Dosje javnega naročila 006309/2017
Naročnik: MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Sanacije strešne kritine na nadstrešku objekta C1 na strateškem mejnem prehodu (SMP) Karavanke
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006309/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.06.2017
JN006309/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2017
JN006309/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.08.2017
Zahtevek za revizijo

    JN006309/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MJU
Tržaška cesta 21
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacije strešne kritine na nadstrešku objekta C1 na strateškem mejnem prehodu (SMP) Karavanke
Referenčna številka dokumenta: 4300-75/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45260000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacije strešne kritine na nadstrešku objekta C1 na strateškem mejnem prehodu (SMP) Karavanke
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45260000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacije strešne kritine na nadstrešku objekta C1 na strateškem mejnem prehodu (SMP) Karavanke.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
9.1.1 Neobstoj razlogov za izključitev

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor gospodarski subjekt ni v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:
Izjava za gospodarski subjekt
in
izjava za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:
Izjava za gospodarski subjekt
in
izjava za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO:
Izjava za gospodarski subjekt
in
izjava za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO:
Izjava za gospodarski subjekt
in
izjava za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

5. Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11- UPB-2 v nadaljevanju ZIntPK) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:
Izjava za gospodarski subjekt
in
izjava za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja ni v enem od položajev iz te točke, temveč pri gospodarskem subjektu v delu iz te točke obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo v skladu s 35. členom ZIntPK iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika in ponudnika v skupni ponudbi) ter gospodarski subjekt - podizvajalca (v primeru da bo ta izvedel storitve višje od 10.000,00 EUR brez DDV), če se izkaže, da je ta uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz točke 5 tega poglavja navodil ponudnikom.

9.1.2 Tehnična sposobnost

1. Ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, izvedena vsaj dva (2) uspešno zaključena referenčna projekta v višini posameznega vsaj 30.000,00 EUR brez DDV.

Naročnik bo upošteval izključno zaključena dela po pogodbi, kar pomeni, da morajo biti dela po pogodbi dokončana vključno z uspešno izvedeno primopredajo za referenčni projekt.

Referenčni projekt je projekt, v katerem je ponudnik uspešno izvedel sanacijo poškodovanih delov nadstrešnice ter nadomestitev le teh z novimi, v skladu z opisom sa


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.07.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.02.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.07.2017   11:00
Kraj: Ljubljana, Tržaška cesta 19 a, sejna soba, 3. nadstropje


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.07.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.06.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.07.2017   11:32
VPRAŠANJE
V razpisnih pogojih- glej POGODBA št. 3130-17-338453- Sanacija strešne kritine na nadstrešku objekta C1 na SMP Karavanke, je potrebno zadnji odstavek 5. člena črtati, ker ni v skladu s 6.členom iste pogodbe. Sklic v zadnjem odstavku 5. člena velja namreč za posle "na ključ".

ODGOVOR
Naročnik bo pred podpisom pogodbe črtal zadnji odstavek 5. člena pogodbe.