Dosje javnega naročila 006055/2017
Naročnik: DUTB, d. d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Načrtovanje, zakup in analiza medijskega prostora za potrebe DUTB
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.464.000,00 EUR

JN006055/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.06.2017
JN006055/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.07.2017
JN006055/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2017
JN006055/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.08.2017
JN006055/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.08.2017
JN006055/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.12.2017
JN006055/2017-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.02.2018
JN006055/2017-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.05.2018
JN006055/2017-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.08.2018
JN006055/2017-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.11.2018
JN006055/2017-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.02.2019

    JN006055/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 115-231699
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DUTB, d. d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Skočir
petra.skocir@dutb.eu
+386 14293882
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/210465/Končna_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
prestrukturiranje bank terjatev sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Načrtovanje, zakup in analiza medijskega prostora za potrebe DUTB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Načrtovanje, zakup in analiza medijskega prostora za potrebe DUTB
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana oz. področje celotne Slovenije
II.2.4 Opis javnega naročila
Načrtovanje, zakup in analiza medijskega prostora za potrebe DUTB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik bo z enim izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh (2) let z možnostjo podaljšanja za eno (1) leto skladno s 95. členom ZJN-3, v kolikor bo za predmetno naročilo na strani ponudnika še obstajala potreba.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.07.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.07.2017   13:00
Kraj: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.07.2017   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DUTB, d. d.
Davčna ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.06.2017   14:50
DODATNO POJASNILO
Naročnik dodatno pojasnjuje, da mora ponudnik sam pri dokazovanju kadrovskih referenc na 7. Obrazcu – Referenčna izjava za kader – POGOJ/MERILO; pod navedbo '(kratek opis del in nalog)', dopisati vrednost referenčnega posla za priglašeni kader.

Datum objave: 29.06.2017   13:18
1. VPRAŠANJE
prosimo vas, da popravite navedbe v razpisni dokumentacije in dopustite, da ponudniki ( izbrani ponudnik ) predložimo zavarovanje za dobro izvedbo in odpravo napak v obliki kavcijskega zavarovanja zavarovalnice.

NAVEDENO SMATRAJTE KOT OPOZORILO NA KRŠITEV V SMISLU 5. ODSTAVKA 5. ČLENA ZPVPJN.

DKOM je že v več odločitvah zapisala, da je kavcijsko zavarovanje zavarovalnice enakovredno bančni garanciji.
Funkcija obeh zavarovanj (bančne garancije in kavcijskega zavarovanja) je pokrivanje enakih določenih tveganj v primeru, če se posel ne odvije na dogovorjen način.
Naročnik nima nikakršne podlage, da bi lahko dva enakovredna zavarovanja obravnaval različno.

ODGOVOR
Naročnik navaja, da lahko izbrani ponudnik ob sklenitvi okvirnega sporazuma kot pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma (skladno s točko 2.15 FINANČNO ZAVAROVANJE), izroči naročniku tudi kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V tem primeru mora ponudnik sam, v obrazcu 10. IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI, dodati opombo, da bo v primeru, da bo izbran na predmetnem javnem naročilu, predložil kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo in odpravo napak.

Prav tako mora ponudnik sam dodati opombo na obrazcu 11. BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (vzorec), da bo v primeru, da bo izbran na predmetnem javnem naročilu, predložil kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo in odpravo napak, ki mora biti le parafiran in predložen v ponudbo.


Datum objave: 10.07.2017   09:20
2. VPRAŠANJE
Pri zbiranju kadrovskih referenc za potrebe razpisa smo naleteli na težavo. Na obrazcu št. 7 (Referenčna izjava za kader) kot podpisnika zahtevate zakonitega zastopnika naročnika.

Glede na to, da gre pri velikih naročnikih (recimo NLB, Zavarovalnica Triglav) za upravo podjetij bomo zagotovo imeli težavo z dosegljivostjo uprave oziroma zakonitega zastopnika.

Verjamemo, da je v tem primeru prav tako lahko podpisnik oseba, ki je na naročnikovi strani delala z nami na projektu in naše delo tudi najlažje oceni.

Predlagamo torej, da se dikcija iz zakoniti zastopnik podjetja spremeni v kontaktna oseba naročnika/predstavnik podjetja kot je navedeno na obracz št. 4. (REFERENČNO POTRDILO).

ODGOVOR:
Naročnik navaja, da mora 7. Obrazec – Referenčna izjava za kader– POGOJ/MERILO potrditi izdajatelj referenčne izjave, ki je lahko zakoniti zastopnik referenčnega naročnika ali odgovorna oseba referenčnega naročnika (kot navedeno v obrazcu 5. REFERENČNO POTRDILO – POGOJ).

Datum objave: 10.07.2017   09:20
3. VPRAŠANJE
Zanima me ali ste prejeli moje vprašanje, ki se ga zastavil včeraj na temo podpisnikov referenčnega potrdila za kadre?

ODGOVOR:
Glej odgovor na vprašanje 2.

Datum objave: 11.07.2017   14:55
4. VPRAŠANJE
Dovolite, da vas opozorimo, da je navajanje nagrad za specializirane medijske agencije precej neugoden kriterij, precej bolj pa je naklonjen agencijam, ki pod eno pravno osebo združujejo kreativo in zakup. Prejemniki nagrad so v večini primerov kreativne agencije. Zato smatramo, da se bodo na razpis javljale kot vodilni partner kreativne agencije ali agencije polnega servisa, ki so registrirane tudi za zakup medijev, ni pa nujno, da iz tega naslova generirajo dovolj prometa. Dokazati, kaj od prometa podjetja se nanaša na zakup in kaj na ostale dejavnosti, je zelo težko.

V izogib temu predlagamo, da se 1) kriterij nagrad izključi iz razpisa in 2) da mora vodilni partner v razpisu dokazati promet, ki ga ustvarja s storitvami medijskega zakupa in pripravo medijskih strategij, s skupnim zneskom in listo naročnikov, za katere je te storitve opravljal v zadnjih 3 letih (za vsako leto posebej).

ODGOVOR:
Naročnik navaja, da merila C3 – VIDNA PRIZNANJA ZA PRETEKLO DELO ne bo umaknil iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji pod točko C3 – VIDNA PRIZNANJA ZA PRETEKLO DELO, str. 14, med drugim navedel, da bo priznal vidno priznanje za preteklo delo in ponudniku dodelil točke v kolikor bo le-ta dokazal, da je prejel vidno priznanje za preteklo delo za načrtovanje, zakup in analizo zakupa medijskega prostora (oz. primerljivo predmetu javnega naročila) in ki se NE nanaša na načrtovanje in izvedbo tržno-komunikacijskih orodij.
Iz tega je razvidno, da mora ponudnik/vodilni parter predložiti dokazilo iz katerega bo razvidno, da je bilo vidno priznanje za preteklo delo predloženo le za področje načrtovanja, zakupa in analizo zakupa medijskega prostora.

Naročnik hkrati navaja, da bo objavil Dodatek št. 1 s katerim bo med merodajne nagrade za merilo C3 vključil tudi pridobljene nagrade s strani SEMPL - prejeta priznanja, neglede na to s katerega področja so bila pridobljena.

Naročnik prav tako navaja, da je v razpisni dokumentaciji, točka III.2 POGOJI ZA SODELOVANJE, EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST, str. 22, med drugim navedel, da mora ponudnik izkazati, da so njegovi letni prihodki iz poslovanja iz naslova storitev, ki so predmet javnega razpisa za katerega oddaja ponudbo – se pravi NAČRTOVANJE, ZAKUP IN ANALIZO ZAKUPA MEDIJSKEGA PROSTORA, v zadnjih 3 poslovnih letih znašali najmanj 6.000.000,00 EUR (brez DDV) na poslovno leto.
Iz zahtevanega dokazila je razvidno, da mora ponudnik predložiti dokazilo, ki dokazuje zahtevo naročnika. Ponudnik lahko sam izbere način dokazovanja zahtevanega pogoja.