Dosje javnega naročila 005633/2017
Naročnik: SŽ - Potniški promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa
ZJN-3: Odprti postopek

JN005633/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.06.2017
JN005633/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.06.2017
JN005633/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.07.2017
JN005633/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.08.2017
JN005633/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2018
JN005633/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.05.2018
Zahtevek za revizijo

    JN005633/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 106-211911
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Potniški promet, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
http://slo-zeleznice.si
http://slo-zeleznice.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/208964/Objava_01062017.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa
Referenčna številka dokumenta: 36/2017/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34622200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Nabava novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa«, ki obsega 25 garnitur za izvajanje potniškega prometa.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 149.875.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34622200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Nabava novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa«, ki obsega 25 garnitur za izvajanje potniškega prometa, od tega 10 dvopodnih enonapetostnih elektro-motornih garnitur (tričlenske elektro-motorne garniture z enosmerno nazivno napetostjo 3 kV), 10 enopodnih večnapetostnih elektro-motornih garnitur (štiričlenske elektro-motorne garniture s tremi nazivnimi napetostmi 3 kV, 15 kV in 25 kV) ter 5 enopodnih dizel-elektro motornih garnitur, vključno s certificiranjem in pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Ponudniki lahko ponudijo namesto dobave dizel-elektro motornih garnitur dobavo dizel-hidravličnih garnitur, skladno s pogoji zapisanimi v tehničnem delu razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.08.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 12 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.08.2017   12:00
Kraj: Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, Steklena dvorana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.09.2017   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Potniški promet, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.06.2017   14:57
VPRAŠANJE
Glede na obsežno strokovno pripravo tehničnega dela ponudbe, povpraševanje pri podizvajalcih in časovno zahtevnost zagotavljanja prevodov iz/v slovenski jezik, pri čemer je v razpisni dokumentaciji izrecno zahtevano, da se ponudba oddaja v slovenskem jeziku, obstaja resen dvom, da potencialni tuji ponudnik do roka za oddajo ponudb, 04.08.2017, dopustne ponudbe v primerjavi z domačim ponudnikom ne bo mogel pripraviti in predložiti. Rok za oddajo ponudbe je neprimerno kratek glede na velikost in namen dobave ter v primerjavi s podobnimi razpisi za vozna sredstva železniškega prometa v Evropi.

Naročnika s tem prosimo, da rok za oddajo ponudb podaljša najmanj za štiri tedne, torej do 1.9. 2017, sorazmerno s tem pa podaljša tudi rok za vložitev prošenj za pojasnitev pogojev, navedenih v obvestilu o naročilu v zvezi s predmetom javnega naročila in v razpisni dokumentaciji.


ODGOVOR


Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.
Lep pozdrav!

Datum objave: 13.06.2017   10:55
VPRAŠANJE
V določbi 9 Razpisne dokumentacije (Navodila ponudnikom) so navedena merila pri oddaji javnega naročila. Ta kot merilo predvidevajo tudi ponudbo dizel garniture, in sicer sta za dizel-elektro izvedbo predvideni 2 točki. 1) Ti 2 točki dizel elektro izvedbe predstavljata 3% prednost pri ceni. Ocenjena vrednost javnega naročila znaša približno 150 mio EUR, tako da glede na navedeno to merilo predstavlja cenovno prednost v višini 4,5 mio EUR. Ali je ta znesek sorazmeren, če se upošteva, da običajna cena za dizel garnituro znaša cca 4 mio EUR? 2) Ali lahko naročnik to merilo, prednost, izloči iz meril?

ODGOVOR
Spoštovani!
Ad1)
Naročnik pojasnjuje, da je merilo »dizel – elektro izvedba dizel garnitur« ovrednoteno z 2 točkama, pri čemer ti dve točki, glede na ocenjeno vrednost, predstavljata nominalno vrednost 3 mio EUR. Naročnik to merilo opravičuje zaradi stroškov v dobi eksploatacije dizel garnitur, zaradi česar je ta znesek sorazmeren in povezan izključno s temi garniturami.
Ad2)
Glede na pojasnilo v zvezi z vprašanjem pod št. 1 naročnik vztraja pri tem merilu, saj je ekonomsko upravičeno.

Lep pozdrav!

Datum objave: 13.06.2017   10:56
VPRAŠANJE
Poglavje 3, razpisni obrazci, razpisne dokumentacije predvidevajo ESPD. Ali lahko naročnik navede, katere dokumente nadomešča ESPD?

ODGOVOR

Spoštovani!

Ob upoštevanju navedb v razpisni dokumentaciji, na strani 41, "Poglavje 3:Razpisni obrazci, da ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, so obrazci izjav gospodarskega subjekta v tem javnem naročilu, ki lahko nadomeščajo ESPD, naslednji:
- Razpisni obrazec št. 3 Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji,
- Razpisni obrazec št. 4 Izjava zakonitega zastopnika v zvezi s kaznivimi dejanji,
- Razpisni obrazec št. 5 Izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti,
- Razpisni obrazec št. 6 Izjava ponudnika, da je sposoben za opravljanje poklicne dejavnosti;
- Razpisni obrazec št. 8 Izjava o letnem prometu.

Ponudnik mora obvezno priložiti potrdilo glede referenc - razpisni obrazec št. 9 Seznam referenc ponudnika.

Lep pozdrav!

Datum objave: 20.06.2017   13:01
VPRAŠANJE
V točki II.2.4 Obvestila o naročilu se zahteva dobava več vrst garnitur, in sicer dvopodne enonapetostne elektro-motorne garniture, enopodne večnapetostne elektro-motorne garniture ter enopodne dizel garniture. Prosimo za potrditev, da bo naročnik kot dopustno sprejel tudi ponudbo, ki bo ponudila eno izmed vrst voznih sredstev – torej samo elektromotorne garniture.

ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik s predmetnim javnim naročilom naroča 25 potniških garnitur, od tega: 10 enopodnih večsistemskih, 10 dvopodnih enosistemskih in 5 dizel motornih.
Naročnik bo kot dopustno sprejel ponudbo, ki bo ponudila VSE TRI VRSTE potniških garnitur.

Lep pozdrav!


Datum objave: 20.06.2017   13:03
VPRAŠANJE
V določbah ostali pogoji za sodelovanje, črka G/ tehnična sposobnost ponudnika se zahteva predložitev reference za najmanj eno vozno sredstvo od vsake vrste ponujenih voznih sredstev upoštevaje osnovne karakteristike. 1) Kakšne oz. katere karakteristike/parametri se štejejo za osnovne in jih mora referenca izpolnjevati? 2) Prosimo za seznam teh osnovnih karakteristik.


ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1)

Ponudnik mora za vsako vrsto od ponujenih voznih sredstev podati referenco, da je takšne vrste vozno sredstvo v rednem obratovanju (torej ima pridobljeno stalno obratovalno dovoljenje), pri čemer se kot osnovne primerjalne tehnične karakteristike upoštevajo najvišja in trajna moč, najvišja hitrost, pospeški, vlečna in zavorna karakteristika (FV diagram) pri različnih uporih, nizkopodna izvedba. Pri tem mora ponudnik upoštevati tudi ostale zahteve iz točke G/ Tehnična sposobnost ponudnika.

Ad2)

Osnovne karakteristike so navedene v tehničnih zahtevah razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!


Datum objave: 20.06.2017   13:04
VPRAŠANJE
V določbah C.5.1, D.5.1., E.5.1., F.5.1 Tehničnih zahtev se zahteva večvrstno spenjanje vseh vrst garnitur. 1) Ali bo naročnik ta način uporabljal za vse vrste garnitur pri dejanskem obratovanju in na katerih progah? Ali pa pa bo to zgolj za namene vzdrževanja? 2) Se ta zahteva lahko spremeni in zahteva zgolj za elektromotorne garniture (torej brez dizel garnitur)?

ODGOVOR


Spoštovani!

Ad1)

Naročnik predpostavlja, da se vprašanje nanaša na zahteve drugega odstavka v vsakem od navedenih členov. Naročnik bo uporabljal mehansko in pnevmatsko spetje vseh treh vrst garnitur med seboj za prevoze garnitur izven obratovanja.

Ad2)

Zahteva se nanaša na vse tri vrste garnitur.

Lep pozdrav!Datum objave: 20.06.2017   13:06
VPRAŠANJE
V določbah C1.1. in D1.1. Tehničnih zahtev je zahtevana nazivna moč garniture 2400 kW (2x 1200kW). 1) Kakšno nazivno moč predstavlja vrednost 2400 kW? Nominalno, trajno ali najvišjo vrednost elektromotorne garniture? 2) Ponudnik lahko ponudi nazivno moč 3x800 kW (tri podstavne vozičke z nazivno močjo 800kW/vsak). Ali bo naročnik sprejel takšno rešitev, četudi se zahteva 2x1200 kW?

ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1)

2400 kW predstavlja najvišjo moč garniture na kolesih.

Ad2)

Ponudnik lahko ponudi tudi drugačno razporeditev pogonskih osi (v tem primeru tri pogonske podstavne vozičke z močjo 3x800 kW), pri čemer morajo enako biti izpolnjene zahteve glede ventilacije, ločenega napajanja in regulacije vlečnih motorjev.

Lep pozdrav!

Datum objave: 06.07.2017   17:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede na zahtevnost predmetnega javnega naročila in odnosne razpisne in tehnične dokumentacije prosimo za podaljšanje roka za predložitev ponudb za vsaj 6 (šest) tednov. Podaljšanje je opravičeno glede na obsežnost in zahtevnost razpisne dokumentacije, ki mora v primeru tujega ponudnika biti predhodno prevedena v tuj jezik .Naknadno pa še celotni prevod ponudbe v slovenski jezik.
Zgoraj navedeni rok je minimalni rok, ki lahko omogoči pripravo kvalitetne in konkurenčne ponudbe tujega ponudnika. Menimo, da je pridobivanje čim večjega števila dopustnih ponudb v samem interesu naročnika in ga zato pozivamo, da ugodi naši prošnji.


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 11.09.2017.

Lep pozdrav!


Datum objave: 06.07.2017   17:53
VPRAŠANJE
V povezavi z obširno tehnično pripravo tehničnega dela ponudbe, potrebo po podizvajalcih, konzorcijskih partnerjih in pogajanjih glede konzorcijske pogodbe ter zamudno zagotovitev prevodov iz/v slovenski jezik, saj je zahtevana obvezna oddaja ponudbe v slovenskem jeziku, obstaja resen dvom, da potencialni tuji ponudnik za razliko od domačega ponudnika v roku predvidenem za oddajo ponudb, 04.08.2017, ne bo mogel dobro pripraviti in oddati popolne ponudbe. Rok za oddajo ponudbe, četudi je postopek enostopenjski, je nesorazmerno kratek glede na velikost in namen dobave ter primerjavo s podobnimi naročili za vlake v Evropi.

Vlagatelj prosi naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudb za vsaj pet tednov, to je najmanj do 08.09.2017.


ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 11.09.2017.

Lep pozdrav!


Datum objave: 07.07.2017   11:18
VPRAŠANJE
Spoštovani, rok za oddajo ponudb ste podaljšali do 11.09.2017. Pri tem pa niste določili ne ure, do katere se ponudbe smejo oddati, ne ure odpiranja ponudb. Prav tako niste spremenili datuma in ure za postavljanje vprašanj in podajo pojasnil. Prosimo za določitev navedenega. Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani!

Poleg odgovora na zastavljeno vprašanje morajo naročniki v primeru spremembe roka za oddajo ponudb, dodatnih informacij...poslati v objavo tudi spremembo Obvestila o javnem naročilu, ker šele na podlagi tega administrator portala e-naročanje tudi spremeni datume in po potrebi tudi ur. Če bi naročnik objavil samo odgovor na vprašanje bi ostala na portalu možnost za postavljanje vprašanj nespremenjena kot tudi zavajajoč podatek glede roka za predložitev ponudb,....
Naročnik je tudi v tem primeru že poslal v objavo spremembo obvestila o javnem naročilu. Vpliva na to kdaj bo administrator spremembo objavil pa nima. Na podlagi izkušenj je zamik med pošiljanjem v objavo in dejansko objavo kakšen delovni dan.
Ura do kdaj se ponudbe lahko predloži ostaja nespremenjena, ravno tako ostaja nespremenjena ura odpiranja ponudb. Rok za oddajo vprašanj je 25.08.2017 do 13:00 ure.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.07.2017   13:25
VPRAŠANJE
Naše vprašanje se nanaša na dokument “RAZPISNA DOKUMENTACIJA”
D) Razlogi za izključitev
'V zvezi s točko D) Razlogi za izključitev, ki se začne na 20. strani razpisne dokumentacije je za vse predpisane razloge za izključitev nejasno, kakšne izjave/dokazila naročnik zahteva od tujih ponudnikov. Tako naročnik na primer za razlog nekaznovanosti navaja, da mora tuji ponudnik predložiti ustrezna dokazila, nadalje pa je v posebnih navodilih za tujega ponudnika (pod navedbo »Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji«) zapisano: »Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja«…
Iz navedenega sklepamo, da naročnik zahteva nekakšna dokazila, vendar ni jasno, kakšna.

Pozivamo vas, da natančno in sistematično za vsak razlog za izključitev natančno navedete, kakšno dokazilo (izjavo) naj bi predložil tuj ponudnik.

Naročnika opozarjamo, da v tej fazi oddaje ponudbe naročnik od ponudnikov nima pravice zahtevati dokazil v zvezi z neobstojem razlogov za izključitev, temveč zgolj lastne izjave (preko ESPD-ja). Kakršnakoli dokazila v zvezi z neobstojem razlogov za izključitev je mogoče zahtevati šele v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb. Celo takrat pa ni dovoljeno razlikovati med tujimi in domačimi ponudniki, zaradi česar mora naročnik neobstoj razlogov za izključitev preveriti sam, enako, kakor mora to narediti za domače ponudnike.


ODGOVOR

Spoštovani!

Določba 77. člena ZJN-3 ureja, katera dokazila za ugotavljanje sposobnosti gospodarskega subjekta za sodelovanje v javnem naročanju, tako za neobstoj razlogov za izključitev kot pogojev za sodelovanje posameznega gospodarskega subjekta, lahko zahteva naročnik. Taksativno so tako naštete vrste dokazil, ki se štejejo kot primerne za izkazovanje neobstoja razlogov izza izključitev oz. s tem zakonom predvidenih pogojev za sodelovanje.
3. odstavek 77. člena določa, da kot zadosten dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, naročnik sprejme naslednja dokazila:
- v zvezi s prvim odstavkom 75. člena tega zakona izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev;
- v zvezi z drugim odstavkom 75. člena tega zakona in b) točko šestega odstavka 75. člena tega zakona potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi;
- v zvezi z b) točko četrtega odstavka 75. člena tega zakona izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi.
Nadalje ZJN-3 v četrtem odstavku 77. člena pravi, da če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena tega zakona, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ne predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

ZJN-3 v devetem odstavku 77. člena tudi določa, da lahko podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudba in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

V šestem odstavku 79. člena ZJN-3 je izrecno določeno, da lahko naročnik ponudnike in kandidate kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Nadalje je v osmem in devetem odstavku 79. člena izrecno določeno, da gospodarski subjekt ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katerekoli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Gospodarski subjekt prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe ESPD.
Če lahko naročnik v skladu s prejšnjim odstavkom dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik.

Lep pozdrav!


Datum objave: 12.07.2017   13:26
VPRAŠANJE
Naše vprašanje se nanaša na dokument “RAZPISNA DOKUMENTACIJA”
R) Ostali dokumenti in informacije
»OBLIKA PONUDBE«
Vprašanje:
Na 32. strani razpisne dokumentacije je pod točko »OBLIKA PONUDBE« za tuje ponudnike navedeno: »Tuji ponudnik, ki nima sedeža v RS mora s posebno izjavo, ki jo predloži k razpisni dokumentaciji, imenovati fizično ali pravno osebo s sedežem v RS, ki bo po veljavni zakonodaji na področju javnega naročanja in po Zakonu o upravnem postopku (ZUP), v njegovem imenu in zanj prevzela vso pošto naslovljeno nanj«.
Na 16. strani razpisne dokumentacije pa je pod točko A) Podatki o ponudniku navedeno:« Tuji ponudniki, ki nimajo predstavnika v Republiki Sloveniji, lahko v ponudbi imenujejo pooblaščenca v Republiki Sloveniji za vročanje na način, da poleg vseh ostalih dokazil predložijo tudi pisno izjavo pooblaščene osebe ponudnika, s katero potrjuje, da so seznanjeni z vsebino razpisa in s predpisi s področja razpisa, veljavnimi v Republiki Sloveniji«.
Zgornji navedbi si med seboj nasprotujeta. Na podlagi navodila na strani 32 naj bi bilo obvezno imenovati pooblaščenca za vročanje pisanj, navedba na 16. strani pa določa, da je imenovanje pooblaščenca neobvezno in da ponudnik takšno osebo lahko imenuje. Prosimo vas, da natančno navedene, kakšne so obveznosti tujih ponudnikov.
V zvezi s tem vas opozarjamo, da ZJN-3 ne dovoljuje nikakršnega razlikovanja med obveznostmi tujih ponudnikov ter domačih ponudnikov, zaradi česar je vaša morebitna zahteva po imenovanju pooblaščenca za vročanje pisanj diskriminatorna do tujih ponudnikov ter posledično nezakonita. Tuji ponudniki se bodo zaradi morebiten zahteve naročnika po pooblaščencu za vročanje znašli v situaciji, ko bodo morebitna pisanja naročnika prejeli kasneje, kakor domači ponudniki, saj bo vmes še posrednik, ki ne bo neposredno povezan s tujim ponudnikom in ne bo vpet v sistem priprave ponudbe za predmetno javno naročilo. Naročnik nima nobenega objektivnega razloga za takšno zahtevo, saj lahko morebitno pošto tujemu ponudniku vroča tudi elektronsko, zaradi česar ne bo prihajalo do nikakršnih zamud pri vročanju.
Naročniku predlagamo, da v razpisni dokumentaciji navede, da se bo vsa pošta (razen odločitve o oddaji javnega naročila, ki se vroča preko portala javnih naročil) vsem ponudnikom vročala preko elektronske pošte, na naslov, ki bo naveden v ponudbi.


ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik predloga ponudnika glede vročanja pošte preko elektronske pošte ne sprejema.

Ponudniki naj zapis na 32. strani razpisne dokumentacije pod točko »OBLIKA PONUDBE« za tuje ponudnike razumejo: »Zaželeno je, da tuji ponudnik, ki nima sedeža v RS s posebno izjavo, ki jo predloži k razpisni dokumentaciji, imenuje fizično ali pravno osebo s sedežem v RS, ki bo po veljavni zakonodaji na področju javnega naročanja in po Zakonu o upravnem postopku (ZUP), v njegovem imenu in zanj prevzela vso pošto naslovljeno nanj«.

Lep pozdrav!


Datum objave: 12.07.2017   13:26
VPRAŠANJE
V primeru skupnega nastopa nas zanima ali lahko v pogodbi o skupnem nastopu navedemo, da se bodo vsa plačila vsem konzorcijskim partnerjem vršila preko poslovodečega partnerja? Navedeno pomeni, da naročnik ne bi plačeval posameznemu partnerju v konzorciju, ampak bi se vsa plačila izvajal preko posloovodečega partnerja.

ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik se strinja.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.07.2017   13:27
VPRAŠANJE
Naše vprašanje se nanaša na dokument “Tehnične zahteve za Nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa”
C 9.1.1, D9.1.1., D9.1.1, E9.1.1, F9.1.1. Upoštevanje direktiv, standardov, specifikacij, zakonov, nacionalnih predpisov
“….zadnjo različico TSI”
Vprašanje:
Razumemo, da moramo upoštevati TSI CCS 2016, prosimo potrdite!


ODGOVOR
Spoštovani!
Ponudniki morajo upoštevati zadnje verzije vseh veljavnih TSI.
Lep pozdrav!

Datum objave: 12.07.2017   13:28
VPRAŠANJE
Naše vprašanje se nanaša na dokument “Tehnične zahteve za Nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa”
C.10, D10, E10, F10 Radijske naprave
“…Naprava mora normalno delovati v območju med -20 ºC to +70ºC.”
Question:
V točki B.2 (Klimatske razmere) je opredeljeno, da bi morali vlaki delovati učinkovito pri zunanji temperaturi v območju od -25 ° C do + 40 ° C. Zato razumemo, da mora radijska oprema delovati tudi pri -25 ° C. Prosimo za potrditev.


ODGOVOR

Spoštovani!
Radijska oprema mora delovati vsaj do -20 ºC.
Lep pozdrav!

Datum objave: 12.07.2017   13:30
VPRAŠANJE
Naše vprašanje se nanaša na dokument “RAZPISNA DOKUMENTACIJA”
9. Merila pri oddaji javnega naročila in način vrednotenja
9.7 krmiljenje med vsemi vrstami garniture
Question:
Razumemo, da je daljinsko krmiljenje (multi traction) vsaj treh sklopljenih obratovalnih veččlenskih enot iz ene kabine voznika vlaka, ne glede na vrsto ali kombinacijo sklopljenih enot (enopodni električni, dvopodni električni, dizelski veččlenski) zahtevano samo za Slovenijo. Ali pravilno razumemo, da daljinski nadzor (multi traction) med EMU in DMU za Avstrijo in Hrvaško ni predviden?
Prosimo za potrditev.


ODGOVOR

Spoštovani!
Daljinsko krmiljenje NI zahtevano, je samo dodatno nagrajeno.

Lep pozdrav!


Datum objave: 12.07.2017   13:31
VPRAŠANJE
Naše vprašanje se nanaša na dokument “Tehnične zahteve za Nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa”
C8.1, D8.1, E8.1, F8.1 Sestava garniture (preklopnih oken)
“…Za primer popolnega izpada prezračevanja mora biti v vseh potniških oddelkih
vgrajeno zadostno število preklopnih oken, opremljenih z blokado s štirirobnim ključem.“
Question:
Z sprejetjem zahtev iz t. B 1.1 in B1.2 so dovoljene vse rešitve, ki so kompatibilne z TSI LOC&PAS 2014. Prosim za potrditev.


ODGOVOR

Spoštovani!

Dovoljene so vse rešitve, ki so v skladu s TSI LOC&PAS 2014.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.07.2017   13:32
VPRAŠANJE
Naše vprašanje se nanaša na dokument “Tehnične zahteve za Nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa”
C9.1, D9.1, E9.1, F9.1 Vlakovne varnostne naprave
Vprašanje:
a) Zahtevana verzija programske opreme ETCS je 3.4.0. Prosim za potrditev.
b) Zanima nas, na katerih progah v Sloveniji je mogoče testirati vlake?
c) Zahtevana je certificirana operativna vgrajena različica 3.4.0, ki omogoča neprekinjen prenos med nivoji 0, STM, L1, L2. Prosim za potrditev.


ODGOVOR

Spoštovani!
Ad a) Od ponudnika se zahteva certificiran delujoč on-board sistem ETCS nivo 2 (skladno s programsko različico Baseline 3, Set 2)
Ad b) V Sloveniji je vlake možno testirati na celotnem omrežju. Trenutno je ETCS opremo mogoče testirati na progah Sežana - Ljubljana in Divača – Koper.
Ad c) V razpisu je zahtevano: Sistem ETCS mora omogočati kontinuiran prenos med nivoji (0, STM, L1, L2, L3) brez ustavitve vlaka.

Lep pozdrav!


Datum objave: 12.07.2017   13:33
VPRAŠANJE
Naše vprašanje se nanaša na dokument “Tehnične zahteve za Nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa”
C8.2, D8.2, E8.2 and F8.2. Višina poda in vstopna vrata za potnike
“….Za nizkopodnost mora biti višina poda nad zgornjim robom tirnice od 580 do 600 mm.”
Vprašanje:
Ali pravilno razumemo, da nizkopodnost po vaši definiciji pomeni območja, ki jih je mogoče doseči z vhodne višine 580-600 mm brez kakršnih koli korakov, lahko pa tudi z rampami, ki so skladne s TSI? Prosim za potrditev.


ODGOVOR

Spoštovani!


Za nizkopodnost se šteje višina poda pri vstopnih vratih in prehodi med členi garnitur do stopnic.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.07.2017   13:34
VPRAŠANJE
Naše vprašanje se nanaša na dokument “Tehnične zahteve za Nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa”
C5.2, E5.2, F5.2 Krmiljenje
Omogočeno mora biti daljinsko krmiljenje najmanj treh spetih delujočih garnitur iste vrste iz ene
strojevodske kabine.
Vprašanje:
Menimo da se zahteva po hkratnem delovanju vsaj treh sklopljenih vlakov istega tipa nanaša zgolj na obratovanje v Sloveniji. Predpostavljamo, da se v Avstriji in na Hrvaškem tako hkratno delovanje ne uporablja. Prosim za potrditev.


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik zahteva krmiljenje najmanj treh spetih delujočih garnitur iste vrste iz ene strojevodske kabine ne glede na kraj obratovanja.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.07.2017   13:34
VPRAŠANJE
Naše vprašanje se nanaša na dokument “Tehnične zahteve za Nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa”
C5.2, D5.2 Krmiljenje
“… Pri odstavitvi garniture z dvignjenim odjemnikom toka mora biti omogočeno delovanje v eko režimu.”
Vprašanje:
Prosimo za pojasnitev definicije “eko režim”.


ODGOVOR

Spoštovani!

Omogočen mora biti vklop eko režima, kar pomeni, da v koliko vlak stoji, sistem omogoča prehod garniture v stanje nižje porabe energije, ki še zagotavlja funkcionalno stanje.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.07.2017   13:36
VPRAŠANJE
Naše vprašanje se nanaša na dokument “Tehnične zahteve za Nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa”
C2.2 Statični pretvornik pomožnih naprav
“…Polnilci baterij morajo omogočati delovanje preko zunanjega napajanja 230Vac 50Hz.”
Vprašanje:
To zahtevo razumemo kot zahtevo, ki sicer določa prednostno rešitev, vendar je dovoljena tudi drugačna tehnična rešitev, ki lahko funkcionalno rešuje to zahtevo. Prosim za potrditev.


ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik ni seznanjen z drugo tehnično rešitvijo, zato trditve ne more potrditi.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.07.2017   13:36
VPRAŠANJE
Naše vprašanje se nanaša na dokument “Tehnične zahteve za Nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa”
B2. Klimatske razmere
“Vsa pnevmatska, mehanska, električna in elektronska oprema mora biti izvedena tako, da zanesljivo deluje pri zunanji temperaturi med -25°C in +40°C in pri relativni vlažnosti do 90%. Pri klimatskih razmerah je treba upoštevati morsko klimo in klimo do nadmorske višine 1000 m. V zimskih razmerah je treba upoštevati moker in suh sneg ter led, hitrost vetra pa lahko doseže 160 km/h.”
Vprašanje:
a) Razumemo, da morajo biti vlaki skladni z TSI (poglavje B1.2). Prosim za potrditev.
b) Razumemo, da je zahteva po vlažnosti v tem primeru naslednja: TSI LOC&PAS točka 4.2.6.1.1 s prilogo št. 34 ter navezavo na standard EN 50125-1, poglavje 4.4. Prosim za potrditev.


ODGOVOR

Spoštovani!


Ad a) DA.
Ad b) Potniške garniture morajo biti izdelane skladno z veljavnimi TSI.


Lep pozdrav!

Datum objave: 12.07.2017   13:37
VPRAŠANJE
Naše vprašanje se nanaša na dokument “Tehnične zahteve za Nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa”
B1.1 Tehnične karakteristike železniških prog
“Elektrificirane proge: Najmanjša kategorija proge C3 (20t/os in 7,2t/m)
Neelektrificirane proge: Najmanjša kategorija proge B2 (18t/os in 6,4t/m)”
Vprašanje:
Razumemo, da je ta zahteva glede obremenitve veljavna v skladu z mednarodno specifikacijo EN 15663 (Določitev mase tirnega vozila), točka 6.2 "Obremenitve za potniška vozila, razen vlakov za visoke hitrosti in medkrajevne vlake ", vrstica A “Konstrukcijsko določena masa", saj vlaki, ki so predmet te razpisne dokumentacije, ne spadajo v kategorijo "vlaki za visoke hitrosti in medkrajevni vlaki". Prosimo, potrdite, če je naše razumevanje pravilno.ODGOVOR

Spoštovani!

DA.

Lep pozdrav!


Datum objave: 12.07.2017   13:39
VPRAŠANJE
Naše vprašanje se nanaša na dokument “Tehnične zahteve za Nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa”
B1.1 Tehnične karakteristike železniških prog
“Elektrificirane i neelektrificirane proge: Minimalna dolžina perona 40m”
Vprašanje:
Za izpolnitev tehničnih zahtev (C6.1, D6.1, E6.1 and F6.1), morajo biti vsi 3 tipi vlaka bistveno daljši od 40 metrov. Predvidevamo, da bo naročnik (SŽ) samostojno sprejel ustrezne ukrepe, ki bodo potrebni za zagotovitev delovanja vlakov tam, kjer bodo peroni postaj krajši od samih dolžin vlakov. Prosimo vas za potrditev.


ODGOVOR
Spoštovani !

Da.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.07.2017   13:40
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za informacijo, kateri podatek naj na obrazcu N4 predložijo tuji ponudniki, katerih pristojne osebe imajo državljanstvo v državi, kjer EMŠO ne obstaja oziroma ga državljani nimajo

ODGOVOR

Spoštovani!


Obrazec N4 ne obstaja. Naročnik predvideva, da je ponudnik mislil na razpisni obrazec 4 (stran 53 in 54 Razpisne dokumentacije). V navodilih za pripravo ponudbe na 21 strani spodaj; Dokazila piše, da razpisni obrazec v celoti izpolni in priloži (pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence) ponudnik, ki ima sedež v R Sloveniji (druga alineja). Ponudnik, ki nima sedeža v R Sloveniji priloži (tretja alineja) druga ustrezna dokazila, ki dokazujejo in potrjujejo zahtevano dejstvo iz obrazca 4. Dokazilo mora biti priloženo v originalu skupaj z uradnim prevodom v slovenski jezik. To je zapisano tudi v zadnjem odstavku opomb na razpisnem obrazcu 4 (stran 54 spodaj).

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.07.2017   13:40
VPRAŠANJE
V Poglavju 2: Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, točka 4.5 F) Ekonomski in finančni položaj, naročnik zahteva sledeče:
- Ponudnik oziroma skupina ponudnikov mora izkazati, da je imela povprečni letni promet v zadnjih treh poslovnih letih v višini najmanj 150 mio EUR.

Kot dokazilo za zgoraj navedeno naročnik zahteva, da ponudnik oziroma skupina ponudnikov predloži v ponudbi letni računovodski izkazi za zadnja tri zaključena poslovna leta pred rokom za predložitev ponudbe.

Vprašanje: Ali mora tuji ponudnik podati prevod v slovenskem jeziku celotnih računovodskih izkazov? Ali je dovolj, da ponudnik poda prevod dela računovodstvih izkazov, ki se nanaša na promet ponudnika?


ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudnik lahko poda prevod v slovenski jezik dele računovodskih izkazov, ki se nanašajo na promet ponudnika.

Lep pozdrav!


Datum objave: 12.07.2017   13:41
VPRAŠANJE
V določbi C8.1. tehničnih zahtev je v zadnjem stavku določeno, da lahko ponudnik ponudi tudi drugačno sestavo vlakov in notranje opreme, e s tem zadosti zgornjim zahtevam.
VPR: Ali ponudnik razume pravilno, da lahko pondunik ponudi tudi tri-delni enopodni EMV pod pogojem, da bo izpolnil vse ostale pogoje iz tehničnih zahtev? Prosimo potrdite našo domnevo.


ODGOVOR


Spoštovani!

NE. Naročnik zahteva izvedbo 4 (štiri) členskih enopodnih elektro motornih garnitur.
Naročnik dodatno pojasnjuje besedno zvezo iz zadnjega stavka točke C 8.1 »drugačna sestava vlakov«, ki pomeni možnost različne razporeditve notranje opreme v garnituri oz. vlaku.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.07.2017   13:42
VPRAŠANJE
V določbah E6.1. in F6.1. tehničnih zahtev je predvidena najdaljša dolžina čez spenjačo 65 do 75 m, medtem ko je v točki G določena najdaljša dolžina čez spenjačo 75 m.
VPR: Prosimo za sporočilo ali je najdaljša dolžina 65 m ali 75 m.


ODGOVOR

Spoštovani!

Najdaljša dolžina čez spenjačo je 75 m.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.07.2017   13:43
VPRAŠANJE
V določbah E1.1. in F1.1. tehničnih zahtev se zahteva nazivna moč garniture 2x 450 kW.
VPR: Ob upoštevanju ekoloških vplivov in posledic porabe goriva, ali bo naročnik kot dopustno sprejel ponudbo, ki bo ponudila alternativno rešitev z manjšo nazivno močjo diesel motorja + zaloge energije, ki bo zagotavljala enako vlečno dinamiko?


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik ne pozna alternativne rešitve, zato ne more podati mnenja.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.07.2017   13:43
VPRAŠANJE
Skladno z določbo D8.2 tehničnih zahtev predstavlja nizkopodnost prostor, katerega višina znaša 580 do 600 mm nad zgornjim robom tirnice, kot se zahteva za vstopna vrata. Pri dvopodnih garniturah ima vstopno območje praviloma naklon navzdol, in sicer od vstopa do centra vstopnega območja. Tako je spodnja etaža dvopodne garniture dejansko nižje od vstopnega roba, včasih je celo 400 mm nad zgornjim robom tirnice.
VPR: Naročnika prosimo za potrditev, da se v definicijo nizkopodnosti šteje tudi ves prostor, ki se nahaja pod zahtevano vstopno višino? Četudi je 400 mm nad zgornjim robom tirnice.


ODGOVOR


Spoštovani!

DA, če ni stopnice.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.07.2017   13:44
VPRAŠANJE
Določba C8.2 tehničnih zahtev določa kriterij nizkopodnosti. Skladno z definicijo se za nizkopodnost šteje prostor, katerega višina je enaka višini vstopnih vrat (580 do 600 mm nad zgornjim robom tirnice), pri čemer ne sme biti ločen s stopnicami.
VPR: Prosimo, da naročnik potrdi, da so elementi kot so stopnice, klančine itd., ki se nahajajo nad višino vstopnih vrat izključeni iz definicije nizkopodnosti?


ODGOVOR

Spoštovani!

Klančine so del nizkopodnosti.

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.07.2017   13:45
VPRAŠANJE
Skladno z določbama C8.2. in D8.2. tehničnih zahtev se za višino poda pri vstopu zahteva višina med 580 in 600 mm nad zgornjim robom tirnice. Zadevni višini perona sta 550 oz. 350 mm nad zgornjim robom tirnice. Višina poda pri vstopu, ki je enake višine kot peron (550mm nad zgornjim robom tirnice) omogoča boljši vstop za potnike (torej popolnoma brez stopnic), vendar je izključen zaradi prej navedenih zahtev.
VPR: Ali bo naročnik upoštevaje lažji vstop in izstop sprejel kot dopustno ponudbo, ki bo ponujala EMV, katere višina poda pri vstopu je med 550 do 600 mm nad zgornjim robom tirnice?


ODGOVOR

Spoštovani!

DA.

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.07.2017   13:48
VPRAŠANJE
V določbi C 8.1. in D8.1. tehničnih zahtev je določen službeni oddelek za majhne pošiljke. Za pravilno načrtovanje službenega oddelka je potrebnih več informacij glede nameravanih pošiljk.
Prosimo, da speceficirate približno dimenzijo, količino in težo teh majhnih pošiljk.


ODGOVOR

Spoštovani!

Male pošiljke po dimenziji, teži in količini ne predstavljajo bistvenega elementa pri konstrukciji. Po vsebini gre za službeno pošto (kuverte).


Lep pozdrav!

Datum objave: 12.07.2017   13:49
VPRAŠANJE
Določbi C6.2. in D6.2. tehničnih zahtev določajo, da morajo biti pogonski in prosti podstavni vozički na garniturah iste vrste zamenljivi
Vpr: Ali razumemo pravilno, da morajo biti identični in med seboj zamenljivi pogonski podstavni vozički ter da morajo biti med seboj identični in zamenljivi prosti podstavni vozički?


ODGOVOR

Spoštovani!

DA vendar le med garniturami iste serije in to na identičnih pozicijah.

Lep pozdrav!


Datum objave: 12.07.2017   13:50
VPRAŠANJE
Določbi C6.2. in D6.2. tehničnih zahtev določata, da morajo biti pogonski in prosti podstavni vozički na garniturah iste vrste zamenljivi. Praviloma imajo vozički ustreznih vrst zelo podoben design, vendar niso popolnoma enaki. Ponavadi obstajajo razlike kot npr. montirane naprave (sistem za varnost garniture, odometer, ETCS…). Te razlike ne povzročajo nobenih težav pri vzdrževanju, vendar vozički niso zamenljivi.
VPR: Ali se zahteva po zamenljivosti lahko izpusti?


ODGOVOR


Spoštovani!
NE. Podstavni vozički morajo biti zamenljivi med garniturami iste serije na identičnih pozicijah.

Lep pozdrav!


Datum objave: 12.07.2017   13:51
VPRAŠANJE
Določbi C6.1 in D6.1 tehničnih zahtev ne določata kategorij garnitur skladno z EN 12663-1. To kategorijo določi operator in na podlagi te se skladno z EN 12663-1 določijo obremenitvene zahteve za konstrukcijo vozila.
VPR: Prosimo določite kategorije garnitur skladno z EN 12663-1.


ODGOVOR

Spoštovani!

Kategorija garnitur skladno z EN 12663 -1: Točka 5.2.3. Potniška vozila; železniška vozila za prevoz oseb; fiksne enote (fixed units).

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.07.2017   13:52
VPRAŠANJE
V določbi B.1.1. tehničnih zahtev je predviden nakladalni profil G2. Ta nakladalni profil omejuje razpoložljivi prostor v zgornji etaži dvopodne garniture in tako omejuje udobje potnikov, pri čemer pa ne vpliva na samo višino in širino garniture.
VPR: 1) Ali je možno dobaviti garnituro s širšim nakladalnim profilom, ki bo zagotavljal enako širino in višino vozila kot garnitura z nakladalnim profilom G2, kot npr. DE2? 2) Ali je naročnik v zvezi nakladalnimi profili, ki so dovoljeni v slovenskih predorih pridobil kakšno študijo? Če je odgovor pritrdilen, prosimo za objavo.

ODGOVOR

Spoštovani!
Naročnik vztraja pri nakladalnem profilu G2. Upravljavec JŽI v Republiki Sloveniji je postavil pogoj nakladalnega profila G2. Profil G2 je bil določen na podlagi testiranj omrežja s strani upravljavca JŽI.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.07.2017   13:53
VPRAŠANJE
V določbi C.8 Tehničnih zahtev je določeno, da naj bodo enopodne večnapetnostne elektromotorne garniture štiridelne, pri čemer je v zadnjem odstavku 8.1 navedeno, da lahko ponudnik ponudi tudi drugačno sestavo vlakov in notranje opreme, če s tem zadosti zgornjim zahtevam. Ponudnik lahko ponudi moderne večnapetostne enopodne elektromotorne garniture, katere izpolnjujejo zahteve kot npr. dolžina vozila, število sedežev, nazivna napetost, itd. Prosimo za potrdilo, da bo naročnik kot zadostitev tej zahtevi sprejel tridelno vozilo, ki izpolnjuje vse navedene zahteve.

ODGOVOR


Spoštovani!

NE. Naročnik zahteva izvedbo 4 (štiri) členskih enopodnih elektro motornih garnitur.
Naročnik dodatno pojasnjuje besedno zvezo iz zadnjega stavka točke C 8.1 »drugačna sestava vlakov«, ki pomeni možnost različne razporeditve notranje opreme v garnituri oz. vlaku.

Lep pozdrav!


Datum objave: 12.07.2017   13:54
VPRAŠANJE
V določbi C.8 Tehničnih zahtev je določeno, da naj bodo enopodne večnapetnostne elektromotorne garniture štiridelne, pri čemer je v zadnjem odstavku 8.1 navedeno, da lahko ponudnik ponudi tudi drugačno sestavo vlakov in notranje opreme, če s tem zadosti zgornjim zahtevam. Ponudnik lahko ponudi moderne večnapetostne enopodne elektromotorne garniture, katere izpolnjujejo zahteve kot npr. dolžina vozila, število sedežev, nazivna napetost, itd. Prosimo za potrdilo, da bo naročnik kot zadostitev tej zahtevi sprejel tridelno vozilo, ki izpolnjuje vse navedene zahteve.


ODGOVOR

Spoštovani!
NE. Naročnik zahteva izvedbo 4 (štiri) členskih enopodnih elektro motornih garnitur.
Naročnik dodatno pojasnjuje besedno zvezo iz zadnjega stavka točke C 8.1 »drugačna sestava vlakov«, ki pomeni možnost različne razporeditve notranje opreme v garnituri oz. vlaku.

Lep pozdrav!


Datum objave: 12.07.2017   13:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim za detaljno razlago, kaj je mišljeno s zahtevo:
"Poleg karakteristik napetosti vozne mreže v Sloveniji (3 kV dc) je treba upoštevati tudi karakteristike napetosti v Avstriji (15 kV 16 2/3 Hz ac), na Hrvaškem (25 kV 50 Hz ac)."
Prosil bi, če ste lahko konkretni.

ODGOVOR

Spoštovani!
Ponujene večsistemske EMG morajo izpolnjevati zahtevane karakteristike za naslednje sisteme napajanja: 3 kV DC, 15 kV 16 2/3 Hz AC, 25 kV 50 Hz AC.
Karakteristike napajalnih napetosti so definirane v standardu SIST EN 50 163.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.07.2017   14:01
VPRAŠANJE

V določbi C8.1. in D8.1. tehničnih zahtev je zahtevana fizična ločitev 1. in 2 razreda.
VPR: Prosimo za podrobnejšo obrazložitev, kaj predstavlja fizična ločitev?


ODGOVOR

Spoštovani!

Fizično ločitev praviloma predstavlja pregrada z vrati. Naročnik dopušča tudi možnost pregrad z neoviranim prehodom brez vrat.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.07.2017   15:25
VPRAŠANJE
Naše vprašanje se nanaša na dokument “RAZPISNA DOKUMENTACIJA”
9. Merila pri oddaji javnega naročila in način vrednotenja
9.2 stroški življenjskega cikla (LCC)
Vprašanje:
Prosimo, navedite točne podatke/parametre za proge, na katerih bodo obratovali vlaki – prosimo, če navedete podatke za posamezne tipe vlakov ali podate okvirne podatke/parametre železniških prog za posamezne tipe vlakov.
Brez točnih podatkov o tirni infrastrukturi se stroški življenjskega cikla (LCC), ki jih ponudijo posamezni ponudniki, ne morejo primerjati.


ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudniki dobijo vse potrebne podatke/parametre o tirni infrastrukturi na naslednji spletni povezavi – PROGRAM OMREŽJA 2018 : http://www.slo-zeleznice.si/images/infrastruktura/Program_omrezja_2018/2018_SLO/PO_2018_0_1.pdf

Elektromotorne garniture vozijo po vseh elektrificiranih progah, dizelmotorne garniture po vseh neelektrificiranih progah.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.07.2017   18:24
VPRAŠANJE
Spoštovani

v točki C9.1 je zahteva po varnostnih napravah ETCS nivoja 2
1. Prosimo če lahko objavite seznam NID_C kod za komunikacijo ETCS naprave z progovno napravo.
2. Ali razumemo pravilno, da morajo biti vozila opremljena tudi z PZB INDUSI varnostno napravo?
3. Ali razumemo pravilno, da se mora izvesti preklop med napravama ETCS / INDUSI v vožnji brez zaustavitve?

ODGOVOR

Spoštovani!

Ad 1:
Vozilo mora za pravilno tranzicijo na STM v Republiki Sloveniji uporabljati NID, ki jih omogoča Infrastrukturni del sistema skladno s TSI. Infrastrukturni del sistema ETCS omogoča naslednje NID:

Pri prehodu nivoja v sistem ETCS Nivo 1, so kot nadomestna možnost s strani infrastrukturnega dela sistema (v primeru nezmožnosti prehoda na sistem ETCS Nivo 1) v Republiki Sloveniji ponujeni nivoji:
- STM Indusi I 60 (NID_STM=27),
- STM Indusi (NID_STM=6),
- STM PZB/LZB (NID STM=9),
- STM Indusi I 60 RO (NID STM=36)

Na vseh mestih prehoda iz območja ETCS Nivo 1 je predviden prehod na STM Indusi I 60 (NID_STM=27) z nadomestno možnostjo prehoda na nivoje:
- STM Indusi (NID_STM=6),
- STM PZB/LZB (NID STM=9),
- STM Indusi I 60 RO (NID STM=36)
Prav tako je potrebno zagotoviti vse možne prehode sistema ETCS za države za katere je zahtevano obratovalno dovoljenje.

Ad 2:
Da.

Ad 3:
Da. Preklop med ETCS in Indusi mora biti izveden sistemsko brez zaustavitve vlaka.

Lep pozdrav!


Datum objave: 13.07.2017   08:03
VPRAŠANJE
Naše vprašanje se nanaša na dokument “RAZPISNA DOKUMENTACIJA”
12. TIPSKI PREIZKUS POTNIŠKIH GARNITUR IN KOMPONENT
„….Vse tipske preizkuse potniških garnitur v mirovanju in med preizkusnimi vožnjami mora dobavitelj izvršiti pred dostavo garnitur v Slovenijo“
“The supplier should make all type tests of passenger multiple units in stationary mode and during test drives before delivery of these passengers multiple units in Slovenia.”
Vprašanje:
Menimo, da se ta zahteva ne more izpolniti, ker se nekateri deli preskusov tipa (npr. števci osi, naprave za javljanje prostih tirov, motnje v električnem omrežju, obnašanje pri prekinitvi napetosti v vozni mreži, možnost povratnega sprejemanja energije pri električnem zaviranju vlaka itd.) lahko izvedejo le na JŽI, tj. v Sloveniji. Prosimo, potrdite, da se vlaki lahko dostavijo v Slovenijo brez opravljenega preskusa tipa, ker ga je treba izvesti v Sloveniji.


ODGOVOR

Spoštovani!

Ne. Tipski preizkus garniture je potrebno opraviti pred dostavo garniture naročniku. Po stališču naročnika navedbe v zastavljenem vprašanju ne sodijo v tipski preizkus garniture.

Lep pozdrav!

Datum objave: 14.07.2017   19:56
VPRAŠANJE
V določbah ostali pogoji za sodelovanje, črka G/ tehnična sposobnost ponudnika se zahteva predložitev reference za najmanj eno vozno sredstvo od vsake vrste ponujenih voznih sredstev upoštevaje osnovne karakteristike. 1) Kakšne oz. katere karakteristike/parametri se štejejo za osnovne in jih mora referenca izpolnjevati? 2) Prosimo za seznam teh osnovnih karakteristik.


ODGOVOR
Spoštovani!
Naročnik podaja dodatno pojasnilo referenčnega pogoja k odgovoru z dne 20.06.2017 ob 13:03 : Kot ustrezno referenco bo naročnik upošteval referenco pri kateri bo ponudnik izkazal, da je v obdobju zadnjih 10 let pred rokom za oddajo ponudbe, izdelal in dobavil vsaj enemu železniškemu prevozniku, ki deluje v EU ali državah EFTA vozno sredstvo, ki je v rednem obratovanju in sicer minimalno eno enopodno elektro garnituro, minimalno eno dvopodno elektro garnituro in minimalno eno enopodno dizel garnituro.

Pogoj lahko ponudnik izpolnjuje samostojno, v partnerstvu ali s podizvajalcem.

Lep pozdrav!

Datum objave: 14.07.2017   19:57
VPRAŠANJE
Glede na tehnično specifikacijo, G) tehnične karakteristike kupca in glede na odgovor z 20.6.17, 13.03, vas prosimo za potrditev našega razumevanja.

a) Referenčna vozila morajo obratovati na elektro sistemih - napetostih, ki ustrezajo razpisu:
Min. 1 električno vlečno vozilo mora obratovati v 3kV DC električnem omrežju, min. 1 električno vlečno vozilo v AC električnem omrežju (15 kV / 25 kV) ali pa v kombinaciji AC/DC.

b) Kot referenčna vozila veljajo samo motorni vlaki (t.j. ne push-pull ali z lokomotivo vlečena vozila).

Prosimo za potrditev.


ODGOVOR

Spoštovani!

Ad a)

Naročnik pojasnjuje referenčni pogoj: Kot ustrezno referenco bo naročnik upošteval referenco pri kateri bo ponudnik izkazal, da je v obdobju zadnjih 10 let pred rokom za oddajo ponudbe, izdelal in dobavil vsaj enemu železniškemu prevozniku, ki deluje v EU ali državah EFTA vozno sredstvo, ki je v rednem obratovanju in sicer minimalno eno enopodno elektro garnituro, minimalno eno dvopodno elektro garnituro in minimalno eno enopodno dizel garnituro.

Pogoj lahko ponudnik izpolnjuje samostojno, v partnerstvu ali s podizvajalcem.

Ad b) Da.

Lep pozdrav!Datum objave: 14.07.2017   20:00
VPRAŠANJE
Naše vprašanje se nanaša na zahtevo, podano v dokumentu "RAZPISNA DOKUMENTACIJA"
9.5 Specifična poraba energije
Vprašanje:
Izhajamo iz tega, da veljajo želeni časi vožnje na progi Pragersko – Maribor za elektro-motorne garniture (EMU). Ker imajo dizel-električna vozila v smislu ekonomičnosti običajno bistveno manjšo moč, izhajamo iz tega, da veljajo za dizel-električne garniture (DMU) daljši časi vožnje. Predlagamo, da se pri dizel-električnih garniturah upošteva za 4 minute daljši čas vožnje v primerjavi s časom, ki je določen v dokumentu – Priloga 3 "Vhodni podatki za izračun specifične porabe energije potniških garnitur", torej 22 minut namesto 18 minut. Prosimo za potrditev.


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik se strinja s predlogom ponudnika, da se pri dizel izvedbi potniških garnitur upošteva za 4 minute daljši vozni čas, kar pomeni namesto 18 minut 22 minut.

Lep pozdrav!


Datum objave: 20.07.2017   16:44
VPRAŠANJE
Naše vprašanje se nanaša na zahtevo, podano v dokumentu "RAZPISNA DOKUMENTACIJA"
9.5 Specifična poraba energije
Vprašanje:
Prosimo za potrditev, da mora biti v ponudbi navedena celotna vrnjena energija posamezne elektro garniture (EMU) in da se 15 % te energije odbije od sprejete energije, da bi dobili oceno porabe energije.


ODGOVOR

Spoštovani!

Dodatno pojasnilo naročnika:
Glede na omejitve pri vračanju električne energije v DC omrežje, bo naročnik ocenjeval specifično porabo električne energije pri vožnji na predpisanem odseku brez vrnjene energije med zaviranjem.
Naročnik bo na podlagi podatkov, zahtevanih v točki 9.5. in katere mora predložiti ponudnik, preveril oceno specifične porabe energije.
Ponudnik naj poda tudi oceno celotne vrnjene energije, ki pa ne bo predmet ocenjevanja.

Lep pozdrav!

Datum objave: 20.07.2017   16:48
VPRAŠANJE
Vprašanje 1:
Ali je v primeru ko ponudnik nastopi s podizvajalcem potreben sporazum oz. pogodba o skupnem sodelovanju med ponudnikom in podizvajalcem ali zadostuje zgolj izpolnitev predvidenih razpisnih obrazcev s strani ponudnika (razpisni obrazec 1c in ESPD)?

Vprašanje 2:
Ali podizvajalec kakorkoli odgovarja naročniku oziroma ali nosi kakršnokoli odgovornost iz naslova izvedbe naročila?

Vprašanje 3:
Ali obstaja kakršnakoli omejitev deleža naročila, ki naj bi ga izvedel podizvajalec?

Vprašanje 4:
Razpisni obrazec 1c: ali ga izpolni podizvajalec in kaj naj obkroži v prvem odstavku, v kolikor nastopa samo kot podizvajalec? (v primeru oddaje ponudbe s podizvajalcem ne gre za skupni nastop, podizvajalec ne more biti ponudnik, vodilni partner v skupnem nastopu prav tako pa tudi ne partner v skupnem nastopu, zato ni jasno, kaj je potrebno obkrožiti na obrazcu 1c za podizvajalca)

Vprašanje 5:
Ali ponudnik lahko izkazuje ekonomsko in finančno sposobnost (točka »F« razpisne dokumentacije, razpisna obrazca št. 7 in 8) ter tehnično usposobljenost (točka »G« razpisne dokumentacije, razpisni obrazci št. 9,10,11) tudi s podizvajalci? Ali v takem primeru obrazec št. 7 in 8 izpolni tako ponudnik kot podizvajalec? (npr. obrazec št. 7 izpolni ponudnik za letni promet svojega podjetja, podizvajalec pa za letni promet podizvajalčevega podjetja), enako velja za obrazce št. 9,10 in 11 – izpolnita jih tako ponudnik kot podizvajalec?


ODGOVOR

Spoštovani!
Ad1) V razpisni dokumentaciji je na strani 17 »Udeležba podizvajalcev« zapisano: »Ponudnik, ki bo naročilo izvedel z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo te pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (torej s ponudnikom) najkasneje v 5 (petih) dneh od sklenitve te pogodbe. Ta obveznost bo izpolnjena tudi, če to pogodbo naročniku posreduje ponudnik.«
V primeru nastopa s podizvajalci naročnik ob predložitvi ponudbe še ne zahteva predložitve pogodbe med ponudnikom in njegovimi podizvajalci.

Ad 2) Ne podizvajalec naročniku ne odgovarja in ne nosi odgovornosti iz naslova izvedbe naročila. Naročniku odgovarja samo ponudnik oziroma skupina ponudnikov.

Ad 3) Ne.
Ad 4) Iz obrazca 1c mora biti razvidno komu je gospodarski subjekt podizvajalec. Obrazec se izpolni tako, da se obkroži vlogo gospodarskega subjekta, ki bo nastopal v ponudbi s podizvajalcem(-i) (ponudnik, vodilni partner v skupnem nastopu ali partner v skupnem nastopu), napiše se ime in naslov tega istega gospodarskega subjekta. V tabelo se vpišejo podatki za identifikacijo podizvajalca, pod tabelo podizvajalec ustrezno obkroži ali želi neposredno plačilo ali ne ter podpiše in žigosa obrazec.

Ad 5)
Da, ponudnik lahko izkazuje ekonomsko in finančno sposobnost (točka »F« razpisne dokumentacije, razpisna obrazca št. 7 in 8) ter tehnično usposobljenost (točka »G« razpisne dokumentacije, razpisni obrazci št. 9,10,11) tudi s podizvajalci.
V točki F) Ekonomski in finančni položaj razpisne dokumentacije je zapisano: »Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci skupaj oziroma kumulativno.«
Naročnik je v dodatnem pojasnilu glede točke G) razpisne dokumentacije Tehnična sposobnost ponudnika, objavljenem dne 14.7.2017 ob 19:57 zapisal: »Pogoj lahko ponudnik izpolnjuje samostojno, v partnerstvu ali s podizvajalcem.«
Na koncu obrazcev 7 in 8 v opombah piše: »Obrazec morajo izpolniti in podpisati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.«
Obrazec 9: je seznam referenc ponudnika, torej ga izpolni ponudnik (in partnerji v skupnem nastopu).
Obrazec 10: Potrdilo reference, ki ga je potrebno izpolniti za vse projekte/naročila ponudnika, vseh partnerjev in podizvajalcev.
Obrazec 11: Seznam referenc partnerja/podizvajalca – izpolnijo podizvajalci.

Lep pozdrav!

Datum objave: 20.07.2017   16:51
VPRAŠANJE
1. vprašanje:
Vprašanje se navezuje na poglavje 12 RAZPISNE DOKUMENTACIJE, Razpisni obrazec N20, in se nanaša na tipske preizkuse posameznih tipov tirnih vozil.
Prosimo za potrditev, da se en del tipskih preizkusov lahko izvede v Sloveniji še pred prevzemom vozil s strani naročnika. S tem so mišljeni tipski preizkusi v povezavi z napravami za javljanje prostih tirov, vlakovnimi varnostnimi napravami, električno zavoro itd.


2. vprašanje:
Vprašanje se navezuje na poglavje 13.2.1 RAZPISNE DOKUMENTACIJE, Razpisni obrazec N20, in se nanaša na preizkuse pri zagonu posameznih tirnih vozil.
Prosimo za potrditev, da se en del dinamičnih preizkusov, vključno z vožnjo z najvišjo dovoljeno hitrostjo (Vmaks.), lahko izvede v Sloveniji še pred prevzemom s strani naročnika.


3. vprašanje:
Vprašanje se navezuje na poglavje 13.2.2 RAZPISNE DOKUMENTACIJE, Razpisni obrazec N20 in se nanaša na prevzemne preizkuse posameznih tirnih vozil.
Prosimo, da nam posredujete seznam vseh predvidenih prevzemnih preizkusov za posamezna tirna vozila v Sloveniji, vključno s predvidenim časom trajanja.


ODGOVOR

Spoštovani!

Preizkusi vseh komponent, vključno za max hitrostjo je potrebno izvesti pri proizvajalcu oz. pred dostavo vozila v Slovenijo. Pri nas se bo izvedel protokol za pridobitev obratovalnega dovoljenja pri agenciji, kar je v skladu z razpisno dokumentacijo obveznost ponudnika. Enako velja tudi za Hrvaško in Avstrijo za enopodne EMV in DMV.

Lep pozdrav!


Datum objave: 25.07.2017   10:58
VPRAŠANJE
Vprašanje se navezuje na poglavje 4.5, točka L) Finančno zavarovanje v dokumentu "RAZPISNA DOKUMENTACIJA":
Ponudnik izhaja iz tega, da bančne garancije, ki so navedene v točki L) Finančno zavarovanje v dokumentu "RAZPISNA DOKUMENTACIJA", vključno z garancijo za resnost ponudbe, izda ugledna banka s sedežem v eni izmed držav članic EU ali v državah EFTA. To velja tudi za zahtevo razpisne dokumentacije, ki je navedena v točki G) . Prosimo za potrditev.


ODGOVOR
Spoštovani!

NE. Naročnik je podal jasne zahteve glede izdajatelja finančnih zavarovanj – bančnih garancij. Bančna garancija, ki se predloži za zavarovanje resnosti ponudbe in ostale bančne garancije, ki se zahtevajo v »točki L) Finančno zavarovanje« v razpisni dokumentaciji morajo biti izdane s strani prvovrstne banke. Za namen te razpisne dokumentacije se prvovrstnost banke s sedežem v EU presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj B ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma B2 ustanove Moody's tako kot se zahteva v razpisni dokumentaciji. Naročnik izdaje ni vezal na države EU in države EFTA.

Lep pozdrav!


Datum objave: 25.07.2017   10:58
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo ali je pravilno razumevanje, da bo naročnik merila: "stroški življenjskega ciklusa (LCC), nizkopodnost, specifična poraba energije, kompatibilnost nadomestnih delov in krmiljenje" za vse vrste garnitur, preverjal zgolj glede na ponudnikova dokazila in se bodo taksna dokazila upoštevala pri vseh ponudnikih. Glede na navedeno drugih preverjanj, razen teoretičnega preverjanja podanih dokazil s strani ponudnikov, pa naročnik upoštevaje dejstvo, da gre za razpis s specifičnimi tehničnimi zahtevami in vozila, ki še niso izdelana, ne bo izvedel. Ali torej drži, da bo primerjava med ponudniki in ocenjevanje ponudb izvedeno zgolj na teoretičnih primerjavah podatkov v ponudbah?

ODGOVOR
Spoštovani!

DA.

Lep pozdrav!Datum objave: 25.07.2017   10:59
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji naročnik navaja sledeče:
V točki N) Tehnične zahteve
»Naročnik ima pravico preveriti resničnost in pravilnost vseh podatkov navedenih v ponudbi, tako tudi podatkov iz liste skladnosti. Naročnik bo lahko na več možnih načinov preverjal resničnost in pravilnost podatkov v ponudbah.«

V razpisnem Obrazcu št. 2
»6. Ponudnik predloži dokazila o omogočenem daljinskem krmiljenju.«

V prilogi št. 2 k razpisnem Obrazcu št.2
»Vsa deklarirana ujemanja mora ponudnik dokazno opredeliti v tehničnem opisu posameznih garnitur, ki je priloga ponudbe oziroma pogodbe«

Vprašanje:
Glede na zgoraj navedene navedbe o preverjanju podatkov, predložitvi dokazil in dokazni opredelitvi iz tehničnih zahtev, prosimo naročnika za potrdilo, da bo preverjal resničnost in pravilnost vseh podatkov navedenih v ponudbi samo v fazi izvršnega projektiranja (projekt za izvedbo), oziroma po oddaji naročila ter v času izvajanja pogodbe, ko bodo karakteristike ponujenega predmeta naročila lahko preverljive. Do izdelave voznih sredstev, ker naročnik zahteva točno določene specifične karakteristike posamičnih voznih sredstev, namreč ni mogoče z verodostojnimi dokazili, razen izjavami in ponudbo, ki je varovana z bančno garancijo, dokazovati tehničnih karakteristik bodočih voznih sredstev.


ODGOVOR

Spoštovani!

DA.

Lep pozdrav!


Datum objave: 25.07.2017   11:00
VPRAŠANJE
Predgovor Tehničnih zahtev
Dizelmotorne garniture bodo vozile po progah v Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji (do postaj Beljak/Villach, Celovec/Klagenfurt, Gradec/Graz in Pliberk/Bleiburg).
VPR: Bo DMV resnično vozil po elektrificiranih progah do postaje v Beljaku?

ODGOVOR


Spoštovani!

Da.

Lep pozdrav!

Datum objave: 25.07.2017   11:00
VPRAŠANJE
Določbe E8.1 in F8.1 tehničnih zahtev, sestava garnitur
Ponudnik mora upoštevati vožnje v predorih, daljših od 5 km.
VPR: Ali lahko vozilo izpolnjuje pogoj kategorije A (TSI 1303/2014) v predorih, ki so krajši od 5km?

ODGOVOR


Spoštovani!

Ne.

Lep pozdrav!

Datum objave: 25.07.2017   11:08
VPRAŠANJE
Vprašanje se navezuje na poglavje 4.5, točka L) Finančno zavarovanje v dokumentu "RAZPISNA DOKUMENTACIJA":

Ponudnik izhaja iz tega, da bančne garancije, ki so navedene v točki L) Finančno zavarovanje v dokumentu "RAZPISNA DOKUMENTACIJA", vključno z garancijo za resnost ponudbe, izda ugledna banka s sedežem v eni izmed držav članic EU ali v državah EFTA. To velja tudi za zahtevo razpisne dokumentacije, ki je navedena v točki G). Prosimo za potrditev.


ODGOVOR

Spoštovani!

NE. Naročnik je podal jasne zahteve glede izdajatelja finančnih zavarovanj – bančnih garancij. Bančna garancija, ki se predloži za zavarovanje resnosti ponudbe in ostale bančne garancije, ki se zahtevajo v »točki L) Finančno zavarovanje« v razpisni dokumentaciji morajo biti izdane s strani prvovrstne banke. Za namen te razpisne dokumentacije se prvovrstnost banke s sedežem v EU presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj B ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma B2 ustanove Moody's tako kot se zahteva v razpisni dokumentaciji. Naročnik izdaje ni vezal na države EU in države EFTA.

Lep pozdrav!


Datum objave: 25.07.2017   11:09
VPRAŠANJE
Vprašanje 1:
V kolikor ponudnik sestavi pooblastilo za podpis ponudbe (točka 4.5. »C« razpisne dokumentacije) – ali lahko pooblaščenec v imenu in po pooblastilu ponudnika podpiše tudi vse razpisne obrazce in ostala zahtevana potrdila ali slednje velja le za podpis ponudbe?

Vprašanje 2:
V kolikor je ponudnik tuja pravna oseba kjer ima vodstveni organ več članov; ali v takem primeru zadostuje, da razpisni obrazec št. 4: »Izjava zakonitega zastopnika v zvezi s kaznivimi dejanji« oziroma enakovredno izjavo države ponudnika, izpolni oseba oziroma se nanaša na osebo, ki ima pooblastilo vodstvenega organa za podpis ponudbe? V kolikor temu ni tako ali zadostuje, da izjavo o nekaznovanosti izpolni le ena oseba, ki jo veččlanski vodstveni organ pooblasti za odločanje v zvezi s predmetnim javnim razpisom, ali je potrebno tovrstno izjavo (zapriseženo izjavo, overjeno pri pristojnem organu) pridobiti za vse člane vodstvenega organa ponudnika?

ODGOVOR

Spoštovani!

Ad 1)
Da, ponudnik lahko pooblasti pooblaščenca, da v imenu in po pooblastilu podpiše tudi razpisne obrazce razen razpisnega obrazca št. 4-Izjava zakonitega zastopnika v zvezi s kaznivimi dejanji, ki ga lahko izpolni pooblaščenec samo v svojem imenu.

Ad 2)
Izjavo o nekaznovanosti, razpisni obrazec št. 4 izpolni vsaka oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v gospodarskem subjektu. (1. odstavek 75. člena ZJN-3).

Lep pozdrav!


Datum objave: 25.07.2017   11:10
VPRAŠANJE
Potrdite, prosim, da za tehnično usposobljenost zadošča, da imajo referenčna vozila za električne motorne veččlenske garniture vleko z enosmernim tokom (3kV), ne pa vleke z izmeničnim tokom (15kV ali 25kV).

ODGOVOR

Spoštovani!

Glej odgovor z dne 14.07.2017 19:56 oz 14.07.2017 19:57.

Lep pozdrav!


Datum objave: 25.07.2017   11:14
VPRAŠANJE
1. Priloga 1 Tehnične zahteve
F16. Tehnični predpisi
Ne glede na to, da posebna določba ni izrecno navedena, mora ponudnik upoštevati vse veljavne predpise TSI, UIC, CEN, CENELEC, EN, IEC in ISO.

Vprašanje:
Ob upoštevanju, da ni izrecno navedeno kateri TSI mora biti prilagojen zahtevan DMU vlak, vas prosimo za potrditev, da je pravilna interpretacija DSI, ki jih predvideva specifikacija, zadovoljiva kot sledi:
TSI LOC&PAS 2011
TSI SRT 2008
TSI PRM 2008
TSI NOI 2011
TSI CCS 2012 (zahtevano odstopanje po STI 2016 CCS) + kompenzacijske mere kot dodatni modul za ukinitev radia.

2. Specifikacija – 2 predmet pogodbe – točka 2.6
Dobavitelj se obvezuje, da bo najkasneje v roku 2 (dveh) let po uspešnem tehničnem prevzemu prve potniške garniture iz posamezne serije pridobil zahtevana dovoljenja za obratovanje potniških garnitur na progah v Avstriji in Hrvaški, skladno z določbami člena 30 te pogodbe, in sicer:

- za enopodne garniture elektrovleke in garniture dizel vleke za Avstrijo (Beljak/Villach, Celovec/Klagenfurt, Pliberk/Bleiburg in Gradec/Graz) in Hrvaško..

Vprašanje:
Ob upoštevanju, da je pridobitev obratovalnega dovoljenja, zahtevana tako za Avstrijo kot za Hrvaško v dveh letih po dobavi prvega vlaka popolnoma v breme dobavitelja, prosimo za pojasnilo kako in s katerimi vlaki bo naročnik to omogočil, in sicer posebej:

Primer A:
I. Za izvedbo homologacijskih postopkov za pridobitev obratovalnega dovoljenja za zgoraj navedeni državi bo naročnik prepustil na razpolago enega od vlakov, ki ga bo dobavil proizvajalec?
II. V primeru uporabe enega ali več vlakov za izvedbo zgoraj navedenih homologacijskih testov bo naročnik predložil ekonomske zahtevke iz naslova najema ali izgubljenega zaslužka za uporabo vlaka za čas, ki bo potreben za pridobitev zahtevanih obratovalnih dovoljenj?

Primer B:
I. Ali bo proizvajalec moral dati na razpolago dodatne vlake za izvedbo homologacijskih testov za pridobitev obratovalnih dovoljenj v Avstriji in na Hrvaškem?
II. Ali se bodo dodatni vlaki, proizvedeni za izvedbo homologacijskih testov za pridobitev obratovalnih dovoljenj, šteli v sklopu opcije o dobavi dodatnih 5 vlakov?
ODGOVOR
Spoštovani!
Ad 1) Upoštevani morajo biti zadnji veljavni TSI!
Ad 2)
Primer A:
Ad I) DA.
Ad II) NE.
Primer B:
Ad I) NE.
Ad II) NE.

Lep pozdrav!


Datum objave: 25.07.2017   11:17
VPRAŠANJE
1. Ponudnik mora k obrazcu ponudbe priložiti »dokazilo o omogočenem daljinskem krmiljenju vsaj treh delujočih garnitur iz ene strojevodske kabine, ne glede na vrsto oziroma kombinacijo spetih garnitur«. Kaj zadostuje kot dokazilo in na katero garnituro se nanaša. Glede na to, da gre v konkretnem primeru za specifično naročilo naročnika, ki zahteva krmiljenje istovrstnih garnitur in nagrajuje krmiljenje različnih garnitur, ni jasno, kaj naj bi kot dokazilo bilo predloženo. Podane so lahko samo izjave in zagotovila katerih verodostojnost ščiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Prosimo za pojasnilo kaj predstavlja dokazilo.

2. V razpisni dokumentaciji v točki 4.5 M) »Nadomestni deli v garancijskem obdobju« naročnik zahteva:
»Ponudnik mora naročniku za vzdrževanje v ponudbi predložiti Katalog nadomestnih delov po posamezni vrsti vozil (vsi nadomestni deli), ki bo priloga št. 5 Pogodbe in mora vsebovati najmanj naslednje podatke: seznam nadomestnih delov, kataloške številke proizvajalca, komercialna imena, opise, dobavne roke, podatke o proizvajalcu in cene, ki veljajo na dan predaje Kataloga.«

Katalog nadomestnih delov, kot je definiran v razpisni dokumentaciji (s kataloškimi številkami proizvajalca, komercialnimi imeni, opisi, dobavnimi roki, podatki o proizvajalcu in cenami), bo lahko sestavljen šele v fazi izvršnega projektiranja (projekt za izvedbo), to je v času izvajanja pogodbe. Šele takrat bosta namreč naročnik in izvajalec natančno definirala funkcionalne karakteristike železniških garnitur, katere bo izvajalec nato posredoval dobaviteljem (proizvajalcem rezervnih delov). Glede na navedeno je nemogoče pričakovati, da bi ponudnik k ponudbi za posamezno vrsto vozila, ki je specifična zahteva naročnika in ki še ni bila izdelana, predložil Katalog nadomestnih delov z vsemi zahtevanimi podatki naročnika iz javnega naročila. V fazi oddaje ponudbe bi ponudnik lahko predložil kvečjemu katalog v izvirnem jeziku (zaradi obsežnosti tega dokumenta je nemogoče izdelati prevod v času do oddaje ponudbe) za že obstoječo posamezno vrsto vozila, ki pa ne ustreza in ne more ustrezati vsem tehničnim zahtevam iz javnega razpisa. Poleg navedenega pa so katalogi v lasti naročnikov voznih sredstev (kot bodo tudi v primeru vas, kot naročnik) in predstavljajo t.i. know-how in poslovno skrivnost izvajalca in naročnika posamezne vrste vozila. Glede na navedeno predlagamo, da to zahtevo izločite oziroma spremenite v pogoj, da bo Katalog nadomestnih delov predložen naročniku v fazi izvršnega projektiranja, oziroma v času izvajanja pogodbe. Pogoj kot je zapisan je neprimeren in nezakonit.


ODGOVOR

Spoštovani!

Ad 1) Izjave ponudnika.
Ad 2) Ponudnik mora sestaviti in v ponudbi predložiti Katalog nadomestnih delov v takem obsegu, da so zajeti nadomestni deli, ki se uporabljajo za izračun LCC ter 18 nadomestnih delov, ki so navedeni v Prilogi 2 k razpisnemu obrazcu št. 2 - Kompatibilni nadomestni deli.
Pogoj velja za vse tri vrste voznih sredstev. Katalog za zgoraj navedene dele mora obvezno vsebovati kataloške številke proizvajalca, komercialna imena, opisi, dobavne roke, podatke o proizvajalcu in cenami veljavnimi na dan predaje kataloga. Tako pripravljen katalog mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku.
Katalog nadomestnih delov (s kataloškimi številkami proizvajalca, komercialnimi imeni, opisi, dobavnimi roki, podatki o proizvajalcu in cenami veljavnimi na dan predaje kataloga) za vsako posamezno vrsto garniture mora biti naročniku (kupcu) predložen najkasneje ob dobavi prve garniture iz posamezne serije.
Lep pozdrav!


Datum objave: 25.07.2017   11:21
VPRAŠANJE
Ali dopuščate 3 členske garniture, ki so enako dolge kot 4 členske?
Ali dopuščate 4 členske garniture daljše od 100m? Kolikšna je max. dolžina?


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik dopušča garniture dolžine od najmanj 90 m do največ 110 m z minimalno 3 členi in ob upoštevanju vseh tehničnih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije in izdelane v skladu z vsemi zadnje veljavnimi TSI standardi.

Lep pozdrav!


Datum objave: 25.07.2017   11:21
VPRAŠANJE
Ali dopuščate 3 členske garniture, ki so enako dolge kot 4 členske in imajo enako št. sedežev kot 4 členske in seveda upoštevaje vse tsi standarde?

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik dopušča garniture dolžine od najmanj 90 m do največ 110 m z minimalno 3 členi in ob upoštevanju vseh tehničnih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije in izdelane v skladu z vsemi zadnje veljavnimi TSI standardi.

Lep pozdrav!Datum objave: 25.07.2017   11:22
VPRAŠANJE
Ali naročnik dopušča ponudbo 3 členskih garnitur z enako oz. podobno dolžino kot 4 členske garniture, seveda z enakim številom sedežem kot ste predpisali?
Primer A: 4 členska - 85 m - XY sedežev
Primer B: 3 členska - 87 m - XY sedežev
XY je enako št. sedežev

ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik dopušča garniture dolžine od najmanj 90 m do največ 110 m z minimalno 3 členi in ob upoštevanju vseh tehničnih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije in izdelane v skladu z vsemi zadnje veljavnimi TSI standardi.

Lep pozdrav!


Datum objave: 27.07.2017   10:45
VPRAŠANJE
Člena E8.2 in F8.2 tehničnih zahtev, višina poda in vstopna vrata za potnike
Minimalna širina vstopnih vrat za potnike je 1300 mm.
VPR: Ali je lahko širina vstopnih vrat 1200 mm?

ODGOVOR

Spoštovani!

NE.

Lep pozdrav!


Datum objave: 27.07.2017   10:46
VPRAŠANJE
Člena E8.1 in F8.1. tehničnih zahtev, sestava garnitur
Vsi sedeži morajo imeti samo stransko pritrditev.
VPR: Ali se lahko sedeže pritrdi na tla?

ODGOVOR

Spoštovani!

NE.

Lep pozdrav!


Datum objave: 27.07.2017   10:46
VPRAŠANJE
Člena E8.1 in F8.1. tehničnih zahtev, sestava garnitur
Vsak DMV mora imeti kapaciteto več kot 170 sedežev. Delež prvega razreda znaša od 5 do 10% (9-17 sedežev prvega razreda). Na vlaku mora biti samostojni službeni oddelek za vlakospremno osebje in majhne pošiljke.
VPR: Ali ima lahko DMV kapaciteto več kot 160 sedežev, pod pogojem, da so izpolnjene vse ostale zahteve glede sestave garniture (t.j. delež prvega razreda, ločeni oddelek za vlakospremno osebje, število WC-jev, prostor za prevoz koles)?

ODGOVOR


Spoštovani!

Minimalna kapaciteta sedežev za DMV je 170.

Lep pozdrav!

Datum objave: 27.07.2017   10:47
VPRAŠANJE
Člena E6.3.1 in F6.3.1 tehničnih zahtev, kolesa
Monoblok kolesa morajo biti izdelana iz jekla kvalitete ER9.
VPR: Ali se lahko uporabijo kolesa (monobloki) iz jekla kvalitete R8T (ER8)?

ODGOVOR

Spoštovani!

Ne, zahtevana kvaliteta je ER9.

Lep pozdrav!

Datum objave: 27.07.2017   10:48
VPRAŠANJE
V zvezi s poglavjem 13.2.1 Razpisne dokumentacije, obrazec N20, in odgovorom, ki je bil objavljen 20. 7. 2017 ob 16:51 uri, prosimo za potrditev, da bodo dinamični preizkusi z najvišjo hitrostjo (Vmaks.) potrebni samo pri tipskih preizkusih in da niso sestavni del preizkusov pri zagonu posameznih tirnih vozil.

ODGOVOR


Spoštovani!

V Sloveniji se bo izvedel protokol za pridobitev obratovalnega dovoljenja pri agenciji pristojni za izdajo obratovalnega dovoljenja, kar je v skladu z razpisno dokumentacijo obveznost ponudnika.

Lep pozdrav!

Datum objave: 27.07.2017   10:49
VPRAŠANJE
V zvezi s poglavjem 13.2.1 Razpisne dokumentacije, obrazec N20, in odgovorom, ki je bil objavljen 20. 7. 2017 ob 16:51 uri, prosimo za potrditev, da bodo rezultati vseh uspešno izvedenih preizkusov pri zagonu posameznih tirnih vozil, ki bodo opravljeni izven Slovenije, v celoti priznani brez dodatnih testnih preizkusov za končni prevzem tirnih vozil.

ODGOVOR

Spoštovani!


V Sloveniji se bo izvedel protokol za pridobitev obratovalnega dovoljenja pri agenciji pristojni za izdajo obratovalnega dovoljenja, kar je v skladu z razpisno dokumentacijo obveznost ponudnika.

Lep pozdrav!

Datum objave: 27.07.2017   10:50
VPRAŠANJE
V zvezi s poglavjem 12 Razpisne dokumentacije, obrazec N20, in odgovorom, ki je bil objavljen 20. 7. 2017 ob 16:51 uri, prosimo za potrditev, da bodo rezultati vseh uspešno izvedenih tipskih preizkusov, ki bodo opravljeni izven Slovenije, v celoti priznani brez dodatnih testnih preizkusov za končni prevzem tirnih vozil.

ODGOVOR

Spoštovani!

V Sloveniji se bo izvedel protokol za pridobitev obratovalnega dovoljenja pri agenciji pristojni za izdajo obratovalnega dovoljenja, kar je v skladu z razpisno dokumentacijo obveznost ponudnika.

Lep pozdrav!

Datum objave: 27.07.2017   10:56
VPRAŠANJE
Določbe E2.4 in F2.3 tehničnih zahtev, motorji za pomožne naprave
Na garnituri naj bodo vgrajeni električni trifazni asinhronski generatorji za pomožne naprave.
VPR: Ali se za pomožne naprave lahko uporabijo sinhronski generatorji?

ODGOVOR

Spoštovani!

Da.

Lep pozdrav.


Datum objave: 27.07.2017   11:04
VPRAŠANJE
V zvezi z Prilogo 1 Tehnične zahteve: Tehnične zahteve za Nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa, pošiljamo sledeča vprašanja:

1. Točka C2.2 Polnilci baterij morajo omogočati delovanje preko zunanjega napajanja 230Vac 50Hz.
Ali je dopustno, da polnilci baterij delujejo preko zunanjega napajanja 380 v - 50 Hz?

2. Točka C3 Elektro dinamično zaviranje z rekuperacijo in elektro pnevmatsko zaviranje morata delovati v vseh pogojih obratovanja garniture.
Prosimo, da potrdite, da morajo navedene naprave delovati tudi pri zaviranju v sili.

3. Točka C4 Omogočen mora biti prisilni vklop glavnega in pomožnega kompresorja.
Prosimo vas za podrobno pojasnilo izraza "prisilni vklop"

4. Točka C5.1 Omogočeno mora biti mehansko in pnevmatsko spetje ne glede na vrsto oziroma kombinacijo spetih garnitur, ki so predmet tega razpisa
Ali se bo brezpogojni spoj vseh treh tipologij vlakov štel kot prednost?

5. Točka C5.2 Vgrajena mora biti avtomatska regulacija hitrosti (tempomat), ki regulira pospeševanje in zaviranje vozila.
Ali samodejno vožnjo lahko izvaja logika vozila brez vgradnje Tempomata?

6. Točka C6.2 Pogonski ali prosti podstavni vozički morajo biti na garniturah iste vrste med seboj zamenljivi.
Prosimo, da pojasnite kaj pomeni medsebojna zamenljivost, kajti menimo, da podstavni vozički čelnega vozila morajo biti različni od pogonskih ali prostih podstavnih vozičkov ostalih vozil zaradi opremljenosti s signalizacijskimi antenami.

7. Točka C6.5 Vgrajenih mora biti zadostno število posod za pesek tako, da je peskanje možno pri vseh kolesih na pogonskih podstavnih vozičkih.
Ali zadostuje vgradnja posod za pesek le na čelna vozila?

8. Točka C8.2 Za nizkopodnost potniškega prostora se šteje prostor z višino poda kot pri vstopnih vratih za potnike in vsi prehodi med členi garniture brez stopnic.Za potniški prostor se šteje prostor od notranjih vrat do notranjih vrat obeh strojevodskih kabin z vsemi prehodi med členi garniture. Odstotek nizkopodnosti je razmerje med dolžino potniškega prostora z nizkim podom in dolžino potniškega prostora in mora biti najmanj 50%.
Prosimo vas za pojasnilo, saj je prvi stavek domnevno v nasprotju z zadnjim.

9. Točka C8.2 Odprta vstopna vrata, prisilno odpiranje ali okvara vstopnih vrat oziroma izvlečne stopnice v odprtem položaju mora imeti za posledico prekinitev vleke.
Prosimo za potrditev, ali je ta funkcija zahtevana tudi z vlakom v vožnji, saj je v nasprotju z pravili running capability.

10. Točka C8.2 Vstopna vrata naj se v primeru, da dalj časa ni prehoda potnikov, samodejno zaprejo.
Ali je možno zapreti vhodna vrata po njihovem odprtju v določenem fiksnem prednastavljivem času? Vrata bo v vsakem primeru možno odpreti.

11. Točka C9.1 Od ponudnika se zahteva certificiran delujoč on-board sistem ETCS nivo 2 (skladno s programsko različico Baseline 3, Set 2), ki mora biti testiran, certificiran in predani v obratovanje skupaj z dobavljenimi EMG. Skladno s specifikacijami mora delovati na infrastrukturi opremljeni s programsko različico Baseline 2.3.0d in Baseline 3, Set 2 in biti testiran, certificiran in predan v obratovanje za vse proge v Sloveniji in Avstriji (Beljak/Villach, Celovec/Klagenfurt, Gradec/Graz in Pliberk/Bleiburg).
Prosimo za natančno obrazložitev, ali bo elektro večnapetostni enopodni vlak vozil tudi skozi Bleiburg (saj izgleda da je proga ni elektrificirana in predvidena samo za dizel vlake).

ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1) NE.
Ad2) DA.
Ad3) Omogočen mora biti tudi ročni vklop oziroma posluževanje glavnega in pomožnega kompresorja preko dodatnega stikala ali tipke iz strojevodskih kabin ali nizkonapetostne omare.
Ad4) To je tehnična zahteva in hkrati izločilni kriterij.
Ad5) Naročnik ni seznanjen z drugo tehnično rešitvijo oziroma logiko, zato je ne more potrditi.
Ad6) Podstavni vozički morajo biti zamenljivi med garniturami iste serije na identičnih pozicijah. Glej odgovora objavljena 12.7.2017 ob 13:49 in 12.07.2017 ob 13:50.
Ad7) DA, pod pogojem, da je kapaciteta posod in distribucija peska do koles na pogonskih podstavnih vozičkih ustrezna.
Ad8) Odstotek nizkopodnosti je razmerje med dolžino potniškega prostora z nizkim podom in dolžino potniškega prostora. Naročnikova zahteva je da mora biti odstotek nizkopodnosti 50%. Za nizkopodnost se šteje višina poda pri vstopnih vratih in prehodi med členi garnitur do stopnic.(glej odgovor z dne 12.07.2017 13:33).
Ad9) Naročnik prosi za natančnejšo obrazložitev vprašanja.
Ad10) DA.
Ad11) Elektro večnapetostni enopodni vlak ne vozi skozi Pliberk/Bleiburg.

Lep pozdrav!


Datum objave: 27.07.2017   12:51
VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na poglavje 4.5, del L) Finančna zavarovanja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Kot je razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in pojasnil, naročnik trenutno določa kriterije, po katerih bo presojal prvovrstnost bank iz EU. Po našem razumevanju isti kriteriji veljajo tudi za presojo prvovrstnosti banke iz območja EFTA. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik potrjuje zgoraj navedeni tekst. Naročnik bo kot ustrezno bančno garancijo štel bančno garancijo izdano s strani banke s sedežem v EU ali območju EFTA pri čemer se boniteta presoja na podlagi zapisanih zahtev v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav!

Datum objave: 27.07.2017   12:53
VPRAŠANJE
Naročnik je dne 25.7.2017 ob 11:21 in 11:22 objavil odgovore glede sestave 3/4 členskih garnitur
“Naročnik dopušča garniture dolžine od najmanj 90 m do največ 110 m z minimalno 3 členi in ob upoštevanju vseh tehničnih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije in izdelane v skladu z vsemi zadnje veljavnimi TSI standardi.”
Naročnik je že v razpisni dokumentaciji določil zahtevo po najmanj 230 sedežih za enopodne EMV. Sedaj pa je naročnik postavil še dodatno minimalno zahtevo, to je minimalna dolžina enopodnih EMV.
VPR:
1) Ali lahko naročnik umakne zahtevo po minimalni dolžini najmanj 90 m za enopodne EMV?
2) Ali lahko naročnik prilagodi maksimalno dolžino dvopodnih EMV z 290 sedeži enpodnim EMV, t.j. 110 m?
3) Ali se lahko dobavi EMV z najmanj 290 sedeži in dolžino do 110 m, kot velja za enopodne EMV?


ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik podaja odgovore na zastavljena vprašanja in ponudnikom pojasnjuje zahtevane dolžine posameznih vrst voznih sredstev (garnitur):
Enopodne večsistemske elektro motorne garniture: Naročnik dopušča garniture dolžine od najmanj 90 m do največ 110 m z minimalno 3 členi in ob upoštevanju vseh tehničnih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije in izdelane v skladu z vsemi zadnje veljavnimi TSI standardi.

Dvopodne enosistemske elektro motorne garniture: Naročnik dopušča garniture dolžine do največ 85 m z minimalno 3 členi in ob upoštevanju vseh tehničnih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije in izdelane v skladu z vsemi zadnje veljavnimi TSI standardi.

Enopodne dizel motorne garniture: Naročnik dopušča garniture dolžine do največ 75 m z minimalno 3 členi in ob upoštevanju vseh tehničnih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije in izdelane v skladu z vsemi zadnje veljavnimi TSI standardi.

Lep pozdrav!Datum objave: 28.07.2017   13:58
VPRAŠANJE
1. Spoštovani, prosimo za potrditev, ali spodnje besedilo ustreza pogojem zahtevanega potrdila o nekaznovanosti zakonitega zastopnika tujega ponudnika, če noben organ ne izdaja zahtevanega potrdila. (nadomestilo Razpisnega obrazca št. 4)

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI

Javno naročilo: “Nabava novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa”

Spodaj podpisani Ime Priimek, predsednik upravnega sveta in zakoniti zastopnik družbe Naziv družbe, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi nikakršnega kaznivega dejanja, vključno z vsemi naštetimi kaznivimi dejanji iz “Razpisnega obrazca št. 4” Javnega naročila “Nabava novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa” in nisem zabeležen v kazenski evidenci.

Kraj, datum Overjen podpis

2. V kolikor je v družbi tujega ponudnika organizirana uprava in nadzorni svet, ali zadostuje, da tako izjavo (Izjava zakonitega zastopnika v zvezi s kaznivimi dejanji) podpišejo vsi člani uprave in morebitni pooblaščenci (prokuristi) ali je potrebno da tako izjavo podajo tudi vsi člani nadzornega sveta?


ODGOVOR

Spoštovani!

Ad 1) DA.

Ad 2) DA. V skladu z navedbo v razpisnem obrazcu 4 pod »Opomba« mora izjavo izpolniti vsaka oseba , ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali oseba, ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Lep pozdrav!


Datum objave: 03.08.2017   10:45
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE: Spoštovani, prosimo za potrditev, ali spodnje besedilo ustreza pogojem zahtevanega potrdila oziroma dokazila o plačanih davkih in prispevkih, o neobstoju negativnih referenc ter o neobstoju prekrškov v zvezi z delom tujega ponudnika (nadomestilo Razpisnega obrazca št. 5). Ali potrdilo lahko podpiše pooblaščena oseba za oddajo in podpis ponudbe?

IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE TUJEGA PONUDNIKA V ZVEZI S PLAČANIMI DAVKI IN PRISPEVKI, NEOBSTOJU NEGATIVNIH REFERENC IN NEKAZNOVANOSTI V ZVEZI S PLAČILOM ZA DELO

Javno naročilo: “Nabava novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa”

Spodaj podpisani Ime Priimek, pooblaščena oseba ponudnika, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da ponudnik izpolnjuje pogoje osnovne sposobnosti v smislu pogojev navedenih v “Razpisnem obrazcu št. 5” Javnega naročila “Nabava novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa”.
V zvezi z izpolnjevanjem pogojev ponudnikov za izdelavo ponudbe pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:
- da na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več, v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika;
- da nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3
- da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi drugedržave nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge držeave članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa za prekršek v zvezi s plačilom za delo;
- da nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil zaradi česar bi bila omajana naša integriteta;
- da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 75. do 81. člena ZJN-3 v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik le-te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih dokazil oziroma potrdil.

Kraj, datum Overjen podpis pooblaščene osebe
ODGOVOR
Spoštovani!

Besedilo, ki ga ponudnik predlaga v vprašanju kot nadomestilo razpisnega obrazca št. 5 ni ustrezno. Od ponudnika se pričakuje, da bo ponudbi predložil izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 5. V skladu s točko C) Pooblastilo za podpis ponudbe, stran 20 razpisne dokumentacije, ponudbo (sestavni del ponudbe so tudi razpisni obrazci), lahko podpiše pooblaščena oseba, če je ponudbi priloženo pooblastilo za podpis.

Lep pozdrav!


Datum objave: 04.08.2017   08:41
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji, I. Navodila ponudnikom, Poglavje 1 – Povabilo k oddaji ponudbe, točka 4.2 Izdelava ponudbe, naročnik zahteva da »Ponudniki oddajo en originalni izvod ponudbe, eno kopijo ter en izvod v nekodirani elektronski obliki na CD/DVD ali USB«

Vprašanje:
Prosimo za pojasnilo ali je pravilno razumevanje ponudnika, da naročnik zahteva skenirano kopijo podpisane ponudbe v pdf. obliki?
V kolikor naše razumevanje ni pravilno prosimo, da naročnik točno navede katero elektronsko obliko zahteva za različne dokumente v ponudbi.


ODGOVOR


Spoštovani!

Ponudnik pravilno razume zahtevo naročnika.

Lep pozdrav!

Datum objave: 07.08.2017   19:24
VPRAŠANJE
Zahteve v zvezi z ETCS Baseline 3, Set 2 (0, STM, L1, L2, L3) v poglavjih C9.1, D9.1, E9.1, F9.1 tehničnih zahtev razpisne dokumentacije žal z današnjega vidika ni mogoče izpolniti. ETCS Level 3 ni v celoti opisan v specifikacijah UNISIG Subsets, zato homologacija za ETCS Level 3 ni možna. Izvedbena uredba komisije (EU) 2017/6 z dne 5. januarja 2017 opisuje evropske koridorje za uvedbo ERTMS brez podrobne definicije nivojev (Levels). Razumemo, da za dobavo novih 25 vlakov veljajo zahteve Baseline 3, Set 2 (0, STM, L1, L2) in da bodo za dokazovanje skladnosti s TSI CSS v Sloveniji na voljo ustrezno opremljene proge. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik nikjer v RD ne zahteva opreme z ETCS on-board L3. V poglavju 9, kjer je sicer navedeno: »Sistem ETCS mora omogočati kontinuiran prenos med nivoji (0, STM, L1, L2, L3) brez ustavitve vlaka«, se navedbe v oklepaju smatra kot vse nivoje ETCS. Jasno je, da to ne pomeni L3, ki ni bil zahtevan.
Za dokazovanje skladnosti s TSI CSS so v Sloveniji na voljo ustrezno opremljene proge le za L1 in STM Indusi, za L2 pa bo potrebno to izvesti v drugih državah za katere je zahtevano obratovalno dovoljenje.

Lep pozdrav!


Datum objave: 07.08.2017   19:26
VPRAŠANJE

V zvezi z vprašanjem in odgovorom na temo ETCS, ki sta bila objavljena 12. 7. 2017 ob 13.32 uri, prosimo za potrditev, da bo sistem ETCS Baseline 3, Set 2 (0, STM, L1, L2, L3), ki je naveden v tehničnih zahtevah razpisne dokumentacije (v poglavjih C9.1, D9.1, E9.1, F9.1), v času dobave posameznih tirnih vozil v celoti na razpolago. Brez realnih integracijskih testov in preverjanj na progah, ki so predvidene za obratovanje s sistemom ETCS, žal ni možno izpolniti zahtev TSI CCS v opredeljenem obsegu (Baseline 3, Set 2, Levels 0, STM, L1, L2, L3).


ODGOVOR

Spoštovani!

Za dokazovanje skladnosti s TSI CSS bodo v Sloveniji na voljo ustrezno opremljene proge za zahtevan STM Indusi in ETCS nivo 1. ETCS nivo 2 v Republiki Sloveniji ni vgrajen in bo treba skladnost dokazovati izven Republike Slovenije. Pri tem ponudnike opozarjamo, da ETCS nivo 3 ni zahtevan.

Lep pozdrav!


Datum objave: 09.08.2017   12:32
VPRAŠANJE
Zahteve v zvezi z ETCS Baseline 3, Set 2 (0, STM, L1, L2, L3) v poglavjih C9.1, D9.1, E9.1, F9.1 tehničnih zahtev razpisne dokumentacije žal z današnjega vidika ni mogoče izpolniti. ETCS Level 3 ni v celoti opisan v specifikacijah UNISIG Subsets, zato homologacija za ETCS Level 3 ni možna. Izvedbena uredba komisije (EU) 2017/6 z dne 5. januarja 2017 opisuje evropske koridorje za uvedbo ERTMS brez podrobne definicije nivojev (Levels). Razumemo, da za dobavo novih 25 vlakov veljajo zahteve Baseline 3, Set 2 (0, STM, L1, L2) in da bodo za dokazovanje skladnosti s TSI CSS v Sloveniji na voljo ustrezno opremljene proge. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik dopolnjuje odgovor z dne 7.8.2017 ob 19:24.

Za dobavo novih 25 vlakov veljajo zahteve Baseline 3, Set 2 (0, STM, L1 in L2). ETCS Nivo 3 ni zahtevan. Za dokazovanje skladnosti s TSI CSS bodo v Sloveniji na voljo ustrezno opremljene proge za zahtevan STM Indusi in ETCS nivo 1. ETCS nivo 2 v Republiki Sloveniji ni vgrajen in bo treba skladnost dokazovati izven Republike Slovenije.

Lep pozdrav!

Datum objave: 11.08.2017   13:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi z vašim odgovorom na sledeče vprašanje:

VPRAŠANJE: Spoštovani, prosimo za potrditev, ali spodnje besedilo ustreza pogojem zahtevanega potrdila oziroma dokazila o plačanih davkih in prispevkih, o neobstoju negativnih referenc ter o neobstoju prekrškov v zvezi z delom tujega ponudnika (nadomestilo Razpisnega obrazca št. 5). Ali potrdilo lahko podpiše pooblaščena oseba za oddajo in podpis ponudbe?

IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE TUJEGA PONUDNIKA V ZVEZI S PLAČANIMI DAVKI IN PRISPEVKI, NEOBSTOJU NEGATIVNIH REFERENC IN NEKAZNOVANOSTI V ZVEZI S PLAČILOM ZA DELO

Javno naročilo: “Nabava novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa”

Spodaj podpisani Ime Priimek, pooblaščena oseba ponudnika, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da ponudnik izpolnjuje pogoje osnovne sposobnosti v smislu pogojev navedenih v “Razpisnem obrazcu št. 5” Javnega naročila “Nabava novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa”.
V zvezi z izpolnjevanjem pogojev ponudnikov za izdelavo ponudbe pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:
- da na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več, v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika;
- da nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3
- da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi drugedržave nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge držeave članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa za prekršek v zvezi s plačilom za delo;
- da nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil zaradi česar bi bila omajana naša integriteta;
- da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 75. do 81. člena ZJN-3 v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik le-te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih dokazil oziroma potrdil.

Kraj, datum Overjen podpis pooblaščene osebe

Poudarjamo, da se slednje nanaša na TUJEGA ponudnika. V takem primeru je v skladu z razpisno dokumentacijo za dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, o neobstoju negativnih referenc ter o neobstoju prekrškov v zvezi z delom predvidena zaprisežena izjava in ne izpolnjen razpisni obrazec št. 5, saj slednji za TUJEGA ponudnika ne pride v poštev. S tem namenom naslavljamo vprašanje, ali besedilo, ki smo vam ga poslali, na katerem je overjen podpis pooblaščene osebe (zaprisežena izjava pred pristojim organom) za oddajo ponudbe, zadostuje temu pogoju, saj izpolnitev razpisnega obrazca št.5 za TUJEGA ponudnika ni predvidena.
Hvala in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

Spoštovani!
Od ponudnika se pričakuje, da bo ponudbi predložil izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 5. V skladu s točko C) Pooblastilo za podpis ponudbe, stran 20 razpisne dokumentacije, ponudbo (sestavni del ponudbe so tudi razpisni obrazci), lahko podpiše pooblaščena oseba, če je ponudbi priloženo pooblastilo za podpis.

V zvezi z dokazili, ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji lahko v primerih
če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, nadomesti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik.

V zvezi s postavljenim vprašanjem, bo naročnik štel za ustrezno dokazilo, zapriseženo izjavo ponudnika, ki se bo glasila:
Ponudnik (in partnerji skupnega nastopa v primeru skupne izvedbe javnega naročila
___________________________________________________________________
Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujem pogoje osnovne sposobnosti v smislu pogojev navedenih v »Razpisnem obrazcu št. 5« Javnega naročila »Nabava novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa.«
V zvezi z izpolnjevanjem pogojev ponudnikov za izdelavo ponudbe pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:
- da na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več, v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika;
- da nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3
- da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa za prekršek v zvezi s plačilom za delo;
- da nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil zaradi česar bi bila omajana naša integriteta;
- da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 75. do 81. člena ZJN-3 v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik le-te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih dokazil oziroma potrdil.

Kraj in datum: Žig: Overjen podpis ponudnika:


Lep pozdrav!


Datum objave: 11.08.2017   13:43
VPRAŠANJE
Ali se lahko potniški sedeži pritrdijo na tla zgolj na eni točki (mestu)?

ODGOVOR

Spoštovani!

Ne.

Lep pozdrav!Datum objave: 11.08.2017   13:44
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da tudi DMV z osno obremenitvijo 18,5 ton izpolnjuje zahteve razpisa?

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik spreminja zahtevo po osni obremenitvi in obremenitvi DMV (E 1.4. in F 1.4.). Največja osna in dolžinska obremenitev polno zasedene in opremljene garniture ne sme presegati najmanjše kategorije proge C2.

Lep pozdrav!


Datum objave: 11.08.2017   13:49
VPRAŠANJE
1. V zvezi z dokumentom Priloga 1 - Tehnične zahteve za Nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa, točka C.1.1 Moč in napetost, naročnik navaja:
“Nazivna moč garniture mora biti najmanj 2400 kW (2 x 1200 kW). Vlečna karakteristika polno zasedene (sedeži in stojišča, 80 kg/potnika) in opremljene garniture mora zagotavljati, da garnitura doseže maksimalno hitrost v času največ 3 minute ter vožnjo z zaustavitvami in speljavami na nagibu 2,56%.”

Vprašanje:
Ali zgoraj omenjena navedba pomeni, da mora garnitura doseči maksimalno hitrost v času 3 minut? In da garnitura po zaustavitvi lahko spelje na nagibu od 2,56%?
Vsekakor prosimo za dodatno obrazložitev naročnikove zahteve.


2. V zvezi z dokumentom Priloga 1 - Tehnične zahteve za Nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa, točka G - Tehnični podatki EMV in DMV, naročnik zahteva za vse vrste železniških garnitur maksimalni pospešek od 1,2 m/s2:

Vprašanja:
- V katerih pogojih se pospešek od 1,2 m/s² mora upoštevati: v eni sami točki krivulje rasti hitrosti, pri določeni hitrosti ali do maksimalne hitrosti?
- V katerih pogojih obremenitve: teža prazne garniture ali z nominalno obremenitvijo z polno zasedenimi sedeži plus vsemi stojišči na razpolago (4 osebe/m2)?
Vsekakor prosimo za dodatno obrazložitev naročnikove zahteve.


ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1)
1.1 Garnitura mora doseči maksimalno hitrost v času največ 3 minut. Zahteva velja za ravninsko progo.
1.2 Da. Garnitura mora po zaustavitvi lahko speljati na nagibu 2,56%.
Ad2)
2.1 Naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji maksimalni pospešek 1,2 m/s2 za EMV in 0,85 m/s2 za DMV. Zahtevani pospeški veljajo za speljevanje garnitur v ravnini.
2.2 Z nominalno obremenitvijo in polno zasedeno garnituro.

Lep pozdrav!

Datum objave: 11.08.2017   13:50
VPRAŠANJE
Določbi C6.5. in D6.5. tehničnih zahtev določajo, da morajo biti aktivni peskovniki na prvih oseh pogonskih podstavnih vozičkov v smeri vožnje. Glede na obliko posamezne garniture je ta zahteva lahko v nasprotju s TSI LOC&PAS (1302/2014). Odstavek 7 točke 4.2.3.3.1.1. teh TSI se sklicuje na dokument  ERA/ERTMS/033281, verzija 2.0, in sicer točke 3.1 in 3.2. Točka 3.1.4.1 določa, da “število aktivnih peskovnikov ne sme presegati naslednjega – pri več členih s porazdeljenimi peskovniki: prvo in zadnje vozilo ter vmesna vozila z najmanj 7 vmesnimi osmi, med dvema peskovnikoma, ki nista peskana. Dovoljeno je spojiti takšne večdelne enote in vključiti peskovnike na koncih spojenih vozil”. Pri določenih oblikah garnitur je lahko manj kot 7 ne-aktivnih osi (in posledično ne-peskanih osi) med pogonskimi podstavnimi vozički.
VPR: Ali se zahteva, da mora biti peskanje aktivno na prvih oseh pogonskih podstavnih vozičkov v smeri vožnje lahko izbriše?


ODGOVOR

Spoštovani!

NE, vendar mora biti regulirano tako, da izpolnjuje zahteve TSI.

Lep pozdrav!

Datum objave: 11.08.2017   13:52
VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na poglavje 9.5 (specifična poraba energije) razpisne dokumentacije, obrazec N20 in na dokument "Tehnične zahteve za nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa", poglavje G (tehnični podatki za elektro garniture in dizel garniture).
Prosimo za potrditev, da lahko za izračun specifične porabe energije v smislu ''mase polno zasedene in opremljene garniture'' upoštevamo število stojišč, kot sledi:
a) EMU enopodni vlak: 200 stojišč za potnike
b) DMU enopodni vlak: 150 stojišč za potnike
c) EMU dvopodni vlak: 200 stojišč za potnike


ODGOVOR

Spoštovani!
Ponudnik naj pri izračunu upošteva naslednje podatke za stojišča:
a) enopodni EMV 4 osebe na m2
b) enopodni DMV 4 osebe na m2
c) dvopodni EMV 3 osebe na m2

Lep pozdrav!

Datum objave: 11.08.2017   13:53
VPRAŠANJE
V zvezi s poglavjem 9.5 (specifična poraba energije) razpisne dokumentacije, obrazec N20 in z dokumentom ''Tehnične zahteve za nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa'', poglavje G (tehnični podatki za elektro in dizel garniture) prosimo za potrditev okvirnih podatkov za izračun specifične porabe energije v smislu ''masa polno zasedene in opremljene garniture'':
- 80 kg za posameznega potnika
- Vsi sedeži zasedeni, vključno s preklopnimi sedeži
- Stojišča, upoštevana kot sledi:
a) EMU enopodni vlak: 4 osebe/m2
b) DMU enopodni vlak: 4 osebe/m2
c) EMU dvopodni vlak: 3 osebe/m2
- Tirna vozila z maso polno zasedene garniture
- Vsi prostori za prtljago prazni
- Ročna prtljaga potnikov se ne upošteva
- Oddelek za vlakospremno osebje prazen, brez poštnih pošiljk in osebja
- Brez koles na vlaku
- 1 x strojevodja


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik potrjuje okvirne podatke.

Lep pozdrav!


Datum objave: 11.08.2017   13:54
VPRAŠANJE
V zvezi s poglavjem 9.5 (specifična poraba energije) razpisne dokumentacije, obrazec N20, prosimo za razlago pojma ''masa polno zasedene in opremljene garniture'', to pomeni.:
- količina peska v posameznih posodah za pesek (izraženo v kg)
- količina goriva v rezervoarju (izraženo v litrih)
- količina sveže vode v WC-napravi (izraženo v litrih)
- količina vode v zbiralniku za vodo – za napravo za brisanje in pranje šip (izraženo v litrih)


ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudnik naj upošteva maksimalno opremo garniture.

Lep pozdrav!

Datum objave: 11.08.2017   13:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V zvezi z Prilogo 1 Tehnične zahteve: Tehnične zahteve za Nabavo novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa, pošiljamo sledeča vprašanja:

1. B1.1. Tehnične karakteristike železniških prog
(…)
Neelektrificirane proge
(…)
Minimalni radij krivine na odprti progi in glavnih prevoznih tirih 149m

Prosimo, da spremenite zahtevo na sledeči način: "Minimalni radij krivine na odprti progi in glavnih prevoznih tirih 150m". Ta vrednost je vrednost, ki splošno velja na evropskih železniških progah in se ujema z evropskimi standardi.


2. B1.1. Tehnične karakteristike železniških prog
(…)
Neelektrificirane proge
(…)
Minimalni radij krivine na postajah in v depojih 100m

Prosimo, da spremenite zahtevo na sledeči način: Minimalni radij krivine na postajah in v deponijah 120m". Vrednost minimalnega radija, ki znaša 120m je vrednost, ki splošno velja na evropskih postajah in v deponijah ter se ujema z evropskimi standardi.


3. B1.1. Tehnične karakteristike železniških prog
(…)
Neelektrificirane proge
(…)
Najmanjša kategorija proge B2 (18t/os i 6,4t/m)
in F1.4. in G – Tehnični podatki EMV in DMV točka 11 Največja osna teža.

Prosimo, da naročnik potrdi, da določitev kategorije proge poteka na podlagi točke 2.1.3.2. standarda EN-15663: osna obremenitev za vozila v primeru normalne uporabne teže.


4. F2.3 Motorji za pomožne naprave
Na garnituri naj bodo vgrajeni električni trifazni asinhronski generatorji, gnani z dizel motorji in z dovolj veliko močjo za napajanje elektromotorjev za pogon pomožnih naprav (kompresorji, ventilatorji, klimatske naprave ...) in za polnilce baterij.. Elektromotorji naj bodo trifazni asinhronski 380 V ac 50Hz.

Prosimo, da dovolite tudi C7:C8 uporabo električnih motorjev, ki se jih napaja s tokom 3x400V, kar je sedaj najbolj moderna in splošna rešitev v tirnih vozilih.


5. F6.3.1. Kolesa
Monoblok kolesa morajo biti izdelana iz jekla kvalitete ER9.
Kolesa morajo biti izdelana skladno z predpisom EN 13262 za kolesa kategorije 2.

Ali sprejemate tudi enakovredno rešitev izvedbe monoblok koles iz jekla razreda ER8?


6. F8.1 Sestava garnitur
(...) Na vlaku mora biti samostojni službeni oddelek za vlakospremno osebje in majhne pošiljke. Prostor mora biti opremljen s stolom, mizico, priklopom 220 V AC, 50 Hz, komunikacijo s potniškimi oddelki, ki je namenjena obveščanju potnikov ter komunikacijo s strojevodsko kabino.

Ali je možna enakovredna rešitev, da se prilagodi sistem “ vis-à-vis “ kot prostor za vlakospremno osebje, ki bo opremljen s kalsičnimi sedeži po sistemu “ vis-à-vis “, mizico, elekt. priklop, za prevoz pošiljk pa bo montirana posebna polica z ključavnico nad okni. S tako rešitvijo se lahko privarčuje prostor, ki bo namenjeni za potnike.

Hvala za odgovor!


ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1) Naročnik obstoječih tehničnih podatkov o progi ne more spreminjati.
Ad2) Naročnik obstoječih tehničnih podatkov o progi ne more spreminjati.
Ad3) Naročnik spreminja zahtevo po osni obremenitvi in obremenitvi DMV (E1.4. in F1.4.). Največja osna in dolžinska obremenitev polno zasedene in opremljene garniture ne sme presegati najmanjše kategorije proge C2.
Ad4) Naročnik soglaša s takšno tehnično rešitvijo.
Ad5) NE!
Ad6) Rešitev je možna , če bo celoten prostor ločen od prostora za potnike in z možnostjo zaklepanja.

Lep pozdrav!


Datum objave: 11.08.2017   13:58
VPRAŠANJE
Določbe E1.4 in F1.4 tehničnih zahtev, osna obremenitev
Največja osna in dolžinska obremenitev polno zasedene in opremljene garniture ne sme presegati najmanjše kategorije proge B2 (to je največ 18 ton).
VPR: Ali lahko spremenite zahtevo po osni in dolžinski obremenitvi DMV na način, da bo skladen z zahtevami za EMV, to je kategorijami prog C3 oz. potencialno C2?

ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik spreminja zahtevo po osni obremenitvi in obremenitvi DMV (E1.4. in F1.4.) . Največja osna in dolžinska obremenitev polno zasedene in opremljene garniture ne sme presegati najmanjše kategorije proge C2.

Lep pozdrav!

Datum objave: 18.08.2017   13:51
VPRAŠANJE
Ker je minimum nizkopodne izvedbe določen že na najmanj 50% in zaradi majhne dejanske vrednosti višjega odstotka nizkopodnosti, saj imajo vsa vozila s 50% nizkopodnostjo na tržišču vstopna vrata za potnike ter vse WC-je, WC-je za invalide, prostore za kolesa in multifunkcionalne prostore za vozičke v območju nizkopodnosti, je število 5 točk pri vrednotenju zelo visoko ocenjeno v primerjavi z dejansko majhno vrednostjo razlike med vozili z 100% in 50% nizkopodnosjo. Navedeno postavlja vozila z 50% nizkopodnostjo pri vrednotenju ponudbene vrednosti v za 7,7% slabši neenakopravni položaj.

Ali lahko to neenakopravno merilo izbrišete?


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnikova zahteva za nizkopodnost izhaja iz družbene odgovornosti in uporabnikom prijaznega javnega potniškega prometa ter čim boljše in čim lažje dostopnosti za vse kategorije potnikov, vključno z gibalno oviranimi osebami ter matere z vozički. Naročnik ostaja pri merilu nizkopodnost kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav!


Datum objave: 18.08.2017   13:52
VPRAŠANJE
Ker so električne in dizel garniture tehnično povsem različne, so prav tako različni dobavitelji. Ali je možno razpis razdeliti na dva dela, enega za EMV in drugega za DMV?

ODGOVOR


Spoštovani!

NE.

Lep pozdrav!

Datum objave: 18.08.2017   13:53
VPRAŠANJE
V opisu ocene nizkopodnosti za dvopodne EMV ni jasen in standarden izračun deleža nizkopodnosti. Ali je možno namesto dvopodne EMV dobaviti enpodni EMV s tovrstnimi parametri?

ODGOVOR

Spoštovani!

Ne.
Nizkopodnost se ugotavlja za enopodne elektro motorne garniture ter dizel motorne garniture ter za dvopodne elektromotorne garniture za spodnji nivo.

Za določanje nizkopodnosti se šteje celoten prostor za potnike - od notranjih vrat do notranjih vrat obeh strojevodskih kabin z vsemi prehodi med členi garnitur. % nizkopodnosti je razmerje med dolžino potniškega prostora z nizkim podom in celotno dolžino potniškega prostora. Za nizkopodnost se šteje višina poda pri vstopnih vratih in prehodi med členi garnitur brez stopnic.

Lep pozdrav!


Datum objave: 18.08.2017   13:54
VPRAŠANJE
Ali je možno namesto dvopodne EMV dobaviti enopodni EMV, ki izpolnjuje vse zahteve, vključno z minimalnim številom sedežem 290 in brez omejitve na tri člensko grnituro? Prosimo spremenite omejitev 3 členskih garnitur na kapaciteto najmanj 290 sedežev.

ODGOVOR

Spoštovani!

Ne. Naročnik ostaja pri svojih dosedanjih zahtevah, saj je naročilo prilagojeno potrebam naročnika.

Lep pozdrav!

Datum objave: 18.08.2017   13:55
VPRAŠANJE
Ali je možno namesto dvopodne EMV dobaviti enopodni EMV, ki izpolnjuje vse zahteve določene za dvopodni EMV, vključno z minimalnim številom sedežem 290, z omejivijo dolžine na 110 m?

ODGOVOR

Spoštovani!

Ne. Naročnik ostaja pri svojih dosedanjih zahtevah, saj je naročilo prilagojeno potrebam naročnika.

Lep pozdrav!

Datum objave: 18.08.2017   13:55
VPRAŠANJE
V zvezi z odgovorom z dne 25.07.2017, ki je spremenil zahtevano dolžino enopodne EMV na največ 110 m, saj ta ni bila vezana na dolžino perona. Ali je na ta način mogoče spremeniti tudi zahtevo glede dolžine dvopodne EMV, torej do 110 m?

ODGOVOR


Spoštovani!

NE.

Lep pozdrav!

Datum objave: 18.08.2017   13:57
VPRAŠANJE
V zvezi z Prilogo 2 k razpisnemu obrazcu št. 2: Kompatibilni nadomestni deli imamo sledeča vprašanja:

1. Prosimo, da naročnik točno definira kateri so deli, komponente, ki spadajo pod točko 3. Zavorna krmilna naprava in pod točko 4. Pnevmatski zavorni moduli, spiska kompatibilnih rezervnih delov.
2. Naročnik zahteva da »Vsa deklarirana ujemanja mora ponudnik dokazno opredeliti v tehničnem opisu posameznih garnitur, ki je priloga ponudbe oziroma pogodbe«
Ali ponudnik lahko poda zahtevani tehnični opis v angleškem jeziku? Tako kot zahteva naročnik za Katalog rezervnih delov in za prospekte, strokovno literaturo, certifikate, licenčne pogodbe, licence in podobno, kar pojasnjuje ponudbo.


ODGOVOR

Spoštovani!

Ad1)
Kompatibilnost rezervnih delov pomeni zamenljivost celih sklopov ali komponent med vsemi tremi vrstami garnitur. Pri tem se potrošni in drobni material ne upošteva.
Kot sklop ali komponente se tako štejejo tudi zavorna krmilna naprava kot celota - pod točko 3 (računalnik za krmiljenje zavor) in pod točko 4 ostala celota sklopov ali komponent za pnevmatsko krmiljenje zavore (vsi pnevmatski moduli na garnituri za pnevmatsko krmiljenje zavore).
Ad2) NE.

Lep pozdrav!


Datum objave: 21.08.2017   10:19
VPRAŠANJE
Ali je bančna garancija izdana s strani slovenske banke, ki nima svoje bonitetne ocene, je pa del bančne skupine z ustrezno bonitetno oceno, sprejemljiva glede na pogoje razpisa?

ODGOVOR

Spoštovani!

Ne. Naročnik vztraja pri zahtevani bonitetni oceni.

Lep pozdrav!


Datum objave: 23.08.2017   14:56
VPRAŠANJE
Domnevamo, da je v členu 2.7 napaka, zaradi česar obstaja nejasnost. Člena 2.7 in 8.2 se oba nanašata na dolžnost dobavitelja, da zagotovi obratovalna dovoljenja v Avstriji in na Hrvaškem. Če dobavitelj ne bo mogel pridobiti obratovalnih dovoljenj, se bo unovčila bančna garancija. V členu 2.7 je navedeno, da se bo unovčila garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; v členu 8.2 je navedeno, da se bo unovčila garancija za odpravo napak v garancijskem roku. Prosimo, da potrdite, da je v obeh primerih mišljena ista garancija (t. j. bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku).

AUSSCHREIBUNGSDOKUMENTATION SLO:
2.7
V primeru, da dobavitelj ne bo uspel sam v zahtevanem roku pridobiti obratovalnih
dovoljenj v Avstriji in na Hrvaškem bo obratovalna dovoljenja po poteku
zahtevanega roka pridobil naročnik sam in dobavitelju poleg unovčenja finančnega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zaračunal vse stroške
pridobivanja dovoljenj.

8.2
Kupec bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, če dobavitelj
v dogovorjenem roku ne bo odpravil na kupčevo zahtevo ugotovljene napake v
garancijski dobi.
Kupec bo unovčil bančno garancijo v višini 1 % pogodbene vrednosti z DDV-jem v
kolikor dobavitelj do izteka garancijskega obdobja posameznega voznega sredstva
Slovenske železnice – Potniški promet, d.o.o.
Razpisna dokumentacija Nabava novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa 81
ne pridobi vseh stalnih obratovalnih dovoljenj, ki jih kupec zahteva za Avstrijo in
Hrvaško.
V kolikor je finančno zavarovanje unovčeno v delu, mora dobavitelj finančno
zavarovanje obnoviti za preostali znesek in z veljavnostjo najmanj 30 dni po poteku
garancijskega roka.
V primeru, da dobavitelj ne bo uspel sam v zahtevanem roku pridobiti stalnih
obratovalnih dovoljenj v Avstriji in na Hrvaškem bo obratovalna dovoljenja po
poteku zahtevanega roka pridobil kupec sam in vse stroške pridobivanja dovoljenja
zaračunal dobavitelju.


ODGOVOR
Spoštovani!
DA, v obeh primerih je mišljeno isto finančno zavarovanje, to je bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.

Lep pozdrav!Datum objave: 23.08.2017   14:57
VPRAŠANJE
Pri zahtevah za spremembe iz 25. člena gre za dodatna naročila naročnika, ki jih mora naročnik dodatno plačati. Prosimo vas, da se navedeno zapiše v členu 25, oziroma da naročnik potrdi, da od ponudnikov ne pričakuje, da se bodo morebitne spremembe izvedle brezplačno.

ODGOVOR

Spoštovani!


Določila 25 . člena vzorca pogodbe se nanašajo na spremembe, do katerih je upravičen kupec in ki jih dobavitelj lahko realizira brez večjih stroškov. Zapisano pomeni, da dobavitelj morebitne tovrstne spremembe izvede brez dodatnih stroškov kupca.
Naročnik meni, da so določila 25. člena vzorca pogodbe dovolj jasna in vsebine ne bo spreminjal.


Lep pozdrav!

Datum objave: 23.08.2017   14:58
VPRAŠANJE
Kaj pomeni dikcija člena 3.1. “Celotna pogodbena cena za vse potniške garniture, pogodbena cena za posamezno potniško garnituro in dokumentacijo, je fiksna.”. Ali se to nanaša na fiksnost cene iz OZ ali na pavšalnost ponudbene cene?

ODGOVOR

Spoštovani!

Vsebino člena 3.1 je razumeti tako kot je zapisano. Naročnik pojasnjuje, da je celotna pogodbena cena (ki vključuje vse elemente naročila: garniture, posebna orodja, programsko opremo, šolanje, dokumentacijo, katalog nadomestnih delov,..) kot tudi cene na enoto (to je potniško garnituro) fiksne in nespremenljive.

Lep pozdrav!

Datum objave: 23.08.2017   20:19
VPRAŠANJE
V zvezi z odgovorom naročnika na vprašanje glede minimalne dolžine enopodnih elektro garnitur (EMV), ki je bil objavljen 27.07.2017 ob 12:53 uri:
Določitev minimalne dolžine za enopodne elektro garniture (EMV) na najmanj 90 m je neutemeljena in v nasprotju s tehničnimi specifikacijami naročnika (npr. zahtevana skupna kapaciteta, število sedežev, predpisana oprema, število WC-jev, oddelek za vlakospremno osebje, število koles itd.). Vse tehnične zahteve, ki jih je navedel naročnik, se lahko v celoti izpolnijo tudi z enopodnimi elektro garniturami, ki so krajše od 90 metrov. Takšna zahteva glede minimalne dolžine vlaka je lahko diskriminatorna in omejuje konkurenco. Zato prosimo naročnika za jasno potrditev, da bo pri enopodnih elektro garniturah (EMV) dovolil vozila s skupno dolžino, ki je manjša od 90 m, ob upoštevanju vseh tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije (npr. kapaciteta, število sedežev, zadostno število WC-jev, oddelek za vlakospremno osebje, ustrezno število koles itd.) in zahteve, da bodo vozila izdelana v skladu z vsemi zadnje veljavnimi TSI standardi.


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik se z navedenim strinja in dopušča minimalno dolžino enopodnih večsistemskih garnitur (EMV) 78 metrov ob upoštevanju vseh tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije (število sedežev, kapaciteta, število WC-jev, oddelek za vlakospremno osebje,....) in zahteve , da bodo vozila izdelana v skladu z vsemi zadnje veljavnimi standardi. Maksimalna dolžina ostaja nespremenjena - 110m.

Lep pozdrav!Datum objave: 24.08.2017   14:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V Bančni garanciji za resnost ponudbe je navedeno pod KRAJ PREDLOŽITVE, da garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov.
Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih lastin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

V skladu z zgornjim besedilom, nas zanima:
• Garancijo namerava izdati banka s sedežem v EU, ki ima hčerinsko banko na območju RS. Ali je sprejemljivo da se v polje kraj predložitve vpiše naslov hčerinske banke v RS oz. ali je s podružnico mišljeno tudi lahko hčerinska banka, banke izdajateljice?
• V kolikor ni izdajateljica garancije banka s sedežem v RS, ali se lahko tekst ustrezno prilagodi, na kraj predložitve zahtevka za vnovčenje garancije?

Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR

Spoštovani!

Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe na razpisnem obrazcu št. 14 je določen v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, kar je tudi navedeno na samem vzorcu. Tako navedbe kot tudi opise k navedbam je zato mogoče razumeti tako kot so zapisani.

Lep pozdrav!


Datum objave: 25.08.2017   09:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi z vasim odgovorom na vprasanje ponudnika, objavljen dne 23.08.2017 ob 20:19, javljamo da isti drastično in celovito spreminja predmet javnega naročila. Postavili ste nas v položaj kot da se ponovno objavlja razpis za nabavo novih voznih sredstev za železniški promet pod spremenjenimi pogoji. Sprememba glede dolžine enopodnih garnitur, ki je sedaj postavljena z očitnim prepisovanjem dimenzij določenega ponudnika (78m!!!), ki po znanih podatkih edini razpolaga z vsemi tremi vozili in v konkretnem primeru ima garnituro dolgo nekaj nad 78 m. Ravnanje pomeni dobesedno spremembo celotnega predmetnega naročila. Nekaj dni pred oddajanjem ponudb je takšno ravnanje neprimerno, nezakonito ter tehnično in strokovno sporno. Prosimo oziroma vlagamo zahtevo za takojšnje podaljšanje roka oddaje ponudb vsaj za 2 meseca, saj sprememba pomeni novo pripravo ponudbe, kjer bomo morali oblikovati novo strukturo tega voznega sredstva. V ponudbi sedaj lahko ponudimo popolnoma drugo garnituro, ki bo cenejsa, ki jo s prejšnjim tehničnim zahtevam nismo mogli ponuditi, saj smo ponudbo pripravljali glede na prejšnje zahteve katere ste sedaj bistveno spremenili. Sprememba dolžine, kot ste jo sedaj zapisali, pomeni to, da ponudnik lahko ponudi drugačen tip enopodne večsistemske garniture, oziroma ponudi drugačno konfiguracijo, pri tem pa se uporabi popolnoma druga konstrukcijska osnova, kot tudi vsi ostali pomembni sestavni elementi (način in uporaba vrste podstavnih vozičkov, prilagajanje merilu nizkopodnosti, novi pogonski agregati in izračun porabe, izdelava novih katalogov rezervnih in sestavnih delov). Vasa sprememba vpliva na merila, zaradi česar je potrebno vse na novo preračunati in izmeriti. Vsi parametri resno vplivajo tudi na LCC kot merilo, zato ta sprememba vpliva na celoto.
Pričakujemo takojšnjo podaljšanje roka za oddajo ponudb za vsaj 2 meseca in možnost, da se v zvezi z novo zahtevo postavlja tudi nova vprašanja. To je v interesu samega naročnika saj sedaj lahko pridobi od nas konkurenčnejšo ponudbo za enopodno garnituro.
Kot zadnje sredstvo ne želimo uporabljati zahteve za revizijo.


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer je spremenjen rok za oddajo ponudb 25.09.2017, ura ostaja nespremenjena. Isti dan bo tudi odpiranje ponudb, tudi tu ostane ura nespremenjena.

Naročnik bo tudi podaljšal rok za postavljanje vprašanj, katerega objava je odvisna od administratorja portala.

Lep pozdrav!


Datum objave: 25.08.2017   09:11
VPRAŠANJE
Sklicujemo se na vaš odgovor objavljen 23/08/2017 ob 20:19h glede nove minimalne dolžine enopodnih električni garnitur na 78 m. Vas odgovor sedaj bistveno spreminja tehnične zahteve in s tem celotni javni razpis. Namreč, kot potencialni ponudnik, nismo bili v stanju ponuditi teh garnitur pod pogojem minimalne dolžine 90 m, kot je bilo do včeraj od vas zahtevano. Zaradi tega nismo pripravili ponudbe. Sedaj pa na podlagi spremenjenih tehničnih zahtev se lahko udeležimo na »novi javni razpis« pod pogojem, da nam date na razpolago isti čas kot so ga imeli drugi ponudniki za pripravo ponudbe. Zato vas pozivamo, da podaljšate rok za oddajo ponudb za najmanj 2 meseca.
V kolikor ne bi ugodili naši zahtevi bi bilo vaše ravnanje do nas nezakonito in diskriminatorno in bi v tem primeru zahtevali pravno varstvo. V pričakovanju nujnega odgovora pozdravljamo.


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer je spremenjen rok za oddajo ponudb 25.09.2017, ura ostaja nespremenjena. Isti dan bo tudi odpiranje ponudb, tudi tu ostane ura nespremenjena.

Naročnik bo tudi podaljšal rok za postavljanje vprašanj, katerega objava je odvisna od administratorja portala.

Lep pozdrav!Datum objave: 25.08.2017   11:46
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za pojasnilo: Kaj točno je mišljeno s ''STALNO OBRATOVALNO DOVOLJENJE''? Prosimo za podrobno razlago.

ODGOVOR


Spoštovani!

Pod pojmom "stalno obratovalno dovoljenje" pomeni obratovalno dovoljenje z neomejenim rokom trajanja veljavnosti.

Lep pozdrav!

Datum objave: 25.08.2017   21:25
VPRAŠANJE
Na katero zamudo pri dobavi posamezne potniške garniture se sklicuje člen 20.2?
Ali gre za zamudo roka iz terminskega plana ali za zamudo katerega drugega roka?

ODGOVOR

Spoštovani!

Ob podpisu pogodbe se bo izbrani ponudnik (dobavitelj) zavezal tudi za pogodbene roke dobave posameznih potniških garnitur, kot jih bo navedel v terminskem planu. V kolikor bo te roke kršil, bo uporabljena določba 20.2 Pogodbe.

Lep pozdrav!


Datum objave: 25.08.2017   21:28
VPRAŠANJE
V zvezi s členoma 2.8. in 22. ni jasno ali si naročnik pridržuje pravico, da lahko nanj prenešene pravice industrijske lastnine prenese na tretje subjekte. Prosimo vas, da navedeno možnost s pogodbo eksplicitno izključite

ODGOVOR

Spoštovani!

Točka 2.8 ( v dopolnjeni razpisni dokumentaciji 2.9) bo dopolnjena z naslednjim besedilom:
Kupec nima pravice, da bi nanj prenesene pravice industrijske lastnine prenašal na tretje subjekte, razen na družbo SŽ – VIT d.o.o., v obsegu potrebnem za vzdrževanje ter popravilo potniških garnitur. Družba SŽ – VIT d.o.o., ki bo za kupca opravljala storitve vzdrževanja ter popravil ne sme prenašati teh prenesenih pravic na tretje subjekte.

Lep pozdrav!


Datum objave: 30.08.2017   07:12
VPRAŠANJE
Ali razumemo pravilno, da mora garancijo za resnost ponudbe izstaviti banka, ki ima svoj sedež neposredno v državah EU oziroma EFTA, ob upoštevanju pravil URDG 758 (v angleškem jeziku: ICC Uniform Rules for Demand Guarantees) in da garancija ni podvržena slovenski zakonodaji?
Npr. izdaja bančne garancije od banke, ki ima sedež v Nemčiji. V skladu s tem bi za garancijo veljalo nemško in ne slovensko pravo. Ali na primer izdaja garancije v drugih državah EU oziroma EFTA, npr. Poljska, Italija …
Prosimo za potrditev.


ODGOVOR
Spoštovani!

V točki L - Finančna zavarovanja, razpisne dokumentacije, stran 27, je natančno določeno kakšno finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora predložiti ponudnik. Določena je višina bančne garancije, boniteta, ki jo mora izpolnjevati banka izdajateljica. Določeno je tudi, da mora biti vsebina bančne garancije skladna z vzorcem bančne garancije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Na razpisnem obrazcu št. 14 – Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe je jasno navedeno, da za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancijo na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Prav tako je jasno navedeno, da morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Lep pozdrav!
Datum objave: 31.08.2017   12:52
VPRAŠANJE
V skladu z vašim odgovorom z dne 25. 7. 2017 ob 11:17 uri se lahko katalog rezervnih delov predloži v slovenskem ali angleškem jeziku. Vendar pa sprememba razpisne dokumentacije v poglavju 4.5 M) Nadomestni deli v garancijskem obdobju ne vsebuje informacije, da je dovoljeno katalog rezervnih delov predložiti v angleškem jeziku. Prosimo za potrditev, da bo sprejeta tudi angleška verzija kataloga z rezervnimi deli.

ODGOVOR
Spoštovani!

Ponudnik lahko predloži katalog rezervnih delov v slovenskem ali angleškem jeziku.

Lep pozdrav!
Datum objave: 12.09.2017   13:41
VPRAŠANJE
Člen 15.7. Druge pravice kupca iz garancije: nadomestilo za škodo kot posledico napake – omejitev odgovornosti
Prosimo, da omejite odgovornost na 30–50 %.


ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik pogoja ne bo spreminjal.

Lep pozdrav!

Datum objave: 12.09.2017   13:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi z našim vprašanjem z dne 24.08.2017 ob 18.25 in vašim odgovorom objavljen dne 25.08.2017 ob 09:11, pozivamo vas na ponovno podaljšanje roka za oddajo ponudb. Podaljšanje roka za samo 14 dni je popolnoma neprimerno in ni dovolj za pripravo nove ponudbe. Ponavljamo, da ste nas postavili v položaj, kot da se ponovno objavlja razpis za nabavo novih voznih sredstev za železniški promet pod spremenjenimi pogoji. Tako ravnanje pomeni dobesedno spremembo celotnega predmetnega naročila. Nekaj dni pred oddajanjem ponudb je takšno ravnanje neprimerno, nezakonito ter tehnično in strokovno sporno. Prosimo oziroma vlagamo zahtevo za takojšnje naknadno podaljšanje roka oddaje ponudb za vsaj 45 dni, saj sprememba pomeni novo pripravo ponudbe, kjer bomo morali oblikovati novo strukturo tega voznega sredstva. V ponudbi sedaj lahko ponudimo popolnoma drugo garnituro, ki bo cenejsa, ki jo s prejšnjim tehničnim zahtevam nismo mogli ponuditi, saj smo ponudbo pripravljali glede na prejšnje zahteve katere ste sedaj bistveno spremenili. Sprememba dolžine, kot ste jo sedaj zapisali, pomeni to, da ponudnik lahko ponudi drugačen tip enopodne večsistemske garniture, oziroma ponudi drugačno konfiguracijo, pri tem pa se uporabi popolnoma druga konstrukcijska osnova, kot tudi vsi ostali pomembni sestavni elementi (način in uporaba vrste podstavnih vozičkov, prilagajanje merilu nizkopodnosti, novi pogonski agregati in izračun porabe, izdelava novih katalogov rezervnih in sestavnih delov). Vaša sprememba vpliva na merila, zaradi česar je potrebno vse na novo preračunati in izmeriti. Vsi parametri resno vplivajo tudi na LCC kot merilo, zato ta sprememba vpliva na celoto.
Za pripravo nove ponudbe ni dovolj 15 dni, kar je znano tudi naročniku, ki je za pripravo ponudbe določil 60 dni. Zato pričakujemo takojšnjo podaljšanje roka za oddajo ponudb za vsaj 45 dni in možnost, da se v zvezi z novo zahtevo postavlja tudi nova vprašanja. To je v interesu samega naročnika saj sedaj lahko pridobi od nas konkurenčnejšo ponudbo za enopodno garnituro.
Kot zadnje sredstvo ne želimo uporabljati zahteve za revizijo.


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik vztraja pri postavljenem roku za oddajo ponudb in je mnenja, da so imeli ponudniki dovolj časa za pripravo ponudbe.

Lep pozdrav!Datum objave: 12.09.2017   13:44
VPRAŠANJE
Člen 15.3. Serijske napake
Dobavitelj predvideva, da se bo serijska napaka obravnavala za vsak tip vlaka (3 tipi vlakov). Poleg tega dobavitelj predvideva, da ima pravico, da v povezavi s programom popravil – pred odpravo serijskih napak – posreduje dokaz, da je serijska napaka omejena zgolj na določeno proizvodno serijo ali metodo montaže. Prosimo za potrditev, ali razumemo zahtevo naročnika pravilno!


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik ostaja pri dikciji člena 15.3..

Lep pozdrav!


Datum objave: 12.09.2017   13:44
VPRAŠANJE
Navezujemo se na vaše odgovore z dne 25.07.2017 ob 10:58 uri in z dne 25.07.2017 ob 11:17 uri.
Ponudnik lahko v fazi predložitve ponudbe posreduje zgolj seznam kompatibilnih rezervnih delov in izjavo o skladnosti, da so navedeni rezervni deli kompatibilni za vse tri tipe potniških garnitur.
Točen opis kompatibilnih rezervnih delov mora ponudnik, tako kot to velja za katalog rezervnih delov, predložiti najkasneje ob dobavi prvega vozila posameznega tipa potniških garnitur.
Prosimo za potrditev.


ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudnik mora v fazi predložitve ponudbe sestaviti in v ponudbi predložiti Katalog nadomestnih delov v takem obsegu, da so zajeti nadomestni deli, ki se uporabljajo za izračun LCC ter 18 nadomestnih delov, ki so navedeni v Prilogi 2 k razpisnemu obrazcu št. 2 - Kompatibilni nadomestni deli. Pogoj velja za vse tri vrste voznih sredstev. Katalog za zgoraj navedene dele mora obvezno vsebovati kataloške številke proizvajalca, komercialna imena, opisi, dobavne roke, podatke o proizvajalcu in cenami veljavnimi na dan predaje kataloga. Tako pripravljen katalog mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku.

Lep pozdrav!

Datum objave: 13.09.2017   14:22
VPRAŠANJE
Skladno s 5. odstavkom 5. člena ZPVPJN podajamo opozorilo v zvezi z spodaj navedeno zadevo.

Zahteva L (finančno zavarovanje) določa, da mora ponudnik v času izvajanja pogodbe predložiti med drugim 1) garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, in sicer v roku 10 delovnih dni po podpisu pogodbe z veljavnostjo vsaj 30 dni po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu zadnje dobavljene garniture (L.2) ter 2) garancijo za vračilo plačanega avansa in garancijo za vračilo plačanega avansa ob pričetku dinamičnega testiranja prve garniture (L.4. in L.5), pri čemer slednji vsaka zase dosegata znesek 30% pogodbene vrednosti ter se prva garancija za avans izroči ob plačilu 30% pogodbene cene ter z veljavnostjo vsaj 30 dni po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu zadnje garniture. Glede na navedeno je očitno, da čas izročitve, kakor tudi veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih del in garancije za vračili plačanega avansa, sovpadata oz. se v večinskem delu prekrivata.

Vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 20) v 7. členu določa, da bo kupec unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če dobavitelj svoje pogodbene obveznosti ne bo pravilno izpolnil. To velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago ne zadostuje vsem pogodbenim zahtevam. Iz člena 9.1 pogodbe pa izhaja, da bo kupec finančno zavarovanje za vračilo plačanega preplačila (torej avansa) unovčil, v kolikor bi dobavitelj zamujal z dobavo potniških garnitur za več kot 30 dni. Skladno z določbami 239. člena OZ se kot nepravilna izpolnitev šteje tudi izpolnitev z zamudo (torej ali neizpolnitev ali zamuda). Glede na navedeno je očitno, da naročnik upoštevaje določbe vzorca pogodbe obe garanciji lahko unovči v primeru, ko bo dobavitelj med drugim zamujal z izpolnitvijo. Torej zahteva za eno in isto vrsto nepravilne izpolnitve kar dve zavarovanji.

V skladu s 93. členom ZJN-3 in 2. členom Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS št. 27/2016) lahko naročnik v postopku oddaje javnega naročila zahteva, da mu ponudnik predloži eno ali več naslednjih vrst finančnih zavarovanj, in sicer finančno zavarovanje za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih del ter za odpravo napak v garancijskem roku. Tako je očitno, da zahteva po predložiti garancije za vračilo avasna ni dopustna in je kot taka nezakonita.

Uredba v 2. odst. 5. člena določa, da naročnik za isto obdobje hkrati ne sme zahtevati več vrst finančnih zavarovanj za zavarovanje iste obveznosti. V 7. členu pa, da višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del znaša največ 10% pogodbene vrednosti. Skladno s pogoji razpisne dokumentacije se garancija za vračilo plačanega avansa, kakor tudi za dobro izvedbo pogodbenih del lahko unovči za smiselno enako nepravilno izpolnitev, to je zamudo. Upoštevaje, da garancija za dobro izvedbo pogodbenih del že dosega najvišjo dovoljeno višino zavarovanja 10%, naročnik do kakršnegakoli drugega zavarovanja, ki se daje za enak namen ni upravičen. Na ta način bi namreč naročnik v primeru zamude lahko prišel do 40% plačila pogodbene vrednosti. Navedena zahteva je tudi v nasprotju z načelom sorazmernosti iz 8. člena ZJN-3, saj tovrstno zavarovanje, ki dosega kar 40% vrednosti ni sorazmerno predmetu javnega naročila.

Glede na navedeno pozivamo naročnika, da iz razpisne dokumentacije izbriše predložitev garancij za vračilo avansa z vrednostjo 30% pogodbene cene. 


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik vztraja pri predložitvi bančne garancije za vračilo avansa.
V vzorcu pogodbe se v točkah 9.1 in 9.2 spremenita 4. in 5. odstavek, ki se sedaj pravilno glasita:

Vrednost finančnega zavarovanja za vračilo avansa - bančne garancije, se ob vsaki dobavi/prevzemu zniža za sorazmerni delež plačanega avansa dobavljene /prevzete garniture.

Kupec bo finančno zavarovanje za vračilo plačanega predplačila unovčil v kolikor dobavitelj ne bi dobavil potniških garnitur.

Lep pozdrav!