Dosje javnega naročila 006641/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
: Natečaj za »Namen reševanja prostorske problematike zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na lokaciji OPPN MOL 147 (območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti)«.
ZJN-3: Odprti postopek

JN006641/2017-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 07.07.2017
JN006641/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.09.2017
JN006641/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.11.2017
JN006641/2017-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 24.11.2017

    JN006641/2017-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2017/S 129-264217
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Natečaj za »Namen reševanja prostorske problematike zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na lokaciji OPPN MOL 147 (območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti)«.
Referenčna številka dokumenta: 4300-20/2017/55
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski arhitekturno krajinski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za »Namen reševanja prostorske problematike zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na lokaciji OPPN MOL 147 (območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti)«.
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
natečajni pogoji, točka 4.16. Ugotavljanje sposobnostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
MERILA ZA OCENJEVANJE

Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj in oddajo javnega naročila. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala in jim ne pripadajo odškodnine.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, kakor sledijo v nadaljevanju te strani, in sicer v točkah od 1. do 5., pri čemer je vsebina navedena v padajoči pomembnosti (najpomembnejša točka 1. najmanj pomembna točka 5. (7.točka 84. člena ZJN-3)):

1. skladnost zasnove s prostorskimi akti in z razpisno dokumentacijo
2. kakovost urbanistične rešitve (umestitev objektov, promet, orientacija)
3. funkcionalna zasnova (izpolnjevanje programskih zahtev, upoštevanje specifičnih tehnoloških potreb delovanja zapora, funkcionalna razporeditev programskih sklopov in povezav med njimi in kadrovsko učinkovita zasnova)
4. kakovost arhitekturno krajinske rešitve (jasnost in izvirnost izraza, zasnove arhitekture in krajinske ureditve)
5. vzdrževanje, trajnostna zasnova, energetska učinkovitost in ekonomičnost

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
29.09.2017   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:

• 1. nagrada 17.500 EUR
• 2. nagrada 13.500 EUR
• 3. nagrada 10.000 EUR
• tri priznanja po 6.000 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 59.000 EUR

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Razpisani odškodninski sklad je:

• odškodnine po 1.200 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 24.000 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 20 odškodnin se zneski ustrezno znižajo.

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije _ ZAPS:izr. prof. dr. Matej Blenkuš, univ. dipl. inž. arh., Namestnica predsednika ocenjevalne komisije _naročnik: Lucija Remec, univ. dipl. inž. grad., Član imenovan s strani naročnika: Jasmin Musić, univ. dipl. politolog, Član imenovana s strani naročnika: Miran Candellari, univ. dipl. teolog, Članica imenovana s strani naročnika: Sonja Jurjavčič, univ. dipl. ekon., Članica imenovana s strani ZAPS: Monika Fink Serša, univ. dipl. inž. arh., Član imenovan s strani ZAPS: Primož Hočevar, univ. dipl. inž. arh. , Namestnica članov ZAPS: dr. Maja Simoneti, univ. dipl. inž. kraj. arh., Namestnica članov naročnika: Tina Teržan, univ. dipl. ekon., Poročevalka A:Damjana Zaviršek Hudnik, univ. dipl. inž. arh., Poročevalka KA: Špela Kragelj Bračko, univ. dipl. inž. kraj. arh. , Izvedenec za varnostno politiko načrtovanja delovanja zapora: Andrej Kužnik, dipl. ekonomist, Izvedenec URE/ OVE Mirt Martelanc, univ. dipl. inž. str., Izvedenka za oceno investicije Meta Zajc Pogorelčnik, univ. dipl. inž. grad., Skrbnik natečaja: dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.09.2017   00:00

Dodatne informacije:
NATEČAJNI ROKI
Organizirani ogled zapora 21.8. 2017 ob 9.00
Rok za postavljanje vprašanj (priporočeno vsebinska) 23.8.2017
Rok za odgovore na vprašanja 30.8.2017
Rok za postavljanje vprašanj (priporočeno formalna, 8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 20.9.2017
Rok za odgovore na vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 22.9.2017
ODDAJA NATEČAJNO PONUDBENE DOKUMENTACIJE:
1. faza Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije brez makete 29.9.2017 do 16:00 ure
2. faza Oddaja makete 6.10. 2017 do 12:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 6.11.2017
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma januar 2018
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.07.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.08.2017   08:46
VPRAŠANJE
1. ali se v objektu lahko krizata (oz. souporabljata) pot, ki je namenjena obiskovalcem jedilnice in pot, po kateri zaprte osebe dostopajo do prostorov za obiske?

2. ali je jedilnica lahko umescena loceno od kuhinje?

3. koliko morajo biti drevesa, namenjena ozelenitvi parkirisc, oddaljena od zunanje zicnate ograje?

4. koliko morajo biti drevesa, namenjena ozelenitvi parkirisc za zaposlene, oddaljena od varovalnega zidu?

ODGOVOR
1. ali se v objektu lahko krizata (oz. souporabljata) pot, ki je namenjena obiskovalcem jedilnice in pot, po kateri zaprte osebe dostopajo do prostorov za obiske?
Jedilnico bodo uporabljali zaposleni in gosti izobraževalnega centra. Do jedilnice naj bi dostopali po ločeni poti od zaprtih oseb, ki dostopajo do prostorov za obiske.

2. ali je jedilnica lahko umescena loceno od kuhinje?
Lahko je locirana ločeno od kuhinje. Glede na to, da je delitev hrane po tablet sistemu predviden samo za zaprte osebe, bi v primeru, da sta jedilnica in kuhinja ločeni, jedilnica morala imeti razdeljevalnico hrane.

3. koliko morajo biti drevesa, namenjena ozelenitvi parkirisc, oddaljena od zunanje zicnate ograje?
Drevesa, ki bodo nižje rasti, morajo biti od zunanje žičnate ograje oddaljena minimalno za dolžino parkirišča.

4. koliko morajo biti drevesa, namenjena ozelenitvi parkirisc za zaposlene, oddaljena od varovalnega zidu?
Drevesa, ki bodo nižje rasti in namenjena ozelenitvi parkirišč za zaposlene, morajo biti oddaljena od varovalnega zidu minimalno 7 m.
Datum objave: 25.08.2017   08:48
VPRAŠANJE
Vprašanja na ogledu ZPKZ Ljubljana 21.8.2017

Koliko časa lahko traja pripor – koliko časa so lahko priporniki v priporu?

Ali morajo biti delovni prostori/delavnice za pripor in zapor ločene?

Ali morajo biti komunikacije za pripor in zapor ločene?

Koliko pravosodnih policistov bo potrebno v novem kompleksu?

Ali je število pravosodnih policistov vezano na nadstropje?

Zakaj je v natečajni nalogi sugerirana višina objektov P ali P+1 in ne P+2 kot je dovoljeno glede na OPN?

Ali je predvideno, da bodo priporniki in zaporniki sami hodili v trgovino ali v ambulanto?

Ali lahko spalnice enega modula gledajo na sprehajališča drugega modula?

Ali sta tovorno dvigalo za prevoz tablet vozičkov in osebno dvigalo ločena?

Ali lahko več modulov uporablja isto dvigalo?

Ali so celice za gibalno ovirane lahko razporejene drugače kot je predpisano v natečajni nalogi – npr. celice za gibalno ovirane v pritličju in ne v nadstropjih oz. združevanje gibalno oviranih v nekaj modulov?

Ali morajo biti prehodi med objekti pokriti?

Ali se skupni prostori posameznih modulov v modulnih sklopih lahko povezujejo?

Ali gre lahko zdravnik, ki gre do svoje ambulante po hodniku obsojencev oz. pripornikov ali potrebuje svoj hodnik?

Kje se lahko gibajo pravosodni policisti?

Ali je zaželeno, da ima 'nadzorni' policist posameznega modula omogočen vizualni stik s hodniki modulov ali le preko kamer v svojem prostoru?

Koliko pravosodnih policistov nadzira en modul?

V enem modulu je predvidenih po 15 pripornikov/obsojencev. 10 samskih sob, ena soba za 2 in ena za 3 osebe. Kako je prišlo do tega?

Ali se lahko na osrednji varovalni zid »naslanja« objekt?

Ali je lahko varovalni zid višji od predpisanih 7m?

Kateri prostori so lahko v kletni etaži?

Zakaj so pogledi na zaprte osebe in na varovalni zid problematični?

Kako se razlikujeta dneva pripornika in zapornika?

Rešetke na oknih – kje so nujno potrebne?

Ali se okna lahko odpirajo?

Pojasnite podrobneje dejavnost 'zemljiške knjige'

ODGOVOR
Koliko časa lahko traja pripor – koliko časa so lahko priporniki v priporu?
Po vložitvi obtožnice predvidoma še do 2 leti. Posamezni primeri (razveljavitev sodb, pritožb) pa lahko tudi dlje.

Ali morajo biti delovni prostori/delavnice za pripor in zapor ločene?
Po zakonu morajo biti praviloma ločeni. Ločitev je lahko prostorska (ločitev znotraj sklopov) ali časovna.

Ali morajo biti komunikacije za pripor in zapor ločene?
Poti do skupnih prostorov so lahko skupne (izvajalo se bo časovno ločevanje), drugače pa morajo biti ločene.

Koliko pravosodnih policistov bo potrebno v novem kompleksu?
Sedaj je še težko predvideti, koliko pravosodnih policistov bo potrebno za izvajanje del in nalog v novem zaporu. Število bo odvisno od same strukture, organizacije in delovanja zapora ter tudi od števila zaprtih oseb. V natečajni nalogi je trenutno predvidenih 122 pravosodnih policistov. V konici se predvideva, da bo lahko na delu cca 100 pravosodnih policistov na dan (predvsem odvisno od števila spremstev zaprtih oseb). Po enem letu delovanja se bo pripravil Načrt varovanja zavoda iz katerega bo razvidna razporeditev pravosodnih policistov na delo po posameznih delovnih mestih. Tako se bo število pravosodnih policistov še natančneje določilo. Pričakujemo pa rešitve, ki bodo kadrovsko čimbolj varčne.

Ali je število pravosodnih policistov vezano na nadstropje?
Po natečajni nalogi je število pravosodnih policistov vezano na nadstropje, kar pomeni, da je potrebno predvideti pisarno v vsakem nadstropju. Ob ustrezni sistemski ureditvi in videonadzoru bi načeloma lahko nadzirali polodprti režim z manjšim številom pravosodnih policistov ali iz drugega nadstropja (npr. spodnjega). Pravosodni policisti tako ne bi potrebovali fizično odpirati posameznih prostorov, temveč bi se obsojenci gibali sami.

Zakaj je v natečajni nalogi sugerirana višina objektov P ali P+1 in ne P+2 kot je dovoljeno glede na OPN?
Zaradi lažjega izvajanja programa.
Število pravosodnih policistov v ZPKZ Ljubljana se ne bo bistveno povečalo. Če bodo objekti višji, bo po predvidevanjih potrebnih več pravosodni policistov za nadzor po nadstropjih, za spremljanje zaprtih oseb do sprehajališč za posamezne module ter do drugih prostorov.

Natečajniki pa lahko predlagajo rešitve, ki bodo upoštevale usmeritve natečajne naloge.

Ali je predvideno, da bodo priporniki in zaporniki sami hodili v trgovino ali v ambulanto?
Praviloma ne. Lahko pa bi del poti hodili tudi sami po hodnikih, kjer ni drugih izhodov in možnosti srečanj s komerkoli drugim.

Ali lahko spalnice enega modula gledajo na sprehajališča drugega modula?
Lahko, vendar le v primeru, da gre za sprehajališče, ki ga uporabljata oba modula.

Ali sta tovorno dvigalo za prevoz tablet vozičkov in osebno dvigalo ločena?
Varnostno to ni problematično. Vprašljivo pa je, ali je to potrebno po drugih standardih
npr. HASAB.

Ali lahko več modulov uporablja isto dvigalo?
Lahko.

Ali so celice za gibalno ovirane lahko razporejene drugače kot je predpisano v natečajni nalogi – npr. celice za gibalno ovirane v pritličju in ne v nadstropjih oz. združevanje gibalno oviranih v nekaj modulov?
Po programski nalogi bivalni prostori za gibalno ovirane osebe niso določene v vseh modulih. Smiselno je, da so moduli, kjer so gibalno ovirane osebe v pritličju.

Ali morajo biti prehodi med objekti pokriti?
Zaželeno je, da je prehajanje med objekti po suhem. Potrebno je paziti na križanja poti.

Ali se skupni prostori posameznih modulov v modulnih sklopih lahko povezujejo?
Ne – vsak posamezni modul ima predvidene svoje skupne prostore, ki se ne povezujejo z ostalimi moduli v modulnem sklopu.

Ali gre lahko zdravnik, ki gre do svoje ambulante po hodniku obsojencev oz. pripornikov ali potrebuje svoj hodnik?
Zdravnik je zunanji sodelavec zavoda, zato je načeloma zaželeno, v kolikor rešitev to dopušča, da ima pot do svoje ambulante.

Kje se lahko gibajo pravosodni policisti?
Pravosodni policisti se gibajo oz. hodijo povsod po zavodu. Vsak dan zjutraj in zvečer morajo pravosodni policisti v bivalnih prostorih preveriti število oseb, psihofizično stanje zaprtih oseb in stanje prostorov v posameznem modulu. Fizično preverjajo tudi stanje drugih prostorov zavoda.

Ali je zaželeno, da ima 'nadzorni' policist posameznega modula omogočen vizualni stik s hodniki modulov ali le preko kamer v svojem prostoru?
Pravosodni policisti morajo imeti čim boljši pogled v sklop modula. Vhodna vrata v modul bodo imela vgrajeno steklo, da bo lahko pravosodni policist tudi pogledal v posamezni modul, brez vstopa v modul.

Koliko pravosodnih policistov nadzira en modul?
Predviden je prostor in oprema za 3-5 pravosodnih policistov, ki bodo nadzirali 3-5 modulov. Število pravosodnih policistov se bo lahko tudi zmanjšalo oz. povečalo odvisno od skupnega števila pravosodnih policistov in strukture zaprtih oseb posameznega sklopa modulov. Če bo kak modul osamljen, bo tega manj.

V enem modulu je predvidenih po 15 pripornikov/obsojencev. 10 samskih sob, ena soba za 2 in ena za 3 osebe. Kako je prišlo do tega?
Večina sob je samskih. Zaradi želja zaprtih oseb ali zaradi obravnave (samomorilno ogroženi), pa so v vsakem modulu predvideni še sobi za dva in tri osebe.

Ali se lahko na osrednji varovalni zid »naslanja« objekt?
Del osrednjega varovalnega zidu je lahko vhodni del, ki zajema naslednje prostore :
- osebni vhod,
- prostor operativnega vodje,
- prostor za izvajanje spremstev in začasno namestitev,
- prostor za sprejem in odpust ter popis,
- orožarna.

Ali je lahko varovalni zid višji od predpisanih 7m?
Po programski nalogi je predviden zid višine 6 m. Varovalni zid je sicer lahko višji, a je potrebno ob tem upoštevati predvideno višino investicije.

Kateri prostori so lahko v kletni etaži?
Podrobno opisano v natečajni nalogi. Prostori za spremstva so lahko v kleti, ostalo ni posebej omejeno – vsem delovnih prostorom v kleti je potrebno zagotoviti naravno osvetlitev.

Zakaj so pogledi na zaprte osebe in na varovalni zid problematični?
Iz varnostnih razlogov.
Pripor – čim bolj omejiti glasovne, vizualne ali fizične (predaja pisnih sporočil) stike med priporniki, ki so lahko sostorilci kaznivih dejanj in so ločeno nameščeni v različnih modulih.
Zapor – omejiti je treba stike/poglede med tistimi, ki so v strožjem režimu (zaščitene priče, problematični zaporniki, mladoletniki, začasno nameščeni) in ostalimi.

Pogledi na varovalni zid morajo biti čim bolj omejeni oz. jih ne sme biti, ker na ta način zaporniki nimajo vpoglede na dostope, obhode pravosodnih policistov ob zidu – način varovanja zidu.

Kako se razlikujeta dneva pripornika in zapornika?
Sedaj so razlikujeta (npr. čas namenjen sprehodu, način prejemanja prehrane,…)
V novem ZPKZ med bivalnim standardom pripora in zapora ne bo razlik.

Rešetke na oknih – kje so nujno potrebne?
Rešetke na oknih niso predpisane, vendar pa morajo zunanje stene objekta vključno z okni in vrati preprečevati preboj, pobeg ali vhod v stavbo. Predpisan je standard za varnostno steklo.

Ali se okna lahko odpirajo?
Okna morajo biti takšna, da zaprtim osebam omogočajo branje ali delo ob naravni svetlobi in konstruirana tako, da se ne morejo odpreti, obenem pa morajo omogočiti dotok svežega zraka, ki se uravnava iz bivalnega prostora. Preprečena mora biti vsakršna izmenjava prepovedanih predmetov skozi okna.

Pojasnite podrobneje dejavnost 'zemljiške knjige'?
Zemljiška knjiga je načrtovana kot dvonamenska raba zaklonišča. Dejavnost se bo izvajala v okviru zapora. Programski sklopi zemljiške knjige bodo podrobneje definirali v kasnejših fazah načrtovanja.
Datum objave: 29.08.2017   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je potrebno, da prostori "atrij za obiske brez neposrednega nadzora" ter "atrij za obiske z otroki" v sklopu prostorov za obiske, zagotovijo neposreden dostop / vizualni stik z odprtimi zunanjimi površinami? Ali lahko delujejo tako, da so iz vseh strani obkroženi s stavbami namesto ograjeni z zidom ter odprti samo proti nebu (odprtina znotraj gabarita)?

Če dva ali več atrijev mejijo med seboj, ali morajo biti medsebojno ločeni z zidom, ki onemogoča vizualni stik ali gre lahko za ograjo, ki omogoča poglede med atriji?

Prosimo, če lahko natančneje definirate kateri prostori v sklopu prostorov za obiske ter vhodnega dela potrebujejo dnevno svetlobo, oziroma katerim prostorom le-te ni potrebno zagotoviti.

Hvala.

ODGOVOR

Lahko, vendar na način, da je preprečeno plezanje in da so onemogočeni pogledi zaprtih oseb iz bivalnih in drugih objektov oz. površin.


Datum objave: 29.08.2017   08:39
Ali je potrebno, da prostori "atrij za obiske brez neposrednega nadzora" ter "atrij za obiske z otroki" v sklopu prostorov za obiske, zagotovijo neposreden dostop / vizualni stik z odprtimi zunanjimi površinami? Ali lahko delujejo tako, da so iz vseh strani obkroženi s stavbami namesto ograjeni z zidom ter odprti samo proti nebu (odprtina znotraj gabarita)?
Lahko, vendar na način, da je preprečeno plezanje in da so onemogočeni pogledi zaprtih oseb iz bivalnih in drugih objektov oz. površin.

Če dva ali več atrijev mejijo med seboj, ali morajo biti medsebojno ločeni z zidom, ki onemogoča vizualni stik ali gre lahko za ograjo, ki omogoča poglede med atriji?
Lahko, vendar na način, da je preprečeno plezanje in da so onemogočeni pogledi zaprtih oseb iz bivalnih in drugih objektov oz. površin.

Prosimo, če lahko natančneje definirate kateri prostori v sklopu prostorov za obiske ter vhodnega dela potrebujejo dnevno svetlobo, oziroma katerim prostorom le-te ni potrebno zagotoviti.
V sklopu prostorov vhodnega dela, dnevne svetlobe ni potrebno zagotoviti naslednjim prostorom :
Osebni vhod
- osebni vhod za stranke in zaprte osebe
- osebni vhod za uslužbence
- prostor za osebne preglede
- prostor za pregled in začasno skladiščenje paketov
- čakalnica za zaprte osebe
- čakalnica za obiskovalce
- sanitarije za obiskovalce s previjalnico
- čajna kuhinja in sanitarije za uslužbence OKC in vratarnice
- prostor za tehnično opremo varovanja
Orožarna
- celoten sklop prostorov orožarne

Prostori za izvajanje spremstev in prostori za začasno namestitev
- čajna kuhinja in sanitarije za uslužbence
- 5 x čakalnica za zaprte osebe
-
Prostori za sprejem in odpust ter popis
- čakalnica
- garderoba in centralno skladišče odvzete in prinešene opreme za zaprte osebe
- skladišče čistil in higienskega materiala za zaprte osebe
- prostor za tuširanje in preoblačenje zaprtih oseb s sanitarijami
- pisarna za popis
- prostor za osebne preglede
- skladišče opreme
Prostori operativnega vodje
- skladišče varnostne opreme
-
V sklopu prostorov za obiske, dnevne svetlobe ni potrebno zagotoviti naslednjim prostorom :
- prostor za obiske za stekleno pregrado
- prostor za pravosodne policiste
- sanitarije za obiskovalce s previjalnico
- 5 x prostor za pregled zaprtih oseb
- sanitarije za zaprte osebe
- prostor za pregled paketov v prisotnosti zaprte osebe
- prostor za zaslišanja
- 2 x prostor za razgovoreDatum objave: 29.08.2017   08:42
VPRAŠANJE
Ali je sprejemljivo, da je en modul s sobami za pripornike oz. obsojence v dveh etažah (P+1N) povezan z notranjim stopniščem? Ali je v tem primeru problematičen nadzor pravosodnih policistov iz spodnje etaže, kjer bi bil tudi skupni prostor (bivalni) modula? V enem od odgovorov ste zapisali, da bi "polodprti režim" lahko nadzirali s video-kamerami. Ali to pomeni, da je nadzor dela modula z video-kamerami primeren samo za določene ali za vse (pripornike in obsojence)?

ODGOVOR

Ali je sprejemljivo, da je en modul s sobami za pripornike oz. obsojence v dveh etažah (P+1N) povezan z notranjim stopniščem? Ali je v tem primeru problematičen nadzor pravosodnih policistov iz spodnje etaže, kjer bi bil tudi skupni prostor (bivalni) modula? V enem od odgovorov ste zapisali, da bi "polodprti režim" lahko nadzirali s video-kamerami. Ali to pomeni, da je nadzor dela modula z video-kamerami primeren samo za določene ali za vse (pripornike in obsojence)?
Ni predvidena delitev sob enega modula v dveh etažah. V enem od odgovorov smo zapisali, da je število pravosodnih policistov vezano na nadstropje, kar pomeni da je potrebno predvideti pisarno v vsakem nadstropju. Ob ustrezni sistemski ureditvi in videonadzoru bi načeloma lahko nadzirali polodprti režim z manjšim številom pravosodnih policistov ali iz drugega nadstropja (npr. spodnjega). Pravosodni policisti tako ne bi potrebovali fizično odpirati posameznih prostorov, temveč bi se obsojenci gibali sami.
Nadzor modula z videokamerami bi tako lahko bil izvedljiv z manjšim številom pravosodnih policistov ali videokamerami samo za polodprti režim. Koliko modulov bo določenih za polodprti režim, ni mogoče predvideti. Število se bo lahko sproti spreminjalo. Odvisno bo od strukture zaprtih oseb. Zato nismo predvideli modulov z bivalnimi prostori v dveh etažah. Pisarna pravosodnih policistov za nadzor modulov polodprtega režima bo predvidena, tako kot pri ostalih modulih, ni pa rečeno, da se bo vedno uporabljala.Datum objave: 29.08.2017   08:42
VPRAŠANJE
Ali morajo biti povezave med skupnimi prostori moškega ZPKZ (telovadnica, delavnice...) in modulnimi sklopi nadkrite oz. ogrevane ali lahko potekajo po prostem?

ODGOVOR


Zaželeno je, da je prehajanje med skupnimi prostori po suhem. Potrebno je paziti na križanja poti.

Datum objave: 29.08.2017   08:43
VPRAŠANJE
1.) Ali mora sanitarni prostor v celici biti z vrati ločen od bivalnega dela?
2.) Ali mora imeti vsak modul svoj prostor za kajenje za zapornike?
3.) Ali je zadovoljivo, če ima en modulni sklop en večji prostor za kajenje za zapornike?
4.) Ali je lahko sanitarni prostor v dvo in tro-sobnih celicah večji od 2m2, če se s tem poveča funkcionalnost celotne celice?
5.) Ali drži, da se pravosodni policisti za delo pripravijo (preoblečejo v uniforme), nato pa skozi osebni vhod za zaposlene vstopijo v orožarno in se tam oborožijo?
6.) Ali lahko posežemo v varovalni zid s preboji za namen dostave?
7.) Ali lahko posežemo v varovalni zid s preboji za namen odvoza odpadkov?
8.) Ali lahko posežemo v varovalni zid s preboji za namen intervencije?
9.) Ali se zaščitene priče lahko srečajo s priporniki/zaporniki?
10.) Ali zaščitena priča lahko biva v celici istega modula kot zapornik ali pripornik?
11.) Ali zaščitena priča lahko istočasno zapusti celico kot pripornik/zapornik?
12.) Ali se vrata celic lahko odpirajo direktno v dnevni prostor s čajno kuhinjo?
13.) Ali se lahko naslednji prostori združijo z enakimi prostori iz drugega modula: dnevni prostor s čajno kuhinjo, prostor za čistila in opremo, prostor za odpadke, telefonska govorilnica, priročna pralnica?
14.) Sedanja predvidena dimenzija telovadnice ne ustreza dimenziji igrišča za mali nogomet (42x25), kot je opisano v prijektni nalogi (400m2). Ali se lahko velikost telovadnice smiselno poveča?
15.) Kaj je bolj pomembno? Preprečevanje pogleda med celicami ali preprečitev pogleda na varovalni pas?
16.) Ali je obvezno, da je modulni sklop skupek modulov v isti etaži?
17.) Ali je lahko modulni sklop predstavlja tudi module združene v večih etažah?
18.) Ali se lahko vizualni kontakt med moduli omeji z zelenjem (drevesi)?
19.) Ali je preprečevanje kontakta med različnimi moduli ključnega pomena?

ODGOVOR
1.)Ali mora sanitarni prostor v celici biti z vrati ločen od bivalnega dela?
Da.

2.) Ali mora imeti vsak modul svoj prostor za kajenje za zapornike?
Da.

3.) Ali je zadovoljivo, če ima en modulni sklop en večji prostor za kajenje za zapornike?
Ne.

4.) Ali je lahko sanitarni prostor v dvo in tro-sobnih celicah večji od 2m2, če se s tem poveča funkcionalnost celotne celice?
S sanitarijami ni dovoljeno posegati v predpisano površino bivalno spalnega dela celice iz tega sledi, da je maksimalna predvidena velikost sanitarij celice 2 m2.

5.) Ali drži, da se pravosodni policisti za delo pripravijo (preoblečejo v uniforme), nato pa skozi osebni vhod za zaposlene vstopijo v orožarno in se tam oborožijo?
Drži, da se preoblečejo in skozi osebni vhod vstopijo v zavod. V zavodu pravosodni policisti, z izjemo vratarja, niso opremljeni s strelnim orožjem, kar pomeni, da vsi ne gredo po vhodu v orožarno. V orožarno vstopijo pravosodni policisti pred opravljanjem spremstva zaprte osebe izven zavoda, kar je pa ob različnih urah, preko dneva.

6.) Ali lahko posežemo v varovalni zid s preboji za namen dostave?
Vsa dostava je predvidena preko pokritega tovornega uvoza in izvoza v vstopnem delu zavoda.

7.) Ali lahko posežemo v varovalni zid s preboji za namen odvoza odpadkov?
Ne. Ves uvoz in izvoz je predviden pri tovornem vhodu zavoda.

8.) Ali lahko posežemo v varovalni zid s preboji za namen intervencije?
Ne. Vse intervencije so predvidene preko tovornega vhoda zavoda.

9.) Ali se zaščitene priče lahko srečajo s priporniki/zaporniki?
Na podlagi zakona, ki ureja zaščito prič, mora biti zaščitena oseba, ki je v priporu, na prestajanju kazni zapora ali mladoletniškega zapora, ločena od ostalih oseb v priporu, na prestajanju kazni zapora ali mladoletniškega zapora.

10.) Ali zaščitena priča lahko biva v celici istega modula kot zapornik ali pripornik?
V okviru zaprtega dela moškega ZPKZ je predviden modul M6, ki vsebuje .
- 4 enoposteljne celice namenjene zaščitenim osebam,
- 1 enoposteljna celica namenjena prestajanju disciplinske kazni
- 1 enoposteljno samsko sobo z posebno opremo.
Znotraj tega modula bodo nameščene vse zaščitene priče, ne glede na status.

11.) Ali zaščitena priča lahko istočasno zapusti celico kot pripornik/zapornik?
Zaščitena priča ne sme priti v kakršnikoli stik z pripornikom ali obsojencem (tudi vizualno ne).

12.) Ali se vrata celic lahko odpirajo direktno v dnevni prostor s čajno kuhinjo?
Da. Dnevni prostor se nahaja na vhodu v modul. Prostor je lahko prehoden, tako da predstavlja že hodnik za dostop do bivalnih in drugih prostorov.
Ne glede na to bo lahko izbrana opcija, da se bodo vrata celic odpirala v celico.

13.) Ali se lahko naslednji prostori združijo z enakimi prostori iz drugega modula: dnevni prostor s čajno kuhinjo, prostor za čistila in opremo, prostor za odpadke, telefonska govorilnica, priročna pralnica?
Ne.

14.) Sedanja predvidena dimenzija telovadnice ne ustreza dimenziji igrišča za mali nogomet (42x25), kot je opisano v projektni nalogi (400m2). Ali se lahko velikost telovadnice smiselno poveča?
Velikost telovadnice naj se načrtuje tako, da bo vanjo mogoče uvrstiti igrišče za košarko.

15.) Kaj je bolj pomembno? Preprečevanje pogleda med celicami ali preprečitev pogleda na varovalni pas?
Pomembno je oboje s tem, da je onemogočenje pogleda na varovani zid pomembnejše. Dopušča se, da so omogočeni pogledi med celicami modulov, ki uporabljajo isto sprehajališče. V vsakem primeru pa morajo biti onemogočeni pogledi med celicami za naslednje skupine:
- zaščitene priče,
- osebe, ki prestajajo kazni posebej varovanega režima, strožjega režima in režima ločenega prestajanja kazni,
- osebe, ki se nahajajo znotraj prostorov za začasno bivanje,
- mladoletne osebe.
Pogledi na varovalni zid morajo biti čim bolj omejeni oz. jih ne sme biti, ker na ta način zaporniki nimajo vpoglede na dostope, obhode pravosodnih policistov ob zidu – način varovanja zidu.

16.) Ali je obvezno, da je modulni sklop skupek modulov v isti etaži?
Ni obvezujoče odvisno od arhitekturnih rešitev. Zaželeno pa je, da ena pisarna pravosodnih policistov nadzira vse module istega sklopa, kajti vsaka dodatna nadzorna točka za pravosodne policiste zahteva dodatne kadrovske vire. Gibanje zaprtih po stopniščih pa povečuje dolžino poti zaposlenih in zaprtih do skupnih prostorov, ki jih ima vsak modul.

17.) Ali je lahko modulni sklop predstavlja tudi module združene v večih etažah?
Da z isto razlago kot zgoraj.

18.) Ali se lahko vizualni kontakt med moduli omeji z zelenjem (drevesi)?
Ne.

19.) Ali je preprečevanje kontakta med različnimi moduli ključnega pomena?
Ključnega pomena je preprečevanje kontakta med moduli različnih modulnih sklopov.Datum objave: 29.08.2017   08:44
VPRAŠANJE
Vprašanje v zvezi z orientacijo sob: Ali preferirate orientiranost sob na določeno smer neba oziroma ali je problem da so ene sobe orientirane samo na jug in druge samo na sever?

ODGOVOR

Ali preferirate orientiranost sob na določeno smer neba oziroma ali je problem da so ene sobe orientirane samo na jug in druge samo na sever?
Iz vidika obravnave in varnosti orientacija bivalnih prostorov glede na smeri neba ni pomembna. Pri načrtovanju je potrebno glede osončenja upoštevati splošne usmeritve, podane v točki 3.4.2. natečajne naloge.Datum objave: 29.08.2017   12:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V excelovi preglednici, "tabele površin" je v točki "A.3.1.2.2 skupni prostori oddelka za zdravstveno oskrbo" pri izračunu polja "hodniki in povezave" (polje H:129) upoštevana tako vrednost seštevka vseh skupnih prostorov kot vrednost površin obeh modulov M6 (a in b) v teh prostorih.

Ali je tu prišlo do napake in bi morala biti površina hodnikov in povezav ustrezno manjša, upoštevajoč le skupne prostore, saj so hodniki pri posameznem modulu M6 že izračunani?

Hvala!

ODGOVOR

Res je prišlo do napake v formuli za izračun predvidene površine »hodnikov in povezav« v oddelku za zdravstveno oskrbo.
Nova popravljena preglednica C_4_TABELE POVRSIN_DOPOLNITEV je objavljena na spletni strani www.zaps.Datum objave: 05.09.2017   09:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je v varovalnem pasu regionalne ceste ( Litijska cesta) dovoljeno graditi objekt s soglasjem soglasodajalca?

Hvala!

ODGOVOR
Gradnja objektov ter izvajanje kakršnih koli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu državne ceste so dovoljeni le s soglasjem soglasodajalca.

Soglasodajalec izda soglasje, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

Hkrati je potrebno upoštevati tudi predhodne smernice (DARS), ki se nanašajo na širitev AC, ki je predvidena tudi v delu varovalnega pasu Litijske ceste. Gradnja objektov v odmiku min. 10 m od načrtovanih rešitev širitve AC namreč ni dopustna.
Datum objave: 11.09.2017   10:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Žirijo pozivamo, da se rok oddaje natečajnih del prestavi na začetek novembra 2017. Zaradi kompleksnosti in obširnosti programa (neto cca. 20.000 m2), ki ob enem zajema občutljivo tematiko zaporov in zahteva poglobljeno študijo funkcionalnosti, varnosti in podajanja kvalitetnih prostorskih rešitev je predviden časovni rok za izdelavo natečaja občutno prekratek. Ob prestavitvi roka prosimo tudi za podaljšanje roka za izdelavo makete (vsaj 14 dni od oddaje grafičnega materiala). Smatramo, da je za kvalitetno izdelavo natečajnih rešitev podaljšanje roka nujno.

V naprej se zahvaljujemo za odgovor.

ODGOVOR
Prestavitev roka oddaje natečaja in roka za izdelavo makete ni možna.
Datum objave: 22.09.2017   12:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vprašanje 1 - Ali preferirate umeščenost sanitarij v zaporniški celici na fasadni steni(zunanja dostopnost inštalacij)?

Vprašanje 2 - Ali je na južni strani, izven varovalnega zidu možno izvesti garažo za uslužbence in obiskovalce izobraževalnega centra v dveh etažah?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR


Pozdravljeni,
Vprašanje 1 - Ali preferirate umeščenost sanitarij v zaporniški celici na fasadni steni(zunanja dostopnost inštalacij)?
Vprašanje 2 - Ali je na južni strani, izven varovalnega zidu možno izvesti garažo za uslužbence in obiskovalce izobraževalnega centra v dveh etažah?
Hvala za odgovore.
Odgovor 1: Ne.
Odgovor 2: Da.


Datum objave: 22.09.2017   12:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas, ali je "Obvezni perspektivni pogled na celoten kompleks" - ki je predviden na prvem plakatu, mišljen kot pogled z višine perspektive človeka, ali iz zraka?
Prav tako, ali so "Obvezni perspektivni pogledi, z Litijske, s SZ in z JZ" mišljeni kot zračni posnetki ali gre za perspektive, posnete z višine človeka?

Najlepša hvala za odgovore.


ODGOVOR


Natečajniki pripravijo:
Obvezen perspektivni pogled na celoten kompleks: prikaz iz zraka
Obvezen perspektivni pogled z Litijske ceste: prikaz z višine človeka
Obvezen perspektiven pogled z JZ: pogled na kompleks v smeri približevanja po vhodni obvoznici z JZ / višina prikaza po izbiri natečajnikov
Obvezen perspektivni pogled s SZ: pogled na kompleks v smeri približevanja po vzhodni obvoznici s SZ / višina prikaza po izbiri natečajnikov


Datum objave: 22.09.2017   12:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri odprtem oddelku moškega ZPKZ je predviden prostor za obiske izven objekta.
Ali je le-ta lahko del istega objekta, le da ima ločen vhod in ni funkcionalno povezan z ostalim objektom?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Za obiske je predviden ločen objekt.


Datum objave: 22.09.2017   12:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je dovoljeno, da je varovalni zid na vogalih zaobljen (tlorisno)?

Hvala za odgovor,

ODGOVOR


Varovalni zid je pod nadzorom kamer tako z notranje kot z zunanje strani. V primeru zaobljenih vogalov, bi lahko prišlo do 'skritih' območij, ki jih z dvema kamerama ne bi uspeli pokriti in bi bila najverjetneje potrebna dodatna kamera ali drugačna rešitev videonadzora.

Datum objave: 22.09.2017   12:16
VPRAŠANJE
pri vpisovanju kvadratur smo opazili, da ne moremo ustrezno izpolniti tabele.
v tabeli je npr. predvidenih 5 enakih modulov M15 (vrstica 352), v skladu z resitvijo pa nekateri skupni prostori znotraj modula zaradi konstrukcijske zasnove odstopajo in so kvadrature modulov razlicne. ce bi izpolnili kvadraturo le za en modul, zmnozek oz. sestevek povrsin tako ne bo pravilen. predlagamo, da se tabela dopolni z moznostjo vrivanja vrstic, kadar so predvideni dodatni ali drugacni prostori glede na tabelo.

ODGOVOR

Preklic vprašanja (glej vprašanje: 20.9.2017, 14:46).


Datum objave: 22.09.2017   12:17
VPRAŠANJE
vprasanje glede tabele:
pravkar poslano vprasanje preklicujemo! ugotovili smo, da tabela ima moznost vrivanja vrstic.
se opravicujemo...


ODGOVOR
Preklic vprašanja.Datum objave: 22.09.2017   12:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na obseg gradiva predlagamo, da se k predvidenemu številu plakatov (največ 7) po potrebi lahko izdelajo še dodatni plakati.

ODGOVOR


Lahko.

Datum objave: 22.09.2017   12:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima me, ali imajo lahko uslužbenci in uporabniki izobraževalnega centra skupno parkirišče, če je le to v bližini izobraževalnega centra in tudi vhoda v zapor?

Hvala!

ODGOVOR

Ne.


Datum objave: 22.09.2017   12:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali morajo zaporniki oz. priporniki na sprehajališče mimo nadzorne točke modulnega sklopa, ali se lahko prosto sprehodijo na sprehajališče direktno iz svojega modula?

Hvala!

ODGOVOR


Prehod mimo nadzorne točke ni nujen. Možni sta obe varianti, lahko tudi obe hkrati.