Dosje javnega naročila 006285/2017
Naročnik: MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava zemeljskega plina
ZJN-3: Odprti postopek

JN006285/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.06.2017
JN006285/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.07.2017
JN006285/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2017
JN006285/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.02.2018
Zahtevek za revizijo

    JN006285/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 120-242232
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MJU
Tržaška cesta 21
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

AJPES
Tržaška cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp@ajpes.si
+386 14774100
+386 14259770

Internetni naslovi
http://www.ajpes.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://edrazbe.gov.si/edrazba/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zemeljskega plina
Referenčna številka dokumenta: 4301-8/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava zemeljskega plina.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Repubika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zemeljskega plina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.08.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.04.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.08.2017   10:00
Kraj: V aplikaciji e-Dražba.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.07.2017   12:00

Dodatne informacije:
Seznam naročnikov:
CENTER ZA SOCIALNO DELO PTUJ
CENTER ZA SOCIALNO DELO RUŠE
CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠKOFJA LOKA
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
INSTITUT JOŽEF STEFAN
JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD PROTOKOLARNE STORITVE RS
KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA
KULTURNO REKREACIJSKI CENTER HRASTNIK
MINISTRSTVO ZA FINANCE RS GENERALNI SEKRETARIAT - SLUŽBA ZA ANALIZE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
MINISTRSTVO ZA KULTURO - ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
OBČINA DOBROVA - POLHOV GRADEC
OBČINA NAKLO
OBČINA RUŠE
OBČINA SLOVENSKE KONJICE
OBČINA ŠKOFJA LOKA
OBČINA TRZIN
OBČINA VODICE
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI - Okrajno sodišče na Vrhniki
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI - Okrajno sodišče v Kamniku
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU - Okrajno sodišče v Mariboru
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA
OSNOVNA ŠOLA CVETKO GOLAR ŠKOFJA LOKA - Podružnica Reteče
OSNOVNA ŠOLA DOBROVA
OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA
OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA
OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani
OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA
OSNOVNA ŠOLA KAJETANA KOVIČA RADENCI
OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA
OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK
OSNOVNA ŠOLA SOLKAN
OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA - MESTO
OSNOVNA ŠOLA VODICE
UNIVERZA V LJUBLJANI
UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - Zavod za prestajanje kazni zapora Celje
UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - Zavod za prestajanje kazni zapora Ig pri Ljubljani
UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor
UPRAVNA ENOTA BREŽICE
UPRAVNA ENOTA CELJE
UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO
UPRAVNA ENOTA ORMOŽ
UPRAVNA ENOTA PTUJ
UPRAVNA ENOTA RUŠE
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Zunanji oddelek v Celju
VRTEC NOVA GORICA
VRTEC ŠKOFJA LOKA
VRTEC ŠKRATEK SVIT VODICE
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA
ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MJU
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.06.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.07.2017   11:22
VPRAŠANJE
Spoštovani
KOLIČINA ZEMELJSKEGA PLINA
Prosimo, da pri predmetu javnega naročila preverite ocenjeno (okvirno) količino zemeljskega plina, ki jo navajate v 2. točki Navodil gospodarskim subjektom. Ta se bistveno razlikuje od povpraševanih količin v zadnjem razpisu (2015), seznam odjemnih mest pa ni bistveno drugačen.
TEHNIČNA SPOSOBNOST
V 10.1.2. točki Navodil gospodarskim subjektom nedoločno navajate "dokazilo za izpolnjevanje pogoja, npr. fotokopija sklenjene bilančne pogodbe/pogodbe o izravnavi odstopanj z nosilcem bilančne pogodbe"
Skladno z 8. členom Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 61/16) operater prenosnega sistema (Plinovodi d.o.o.) vodi bilančno shemo ter jo ažurno in v hierarhični obliki objavi na svoji spletni strani (http://www.plinovodi.si/dostop/bilancna-skupina/). Operater prenosnega sistema izbriše s seznama vse posamezne fizične ali pravne osebe, ki ne izpolnjujejo več pogojev za uvrstitev v bilančno shemo, in sicer s prenehanjem veljavnosti bilančne pogodbe ali pogodbe o izravnavi.
Na podlagi navedenega menimo, da fotokopija bilančne pogodbe ali pogodbe o izravnavi odstopanj ni potrebna kot dokazilo.
PONUDBENA CENA
V točki 12.1 Navodil gospodarskim subjektom je podana zahteva, da se cene vpišejo na največ štiri decimalna mesta.
Skladno s 9. točko 23. člena Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 61/16) se pri pripravi in navedbi podatkov na računu vrednosti za za EUR/kWh zaokrožijo na pet decimalnih mest.


ODGOVOR
Naročnik bo v zvezi z vsemi tremi točkami iz vprašanja objavil Spremembo razpisne dokumentacije.Datum objave: 20.07.2017   10:17
NAROČNIK JE NA SVOJI SPLETNI STRANI OBJAVIL SPREMEMBO RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN SPREMENIL PREDRAČUN V APLIKACIJI e- Dražba.

Datum objave: 26.07.2017   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot potencialni ponudnik vas naprošamo, da posredujete pooblastilo/a (za vsakega sodelujočega po seznamu) za pridobitev_podsredovanje podatkov porabe zemeljskega plina, ki so osnova za pripravo konkurenčne ponudbe.

Hvala

ODGOVOR
Osnova za pripravo konkurenčne ponudbe je celotna količina zemeljskega plina, ki je navedena v spremembi razpisne dokumentacije na naši spletni strani.Datum objave: 27.07.2017   09:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Za pripravo konkurenčne ponudbe letne količine ne zadoščajo (kajti posamezni sodelujoči lahko uporabljajo kogeneracijo, uporabljajo za ogrevanje ,..), naprošamo vas, da nam posredujete podatke poraba na mesečnem nivoju oz posredujete skupno pooblastilo s seznamom sodelujočih kjer navedete, da potencialni ponudnik sam pridobi okvirne mesečne podatke porabe pri posameznem distributerju
Hvala za odgovor

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je tudi priloga "Pooblastilo naročnika", s katerim sami pridobivate podatke pri distributerjih.