Dosje javnega naročila 008436/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzpostavitev in vzdrževanje sistema gov.si
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 185.781,60 EUR

JN008436/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.09.2017
JN008436/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.10.2017
JN008436/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2017
JN008436/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.02.2018
JN008436/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.03.2018
JN008436/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN008436/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 185-379312
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev in vzdrževanje sistema gov.si
Referenčna številka dokumenta: ODGOV-20/2017, 4300-82/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev in vzdrževanje sistema gov.si
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev in vzdrževanje sistema gov.si
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru operacije Uprava 2020, aktivnosti Vzpostavitev enotne državne spletne točke.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.11.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.11.2017   10:30
Kraj: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška c. 19a, 1000 Ljubljana (sejna soba, 3. nadstropje)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.10.2017   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.09.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2017   15:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kakšna je razpisna vrednost tega javnega naročila?


ODGOVOR
Na podlagi ZJN-3 naročnik ni dolžan razkriti ocenjene vrednosti javnega naročila.Datum objave: 19.10.2017   13:19
VPRAŠANJE
V formularjih za reference so navedena tudi delovna mesta in izkušnje posameznih kadrov na posaemznih referenčnih projektih, ki jih mora potrditi naročnik.
Na različnih projektih opravljajo storitve tudi kadri, ki ne sodelujejo neposredno z naročnikom, prav tako naročnik ni seznanjen z notranjo organizacijo Ponudnika, klasifikacijo delovnih mest, opravljenimi deli. Zato takšnih referenc ne more in ne sme potrjevati, še posebej ne "pod kazensko in materialno odgovornostjo" , saj s tem prevzema tveganja, ki jih ne more ocenit in niso v njegovi moči.

Pozivamo Naročnika, da za potrditev referenc o kadrih zadostuje izjava Ponudnika ali pa se zadovolji tudi s podobnimi izjavami, ki so bodisi v angleškem jeziku in en vsebujejo klavzule o "materialni in kazenski odgovornosti ..."

ODGOVOR
Ponudnik obrazca »Izjava referenčnega naročnika 1« in »Izjava referenčnega naročnika 2« lahko prilagodi tako, da na obrazcih črta del stavka »Pod kazensko in materialno odgovornostjo«.

VPRAŠANJE
Obrazci za dokazilo referenc so v slovenskem jeziku vsebujejo dikcijo "pod materialno in kazensko odgovornostjo ..." NAši partnerji, ki za katere smo opravljali ustrezne referenčne projekte ne želijo podpisati takšne izjave, ker a.) so angleško govoreči, ne razumejo vsebine teksta in ne želijo podpisati slovenkega besedila b) ne želijo prevzemati materialne in kazenske odgvoornosti (jim ni popolnoma jasno akj to v slovenskem pravnem redu pomeni), saj v urejenem evropskem poslovnem svetu za potrditev reference velja zaupanje v integriteto potrjevalca, in se le-ta ne želi izpostaljati kakršnim koli tveganjem.

Pozivamo naročnika, da kot veljavne sprejema tudi referenčne izjave, ki so lahko v angleškem jeziku in brez klavzule o "materialni in kazenski odgovornosti." ter topogledno ustrezno spremeni dokumentacijo.

ODGOVOR
Ponudnik obrazca »Izjava referenčnega naročnika 1« in »Izjava referenčnega naročnika 2« lahko prilagodi tako, da na obrazcih črta del stavka »Pod kazensko in materialno odgovornostjo«.Datum objave: 19.10.2017   14:46
VPRAŠANJE
1. Na strani 9/22 Navodil ponudnikom je navedena zahteva v zvezi s veljavnostjo certifikatov. Prosimo za obrazložitev na katere certifikate se zahteva nanaša.

2. Na strani 17/22 Navodil ponudnikom je v točki 14.3 odstavek 3. navedena omejitev, ki je nerazumljiva. Prosimo za obrazložitev na katere referenčne projekte se nanaša.

ODGOVOR
1. Na strani 9/22 Navodil ponudnikom je navedena zahteva v zvezi s veljavnostjo certifikatov. Prosimo za obrazložitev na katere certifikate se zahteva nanaša.
Ta odstavek je za predmetno javno naročilo brezpredmeten in se ga ne upošteva.


2. Na strani 17/22 Navodil ponudnikom je v točki 14.3 odstavek 3. navedena omejitev, ki je nerazumljiva. Prosimo za obrazložitev na katere referenčne projekte se nanaša.
Tretji odstavek točke 14.3 Navodil ponudnikom se nanaša na prvi in drugi odstavek iste točke, ki govori o tem, da ponudnik pri ocenjevanju ponudbe (Mer4) dobi dodatne točke, če je prijavljeni kader iz točk 12.2.2.2. »Načrtovalec«, 12.2.2.3 »Vodja projekta« in 12.2.2.4 »Spletni oblikovalec«, od 1.1.2014 dalje v teh vlogah že sodeloval pri projektu razvoja informacijskega sistema za državno upravo. Vendar pa to ne sme biti isti projekt (v primeru, da gre za projekt razvoja informacijskega sistema za državno upravo), s katerim je predhodno izpolnil pogoj za prijavo posameznega kadra iz točke 12.2.2 Navodil ponudnikom. Za to, da ponudnik pri ocenjevanju ponudbe dobi dodatne točke pri merilu Mer4, mora navesti in opisati še drug (dodaten) projekt razvoja informacijskega sistema za državno upravo, pri katerem je sodeloval posamezen prijavljen kader.


Datum objave: 19.10.2017   14:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za sledeče podatke in infomacije:

1. kakšna je ocenjena vrednost JN brez DDV.

2. utemeljitev finančne višine zahtevanih referenčnih projektov - 2 x 80.000 (brez DDV)

3. utemeljitev zahtevanega obsega kadrovske zasedbe (7 kadrov in sodelovanje na projektih višine 80.000 brez DDDV)

4. Na kakšen način bo Naročnik zagotovil varovanje intelektualne lastnine predloženih materialov (Oblikovanje spletišča GOV.SI, Predlog Inventurne tabele, vse različne primere uporabe (Use case-i), skico arhitekture, ki modelira poslovni proces in poslovne entitete, opis vloge posamezne komponente, odvisnosti med komponentami, način oz. protokol komuniciranja med komponentami, podatkovni tok, opis tehnologij – opis rešitve vizualizacije podatkov (1000 zapisov) na pregleden in uporabniku, prijazen način, pri čemer so upoštevani atributi zapisov v inventurni tabeli, opis metodologije, ki jo bo uporabil pri razvoju predmeta naročila.)

5. Metodologijo in natančna merila po katerih bo ocenjeval zgornje predloge


ODGOVOR
1. kakšna je ocenjena vrednost JN brez DDV.
Na podlagi ZJN-3 naročnik ni dolžan razkriti ocenjene vrednosti javnega naročila.


2. utemeljitev finančne višine zahtevanih referenčnih projektov - 2 x 80.000 (brez DDV)
Predmet naročila bo med drugim definiral zahteve in standarde za vsa spletna mesta državne uprave in s tem tudi nadgradnjo uredbe o celostni grafični podobi spletnih mest državne uprave ter sistem, ki bo omogočal povezovanje različnih zalednih sistemov spletnih mest državne uprave.
Finančna višina zahtevanega referenčnega projekta je kriterij, ki dokazuje kompleksnost izvedenega referenčnega projekta, število zahtevanih referenčnih projektov pa je kriterij, ki dokazuje, da se je ponudnik sposoben ukvarjati z več kot enim kompleksnim projektom v omejenem časovnem obdobju. Ponudnik je lahko referenčni projekt izvajal daljše časovno obdobje, v katerem je dosegel kumulativno vrednost 80.000 EUR brez DDV ali pa je to vrednost dosegel v enkratnem znesku.


3. utemeljitev zahtevanega obsega kadrovske zasedbe (7 kadrov in sodelovanje na projektih višine 80.000 brez DDDV)
Zahtevan čas realizacije predmeta naročila v korelaciji s kompleksnostjo predmeta naročila zahteva okrepljeno ekipo izkušenih strokovnih sodelavcev na strani ponudnika. Naročnik je ocenil, da lahko v predvidenem času izvede projekt z ekipo vsaj 7-ih strokovnih kadrov.


4. Na kakšen način bo Naročnik zagotovil varovanje intelektualne lastnine predloženih materialov (Oblikovanje spletišča GOV.SI, Predlog Inventurne tabele, vse različne primere uporabe (Use case-i), skico arhitekture, ki modelira poslovni proces in poslovne entitete, opis vloge posamezne komponente, odvisnosti med komponentami, način oz. protokol komuniciranja med komponentami, podatkovni tok, opis tehnologij – opis rešitve vizualizacije podatkov (1000 zapisov) na pregleden in uporabniku, prijazen način, pri čemer so upoštevani atributi zapisov v inventurni tabeli, opis metodologije, ki jo bo uporabil pri razvoju predmeta naročila.)
Idejni načrt je del merila. Skladno z ZJN-3 vse, kar je del merila in vpliva na razvrstitev ponudbe v okviru merila, ne more biti poslovna skrivnost.


5. Metodologijo in natančna merila po katerih bo ocenjeval zgornje predloge
Merila za vrednotenje idejnega načrta so napisana v toči 14.1 v navodil ponudnikom.
Točkovanje Meril 1, 3 in 4 je jasno razvidno iz razpisne dokumentacije. Pri Merilu 2, ki ima skupaj 14 točk, pa ponudniku vsaka od navedenih zahtev prinese eno točko, razen prva in zadnja alineja po 2 točki in predzadnja alineja pa 5 točk.

1 vse različne primere uporabe (Use case-i), ki opisani v TS: maks 2 točki
2 skico arhitekture, ki modelira poslovni proces in poslovne entitete: maks 1 točka
3 opis vloge posamezne komponente: maks 1 točka
4 odvisnosti med komponentami: maks 1 točka
5 način oz. protokol komuniciranja med komponentami: maks 1 točka
6 podatkovni tok: maks 1 točka
7 opis tehnologij – opis rešitve vizualizacije podatkov (1000 zapisov) na pregleden in uporabniku prijazen način, pri čemer so upoštevani atributi zapisov v IT: maks 5 točk
8 opis načina integracije s sistemi za vzdrževanje vsebin (CMS) spletnih mest državne uprave: maks 2 točki
Maksimalno število: 14 točkDatum objave: 25.10.2017   09:35
VPRAŠANJE
Definicija standardov in protokolov za prenos vsebin na druge interne CMSje. Oz konkretno, s katerimi CMSji mora biti povezljiva Inventurna tabela? Obstoječe specifikacije potencialnemu izvajalcu ne omogočajo natančne ocene potrebnega dela, čas in stroška.

ODGOVOR
Kot navaja tehnična dokumentacija, bo Inventurna tabela povezana z vsemi CMS-i spletnih mest državne uprave. Inventurna tabela mora omogočati prejemanje, branje in osveževanje podatkov iz XML virov. Zunanji portali se bodo morali prilagodili in objaviti podatke v obliki XML, ki jo bo specificiral izvajalec. Lahko pa izvajalec v okviru naročila poda rešitev po principu REST spletnega servisa. Na tak način bodo lahko portali, s http klici na inventurno tabelo avtomatično osveževali podatke ob spremembah. Iz tega sledi, da izvajalcu ni potrebno vedeti, s katerimi CMS-i se bo povezovala Inventurna tabela.Datum objave: 26.10.2017   09:55
VPRAŠANJE
Glede na nejasnosti v specifikacijah, kratek rok za predložitev idejnih načrtov in velik zahtevan obseg dela za pripravo ponudbe, prosimo naročnika da podaljša rok za oddajo idejnega načrta vsaj za 10 delovnih dni.

V kolikor Naročnik tega ne bo storil in bo do obstoječega roka dobil le eno ali dve ponudbi, bo to jasen znak, da je obstoječi ali dogovorjeni izvajalec že vnaprej vedel za podrobne zahteve in je lahko pripravil "popolno" ponudbo.

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb. Posledično se spremeni tudi rok za oddajo idejnih načrtov.
Naročnik bo spremembo roka objavil na Portalu javnih naročil.Datum objave: 27.10.2017   10:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

imamo vprašanje v zvezi z predvideno izvedbo funkcionalnosti.

V prilogi 5 je Naročnik navedel tekstovne opise zahtevanih funkcionalnosti in implicitno tudi opis željenih procesov tvorjenja, urejanja in upravljanja spletnih mest. Iz celotnega koncepta in nekaterih (oblikovnih) podrobnosti, ki jih ni moč realizirati v CMS sistmih, izhaja, da naročnik želi da se ključna aplikacija naloge - inventurna tabela - razvije kot samostojna custom aplikacija zgolj za potrebe naročnika.
Opisane funkcionanosti upravljanja procesov in virov, so ključne značilnosti obstoječih naprednejših CMS sistemov, kot so Drupal, SilverStripe, Tipo3, delno Joomla, ki podpirajo vsebinsko zelo kompleksne ter uporabniško enostavne procese. Tovrstni CMSji podirajo izvedbo kompleksnih procesov in omogočajo poenostavljene vmesnike v celoti kot je navedeno v zahtevah. To je osnovni namen zmogljivih CMS sistemov. Ne omogočajo pa izvedbe nekaterih funkcionalnosti v natančni obliki kot je navedena v zahtevah, kot recimo barvni semafor.
Zahteva za razvoj Inventurne tabele, kot samostojne custom aplikacije je nepotrebna, bistveno poveča potrebno investicijo, povzroči odvisnost Naročnika od ene custom aplikacije in enega Izvajalca, predvsem pa je v nasprotju z zahtevami glede uporabe standardnih in široko uporabljanih rešitev.

Zato pozivamo Naročnika, da spremeni dokumentacijo na način, da bo omogočil izvedbo funkcionalnosti Inventurne tabele z uporabo prilagojenega standardnega CMS sistema, ter zahteve, ki to preprečujejo navede kot opcijske. Iz idejnega načrta naj izloči skico arhitekture, ki modelira poslovni proces in poslovne entitete, opis vloge posamezne komponente, odvisnosti med komponentami, način oz. protokol komuniciranja med komponentami, podatkovni tok, saj z uporabo CMS rešitve postanejo nepotrebne saj uporabljajo logiko CMS sistema.

ODGOVOR
Inventurna tabela znotraj GOV.SI CMS sistema bi bila smiselna samo za potrebe spletišča GOV.SI. Za potrebe inventure vseh spletnih mest gov.si pa je naročnikova odločitev, da je vsekakor bolj primerna postavitev v obliki ločene aplikacije. Vendar pa v razpisni dokumentaciji nikjer eksplicitno ne prepovedujemo izvedbe inventurne tabele s prilagojenim »standardnim CMS« sistemom in lahko vašo idejo predstavite in opišete v idejnem načrtu.


VPRAŠANJE
V okviru ponudbe mora ponudnik predložiti tudi različne izdelke/ predloge (Oblikovanje spletišča GOV.SI, Predlog Inventurne tabele, vse različne primere uporabe (Use case-i), skico arhitekture, ki modelira poslovni proces in poslovne entitete, opis vloge posamezne komponente, odvisnosti med komponentami, način oz. protokol komuniciranja med komponentami, podatkovni tok, opis tehnologij – opis rešitve vizualizacije podatkov (1000 zapisov) na pregleden in uporabniku, prijazen način, pri čemer so upoštevani atributi zapisov v inventurni tabeli, opis metodologije, ki jo bo uporabil pri razvoju predmeta naročila.)
Vsi ti materiali imajo lastnosti intelektualnega dela, bodi inženirskega ali oblikovalskega izvora. Predvsem informacijske arhitekture so precej konkretni načrti, ki vsebujejo inženirsko znanje in inovativne ideje. Pod pojmom varovanja intelektualne lastnine ne razumemo zgolj in samo oznako poslovne skribvnosti, ampak predvsem zagotovilo, da jih Naročnik in izbrani PonudnikA v primeru neizbora PonudnikaB ne bosta uporabil njegovih zdelkov?

ODGOVOR
Idejni načrt je del merila. Skladno z ZJN-3 je vse, kar je del merila, javno. Naročnik poudarja, da z oddajo ponudbe potencialni ponudniki prevzemajo del tveganja. Idejni načrt je na ravni ideje, vse, kar je podrobneje, pa je del izvedbenega načrta.