Dosje javnega naročila 006138/2017
Naročnik: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Storitve: Priprava idejnega koncepta ter produkcija video vsebin za potrebe promocijskih aktivnosti Slovenije kot turistične destinacije z namenom promocije na družbenih omrežjih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 82.960,00 EUR

JN006138/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.06.2017
JN006138/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.07.2017
JN006138/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.09.2017
JN006138/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2017
Zahtevek za revizijo

    JN006138/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenska turistična organizacija
Dimičeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Bernik
rudi.bernik@slovenia.info
+386 15898550
+386 15898560

Internetni naslovi
http://www.slovenia.info

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/210914/Razpisna_dokumentacija_-_Tender_Dossier.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
javna agencija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Priprava idejnega koncepta ter produkcija video vsebin za potrebe promocijskih aktivnosti Slovenije kot turistične destinacije z namenom promocije na družbenih omrežjih
Referenčna številka dokumenta: JNM-0007/2017-S-POG-STO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
92100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je priprava idejnega koncepta ter produkcija video vsebin za potrebe promocijskih aktivnosti Slovenije kot turistične destinacije za promocijo na družbenih omrežjih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
92100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Priprava idejnega koncepta ter produkcija video vsebin za potrebe promocijskih aktivnosti Slovenije kot turistične destinacije z namenom promocije na družbenih omrežjih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.07.2017   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.07.2017   13:00
Kraj: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana (sejna soba v 1. nadstropju)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.07.2017   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.06.2017   08:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
imamo vprašanje glede točke 1.14. 4 Dodatne brezplačne sorodne marketinško komunikacijske storitve, primerne za promocijo preko družbenih omrežij.
V naročilu piše "Naročnik se zaveda, da ima »Influencer Marketing« največji vpliv in vzbuja največje zaupanje na potencialne potrošnike v fazi odločanja za izbiro počitniške destinacije, da sodelovanje z vplivneži (»Influencers«) sodi med najbolj učinkovite marketinško komunikacijske aktivnosti ter da sodi v letu 2017 »Influencer Marketing« med ključne marketinške trende, zato dodeljuje dodatne točke za morebitne dodatne brezplačne sorodne marketinško komunikacijske storitve, primerne za promocijo preko družbenih omrežij, izhajajoče iz morebitnega sodelovanja z vplivneži, ki z vidika marketinga pomenijo pomembno dodano vrednost v izvajanju celovitih marketinško komunikacijskih kampanj. "
Tukaj bi želeli opozoriti, da "Influencer Marketing" ni brezplačen, saj je potrebno vse zadeve, ki jih navajate v tabeli znotraj tega člena tudi pripraviti. To delo je potrebno plačati. Prav tako je v večini primerov potrebno vplivnežem, ki imajo veliko sledilcev, plačati za promocijo želenih vsebin, saj je to njihov poslovni model.
Naše vprašanje v tem primeru je, ali STO pričakuje, da bo ponudnik, ki se prijavlja na razpis, sam kril stroške priprave gradiv in honorarjev vplivnežev (torej opravlja storitve za STO brez plačila in kritja nastalih stroškov). Oz. kaj za agencijo pomeni brezplačno v tem členu in kaj pričakuje od ponudnikov?
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je v okviru meril predvidel možnost dodatnih točk za ponudnike, ki bodo ponudili dodatne brezplačne sorodne marketinško komunikacijske storitve, primerne za promocijo preko družbenih omrežij.
V okviru možnih aktivnosti za prejem dodatnih točk niso vse navedene aktivnosti povezane s sodelovanjem z vplivneži, temveč so stvar ponudnika in ekipe vključenih izvajalcev, med katerimi pa so lahko tudi tako imenovani vplivneži.
Izhajamo tudi iz prakse, da imajo marketinške agencije zavoljo odličnih odnosov z različnimi akterji, ki se ukvarjajo s promocijo turističnih destinacij, ponudb in ponudnikov, pa tudi dobrih pogajalskih izhodišč in sposobnosti, možnost pridobiti za svojega klienta (in torej tudi ponudnika na to javno naročilo) dodatne ugodnosti, ki pa, kot navedeno zgoraj, niso obvezne/zahtevane. »Brezplačno« pomeni, da, v kolikor se ponudnik odloči naročniku tega javnega naročila ponuditi dodatne marketinško komunikacijske storitve, morajo biti le-te za naročnika brez finančnih posledic.


QUESTION:
Dear Sir or Madam,
We have a question regarding point 1.14. 4 Additional related free marketing communication services suitable for promotion through social media.
The contract states that the Contracting Authority is aware that “Influencer Marketing” has the greatest influence and creates the greatest amount of trust among potential consumers in the phase of deciding which holiday destination to select, that the cooperation with “influencers” is among the most effective marketing communication activities, and that in 2017 “Influencer Marketing” is one of the major marketing trends, so it will award additional points for any additional related free marketing communication services that are suitable for promotion through social media and that are based on the potential cooperation with influencers; from the marketing perspective, such services offer significant added value in the performance of comprehensive marketing communication campaigns. "
Here, we would like to point out that “Influencer Marketing” is not free, as all things listed in the table within this Article must also be prepared. This work must be paid for. Furthermore, in most cases, influencers who have many followers have to be paid to promote the desired content, as this is their business model.
In this case, our question is whether the Slovenian Tourist Board expects the tenderer preparing to submit their tender to cover the costs of preparing the materials and fees of the influencers themselves (i.e. to provide services for the Slovenian Tourist Board without receiving payment and coverage for the costs incurred). Also, what does the Slovenian Tourist Board consider free, as stated in this Article, and what does it expect from tenderers?
Thank you.


ANSWER:
Within its criteria, the Contracting Authority has foreseen the option of awarding additional points to those tenderers who also offer additional related free marketing communication services suitable for promotion via social networks.
Within the possible activities required to be awarded additional points, not all listed activities are related to the cooperation with influencers, but are up to the tenderer and the team of any contractors involved, which may also include so-called influencers.
We also rely on the practice of marketing agencies being able to obtain additional benefits for their clients (i.e. also for the tenderer within this public contract) based on their excellent relations with various operators dealing with the promotion of tourist destinations, offerings, and providers, and also on the basis of their good negotiating positions; however, as stated above, these activities are not mandatory/required. “Free” means that if a tenderer decides to provide additional marketing communication services for the Contracting Authority within this public contract, these services must not lead to any financial consequences for the Contracting Authority.