Dosje javnega naročila NMV6908/2015
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o. 
Storitve: Odstranjevanje in obdelava odpadkov
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV6908/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.10.2015
NMV6911/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 29.10.2015
NMV1090/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.02.2016
    NMV6908/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Odstranjevanje in obdelava odpadkov

Datum objave: 28. 10. 2015
Številka objave: NMV6908/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: Jelka Kosmač, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914634. Telefaks +386 12914833. E-pošta jelka.kosmac@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Uničenje - sežig ali sosežig starih impregniranih železniških pragov 2015/2016
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Uničenje - sežig ali sosežig starih impregniranih železniških pragov 2015/2016 (klasifikacijska številka odpadka 17 02 04 *)
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 90510000 (Odstranjevanje in obdelava odpadkov)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/10/4304-57060185210614216654/RD_Unic
enje_starih_pragov.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 1. 12. 2015
Čas: 11:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 1. 12. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o. Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana, sejna soba 606.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: 18.11.2015 ob 9:00 uri skupni ogled odpadka v Službi za Gradbeno dejavnost, pisarna Ljubljana, deponija Moste. Prisotnost za oglede potrdite vsaj en dan pred predvidenim ogledom pri kontaktni osebi naročnika Zoran Jankovič tel. 041 287 345.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 23. 11. 2015
Čas: 9:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 10. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV6911/2015, Odstranjevanje in obdelava odpadkov; datum objave: 29. 10. 2015
  • NMV1090/2016, Storitve: Odstranjevanje in obdelava odpadkov; datum objave: 24. 2. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.11.2015   13:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na določbe iz točke »2.17 IZVEDBA POGAJANJ« in na podlagi odločitev državne revizijske komisije (glej te npr: 018-113/2012 in 018-56/2015) smatramo, da bo naročnik v vsakem primeru izvedel tudi pogajanja?

ODGOVOR:

Pozdravljeni!

Naročnik bo izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s predpisi s področja javnega naročanja in razpisno dokumentacijo.

Lp

Jelka


Datum objave: 19.11.2015   13:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Ponudnik, ki bo v ponudbi nastopal kot zbiralec odpadkov s klas. št. 17 02 04*, želi v ponudbo kot podizvajalca vključiti tudi predelovalca teh odpadkov. Ali ponudnik zadosti pogojem in določilo razpisne dokumentacije glede referenčnih potrdil, če k ponudbi priloži reference podizvajalca? Torej: ali bo naročnik kot ustrezne štel reference podizvajalca, ki ga bo ponudnik v ponudbo vključil kot predelovalca odpadkov?
2. Ali je na vseh lokacijah, kjer se nahajajo odpadki/pragovi, možen dostop do odpadkov/pragov z nakladalcem (npr. HIAB) in te odpadke/pragove z nakladalcem na sami lokaciji takoj tudi natovoriti na železniške vagone?
3. Ali obstaja možnost, da naročnik proti plačilu stroškov sam zagotovi naklad odpadkov/pragov v svoje vagone in zagotovi prevoz odpadkov/pragov do lokacije predelovalca po železnici?


Odgovor:

1. Ponudnik, ki bo v ponudbi nastopal kot zbiralec odpadkov s klas. št. 17 02 04*, želi v ponudbo kot podizvajalca vključiti tudi predelovalca teh odpadkov. Ali ponudnik zadosti pogojem in določilo razpisne dokumentacije glede referenčnih potrdil, če k ponudbi priloži reference podizvajalca? Torej: ali bo naročnik kot ustrezne štel reference podizvajalca, ki ga bo ponudnik v ponudbo vključil kot predelovalca odpadkov?
DA. V skladu s 6. odst. 48. člena ZJNVETPS, se lahko gospodarski subjekt sklicuje na sposobnost drugih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njim. V tem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo izjave navedenih subjektov, da bodo gospodarskemu subjektu dali na voljo potrebna sredstva ali drugo dokazilo, ki ga zahteva naročnik.
2. Ali je na vseh lokacijah, kjer se nahajajo odpadki/pragovi, možen dostop do odpadkov/pragov z nakladalcem (npr. HIAB) in te odpadke/pragove z nakladalcem na sami lokaciji takoj tudi natovoriti na železniške vagone?
Dostop do deponij odpadnih pragov Pisarn SGD ni problematičen za transportno-nakladalno mehanizacijo in tudi na samih lokacijah je odpadke možno naložiti na vagone.
3. Ali obstaja možnost, da naročnik proti plačilu stroškov sam zagotovi naklad odpadkov/pragov v svoje vagone in zagotovi prevoz odpadkov/pragov do lokacije predelovalca po železnici?
NE, ker naročnik ne izvaja dejavnosti prevoza blaga (odpadkov) po železnici. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu s točko 2.11 razpisne dokumentacije (vsi stroški nakladanja, razkladanja, tehtanja, prevoza…, drugi stroški bremenijo ponudnika - izvajalca).
Lahko organizirate prevoz odpadkov po železnici, vendar se morate neposredno obrniti na železniške prevoznike, kateri se ukvarja s prevozi vagonov po železnici.

LP


Datum objave: 19.11.2015   14:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vaše stališče v "Odgovor na zastavljeno vprašanje, Datum objave: 18.11.2015, 13:45", da boste izvedli "postopek oddaje javnega naročila v skladu s predpisi s področja javnega naročanja in razpisno dokumentacijo" je seveda pravilen. Ker pa citirane odločitve državne revizijske komisije naročniku ne dopuščajo, da si pravico do pogajanj zgolj "pridržal" in nato arbitrarno odločil ali bo pogajanja izvedel ali ne, ampak mora pogajanja (če jih v razpisni dokumentaciji seveda napove oz. si pravico do njih zgolj "pridrži") tudi dejansko izvesti.
Prosimo vas torej, da odgovorite na naše vprašanje z "da" ali "ne": Ali boste pogajanja izvedli v vsakem primeru?

ODGOVOR:
»DA, naročnik bo postopek oddaje javnega naročila izvedel v skladu s predpisi javnega naročanja in razpisno dokumentacijo«

lp

Datum objave: 23.11.2015   13:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je dovoljeno, da se železniški pragovi predhodno obdelajo (zmeljejo) že na samih lokacijah, kjer se ti pragovi nahajajo? Glede na dejstvo, da gre pri železniških pragovih za nevaren odpadek (17 02 04*) in da se pri mletju tega odpadka pojavljajo določeni negativni vplivi na okolje (hrup, prah iz nevarnega odpadka), smatramo, da je v primeru mletja železniških pragov na samih lokacijah glede na Slovensko okoljevarstveno zakonodajo potrebno pridobiti ustrezna okoljevarstvena soglasja in dovoljenja. Zanima nas torej:
1. Ali je dovoljeno, da se železniški pragovi predhodno obdelajo (zmeljejo) že na samih lokacijah, kjer se ti pragovi nahajajo?
2. Ali ima naročnik vsa potrebna in ustrezna okoljevarstvena ter druga dovoljenja za predhodno obdelavo (mletje) železniških pragov na teh lokacijah?


ODGOVOR:
1. NE, ker naročnik v razpisni dokumentaciji ni predvideval mletja na deponijah naročnika.
2. NE, ker naročnik kot povzročitelj odpadkov nima, niti ne potrebuje okoljevarstveno dovoljenje, ker nima statusa zbiralca ali predelovalca odpadkov.

lp