Dosje javnega naročila 005660/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Protipotresna sanacija in sanacija temeljev Vrtca Zelena jama enota Zelena jama
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 314.957,54 EUR

JN005660/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.06.2017
JN005660/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.06.2017
JN005660/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2017
JN005660/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.08.2017
JN005660/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2017
Zahtevek za revizijo

    JN005660/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Dejan Mezek
dejan.mezek@ljubljana.si
+386 13064421
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/209234/Razpisna.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Protipotresna sanacija in sanacija temeljev Vrtca Zelena jama enota Zelena jama
Referenčna številka dokumenta: 430-941/2017-4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbeno obrtniških del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zvezna ulica 18, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Protipotresna sanacija in sanacija temeljev Vrtca Zelena jama enota Zelena jama«.

Projektno dokumentacijo si ponudniki lahko ogledajo po predhodni najavi na telefonsko številko 01/306 40 26, ga. Irena Bezgovšek.

Popisi del so priloga razpisne dokumentacije (popisi del so v elektronski obliki). Temeljne okoljske zahteve za energetsko sanacijo objekta so upoštevane v razpisni dokumentaciji in popisih del skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012 in 64/2012).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.06.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.10.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.06.2017   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.06.2017   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.06.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.06.2017   11:53
VPRAŠANJE
Ponudnik kot redni udeleženec na javnih razpisih ugotavlja, da so projekti za izvedbo javnega naročila dostikrat med seboj neusklajeni, zaradi česar posledično prihaja do napak pri sami izvedbi pogodbeno dogovorjenih del. V praksi skušajo naročniki krivdo za nastanek napak prevaliti na izvajalca, čeprav izvajalec le izvaja pogodbeno dogovorjena dela, kot jih je naročnik opredelil v popisu del. Glede na to, da je dolžnost naročnika, kot dobrega strokovnjaka, da preudarno in z veliko mero skrbnosti pripravi popis del, glede na projektno dokumentacijo, ni pravično, da izvajalec trpi nastanek škode zaradi napake, ki izhaja iz same projektne dokumentacije, katero je sestavil projektant. Naročniku je vinkulirana zavarovalna polica projektanta, iz katere se lahko poplača ob nastanku morebitne škode, izvajalec pa je ob takšnem škodnem dogodku prepuščen v nemilost naročnika, ali bo povrnil škodo tudi izvajalcu. Izvajalec je v primeru takšnega dogodka postavljen v neupravičeno slabši in podrejeni položaj, saj kljub temu, da se v okviru javnega naročanja v primeru dvoma odloča v korist ponudnika (torej tudi če je ponudnik oz. izvajalec dvomil v ustreznost pripravljenega obsega del), povrnitev nastale škode ne more zahtevati od za škodo neposredno odgovorne osebe.
Ponudnik zato poziva naročnika, da ob sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila, predvidi tudi možnost vinkulacije zavarovalne police projektanta v korist izvajalca.ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal vzorca pogodbe, pri čemer v zvezi s podanim vprašanjem oziroma komentarjem odgovarja, da se glede na vsebino pogodbe kakršna koli škoda, ki bi nastala pri izvajanju projekta uveljavlja skladno z veljavno zakonodajo in pogodbenimi določili.Datum objave: 08.06.2017   11:54
VPRAŠANJE
Ali prav razumemo, da je popis del iz razpisne dokumentacije merodajen za določanje obsega pogodbenih del in ponudnikove cene, tudi v primeru odstopanj vsebine popisa del od projektne dokumentacije?
Ponudnik si razlaga, da je naročnik kot dober strokovnjak na področju priprave razpisne dokumentacije, pripravil popis del tako, da le ta vključuje vsa dela in materiale, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta glede na projektno dokumentacijo, (zato ponudnik ne odgovarja za morebitne napake pri določanju obsega del).


ODGOVOR
Določitev ponudbene cene v okviru javnega naročila je jasno predpisana z razpisno dokumentacijo. Ob tem je jasno predpisan tudi način obračuna v fazi izvajanja pogodbe. Ob tem izpostavljamo, da mora izvajalec pri podaji ponudbe in izvajanju javnega naročila dosledno upoštevati celotno dokumentacijo, ki mu je na voljo, kar vključuje tako popis del, kot tudi projektno dokumentacijo.