Dosje javnega naročila 006280/2017
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Sodelovanje pri razvoju eZK
ZJN-3: Odprti postopek

JN006280/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.06.2017
JN006280/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.08.2017
Zahtevek za revizijo

    JN006280/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 120-242758

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/211355/eZK.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sodelovanje pri razvoju eZK
Referenčna številka dokumenta: JN-EU-3/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72262000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Razvoj novih funkcionalnosti Informacijskega sistema eZK (elektronska zemljiška knjiga) v vlogi člana razvojne skupine za obdobje 24 mesecev, ki je razdeljeno na dva sklopa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Nove funkcionalnosti eZK_1
Številka sklopa: LOT 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72262000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Miklošičeva 4.
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvoj Informacijskega sistema eZK obsega:
Razvoj novih funkcionalnosti aplikacije eZK od podane zahteve za funkcionalnost s strani naročnika in do izdelave rešitve, ki ustreza zahtevi.
Sodelovanje pri izdelavi testnih scenarijev.
Pripravo navodil za namestitev nove verzije aplikacije eZK.

Seznam novih funkcionalnosti aplikacije eZK obsega:
Nadgradnjo vpisnika za zemljiškoknjižne zadeve:
nadgradnjo vročanja sodnih pisanj
nadgradnjo samodejne izdelave sklepa o vpisu
nadgradnjo prehajanja ZK zadev med sodišči I. in sodiščem II. stopnje
izpis dodatnih podatkov, ki že obstajajo, tudi v zadevah dodeljenih sodniku
nadgradnjo vnosa podatkov o udeležencih posameznega postopka in njihovih zastopnikov
elektronski PDF podpis sklepa
Nadgradnjo portala eZK:
nadgradnjo izpisov in izdelava novih izpisov iz zemljiške knjige
nadgradnjo izdelave plačilnega naloga
izdelavo novih postopkov za vpise
nadgradnjo obstoječih postopkov za vpise
Nadgradnjo glavne knjige:
nadgradnjo izvršitve vpisov
nadgradnjo podatkov, ki se vpisujejo v glavno knjigo
Nadgradnjo verzije Java na 1.8 oziroma 1.9

Podrobnejši seznam novih funkcionalnosti in obstoječ sistem je na vpogled pri naročniku. Delo na projektu poteka po SCRUM metodi na lokaciji naročnika. Predviden obseg 375 človek/dan.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Kadrovska prednost50

Cena – Ponder:
50
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21 z dne 21.9.2016.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Nove funkcionalnosti eZK_2
Številka sklopa: LOT 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72262000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Miklošičeva 4, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvoj Informacijskega sistema eZK obsega:
Razvoj novih funkcionalnosti aplikacije eZK od podane zahteve za funkcionalnost s strani naročnika in do izdelave rešitve, ki ustreza zahtevi.
Sodelovanje pri izdelavi testnih scenarijev.
Pripravo navodil za namestitev nove verzije aplikacije eZK.

Seznam novih funkcionalnosti aplikacije eZK obsega:
Nadgradnjo vpisnika za zemljiškoknjižne zadeve:
nadgradnjo vročanja sodnih pisanj
nadgradnjo samodejne izdelave sklepa o vpisu
nadgradnjo prehajanja ZK zadev med sodišči I. in sodiščem II. stopnje
izpis dodatnih podatkov, ki že obstajajo, tudi v zadevah dodeljenih sodniku
nadgradnjo vnosa podatkov o udeležencih posameznega postopka in njihovih zastopnikov
elektronski PDF podpis sklepa
Nadgradnjo portala eZK:
nadgradnjo izpisov in izdelava novih izpisov iz zemljiške knjige
nadgradnjo izdelave plačilnega naloga
izdelavo novih postopkov za vpise
nadgradnjo obstoječih postopkov za vpise
Nadgradnjo glavne knjige:
nadgradnjo izvršitve vpisov
nadgradnjo podatkov, ki se vpisujejo v glavno knjigo
Nadgradnjo verzije Java na 1.8 oziroma 1.9

Podrobnejši seznam novih funkcionalnosti in obstoječ sistem je na vpogled pri naročniku. Delo na projektu poteka po SCRUM metodi na lokaciji naročnika. Predviden obseg 375 človek/dan.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Tehnološka prednost kadrov50

Cena – Ponder:
50
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21 z dne 21.9.2016.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.08.2017   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.09.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.08.2017   11:30
Kraj: Ljubljana, Miklošičeva 4, stavba Zadružne zveze, 2. nadstropje, soba 214.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.
Predstavniki ponudnikov se izkažejo komisiji s pisnim pooblastilom za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj v zvezi z zastopanjem ponudnika.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.07.2017   17:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo na pravočasno postavljena vprašanja odgovoril do 26. 7. 2017.
Odgovori so sestavni del razpisne dokumentacije.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.06.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.