Dosje javnega naročila 005701/2017
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Podora skladišču podatkov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 218.624,00 EUR

JN005701/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.06.2017
JN005701/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2017
JN005701/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.08.2017
JN005701/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2017
Zahtevek za revizijo

    JN005701/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 107-215377
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/209124/PSP_II_podpora.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Podora skladišču podatkov
Referenčna številka dokumenta: JN-EU-2/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72310000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev podpore skladišču podatkov v letih 2017 - 2023 (nadgradnje in dopolnitve).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72310000
72330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Miklošičeva 4.
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev podpore skladišču podatkov v letih 2017 - 2023, kar obsega:
1. Pripravo sprememb in dopolnitev podatkovnega modela skladišča podatkov.
2. Oblikovanje poslovnih pravil polnjenja podatkov (preslikav) iz vpisnikov v skladišče podatkov.
3. Analizo podatkov v izvornih informacijskih sistemih za potrebe dodajanja novih vsebin v skladišče podatkov.
4. Načrtovanje ETL postopkov, njihova izdelava in po potrebi tudi optimizacija (zahtevno programiranje v programskem jeziku PL/SQL).
5. Optimizacijo ETL postopkov
6. Preverjanje skladnosti podatkov v skladišču s podatki v vpisnikih.
7. Analizo in odpravo vzrokov razhajanj med pričakovanimi rezultati (npr. iz vpisnikov) in rezultati iz skladišča podatkov.
8. Dopolnitve obstoječe tehnične izdelke Sistema za ETL:
- Dokumentacija Poslovna pravila za polnjenje in Podatkovni model
- Vzpostavljeno začetno stanje skladišča podatkov za novo vsebino (zgodovinski podatki)
- Vzpostavljeno redno polnjenje podatkov, ki je vključeno v aplikacijo ETL Administrator

Predmet naročila je podrobneje opisan v dokumentu Opis skladišča podatkov, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Kadrovska prednost50

Cena – Ponder:
50
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.08.2017
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21 z dne 21.9.2016.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.07.2017   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.08.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.07.2017   11:30
Kraj: Ljubljana, Miklošičeva 4, stavba Zadružne zveze, 2. nadstropje, soba 214.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.
Predstavniki ponudnikov se izkažejo komisiji s pisnim pooblastilom za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj v zvezi z zastopanjem ponudnika.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.06.2017   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.06.2017   15:42
VPRAŠANJE
Ali se za izpolnjevanje merila kadrovska prednost 9.2., pod točko 5. do 8. lahko upoštevajo isti referenčni projekti, kot pri dokazovanju strokovne sposobnost kadrov 8.3., točka 4.?

ODGOVOR
Ne. Kot merilo kadrovska prednost ne štejejo referenčni projekti, ki jih je ponudnik navedel kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja strokovna sposobnost kadrov (8.3., 4. točka).