Dosje javnega naročila 006356/2017
Naročnik: UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Gradnje: Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju
ZJN-3:

JN006356/2017-U01 - Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL), objavljeno dne 28.06.2017
JN006356/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2017
JN006356/2017-V01 - Obvestilo o podelitvi koncesije (EU 25 - SL), objavljeno dne 15.09.2017

    JN006356/2017-U01 Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL) 2017/S 122-247747
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/23/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V MARIBORU
Slomškov trg 15
2000
SI
Maribor
Slovenija
Goran Nikolić
goran.nikolic@um.si
+386 22355391
+386 22355316

Internetni naslovi
http://www.um.si

I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/javna-narocila/Strani/javna-narocila.aspx

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju
Referenčna številka dokumenta: 302/14-ZP/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet razpisa je podelitev koncesije za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zlato polje v Kranju
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v javnih objektih v Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Dijaškega in študentskega doma Kranj, Šolskega centra Kranj, Športne dvorane Zlato polje in Gimnazije France Prešeren vključno s sanacijo kotlovnice na lokaciji Zlato polje v Kranju.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merila v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje koncesije
Trajanje v mesecih: 180
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Kohezijski sklad z udeležbo Evropske unije ter Republike Slovenije
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih koncesijah
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na koncesijo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo koncesije
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo koncesije
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.2 Rok za predložitev prijav ali prejem ponudb
10.08.2017   11:00
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.07.2017   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.07.2017   09:02
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Imamo nekaj vprašanj o razpisu:

1. Bo predmet končne pogodbe tako dobava toplote kakor tudi zagotavljanje prihrankov?
2. Ali je v kotlovnici nameščen kakšen kalorimeter in so na voljo podatki?
3. Katera leta so referenčna leta porabe in stroškov?
4. Ali ponudniki lahko zahtevanim referenčnim pogojem zadostijo tudi z izvedenimi projekti v tujini ali s partnerji iz tujine?
5. Ali ponudniki lahko zahtevanim referenčnim pogojem zadostijo tudi z izvedenimi projekti na zasebnih objektih (Hoteli, industrija, vrtci,...) in ne le na javnih?
6. Ali ponudniki lahko zahtevanim referenčnim pogojem zadostijo tudi z izvedenimi projekti zagotavljanja prihrankov na javni razsvetljavi?
7. Koliko vode se letno izgubi v toplovodu (puščanje). V kolikor tega podatka ni, bi vas prosili za porabo sanitarne vode v objektu, kjer se sistem polni. Verjetno je to v kotlovnici?

Hvala za odgovore že v naprej!


ODGOVOR

1. Da, oboje, torej tako dobava toplote kot tudi zagotavljanje prihrankov. Skladno z opredelitvijo predmeta koncesije (in s tem tudi koncesijske pogodbe) je predmet gradbena, tehnološka in energetska sanacija objektov, opredeljenih v koncesijskem aktu, razpisni dokumentaciji ter drugi spremljajoči dokumentaciji in pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije ter uvedba energetskega upravljanja na teh objektih.
2. V kotlovnici ni nameščen kalorimeter. Podatki so podani v Razširjenih energetskih pregledih.
3. Informacija o referenčih letih porabe energentov so prikazana v točki 2.5.2. oz. 2.6.2. Razširjenih energetskih pregledov.
4. Vezano na postavljene pogoje za ugotavljanje tehnične sposobnosti, konkretno pogoje POGOJ 1 Reference vlagatelja –energetsko pogodbeništvo, POGOJ 2 Reference vlagatelja –pripravljalne storitve, POGOJ 3 Kadrovska in tehnična usposobljenost, lahko prijavitelji izpolnijo tudi skupaj s partnerji, pri čemer mora biti partnersko razmerje urejeno skladno z določili razpisne dokumentacije. Pogoje lahko izpolnijo tudi z referencami, ki niso bile izvedene v Republiki Sloveniji, pri čemer morajo prijavitelji v okviru nominiranih referenc izkazati, da le-te v polnosti izkazujejo izpolnjevanje vseh parametrov posameznega pogoja.
5. POGOJ 1 Reference vlagatelja –energetsko pogodbeništvo se izpolni z dvema referencama, ki vsaka posebej zajema pogodbeno zagotavljanje prihrankov toplotne in električne energije na vsaj 3 objektih v javni lasti (občine, javne univerze, država).
POGOJ 2 Reference vlagatelja –pripravljalne storitve se izpolni z najmanj dvema referencama v zahtevani skupni vrednosti za izvedbo enakovrednih del na stavbah klasifikacije CC-Si 12, ne glede na to, ali je šlo za stavbe te klasifikacije, ki so v javni ali zasebni lasti.
6. Ne, predpisan pogoj je jasen in projekti, kjer je šlo zgolj za zagotavljanje prihrankov na javni razsvetljavi niso ustrezni glede na dikcijo pogoja. Iz vprašanja gre sklepati, da se nanaša na POGOJ 1 Reference vlagatelja –energetsko pogodbeništvo. Pogoj je sorazmeren predmetu koncesije in sicer se zahteva dve referenci, kjer je v posamični referenci šlo za pogodbeno zagotavljanje prihrankov toplotne in električne energije na vsaj 3 objektih v javni lasti (občine, javne univerze, država). Samo zagotavljanje prihrankov električne energije na javni razsvetljavi ne more biti podlaga za izkazovanje ustrezne tehnične usposobljenosti.
7. Informacija o porabi vode za posamezni objekt je prikazano v točki 2.5.2. oz. 2.6.2. Razširjenih energetskih pregledov.


Datum objave: 19.07.2017   09:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V zvezi s postavljenim pogojem glede neblokiranosti poslovnih računov vas vljudno pozivamo, da ob upoštevanju načela sorazmernosti in načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti omenjeni pogoj omejite zgolj na poslovne račune, ki jih ima gospodarski subjekt, ki podaja ponudbo, odprte v državi, v kateri ima sedež in v Republiki Sloveniji. Popolnoma nesorazmerno (in posledično v nasprotju z načelom enakopravne obravnave) je, da morajo gospodarski subjekti, ki imajo naravo multinacionalk predložiti potrdila za nekaj 10 računov, odprtih v drugih državah, ki za realizacijo konkretnega javnega naročila niso relevantni. Ob tem je predložitev takšnih potrdil vezana na dolgotrajne postopke in nesorazmerne stroške (tudi do sto EUR na potrdilo). Za presojo naše prošnje se vam že v naprej zahvaljujemo.

ODGOVOR


Koncedent v zvezi z navedenim pojasnjuje, da se v okviru pogojev za ugotavljanje poslovne in finančne sposobnosti POGOJ 3: Neblokade poslovnih računov spreminja na način, da se sedaj glasi:
"Gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih na nobenem od poslovnih računov, odprtih v Republiki Sloveniji in v državi, v kateri ima sedež, ni imel dospelih neporavnanih obveznosti."
DOKAZILO:
Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše (npr. S-BON s strani AJPES-a), v kolikor vsebuje predmetne podatke, ali potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima vlagatelj odprte račune v Republiki Sloveniji in v državi, v kateri ima sedež.


Datum objave: 19.07.2017   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Kot zainteresirani kandidati za prijavo na razpis nas zanima kdaj je možno opraviti uradne oglede vseh objektov?

Hvala za odgovor že v naprej!

ODGOVOR


Naročnik bo zagotovil ogled objektov dne 21.7.2017 ob 10h. Potencialni ponudniki se oglasijo na naslovu Kidričeva cesta 55a,4000 Kranj (pred vhodnimi vrati Fakultete za organizacijske vede).

Datum objave: 19.07.2017   09:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Iz tehničnega poročila IDZ dokumentacije za kotlovnico je mogoče razbrati, da sta za pripravo ogrevalne vode predvidena 2 toplovodna kotla moči 320 in 500 kW. V razpisni dokumentaciji je pod poglavjem »tehnične specifikacije« zapisano, da lahko ponudniki nudijo tudi druge proizvode, storitve oziroma gradnje, čeprav je uporabljena drugačna tehnologija, če končni rezultat izpolnjuje vse zahteve glede uspešnosti (zagotovljeni prihranki).
Vprašanje se nanaša na spremembo energenta in vira toplote v kotlovnici (glede na IDZ), predvsem imamo tu v mislih vgradnjo toplotne črpalke voda/voda, plinsko toplotno črpalko, ali plinsko SPTE napravo v povezavi s plinskim kondenzacijskim kotlom? Seveda mora vsakršna tehnologija izpolnjevati zahteve 16. člena PURES-a, kot to tudi zahtevate v razpisni dokumentaciji. Ostalih zahtev, ki bi narekovali vgradnjo biomasne tehnologije iz razpisa ni mogoče razbrati!?
Naslednje vprašanje se glasi na izkoristek toplovodnega omrežja. V dokumentacije je mogoče razbrati da je takšen izkoristek toplovodnega sistema, verjetno pa ste s tem mislili izkoristek toplovodnega omrežja in kurilne naprave? Iz razpisa tudi ni mogoče razbrati nivo kvalitete toplovodnih cevi, PEx, jeklene predizolirane, nerjaveče,…?

Za odgovore se najlepše zahvaljujemo.


ODGOVOR


Poleg podanih izhodišč je pri pripravi tehničnih rešitev potrebno upoštevati tudi Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Zlatega polja Uradni list RS št. 24/2017 z dne 12.05.2017 Mestne občine Kranj, ki za predmetno območje predpisuje proizvodnjo in distribucijo toplote iz biomase in/ali drugega obnovljivega vira. Tehnologije, kjer se uporablja zemeljski plin, naročnik ne štejejo med obnovljive vire. Minimalni standard kvalitete toplovodnih cevi, ki jih zahteva naročnik so jeklene predizolirane cevi kvalitete II.

Sanacija toplovoda do končnih odjemalcev se izvede po obstoječi trasi toplovoda. Predvidena je zamenjava obstoječih cevi z novimi, predizoliranimi cevnimi povezavami z vsemi zapornimi in drugimi priključnimi elementi. Izkoristek obstoječega toplovoda ima 28% izgube, zato je zamenjava nujna. Sanacija toplovoda ni predvidena na priključku, ki vodi do Gimnazije Franceta Prešerna.


Datum objave: 01.08.2017   12:32
VPRAŠANJE:

Spoštovani,

V nadaljevanju pošiljamo vprašanja:

1. Predvidena je skupna kandidatura za kohezijska sredstva. Ali je pridobitev sredstev predvideno le v okviru JZP ali koncendet predvideva možnost , da se določene ukrepe izvede v okviru JN (vezano na dolge vračilne dobe nekaterih investicijskih ukrepov), določene ukrepe (npr. obvezne) pa preko JZP.
2. Zadostitev Puresa v deležu OVE se lahko zadosti tudi z drugimi viri. Ali lahko obnovo kotlovnice izvedemo drugače, kot je opredeljeno v tehnični dokumentaciji.
3. Prosimo za ustrezno podaljšanje roka, saj ni dovolj časa za pripravo kvalitetnega Izkaza energijskih lastnosti za stanje po sanaciji in tako v celoti predlagani predlog ukrepov za dosego zastavljenega cilja.
Ker je potrebno podati izjavo, je potrebno narediti gradbeno fiziko za vse objekte pred in po sanaciji, v oziru doseganju ciljev, prihranka in zahtev Pures, Kohezija. Za kvalitetno izdelavo tudi potrebujemo pretekle podatke o porabi energije za posamezen objekt (mesečni odčitki na kalorimetri za vse objekte za zadnja 3 leta). Ali je naročnik pripravljen dati izjavo, so vsi podatki v gradbeni fiziki in pretekli porabi energije točni in prevzema odgovornost, v kolikor niso? Zaradi možnosti izdelave kvalitetnega izkaza in posledično ponudbe za doseganja prihrankov prosimo za pridobitev podatkov o porabi, kot že opredeljeno, ter podaljšanje roka za oddajo za 1 mesec.
4. Ali se pri izračunu prihrankov upoštevajo tudi ukrepi, ki omogočajo znižanja reguliranih stroškov, kar ne vpliva na porabo energije.
5. Kaj je predvideno, da se izpolni oz. posreduje pod Izjava o potrebnosti pravnomočnega dovoljenja
6. Določitev relativne uteži v fazi konkurenčnega dialoga in pred oddajo končnih pisnih ponudb omogoča manipulacijo, potrebno bi bilo določiti ponderje do roka za oddajo ponudbe
7. Vzpostavljen sistem energetskega monitoringa in upravljanja – CNS bo v primeru izvedbe s strani drugega javnega partnerja tovrstni sistem neustrezen in ni razloga, da ga mora drugi zasebni partner odkupiti, s tem se favorizita določenega ponudnika storitev.
8. Glede na to, da je vzpostavljen CNS prosimo za dostop do podatkov na urnem nivoju za porabo toplotne energije za vse objekte, in sicer kar jih trenutno vzpostavljeni sistem zajema.
9. Prosimo za dostop do originalnih datotek izračuna gradbene fizike ter podatke o porabi.

Prosimo za podaljšanje roka vsaj za en mesec za kvalitetno pripravo ponudbe ter v tekstu opredeljene potrebne podatke.

ODGOVOR:
1) Le v kolikor ne bo izbrani vlagatelj izkazal interesa izvedbe celotnega nabora z razpisno dokumentacijo definiranih ukrepov (torej ob obvezni izvedbi minimalnih ukrepov tudi izvedbe dodatnih ukrepov) bo naročnik za tiste dodatne ukrepe, ki se ne bodo oddali, izvedel še postopek oddaje po sistemu javnega naročanja.

2) Glej odgovor št. 3.

3) Naročnik roka za oddajo vlog ne bo podaljševal. Prav tako naročnik ne bo podal nobene izjave, saj so REPI in gradbena fizika pripravljeni s strani zunanjih za to usposobljenih izdelovalcev.

4) Pri izračunu prihrankov, kot jih definira merilo 1, se v fazi oddaje vloge zahteva informativna predložitev izkazovanja meril (tudi glede višine prihranka), pri čemer bodo po izvedenem zadnjem krogu konkurenčnega dialoga pozvani k predložitvi Končne pisne ponudbe, ki bo podlaga za razvrstitev ponudnikov in oddajo koncesijskega razmerja.

5) Kot izhaja iz razpisne dokumentacije bodo ponudniki, ki bodo v okviru končne pisne ponudbe po izvedenem konkurenčnem dialogu za posamezni objekt, ki je predmet energetske sanacije, poleg minimalnih investicijskih ukrepov (glej »Minimalni ukrepi, ki jih izvede koncesionar pri izvajanju razpisane koncesije storitve«, stran 26 in 27 razpisne dokumentacije), predvideli še dodatne ukrepe oziroma tehnično-tehnološke rešitve v okviru operacije in sicer po lastnem predlogu ali iz nabora ukrepov »Dodatni ukrepi, ki jih izvede koncesionar pri izvajanju razpisane koncesije storitve«, glej stran 27 in 28., dobili dodatne točke v okviru merila »Obseg ponujenih ukrepov«.
Ker je torej obseg dodatnih ukrepov v domeni koncesionarja in javni partner ne more v naprej odrediti ali bo za te ukrepe potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, analiza presoje vplivov na okolje in soglasja nosilcev urejanja prostora, že sedaj najavlja, da bo pridobitev morebitnega gradbenega dovoljenja za sanacijo kotlovnice, v kolikor bo to potrebno, naloga koncesionarja, prav tako pa je obveza koncesionarja, da v primeru, če bo gradbeno dovoljenje glede na odrejene ukrepe potrebno, pravočasna pridobitev (glede na terminski plan, ki je v razpisni dokumentaciji opredeljen) gradbenega dovoljenja v celoti riziko koncesionarja.
Ker je v času oddaje vloge še nejasno ali bo gradbeno dovoljenje, vključno s presojo analize vplivov na okolje in soglasje nosilcev urejanja prostora potrebno ali ne, se iz razpise dokumentacije kot obvezne vsebine vloge črta zahteva po predložitvi Izjava o potrebnosti pravnomočnega gradbenega dovoljenja, analize presoje vplivov na okolje in soglasij nosilcev urejanja prostora, ki se jo je primarno zahtevalo v točki razpisne dokumentacije Vsebina vloge. Predmetna izjava bo predmet obvezne vsebine končne ponudbe.

6) Naročnik je v razpisni dokumentaciji opredelil merila, na podlagi katerih bo vršeno ocenjevanje končnih ponudb. Opredeljena merila so: 1. višina prihrankov, 2. obseg ponujenih ukrepov, 3. trajanje koncesijskega razmerja, 4. višina investicije, 5. višina deleža prihranka, ki pripade koncedentu in 6. stopnja udeležbe koncedenta na presežnih prihrankih, pri čemer so podane formule za izračun vsakega od navedenih šestih ponderjev. Naročnik je pri postavitvi padajočega vrstnega reda meril sledil določbi 50. člena, ki dopušča, da če po mnenju javnega partnerja pomena meril vnaprej ni mogoče določiti, mora merila kljub temu navesti v padajočem zaporedju njihove pomembnosti, kar je javni partner v razpisni dokumentaciji upošteval. Naročnik je prav tako opredelil, da bo relativno utež posameznega merila določil v fazi konkurenčnega dialoga in pred oddajo končnih pisnih ponudb, s čimer bo upoštevana določba tretjega odstavka 13. člena ZJZP, ki določa, da javni partner v postopku sklepanja javno-zasebnega partnerstva zagotavlja, da imajo kandidati dostop do enakih podatkov za pripravo vloge in za sodelovanje v postopku sklepanja ter do podatkov o pogojih in merilih za izbiro kandidata. Javni partner bo na vseh stopnjah, vključno s končnim ponderiranjem meril ravnal v smeri, da bo Izvajalec javno-zasebnega partnerstva izbran na pregleden način in po predpisanem postopku.

Razlog zakaj javni partner meni, da v fazi poziva k oddaji vlog še nima ustrezne podlage za definiranje posameznih ponderjev bolj natančno kot v parajočem vrstnem redu, je v tem, da bo šele v fazi konkurenčnega dialoga znano natančnejše izhodišče glede predmeta in načina izvedbe javno-zasebnega partnerstva, kar bo napotovalo tudi na oblikovanje končnih točk posameznemu merilu, pri čemer bo naročnik, kot že omenjeno, striktno spoštoval temeljna načela enakopravnosti ponudnikov in transparentnosti postopka.

7) Naročnik se s podano navedbo ponudnika strinja, vsled česar bo zahteva vezana na odkup obstoječega CNS sistema iz razpisne dokumentacije izvzeta.

8) Naročnik s podatki na urnem nivoju ne razpolaga, ciljno spremljanje porabe energije se namreč odvija na mesečni ravni, glede česar so podatki dostopni v točki 2.6.6. (REP za FOV).

9) Naročnik z originalnimi datotekami gradbene fizike ne razpolaga, prejel je le takšno kot je tudi objavljena na spletni strani naročnika.


Datum objave: 01.08.2017   12:34
VPRAŠANJE:

Spoštovani!
Prosimo za odgovor na sledeča vprašanja:
1. V razpisni dokumentaciji ni definiran kvalitetni nivo materiala, kateri naj bi se vgrajeval. S tem je mišljeno predvsem na kotlovske naprave, pomožne kotlovske naprave, toplotne postaje, črpalkah, ipd. Kolikšna naj bi bila življenjska doba postrojenj...15 let, ali več?
2. V razpisni dokumentaciji, poglavje »tehnične specifikacije« je pri kazalnikih letne porabe energije stavb v javnem sektorju navedena letna poraba toplotne energije 3.048 MWh. Omenjena poraba je verjetno izračunana na podlagi pretvorbe porabljenega zemeljskega plina v toplotno energijo (upoštevana računska kurilna vrednost)?
Zanima nas, ali je ciljna vrednost porabljene toplotne energije, katero je potrebno doseči s predvidenimi ukrepi (1.937 MWh) prav tako izračunana na podlagi pretvorbe porabljenega energenta po izvedbi vseh ukrepov (z upoštevano kurilno vrednostjo), ali je to seštevek predvidene porabe toplotne energije merjene na kalorimetru v posameznem objektu.
Menimo da je podatek 3.048 MWh zavajajoč, saj je iz porabljenega zemeljskega plina lahko izračunati izkoristek kotlovskega postrojenja in toplovoda, medtem ko je v primeru lesne biomase mogoče manipulirati s podatki o porabljeni lesni biomasi in s tem izkoristkom kotlovskega postrojenja.
Pozivamo vas, da za vsak objekt posebej navedene/objavite ciljno vrednost porabljene toplotne energije po izvedbi predvidenih ukrepov. Prihranek iz naslova prenove kotlovnice in menjave toplovoda bo imel pozitivne učinke zaradi znižanja specifične cene toplotne energije.
3. Ali je predvideno, da novo toplovodno omrežje poteka po trasi obstoječega toplovoda, ki trenutno poteka po kinetah? V kolikor je temu tako, potem se lahko toplovod menja pod investicijsko vzdrževalnimi deli, za kar ni potrebno gradbeno dovoljenje?
4. Dvomimo v korektnost izračunov gradbene fizike, saj izračunane transmisijske izgube močno odstopajo od dejanske porabe toplotne energije, v kateri so zajete tudi prezračevalne izgube in potrebna toplotna enegije za pripravo tople sanitarne vode? Menimo da je potrebna ponovna izdelava elaboratov gradbene fizike na bolj realnih osnovah, zato vas pozivamo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe vsaj do 31.8.2017.

ODGOVOR:

1) Kvalitetni nivo vgrajene opreme mora biti skladen s stanjem tehnike, slovensko in evropsko zakonodajo.

Ponudnik v pogodbeni dobi zagotavlja za vso vgrajeno opremo redno in investicijsko vzdrževanje naprav, brez dodatnih plačil, pri čemer naročnik pričakuje življenjsko dobo naprav vsaj 5 let daljšo od pogodbene dobe.

2) Drži, omenjena letna poraba toplotne energije (3.048 MWh) je izračunana na podlagi pretvorbe porabljenega zemeljskega plina v toplotno energijo. Ciljna vrednost porabljene toplotne energije (1.937 MWh) upošteva rabo končne energije na nivoju celotnega sistema (po izvedbi vseh ukrepov na posameznih stavbah in z upoštevano kurilno vrednostjo oz. izkoristkom vgrajenega sistema). Zahteva razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev je, da se objekt kotlovnice in toplovod ne moreta obravnavati kot ločena objekta, temveč sestavni del vsakega objekta; s tem namenom so bili prihranki iz naslova kotlovnice in toplovoda prišteti k vsakemu objektu (razdeljeni glede na delež porabe). Zahteva razpisa je tudi, da se prihranke navaja na nivoju končne energije, zaradi česar ne moremo operirati izključno z izmerki kalorimetrov (oz. na nivoju koristne energije).
Prav tako menimo, da podatek ni zavajajoč, saj je v sklopu projekta predvidena izvedba ukrepov tako na posameznih objektih, kot tudi sanacija kotlovnice in toplovoda. Prihranek na nivoju celotne operacije bo imel tako pozitivne učinke zaradi zmanjšanja izgub energije (v objektih, kotlovnici in na toplovodu) in zaradi nižje specifične cene energenta za proizvodnjo toplotne energije.

3) Da, predvideno je, da novo toplovodno omrežje poteka po trasi obstoječega toplovoda. Zamenjava toplovoda predstavlja vzdrževalna dela, zato pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna. Potrebno pa je pridobiti vsa soglasja v obravnavanem območju.

4) Preračuni gradbene fizike so bili izvedeni v sklopu poročil razširjenih energetskih pregledov za potrebe prijave na javni razpis za energetske obnove javnih objektov. Kot del predložene dokumentacije so bili ovrednoteni in tudi potrjeni s strani odgovornega ministrstva. Ocenjujemo, da so izračuni gradbene fizike korektni; razhajanja med izračunom Qnh (preračun gradbene fizike) in dejansko rabo toplotne energije za ogrevanje lahko izhajajo iz različnih naslovov, ki pa se jih v preračunu gradbene fizike ne obravnava (neustrezno delovanje vgrajenih sistemov, neekonomično prezračevanje objekta, neekonomično kondicioniranje notranjih prostorov, ...).

Datum objave: 01.08.2017   12:36
VPRAŠANJE:

Pozdravljeni!
1. Glede na vaš odgovor številka 4 z dne 19.7.2017 ob 09:02 nas zanima, če lahko tako kot je praksa pri javnih razpisih referenčnim pogojem za ugotavljanje tehnične sposobnosti zadostimo s podizvajalci in ne le partnerji?

2. Glede na vaš odgovor z dne 19.7.2017 ob 09:23 nas zanima po kakšni metodi je bila določena moč novih kotlov (320+500kW)? Glede na novo predvideno porabo toplotne energije v objektih so po našem mnenju koli neustrezno dimenzionirani.

3. Glede na zadnji del vašega odgovora številka z dne 19.7.2017 ob 09:23 nas zanima, če je toplovod nujno potrebno zamenjati? Ali lahko ponudniki prevzamemo riziko “nemenjave” in s tem morebiti manjših prihrankov?

ODGOVOR

1) Način izpolnjevanja tehnične sposobnosti je opredeljen v razpisni dokumentaciji v delu, kjer se opredeljuje ali se dopušča kumulativno izpolnjevanje pogojev. Pav tako je izpolnjevanje pogojev mogoče upoštevaje 81. člen ZJN-3, torej z uporabno zmogljivosti drugih subjektov.

2) Podane moči novih kotlov so informativne. Ponudnik ponuja lastno rešitev, kjer mora z lastno presojo določiti ustrezne velikosti elementov v kotlovnici. Naročnik ne prevzema odgovornosti za pravilnost dimenzioniranja moči kotlovske opreme v idejni zasnovi.

3) Naročnik ocenjuje, da je v celotnem sistemu izguba ocenjena na 28% zato je naročnik mnenja, da je toplovod vsekakor potrebno zamenjati, saj se na ta način lahko zagotavljajo prihranki.

Datum objave: 01.08.2017   12:36
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji pod rubriko Finančna zavarovanja je navedeno, da mora predlagatelj v vlogi predložiti zavarovanje za resnost ponudbe v višini najmanj 60.000 EUR. V vzorcu menične izjave za resnost vloge in ponudbe (obrazec št. 7) pa je naveden znesek 15.000,00 EUR. Prosimo za pojasnilo, kateri znesek je pravi.

ODGOVOR

Kot relevantna se upošteva vrednost 60.000 EUR za zavarovanje za resnost ponudbe.