODGOVOR

NE


Datum objave: 07.07.2017   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas, kako velik mora biti zunanji prostor za stanovalce doma?
Ali mora dom imeti nek manjši park, zunanjo ureditev,...
Je pomembna velikost zunanjega parka?

Hvala.

ODGOVOR


Velikost in oblika parka ni predpisana, je pa pomemben del celote natečajne rešitve.

Datum objave: 07.07.2017   09:25
VPRAŠANJE
VPRASANJE 1:
V natečajni nalogi je navedeno: "Uvoz/izvoz v podzemni garažni objekt naj bo nadkrit in opremljen z avtomatskimi dvižnimi vrati in kontrolo dostopa z uporabo elektronske kartice (ali na podoben nacčin)." ali to pomeni, da naj bo nadkrita celotna rampa, ali predel kjer se v garažo "vstopi"?

VPRAŠANJE 2:
se lahko namesto dvosmerne ceste za dostop uredi cesta dimenzij 3.5m z obračališčem in ustrezno prometno ureditvijo?

ODGOVOR
VPRASANJE 1:
V natečajni nalogi je navedeno: "Uvoz/izvoz v podzemni garažni objekt naj bo nadkrit in opremljen z avtomatskimi dvižnimi vrati in kontrolo dostopa z uporabo elektronske kartice (ali na podoben nacčin)." ali to pomeni, da naj bo nadkrita celotna rampa, ali predel kjer se v garažo "vstopi"?
Odgovor: Zaradi snega je zaželeno nadkritje klančine po celotni dolžini.

VPRAŠANJE 2:
se lahko namesto dvosmerne ceste za dostop uredi cesta dimenzij 3.5m z obračališčem in ustrezno prometno ureditvijo?
Odgovor: Enosmerna klančina v garažo je dovoljena. Uvoz na parcelo pa mora omogočati dvosmeren promet.
Datum objave: 07.07.2017   09:25
VPRAŠANJE
Ali si lahko po dve sobi delita eno kopalnico?

Hvala

ODGOVOR

NE


Datum objave: 07.07.2017   09:26
VPRAŠANJE
Ali morajo sobe doma ali sobe demence imeti balkone oziroma lože?

Hvala

ODGOVOR


NE, vendar so zaželeni (v kolikor to dopušča natečajna rešitev).

Datum objave: 07.07.2017   09:26
VPRAŠANJE
Ali je manjše število sob orientiranih na sever sprejemljivo?

Hvala.

ODGOVOR

DA


Datum objave: 07.07.2017   09:26
VPRAŠANJE
a)
Območje ob Regentovi je izredno hrupno. Ali je predvideno in mogoče znižanje omejitve hitrosti na c.a. 30 km/h. Prometni normativi namreč narekujejo oddaljenost med križišči v dvokratniku omejitve. To pomeni , da pri omejitvi 50 km/h imamo lahko samo en priključek oddaljen 100 m, pri 40 km/h pa 80 m. Pri njižih omejitvah pa so lahko križanja pogostejša in boj varna.
Taka omejitev bi zmanjšala hrup in tudi omogočila bolj enakomerne in centralne uvoze.

b)
Naravne površine ne terenu za sklopa AA in AAA nedvomno bistveno prispevajo, k kvaliteti bivanja v enotah demence. Ti oskrbovanci praktično ves svoj preostanek življenja nimajo stika z naravnim okoljem izven doma upokojencev.

Koliko uslužbencev doma je potrebno za selitev ljudi iz enote demnce v park? Kdo jih med selitvijo nadzira v parku, kdo jih seli, kdo ostaja na oddelku, koliko časa to traja?

Ali je dopustno v enotah demence, za doseganja stika z naravnim okoljem (in ne s kako od sonca razbeljeno teraso), kombinirati eno in dvoposteljne sobe v razmerju 1:1.

c)
Ali so dopustne izven nivojske povezave med oddelki demence - namenjene zgolj osebju.

ODGOVOR

a)
Območje ob Regentovi je izredno hrupno. Ali je predvideno in mogoče znižanje omejitve hitrosti na c.a. 30 km/h. Prometni normativi namreč narekujejo oddaljenost med križišči v dvokratniku omejitve. To pomeni , da pri omejitvi 50 km/h imamo lahko samo en priključek oddaljen 100 m, pri 40 km/h pa 80 m. Pri njižih omejitvah pa so lahko križanja pogostejša in boj varna.
Taka omejitev bi zmanjšala hrup in tudi omogočila bolj enakomerne in centralne uvoze.
Odgovor: Naročnik trenutno ne razpolaga s tem podatkom.

b)
Naravne površine ne terenu za sklopa AA in AAA nedvomno bistveno prispevajo, k kvaliteti bivanja v enotah demence. Ti oskrbovanci praktično ves svoj preostanek življenja nimajo stika z naravnim okoljem izven doma upokojencev.

Koliko uslužbencev doma je potrebno za selitev ljudi iz enote demnce v park? Kdo jih med selitvijo nadzira v parku, kdo jih seli, kdo ostaja na oddelku, koliko časa to traja?
Odgovor: Minimalno število kadra je opredeljeno s predpisanimi zakonskimi normativi. Skozi proces in program dela se lahko omogočijo odmiki od predpisanih. Po mnenju naročnika je to nepomemben podatek za natečajno rešitev.

Ali je dopustno v enotah demence, za doseganja stika z naravnim okoljem (in ne s kako od sonca razbeljeno teraso), kombinirati eno in dvoposteljne sobe v razmerju 1:1.
Odgovor: Ne.

c)
Ali so dopustne izven nivojske povezave med oddelki demence - namenjene zgolj osebju.
Odgovor: Naročnik ne razume vprašanja.Datum objave: 07.07.2017   09:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!


Pred časom smo podali vprašanje:
"Ali je manjše število sob orientiranih na sever sprejemljivo?"

Odgovora na portalu še ni bilo.
Ali lahko pričakujemo odgovor na naše vprašanje?


Hvala

ODGOVOR

Pred časom smo podali vprašanje:
"Ali je manjše število sob orientiranih na sever sprejemljivo?"
Odgovor: DA

Odgovora na portalu še ni bilo.
Ali lahko pričakujemo odgovor na naše vprašanje?
Odgovor: DA

OBVESTILO: Datum objave: 23.06.2017 09:35
V skladu z razpisno dokumentacijo, bodo odgovori na vsebinska vprašanja prejeta po pretečenem roku 15.6.2017 objavljeni 7.7.2017. Odgovori na formalna vprašanja bodo do roka 5.7.2017 objavljani sproti.Datum objave: 07.07.2017   09:30
VPRAŠANJE
1 Ali je obvezna v vseh sobah negovalna postavitev postelj, ki jo narekuje pravilnik.
2 Ali imamo lahko nekatere sobe in kopalnice manjše, kot od v projektni nalogi zahtevane.
3 Požarni inženir zahteva zaradi dolžine evakuacijske poti posebne ukrepe na hodnikih , ali je potrebno te ukrepe prikazovati že v natečajni rešitvi in ali se lahko te ukrepe dodela šele pozneje v IDZ ?
4 Ali mora natečajnik že v tej fazi pri zasnovi upoštevati vse veljavne predpise, tudi če gredo na račun preglednosti in jasnosti rešitve in jih je možno v kasnejših fazah projektiranja ustrezno rešiti ? Ali bo rešitev z kako morebitno nedoslednostjo iz tega področja avtomatsko izločena, ali pa je dopustno , da komisija poda priporočila tudi za odpravo napak tehnične narave in jih poda kot priporočila.
5 Nismo zasledili podatka, koliko mora biti širina hodnika med koplanico in izhodom iz sobe. Ali zadošča kot npr. 130 cm?

ODGOVOR

1 Ali je obvezna v vseh sobah negovalna postavitev postelj, ki jo narekuje pravilnik.
Odgovor: Sobe morajo zagotavljati prostorske pogoje za opremo po pravilniku.

2 Ali imamo lahko nekatere sobe in kopalnice manjše, kot od v projektni nalogi zahtevane.
Odgovor: NE

3 Požarni inženir zahteva zaradi dolžine evakuacijske poti posebne ukrepe na hodnikih , ali je potrebno te ukrepe prikazovati že v natečajni rešitvi in ali se lahko te ukrepe dodela šele pozneje v IDZ ?
Odgovor: V natečajni rešitvi je potrebno upoštevati veljavne predpise in zakonodajo.

4 Ali mora natečajnik že v tej fazi pri zasnovi upoštevati vse veljavne predpise, tudi če gredo na račun preglednosti in jasnosti rešitve in jih je možno v kasnejših fazah projektiranja ustrezno rešiti ? Ali bo rešitev z kako morebitno nedoslednostjo iz tega področja avtomatsko izločena, ali pa je dopustno , da komisija poda priporočila tudi za odpravo napak tehnične narave in jih poda kot priporočila.
Odgovor: V natečajni rešitvi je potrebno upoštevati veljavne predpise in zakonodajo.

5 Nismo zasledili podatka, koliko mora biti širina hodnika med koplanico in izhodom iz sobe. Ali zadošča kot npr. 130 cm?
Odgovor: V natečajni rešitvi je potrebno upoštevati veljavne predpise in seveda funkcionalno in nemoteno uporabo prostora.Datum objave: 07.07.2017   09:31
VPRAŠANJE
1 Zakaj naročnik naroča predhodne idejne zasnove , kot npr. DUC ‘ROZA KOCKA’ DOM ZA BIVANJE ?
Ali ni s tem favoriziran in z naročnikom vsklajen pogled na tip in koncept objekta?
S tem so tudi določene nekatere površine, ki odstopajo od pravilnika?
Ali ni ravno natečaj orodje za preverjanje in doseganje najboljših rešitev?

2 Ali lahko potekajo ločeni individualni pogovori med žiranti o vprašanjih in med žiriranjem
in ali ne bi bilo bolj pravilno, da potekajo vse diskusuje samo na skupnih sejah ?

3 Kakšni so izločitveni razlogi, ki niso formalne narave?
Ali je možno npr.nedoseganje števila parkirnih mest in kakšne so tolerance pri le delnem izpolnjevanju pogojev?

4 Ponovno naprošamo naročnika za podalšanje roka

ODGOVOR
1 Zakaj naročnik naroča predhodne idejne zasnove , kot npr. DUC ‘ROZA KOCKA’ DOM ZA BIVANJE ?
Ali ni s tem favoriziran in z naročnikom vsklajen pogled na tip in koncept objekta?
S tem so tudi določene nekatere površine, ki odstopajo od pravilnika?
Ali ni ravno natečaj orodje za preverjanje in doseganje najboljših rešitev?
Odgovor: Prostorska preverba programa investicijske namere naročnika na predvideni lokaciji je nujen predpogoj za pravilno odločitev naročnika v začetnih fazah odločanja, obenem je nepogrešljiva za kakovostno pripravo natečajne naloge. Idejna preveritev ni vključena v natečajne priloge zato, da ne bi vplivala na natečajne rešitve.

2 Ali lahko potekajo ločeni individualni pogovori med žiranti o vprašanjih in med žiriranjem
in ali ne bi bilo bolj pravilno, da potekajo vse diskusuje samo na skupnih sejah ?
Odgovor: Natečaji potekajo v skladu z ZJN-3 in Pravilnikom o natečajih.


3 Kakšni so izločitveni razlogi, ki niso formalne narave?
Ali je možno npr.nedoseganje števila parkirnih mest in kakšne so tolerance pri le delnem izpolnjevanju pogojev?
Odgovor: V natečajni rešitvi je potrebno upoštevati zahteve iz natečajne naloge ter veljavne predpise in zakonodajo.

4 Ponovno naprošamo naročnika za podalšanje roka
Odgovor: Roka ni možno podaljšati.