Dosje javnega naročila NMV7057/2015
Naročnik: DARS d.d. 
Blago: Lahki kontejnerji
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 102.598,91 EUR

NMV7057/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.11.2015
NMV7392/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 18.11.2015
NMV734/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.02.2016
NMV734/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2016
    NMV7057/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Lahki kontejnerji

Datum objave: 4. 11. 2015
Številka objave: NMV7057/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): DARS d.d., ULICA XIV. DIVIZIJE 4, Kontakt: Oddelek za javno naročanje, V roke: Tomaž Klun, SI-3000 CELJE.
Tel. +386 13009462. Telefaks +386 13009929. E-pošta tomaz.klun@dars.si.
Internetni naslovi: http://www.dars.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Dobava in postavitev montažnega kontejnerskega objekta za CUC.
na počivališču Lopata
Dobava in postavitev montažnega kontejnerskega objekta za CUC
na počivališču Lopata
Dobava in postavitev montažnega kontejnerskega objekta za CUC na počivališču Lopata
Dobava in postavitev montažnega kontejnerskega objekta za CUC
na počivališču Lopata
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava in postavitev montažnega kontejnerskega objekta za CUC na počivališču Lopata.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 44618100 (Lahki kontejnerji)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.dars.si
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 25. 11. 2015
Čas: 14:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 26. 11. 2015
Čas: 10:00
Kraj: DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Razpisna dokumentacija je dostopna na naslednji povezavi:
http://www.dars.si/Dokumenti/O_nas/Javna_narocila_18.aspx
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 17. 11. 2015
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 11. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV7392/2015, Lahki kontejnerji; datum objave: 18. 11. 2015
  • NMV734/2016, Blago: Lahki kontejnerji; datum objave: 9. 2. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.11.2015   08:08
Vprašanje št. 1:
Pozdravljeni, naročnika vljudno prosimo, da zraven načrtov, ki so na razpolago objavi tudi popise materiala (predvsem imamo v mislih popis materiala in del za elektro inštalacije). Prosimo tudi za točno definicijo obsega izvedbe elektro priključka. Je izvedba NN priključka s prostostoječim novim odjemnim mestom tudi predmet ponudbe, ali je predmet razpisa samo izvedba priključka objekta v že pripravljeno merilno odjemno mesto?

Odgovor št. 1:
Popis del in vsega materiala potrebnega za izvedbo javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije, poglavje IV. Tehnične specifikacije, točka IV.2. Popis del. Zahteve za posamezno postavko pa so razvidne še iz priloge št. 1 »Tehnična specifikacija modularnega objekta za potrebe CUC« in priloženih načrtov.

Popisi materiala za elektro-instalacije so specificirani v poglavju IV. Tehnične specifikacije, na 24. in 25. strani dokumenta »RD - Dobava in postavitev montažnega kontejnerskega objekta za CUC na počivališču Lopata«.

Izvedba NN priključka s prostostoječim odjemnim mestom ni del tega naročila. Naročilo v tem delu zajema izvedbo priključka v že pripravljeno merilno odjemno mesto.


Datum objave: 18.11.2015   08:48
Vprašanje št. 1:
Spoštovani,
v popisu - sestava zunanje obloge je navedena požarna odpornost EI 180. S specifikacijo, ki je navedena se take požarne odpornosti ne da zagotoviti.

Ali lahko v ponudi upoštevamo fasadne panele, ki se normalno uporabljajo za gradnjo takih in podobnih objektov z naslednjimi tehničnimi karakteristikami:
Ognjevarni panel TRIMOTERM FTVms-60 sestavljen iz:
 zunanje mikro profilirane pločevine deb. 0,6 mm, pločevina obarvana s standardno bravo Ral9002
 vmesnega izolacijskega polnila iz konstrukcijske negorljive lamerilane mineralne volne debeline 60 mm, gostote 120kg/m3
 notranje plitvo profilirane pločevine deb. 0,5 mm, pločevina obarvana s poliester standardno bravo R9002
 Razred požarne odpornosti: EI30
 Fasadni paneli se naknadno pobarvajo na zunanji strani po zahtevanem Ralu.

Odgovor št. 1:
Pri zapisu vrednosti kot je navedena v prilogi št. 1 »Tehnična specifikacija modularnega objekta za potrebe CUC« je prišlo do napake.
Pravilna vrednost je: »Požarna odpornost: EI 120«,
kot je navedena v razpisni dokumentaciji, poglavje IV. Tehnične specifikacije, točka IV.2. Popis del, na strani 21 dokumenta »RD - Dobava in postavitev montažnega kontejnerskega objekta za CUC na počivališču Lopata«, kjer so razvidne tudi vse ostale zahteve.

Vse ostale zahteve ostanejo nespremenjene.