JN006641/2017-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2017/S 129-264217
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Natečaj za »Namen reševanja prostorske problematike zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na lokaciji OPPN MOL 147 (območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti)«.
Referenčna številka dokumenta: 4300-20/2017/55
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski arhitekturno krajinski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za »Namen reševanja prostorske problematike zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na lokaciji OPPN MOL 147 (območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti)«.
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
natečajni pogoji, točka 4.16. Ugotavljanje sposobnostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
MERILA ZA OCENJEVANJE

Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj in oddajo javnega naročila. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala in jim ne pripadajo odškodnine.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, kakor sledijo v nadaljevanju te strani, in sicer v točkah od 1. do 5., pri čemer je vsebina navedena v padajoči pomembnosti (najpomembnejša točka 1. najmanj pomembna točka 5. (7.točka 84. člena ZJN-3)):

1. skladnost zasnove s prostorskimi akti in z razpisno dokumentacijo
2. kakovost urbanistične rešitve (umestitev objektov, promet, orientacija)
3. funkcionalna zasnova (izpolnjevanje programskih zahtev, upoštevanje specifičnih tehnoloških potreb delovanja zapora, funkcionalna razporeditev programskih sklopov in povezav med njimi in kadrovsko učinkovita zasnova)
4. kakovost arhitekturno krajinske rešitve (jasnost in izvirnost izraza, zasnove arhitekture in krajinske ureditve)
5. vzdrževanje, trajnostna zasnova, energetska učinkovitost in ekonomičnost

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
29.09.2017   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:

• 1. nagrada 17.500 EUR
• 2. nagrada 13.500 EUR
• 3. nagrada 10.000 EUR
• tri priznanja po 6.000 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 59.000 EUR

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Razpisani odškodninski sklad je:

• odškodnine po 1.200 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 24.000 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 20 odškodnin se zneski ustrezno znižajo.

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije _ ZAPS:izr. prof. dr. Matej Blenkuš, univ. dipl. inž. arh., Namestnica predsednika ocenjevalne komisije _naročnik: Lucija Remec, univ. dipl. inž. grad., Član imenovan s strani naročnika: Jasmin Musić, univ. dipl. politolog, Član imenovana s strani naročnika: Miran Candellari, univ. dipl. teolog, Članica imenovana s strani naročnika: Sonja Jurjavčič, univ. dipl. ekon., Članica imenovana s strani ZAPS: Monika Fink Serša, univ. dipl. inž. arh., Član imenovan s strani ZAPS: Primož Hočevar, univ. dipl. inž. arh. , Namestnica članov ZAPS: dr. Maja Simoneti, univ. dipl. inž. kraj. arh., Namestnica članov naročnika: Tina Teržan, univ. dipl. ekon., Poročevalka A:Damjana Zaviršek Hudnik, univ. dipl. inž. arh., Poročevalka KA: Špela Kragelj Bračko, univ. dipl. inž. kraj. arh. , Izvedenec za varnostno politiko načrtovanja delovanja zapora: Andrej Kužnik, dipl. ekonomist, Izvedenec URE/ OVE Mirt Martelanc, univ. dipl. inž. str., Izvedenka za oceno investicije Meta Zajc Pogorelčnik, univ. dipl. inž. grad., Skrbnik natečaja: dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.09.2017   00:00

Dodatne informacije:
NATEČAJNI ROKI
Organizirani ogled zapora 21.8. 2017 ob 9.00
Rok za postavljanje vprašanj (priporočeno vsebinska) 23.8.2017
Rok za odgovore na vprašanja 30.8.2017
Rok za postavljanje vprašanj (priporočeno formalna, 8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 20.9.2017
Rok za odgovore na vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 22.9.2017
ODDAJA NATEČAJNO PONUDBENE DOKUMENTACIJE:
1. faza Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije brez makete 29.9.2017 do 16:00 ure
2. faza Oddaja makete 6.10. 2017 do 12:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 6.11.2017
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma januar 2018
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.07.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Objavljenih še ni nobenih dodatnih pojasnil.