Dosje javnega naročila 006054/2017
Naročnik: DUTB, d. d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 732.000,00 EUR

JN006054/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.06.2017
JN006054/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2017
JN006054/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.08.2017
JN006054/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.08.2017
JN006054/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.12.2017
JN006054/2017-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.02.2018
JN006054/2017-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.05.2018
JN006054/2017-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.08.2018
JN006054/2017-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.11.2018
JN006054/2017-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.02.2019

    JN006054/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 115-231697
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DUTB, d. d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Skočir
petra.skocir@dutb.eu
+386 14293882
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/210460/Končna_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
prestrukturiranje terjatev bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana oz. ozemlje celotne Slovenije
II.2.4 Opis javnega naročila
Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik bo z enim izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh (2) let z možnostjo podaljšanja za eno (1) leto skladno s 95. členom ZJN-3, v kolikor bo za predmetno naročilo na strani ponudnika še obstajala potreba.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.07.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.07.2017   13:00
Kraj: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.07.2017   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DUTB, d. d.
Davčna ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.06.2017   14:40
1. VPRAŠANJE
Zanima me ali je v razpisni dokumentaciji prišlo do napake v opisu zahtev C2. Napisano je, da dodatne kadrovske reference vpisujemo na obrazec 5. Referenčna izjava za kader. Ta obrazec ne obstaja, verjetno gre tu za obraz 7. Referenčna izjava za kader? To je tudi obrazec, ki se uporablja za reference za kader (točka 5. v poglavju TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST).

Ta obrazec nima prostora, kjer se vpiše vrednost projekta. To dodamo v okvirni opis?

ODGOVOR:
Hvala za opozorilo. V tekstu C2 je prišlo do tiskarske napake.
Ponudnik mora za dokazovanje kadrovskih referenc uporabiti 7. Obrazec – Referenčna izjava za kader – POGOJ/MERILO v katerega mora sam, pod navedbo '(kratek opis del in nalog)', dopisati vrednost referenčnega posla za priglašeni kader.

Datum objave: 29.06.2017   10:41
2. VPRAŠANJE
a) Stran 13. – C2 – Dodatno število kadrovskih refernc
Ali lahko kot dodatne člane teama navajamo kadre, za katere menimo, da jih potrebujemo za uspešno izvajanje dela, vendar imajo manjše št. let izkušenj, kot navajate v razpisu. Seveda vse to velja ob predpostavki, da smo zadostili osnovnemu pogoju kadrovskih referenc.
b) Stran 14. – C3 – Vidna priznanja za preteklo delo
Ali šteje tudi priznanje podizvajalca v projektu.
c) Za ustrezno ovrednotenje našega dela nujno potrebujemo vsaj okviren razrez vaših medijskih investicij po državah in tipih medijev. Znotraj interneta pa nas zanima, kolikšen delež okvirno namenjate za Google in Facebook.

ODGOVOR
Ad a)
Naročnik skladno z razpisno dokumentacijo, C2-DODATNO ŠTEVILO KADROVSKIH REFERENC, točka 2.13, str.16; ni določil zahtevano število let izkušenj za priglašeni kader vezano na merilo dodatno število kadrovskih referenc. Mora pa ponudnik izpolnjevati vse ostale navedene zahteve (obdobje pridobljene kadrovske reference, vsebina kadrovske reference in področje s katerega je bila kadrovska referenca pridobljena).

Ad b)
Ne. Naročnik bo skladno z razpisno dokumentacijo, C3 – VIDNA PRIZNANJA ZA PRETEKLO DELO, točka 2.13, str.16; priznal referenco za ponudnika oziroma vodilnega partnerja.

Ad c)
Naročnik zaradi narave svojega dela v danem trenutku ne more oceniti razreza investicij po tipu medijev/državah in se je iz tega razloga odločil, da bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum. To bo odvisno od konkretnega projekta in bo naloga izbranega ponudnika. Za vsak projekt bo DUTB določila proračun, namenjen izvedbi tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti ter medijskemu zakupu, izbrani ponudnik pa bo na podlagi proračuna in pričakovanih storitev ter rezultatov pripravil optimalen razrez proračuna projekta po medijih/državah.
Naročnik prav tako v danem trenutku ne more oceniti kakšen delež bo namenil oglaševanju na internetu za Facebook in Google oglaševanje, saj je/bo le-to odvisno od posameznega projekta in strategije oglaševanja.

Datum objave: 04.07.2017   10:20
3. VPRAŠANJE
Zanima me ali morajo biti navedeni kadri redno zaposleni pri ponudniku ali so lahko plačani s strani ponudnika na druge načine.
a) avtorska pogodba
b) izdajajo račun preko s.p.ja

ODGOVOR
Ni nujno, da so kadri navedeni v delovni skupini, redno zaposleni pri ponudniku.
Ponudnik lahko v svoji ponudbi, za izpolnitev kadrovskega pogoja in/ali merila C2 - DODATNO ŠTEVILO KADROVSKIH REFERENC, sodeluje s partnerji v skupnem nastopu ali s podizvajalci oz. lahko zagotavlja ustrezne kadrovske reference na delovnopravni ali obligacijsko pravni podlagi.

Ponudnik mora za izvedbo naročila oblikovati delovno skupino z zahtevanimi kadri, ki morajo biti na razpolago naročniku ves čas trajanja okvirnega sporazuma.
V obrazcu 6. SEZNAM KADROV je pod opombo navedeno, da v kolikor nominirani kader ni zaposlen pri ponudniku/partnerju/podizvajalcu mora ponudnik za obrazcem 6. predložiti dogovor (npr. pogodba o sodelovanju, …), iz katerega bo razvidno, da bo ponudnik imel na razpolago nominirani kader za izvedbo predmeta naročila.

Datum objave: 04.07.2017   10:21
4. VPRAŠANJE
V obrazcih za razpis je ze zapisana stevilka javnega narocila in sicer jn/8-pr/2017.
Na portalu pa je javno narocilo belezeno pod JN006054/2017-B01.
Katera od stevilk je prava? Pustimo tisto v obrazcih ali jo spremenimo v JN006054/2017-B01?

ODGOVOR
V obrazcu je navedena interna številka javnega naročila za evidenco DUTB.
Na portalu je uradna številka javnega naročila, ki se generira avtomatično ob objavi javnega naročila s strani naročnika.

Obe številki sta pravi. Na obrazcu pustite številko takšno kot je. Za formalno komunikacijo preko portala javnih naročil, za vpis v ESPD ter v vseh nadaljnjih postopkih oddaje naročila se uporablja števila iz portala javnih naročil.

Datum objave: 11.07.2017   13:00
5. VPRAŠANJE
Stran 14. – C3 – Vidna priznanja za preteklo delo
Ali lahko med mednarodna priznanja dodate nagrado SEMP, ki je edina specializirana regijska nagrada za medijski zakup. Vse ostale nagrade so bistveno bolj usmerjene na kreativnost.

ODGOVOR:
Naročnik je skladno z razpisno dokumentacijo, C3 – VIDNA PRIZNANJA ZA PRETEKLO DELO, točka 2.13, str. 16; navedel, da bo priznal vidno priznanje za preteklo delo za načrtovanje in izvedbo tržno-komunikacijskih orodij (oz. primerljivo predmetu javnega naročila) in ki se NE nanaša na medijski zakup.
Naročnik zahteve ne bo spreminjal.

Datum objave: 11.07.2017   13:00
DODATNO POJASNILO
V pomoč potencialnim ponudnikom, naročnik navaja, da mora 7. Obrazec – Referenčna izjava za kader – POGOJ/MERILO (str. 34) potrditi izdajatelj referenčne izjave, ki je lahko zakoniti zastopnik referenčnega naročnika ali odgovorna oseba referenčnega naročnika (kot navedeno v obrazcu 5. REFERENČNO POTRDILO – POGOJ; str. 32).