Dosje javnega naročila 005704/2017
Naročnik: OBČINA PIRAN, Tartinijev trg 2, 6330 Piran - Pirano
Gradnje: JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA PARKIRNA HIŠA VALETA
ZJN-3: Konkurenčni dialog

JN005704/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.06.2017
JN005704/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.07.2017
JN005704/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.08.2017
JN005704/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.09.2017
JN005704/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.02.2018
JN005704/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.05.2018

    JN005704/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 107-214451
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PIRAN
Tartinijev trg 2
6330
SI024
Piran - Pirano
Slovenija
Karmen Pines
karmen.pines@piran.si
+386 56710359
+386 56710362

Internetni naslovi
http://www.piran.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://piran.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA PARKIRNA HIŠA VALETA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa je izbor zasebnega partnerja za potrebe financiranja, projektiranja in izgradnje objekta parkirne hiše, stanovanjskih površin ter javni in poslovni program na območju Valete.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI024 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Portorož
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je izbor zasebnega partnerja za potrebe financiranja, projektiranja in izgradnje objekta parkirne hiše, stanovanjskih površin ter javni in poslovni program na območju Valete, kot je to opredeljeno v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Valeta (Uradni list RS, št. 51/12 z dne 6. 7. 2012).

Projekt obsega objekt parkirne hiše Valeta nepravilne pravokotne oblike okvirnih tlorisnih dimenzij cca 34 m x 123 m, ki vsebuje parkirno hišo z okvirno 500 parkirnimi mesti ter 63 stanovanjskimi enotami, poslovnim programom ter javnim programom, krožno križišče na mestu sedanjega križišča ceste R3-629 in glavne ceste G2-111 s priključkom četrtega kraka v objekt parkirne hiše Valeta, parterna ureditev z usekom na zahodni strani predora Parenzana za dostop pešcev do objekta parkirne hiše iz smeri Portoroža in izvedba komunalnih vodov znotraj območja kakor tudi izven območja OPPN.

Zasebni partner zagotovi financiranje, projektiranje in izgradnjo objekta. Zasebni partner dobi v last sorazmeren delež objekta, kar zajema tako zemljišče, ki bo namenjeno gradnji zasebnega dela projekta, kot tudi del izgrajenega objekta, ki bo opredeljen kot zasebni del projekta. Sorazmeren delež objekta ostane v lasti javnega partnerja, in sicer najmanj 300 parkirnih mest, kot javni del projekta. Druge stanovanjske in poslovne površine, ki bi lahko bile javni del projekta, bodo predmet dialoga ter končne ponudbe. V fazi javnega razpisa se lahko javni partner dogovori tudi za drugačen način financiranja projekta, če bi se to izkazalo kot bolj gospodarno. Zasebni partner krije tudi stroške ureditve dostopa od parkirne hiše do centra Portoroža in stroške izgradnje nove komunalne infrastrukture.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so podrobno opisani v dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni dialog
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.07.2017   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 12 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.10.2017   23:55

Dodatne informacije:
Javno odpiranje prijav bo potekalo dne 25. 7. 2017 ob 13:15 na lokaciji: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

Predstavniki kandidatov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje kandidata na javnem odpiranju prijav, pred pričetkom odpiranja javnemu partnerju predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki kandidatov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
V postopku izvedbe javnega razpisa je pravno varstvo zagotovljeno v okviru Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega razpisa (ZPVPJN, Ur.l.RS št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem razpisu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega kandidata iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu. Zahtevka za revizijo iz prej navedenih razlogov v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo prijav. Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo pri javnemu partnerju, s kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za javno upravo. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri javnemu partnerju, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati takso v višini 7.000 EUR.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri javnemu partnerju, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:
• ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
• ime javnega partnerja,
• oznako javnega razpisa,
• predmet javnega razpisa,
• očitane kršitve,
• dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
• pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
• potrdilo o vplačilu takse v višini 7.000 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-00XXXX16, pri čemer je XXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JN00XXXX/2017-W01).
• Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji prijav ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni kandidat preko Portala javnih naročil javnega partnerja opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni kandidat preko Portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega razpisa na Portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega kandidati oddajo prijave.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA PIRAN
Tartinijev trg 2
6330
Piran - Pirano
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.06.2017   14:44
VPRAŠANJE
Smo tuji investitor, ki bi v postopku sodelaval skupaj s partnerjem iz Slovenije. Zanima nas, ali lahko skladno z razpisnimi pogoji projektno firmo ustanovimo po izvedeni izbiri in pred podpisom pogodbe oziroma ali je potrebno, da je projektna družba ustanovljena že ob oddaji prve ponudbe.

ODGOVOR
Odprtje projektnega podjetja ni obvezno, saj lahko prijavo odda neposredno tuji investitor. V primeru, da tuji investitor želi projekti izvajati preko projektnega podjetja, ni omejitev, v katerem trenutku lahko to stori. Projektno podjetje je lahko odprto pred oddajo prijave, pred oddajo končne ponudbe, po oddaji končne ponudbe, pred podpisom pogodbe ali celo po podpisu pogodbe. Pri tem je treba vedeti, da bo tisto podjetje, ki bo oddalo prijavo, postalo in ostalo pogodbena stranka skupaj s projektnim podjetjem in s tem solidarno odgovarjalo za obveznosti projektnega podjetja (podjetje, ki odda prijavo ne more v projektu izstopiti pred iztekom veljavnosti pogodbe o JZP). Hkrati mora isto podjetje, ki bo oddalo prijavo, skladno z razpisno dokumentacijo izpolnjevati vse zahteve. Torej, če zagotovljena finančna sredstva kandidat zagotavlja s tujim investitorjem, mora biti slednji v ponudbi izrecno naveden kot partner, podizvajalec ali kot subjekt na katerega kapacitete se sklicuje ponudnik. 

Če je kandidat projektno podjetje, ki je ustanovljeno že pred rokom za oddajo prijav, lahko tudi predloži dokazila o zagotovljenih finančnih sredstvih tudi samo s strani svoje matične družbe brez navajanja matične družbe (tujega investitorja) kot partnerja, podizvajalca ali subjekt, na katerega kapacitete se kandidat sklicuje.

Datum objave: 24.07.2017   23:20
PODALJŠANJE ROKA ZA PREJEM PRIJAV IN SPREMEMBA TERMINA JAVNEGA ODPIRANJA PRIJAV

Javni partner podaljšuje rok za prejem prijav, in sicer je nov rok za prejem prijav 22. 8. 2017 do 13:00. Javno odpiranje prijav bo potekalo istega dne ob 13:15. Ostala vsebina javnega razpisa ostaja nespremenjena.

Prečiščeno besedilo navodil za izdelavo prijave z upoštevanimi novimi roki je objavljeno na spletni strani:
http://www.piran.si/index.php?page=notice&item=167&id=7115Datum objave: 11.08.2017   11:51
POJASNILO

Javni partner je na svoji spletni strani http://www.piran.si/index.php?page=notice&item=167&id=7115 objavil urbanistično geometrijsko shemo tlorisa in prereza lokacije Valeta, ki prikazujeta elemente osnovnih programskih sklopov. Glede na zgolj urbanistično fazo izdelane zasnove, projektni elementi arhitekture, konstrukcij in instalacij niso bili definirani ter tako v smislu projektnih rešitev v priloženem prikazu veljajo zgolj kot shematski. Dejanske rešitve bodo določili in preverili projektanti v toku projekta.

Datum objave: 21.08.2017   15:33
DODATNO PODALJŠANJE ROKA ZA PREJEM PRIJAV IN ROKA ZA SPREJEM ZAHTEV ZA DODATNA POJASNILA IN SPREMEMBA TERMINA JAVNEGA ODPIRANJA PRIJAV

Javni partner podaljšuje rok za prejem prijav, in sicer je nov rok za prejem prijav 21. 9. 2017 do 10:00. Hkrati je podaljšan rok za sprejemanje zahtev za dodatna pojasnila, in sicer do 12. 9. 2017 do 23:59. Javno odpiranje prijav bo potekalo dne 21. 9. 2017 ob 10:15. Ostala vsebina javnega razpisa ostaja nespremenjena.

Prečiščeno besedilo navodil za izdelavo prijave z upoštevanimi novimi roki je objavljeno na spletni strani: 
http://www.piran.si/index.php?page=notice&item=167&id=7115 

Datum objave: 20.09.2017   18:18
DODATNO PODALJŠANJE ROKA ZA PREJEM PRIJAV IN ROKA ZA SPREJEM ZAHTEV ZA DODATNA POJASNILA IN SPREMEMBA TERMINA JAVNEGA ODPIRANJA PRIJAV

Javni partner podaljšuje rok za prejem prijav, in sicer je nov rok za prejem prijav 23. 10. 2017 do 10:00. Hkrati je podaljšan rok za sprejemanje zahtev za dodatna pojasnila, in sicer do 13. 10. 2017 do 23:59. Javno odpiranje prijav bo potekalo dne 23. 10. 2017 ob 10:15. Ostala vsebina javnega razpisa ostaja nespremenjena.

Prečiščeno besedilo navodil za izdelavo prijave z upoštevanimi novimi roki je objavljeno na spletni strani:
http://www.piran.si/index.php?page=notice&item=167&id=7115