Dosje javnega naročila 006550/2017
Naročnik: DUTB, d. d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje premoženja v lasti DUTB
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 824.600,00 EUR

JN006550/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.07.2017
JN006550/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.07.2017
JN006550/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.08.2017
JN006550/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.08.2017
JN006550/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.09.2017
JN006550/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2017

    JN006550/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 127-259107
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DUTB, d. d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu/si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/212164/Končna_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja v lasti DUTB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje premoženja v lasti DUTB
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje premoženja v lasti DUTB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Možnost podaljšanja pogodbe za eno leto.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.08.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.08.2017   13:00
Kraj: Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.07.2017   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DUTB, d. d.
Davčna ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.07.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.07.2017   14:20
VPRAŠANJE št. 1
Prosim za informacijo ali lahko dobimo pooblastilo o zastopanju, za pridobitev ponudbe od zavarovalnice.

ODGOVOR
Naročnik v skladu z razpisno dokumentacijo (poglavje IV.2 Pogoji za sodelovanje, Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti) zahteva, da ima ponudnik registrirano dejavnost zavarovalnice v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register in je vpisan v seznamu zavarovalnih subjektov v Republiki Sloveniji pri Agenciji za zavarovalni nadzor.

V kolikor ponudnik ni dobil odgovora na zastavljeno vprašanje, vas prosimo za bolj jasno definiranje vprašanja.
Datum objave: 17.07.2017   09:05
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji v smislu finančnih zavarovanj določa bančno garancijo za kakovost izvedbe. V zvezi s tem predlagamo, da se kot inštrument finančnega zavarovanja omogoči tudi zavarovanje z izdajo menice.
Državna revizijska komisija je že večkrat odločila, da so ostale vrste zavarovanj po svoji naravi povsem enakovredne bančnim garancijam, oziroma da naročnikom v postopkih oddaje javnih naročil nudijo enakovredno zavarovanje ponudnikovih obveznosti. Nenazadnje bi se nižji strošek alternativnih oblik zavarovanja odrazil tudi v nižjih ponudbenih cenah, kar bi v končni posledici privedlo tudi do nižjega stroška zavarovanja, ki ga zasleduje naročnik.


ODGOVOR
Naročnik navaja, da lahko izbrani ponudnik za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob sklenitvi pogodbe (skladno s točko 2.17 FINANČNO ZAVAROVANJE), izroči naročniku tudi menico z menično izjavo.

Ponudnik mora sam dodati opombo na obrazcu »7. Obrazec - BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI«, da bo v primeru, da bo izbran na predmetnem javnem naročilu, predložil menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Datum objave: 17.07.2017   09:10
VPRAŠANJE št. 3
Navezujemo se na vprašanje št. 1

Zanima nas ali lahko dobimo pooblastilo o zastopanju, za pridobitev ponudbe od zavarovalnice?

obrazložitev: smo zavarovalno zastopniško podjetje (kateri imamo licenco za opravljanje poslov zavarovalnega zatostopanje), kateri sami ne moremo dati ponudbe za zavarovanja, ker to lahko da samo zavarovalnica. Mi lahko s pooblastilom (danega od vas), na zavarovalnici pomagamo pripraviti ponudbe in tudi v primeru sklenite posla postanemo vaš skrbnik. V vsakem primeru bi imeli na zavarovalnici skrbnika v tem primeru bi bili to mi, kateri bi skrbeli za vas pri izdelavi polic, pomagali pri reševanju škod in ostalih stvareh (suport: vinkulacije druge zavarovalniške listine itd....)

Zanima nas ali je možno tovrstno listino od vas pridobiti.??VPRAŠANJE št. 1
Prosim za informacijo ali lahko dobimo pooblastilo o zastopanju, za pridobitev ponudbe od zavarovalnice.

ODGOVOR
Naročnik v skladu z razpisno dokumentacijo (poglavje IV.2 Pogoji za sodelovanje, Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti) zahteva, da ima ponudnik registrirano dejavnost zavarovalnice v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register in je vpisan v seznamu zavarovalnih subjektov v Republiki Sloveniji pri Agenciji za zavarovalni nadzor.
V kolikor ponudnik ni dobil odgovora na zastavljeno vprašanje, vas prosimo za bolj jasno definiranje vprašanja

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da ne bo izdajal nobenih listin ali pooblastil.
Ponudnik lahko sklene poslovni odnos z enim ali več ponudniki, vse v skladu s točko 2.8. SKUPNA PONUDBA/PODIZVAJALCI razpisne dokumentacije.


Datum objave: 17.07.2017   13:34
VPRAŠANJE št. 4
Prosimo za škodni rezultat.

ODGOVOR
Naročnik v nadaljevanju podaja obdobje, vzrok in znesek nastanka škode.

kvartal in leto škode/ Vzrok nastanka škode/ znesek škode v EUR

III/2016/ Vlom-vandalizem/ 2.000,00
IV/2016/ Vlom/ 13.825,91
IV/2016/ Izliv vode/ 4.940,00
I/2017/ Vlom/ 3.000,00
I/2017/ Steklo/ 184,40
I/2017/ Izliv vode/ 5.000,00
I/2017/ Strojelom/ 59,46
I/2017/ Odgovornost/ 1.000,00
I/2017/ Izliv vode/ 8.232,15
I/2017/ Izliv vode/ 1.000,00

SKUPAJ znesek škode v EUR 39.241,92.
Datum objave: 17.07.2017   13:35
VPRAŠANJE št. 5
Prosimo za posredovanje podatka o škodah za preteklo zavarovalno obdobje - podatki o škodah po letih in zavarovanih nevarnostih.

ODGOVOR
Glej odgovor na vprašanje št. 4.Datum objave: 17.07.2017   14:58
VPRAŠANJE št. 6
Prosimo za dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z naročilom:
1. ali pravilno razumemo, da se v primeru telesnih poškodb pri odgovornosti iz naslova hišne in zemljiške posesti, zahteva neomejeno kritje (zapis na strani 19 in 40)?
2. prosimo za popravek ali pojasnilo zapisa na strani 17: "Dogovorjena nova gradbena vrednost velja za objekte, katerih izgubljena vrednost presega 30% nove gradbene vrednosti objekta." Predvidevamo, da gre za napako.
3.na strani 16 je zapisano, da ima naročnik avtonomno pravico izbire katere nepremičnine vključi v zavarovanje. Enako pravico ima tudi pri opredelitvi jamstva za potres. Prosimo za posredovanje kriterijev, ki jih bo naročnik upošteval pri selekciji nepremičnin, ki jih bo vključil v zavarovanje.

ODGOVOR
K točki 1: Z navedenim besedilom na strani 19 in 40 razpisne dokumentacije, se je naročnik želel izogniti omejitvi izplačila odškodnine za invalidnost pod določenim procentom, kar pomeni, da se izplača odškodnina tudi v primeru, ko je ugotovljena 0,0001% invalidnosti.

K točki 2: Navedeno pomeni, da so objekti, ki so odpisani do 70% še vedno zavarovani na novo vrednost in se v primeru škode izplača 100% popravilo objekta.

K točki 3: Naročnik zaradi narave svojega dela ne more vnaprej določiti katere nepremičnine bo zavaroval, kar je navedel že v razpisni dokumentaciji. Predvidoma bo naročnik zavaroval vse nepremičnine, ki jih ima oz. jih bo prevzel v svojo last. Za potres pa bo naročnik zavaroval predvidoma vse tiste nepremičnine, ki jih ima oz. jih bo prevzel v svojo last in ki se nahajajo v coni 4 in 5. Obstoječe premoženje se bo zavarovalo kot je naročnik predvidel v tabeli v zaprtem delu razpisne dokumentacije.Datum objave: 20.07.2017   15:58
VPRAŠANJE št. 7
V poglavju IV.2 POGOJI ZA SODELOVANJE razpisne dokumentacije (Zavarovanje premoženja v lasti DUTB) navajate, da zahtevate dokazilo Ajpes
S.BON-1/P kot verodostojno listino o 3 - letnem pozitivnem čistem poslovnem izidu.

Sporočamo, da zavarovalnice tega dokazila S.BON-1/P ne moremo predložiti, saj ga AJPES za zavarovalnice ne izdaja (lahko osebno
preverite tudi pri njih). Letna poročila so javno dostopna, zato prosimo za popravek razpisne dokumentacije in potrdilo o tem, da 2. točka
poglavja IV.2 POGOJI ZA SODELOVANJE (Zavarovanje premoženja v lasti DUTB) razpisne dokumentacije ni relevantna.

Predlagamo za predložitev dokazila BON-2 kot potrdilo o dobri plačilni sposobnosti družbe.

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da bo v Dodatku št. 1 objavil popravek razpisne dokumentacije, ki se nanaša na poglavje IV.2 POGOJI ZA SODELOVANJE, EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST, kjer se bo po novem zahtevala lastna izjava ponudnika o izpolnjevanju pogoja iz naslova prihodkov.Datum objave: 20.07.2017   15:59
VPRAŠANJE št. 8
Prosimo za opis oz. obrazložitev, kaj/kateri stroški so mišljeni pri: "Dodatni zavarovani stroški v primeru zavarovalnega primera"

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da je opis stroškov naveden v točki v) 3.2. PREDMET NAROČILA razpisne dokumentacije:

»v) Stroški po zavarovalnem primeru so predvsem stroški, ki nastanejo zaradi nujnega odstranjevanja, premeščanja, zaščite in rušenja z zavarovano nevarnostjo prizadetih ali uničenih zavarovanih predmetov, kakor tudi za čiščenje, vključno s sortiranjem ostankov in odpadkov. Zavarovani so tudi stroški za zmanjševanje ali preprečevanje nadaljnje škode na zavarovanih predmetih, ki so poškodovani oziroma uničeni tudi, če so bili poskusi brezuspešni. Npr. stroški za preiskave, odvoz, obdelavo, uničenje in deponiranje;«
Datum objave: 25.07.2017   09:28
VPRAŠANJE št. 9
Dodatno vprašnje k vprašnju 6. točki 3
iz odgovora k vprašanju 6 in razlage na str. 16 sledi, da naročnik ni dolžan zavarovati vseh navedenih nepremičnin in jih bo sam izbiral katere bi zavaroval in nato posredoval zavarovalnici v zavarovanje? Torej je lahko obseg nepremičnin manjši.
Pri pregledu potresne ogroženosti se izkazuje, da se bo naročnik odločil in poljubno zavaroval nepremičnine, ki so tako najbolj ogrožene in ležijo na potresno najbolj nevarnih območjih po lastni presoji?

ODGOVOR
Naročnik si pridržuje pravico, da bo prosto presojal katere nepremičnine, ki so bile prevzete v last DUTB bo zavaroval in katere ne, kar pomeni, da naročnik lahko obseg zavarovanja poveča ali zmanjša, tako da dodaja ali odvzema posamezno premoženje. Naročnik ponovno poudarja, da zaradi narave svojega dela ne more vnaprej določiti katere nepremičnine bo zavaroval.

Kot je navedeno že v odgovoru na točko 3, vprašanje 6, bo naročnik predvidoma zavaroval za potres vse nepremičnine, ki jih ima oz. jih bo prevzel v svojo last, vendar si zaradi narave svojega dela pridržuje pravico, da vsega svojega premoženja ne bo zavaroval za riziko potresa.
Datum objave: 27.07.2017   11:06
VPRAŠANJE št. 10
1. Prosimo za podatek največje vrednosti nepremičnine iz seznama, ki bodo prešla v last DUTB v času trajanja pogodbe.
2. Kolikšen del nepremičnin je praznih oz. niso v aktivni uporabi (prosimo za podatek po vrsti nepremičnine: A, B, C...)?

ODGOVOR
K točki 1: Naročnik pojasnjuje, da ne ve katere nepremičnine bodo še prešle v last DUTB v času trajanja pogodbe, ocenjuje pa novo gradbeno vrednost največjega kompleksa/objekta, ki je cca 15 mio.

K točki 2: Naročnik sporoča, da je odstotek praznih nepremičnin v lasti DUTB sledeč:
- A) Stanovanjski – 80%
- B) Poslovni – 73 %
- C) Industrijski – 56 %
- D) Turistični – 79 %
- E) Trgovinski – 76 %
Datum objave: 27.07.2017   11:08
VPRAŠANJE št. 11
Pri limitih za zavarovanje nevarnosti: Izliv vode iz cevi vključno iz šprinkler sistema, Vihar vključno s točo, Teža snega, zemeljski plaz, padajoče kamenje, Meteorna voda, Poplava, visoka voda, Vlom, vlomni vandalizem in rop in stroški popravila na zgradbi so določene minimalne ZV, ki pa presegajo določene celotne vrednosti nepremičnin. Predlagamo, da se ZV določi izključno % od ZV zavarovane stvari, brez minimalnih ZV.

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da minimalne zavarovalne vsote ne bo spreminjal. V primeru, da je vrednost nepremičnine nižja kot je minimalna ZV po postavki iz razpisne dokumentacije se izplača maksimum vrednost dejanske škode na nepremičnini. Višina kritje je na 1. riziko.Datum objave: 27.07.2017   11:08
VPRAŠANJE št. 12
Pri zavarovanju odgovornosti iz naslova hišne in zemljiške odgovornosti želite imeti kritje izključno za zemljišča (zavihek F-ZEMLJIŠČA)?

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da pri zavarovanju odgovornosti iz naslova hišne in zemljiške odgovornosti želi imeti kritje izključno za zemljišča, saj se zavihek F-ZEMLJIŠČA nanaša le na zemljišča.Datum objave: 27.07.2017   12:14
VPRAŠANJE št. 13
V vašem pojasnilu definicije dogovorjene nove vrednosti odgovarjate, da so objekti, ki so odpisani do 70% še vedno zavarovani na novo vrednost in se v primeru škode izplača 100% popravilo objekta.

Prosimo za pojasnilo ali glede na to, da govorite o popravilu, zgoraj napisano velja samo za primere delnih škod, ali tudi za primere popolnih škod?

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da zgoraj napisano velja za primere delnih škod in za primere popolnih škod.Datum objave: 27.07.2017   13:50
VPRAŠANJE št. 14
Glede na določeno hierarhijo v 3. členu prosimo za obrazložitev primera:
Pogodba ne opredeljuje omejitev in izključitev, ki jih določajo drugi dokumenti po točki 4 (Splošni pogoji ipd.) in zato ne prihaja do medsebojnega nasprotovanja (2. odstavek 3. člena). Katera določba dokumenta prevladuje?

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da vedno najprej prevladujejo zahteve iz razpisne dokumentacija (1), potem pogodba (2) , sledi ponudbena dokumentacija (3) in nazadnje drugi dokumenti (4), kot to izhaja iz prvega odstavka 3. člena vzorca pogodbe.Datum objave: 27.07.2017   15:27
VPRAŠANJE št. 15
Prosimo za potrditev dopolnitev 11. in 12. člena v pogodbi:

11. člen

Naročnik se s podpisom te pogodbe zavezuje:
- da bo na podlagi sklenjenih zavarovalnih polic redno plačeval premije;
- da bo izvajalcu dal na razpolago tiste podatke, ki so neizogibno potrebni za pravilno in kvalitetno izvedbo izvajalčevih obveznosti;
- da bo izvajal prijave škod na dokumentiran način s podatki, ki so potrebni za ažuren obračun in izplačilo škode ter da bo izvajalčevemu cenilcu omogočil ogled poškodovane nepremičnine "pred odpravo škode.

V kolikor ni mogoče zagotoviti ogleda škode pred njeno odpravo je potrebno zanjo pridobiti soglasje Izvajalca."

XI. POSTOPEK PRIJAVE ŠKODE IN IZPLAČILA ZAVAROVALNINE
12. člen

V primeru nastopa zavarovalnega primera, je naročnik dolžan o tem obvestiti izvajalca v 15 (petnajstih) dneh od ugotovitve zavarovalnega primera in mu posredovati vse potrebne podatke in dokumentacijo (v nadaljevanju: prijava). Če je izvajalec mnenja, da je posredovana dokumentacija nepopolna, mora o tem v 7 (sedmih) dneh obvestiti naročnika in zahtevati popolno dokumentacijo. Če izvajalec v 7 (sedmih) dneh ne obvesti naročnika, da je po njegovem mnenju dokumentacija nepopolna, se dokumentacija šteje za popolno.

Izvajalec mora naročniku izplačati zavarovalnino v 14 (štirinajstih) dneh od prejema popolne dokumentacije.

"V kolikor je za ugotovitev obstoja obveznosti Izvajalca ali njenega zneska potreben daljši čas, začne predhodno določen rok teči od dneva, ko sta bila ugotovljena obstoj in znesek obveznosti izvajalca."


ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da predlaganega besedila k 11. členu vzorca pogodbe ne bo spreminjal.

Naročnik sporoča, da soglaša s predlagano dopolnitvijo 12. člena vzorca pogodbe in bo v dodatku št. 2 objavil popravek razpisne dokumentacije.
Datum objave: 27.07.2017   15:29
VPRAŠANJE št. 16
Prosimo za popravke besedila Pogodbe o zavarovanju premoženja v lasti DUTB:

2. odstavek 9. člena pogodbe:
Briše še zadnji stavek "Breme dokazovanja je na izvajalcu", saj je v nasprotujoče s pravilom o dokaznem bremenu

1. odstavek 10. člena pogodbe:
Dovolj je kontakt pristojne osebe, saj je seznam zaposlenih z vsemi podatki v nasprotju z ZVOP-1

5. odstavek 14. člena:
Brisati je potrebno pavšalno odškodnino, saj Slovenski pravni sistem temelji pri odškodninski odgovornosti na principu satisfakcije v višini nastale škode in ne več.

2. odstavek 27. člena:
Isto kot že navedeno v prejšnji točki.

27. člen:
Odpoved pogodbe je določena v OZ in kolikor so določbe pogodbe v nasprotju z določbami OZ so nične.


ODGOVOR
K 1. odstavku 10. člena pogodbe:
Naročnik sporoča, da se črta celoten 10. člen vzorca pogodbe. V dodatku št. 2 bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije, s katerim bo črtal 10. člen vzorca pogodbe.

K 2. odstavku 9. člena pogodbe; 5. odstavku 14. člena; 2. odstavku 27. člena; 27. členu:
Naročnik sporoča, da predlaganih sprememb besedila vzorca pogodbe ne bo spreminjal.
Datum objave: 27.07.2017   15:30
VPRAŠANJE št. 17
Zaradi omejitve generalnega pozavarovalnega dogovora predlagamo doponitev 2. odstavka 6. člena pogodbe:
"Izvajalec mora takoj po pisnem pozivu naročnika na zavarovalno polico dodati premoženje, na katerem je DUTB pridobila lastninsko pravico, po cenah zavarovanja, ki so določene v ponudbenem predračunu, v kolikor posamezno premoženje ne presega vrednosti 60 milijonov evrov in je na območju republike Slovenije."

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da soglaša s predlagano dopolnitvijo. V dodatku št. 2 bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije, s katerim bo dodal zgoraj predlagano dopolnitev k 2. odstavku 6. člena vzorca pogodbe.Datum objave: 27.07.2017   15:31
VPRAŠANJE št. 18
Ali obstaja možnost podaljšanja roka razpisnega roka glede na to, da na večino vprašanj še nismo prejeli odgovorov in možnost oddaje morebitnih podvprašanj in zahtev po pojasnitvi vaših odgovorov po 28.07.2017 (10:00) ne bo več?

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da roka za oddajo ponudb ne bo podaljševal.Datum objave: 27.07.2017   15:37
VPRAŠANJE št. 19
Prosimo za spremembo 2. odstavka 6. člena pogodbe:
"Izvajalec mora takoj po pisnem pozivu naročnika na zavarovalno polico dodati premoženje,
na katerem je DUTB pridobila lastninsko pravico, po cenah zavarovanja, ki so določene v
ponudbenem predračunu, v kolikor posamezno premoženje ne presega vrednosti 60
milijonov evrov, je na območju republike Slovenije in ne spada v kategorijo nuklearnih rizikov, vsega premoženja pod zemljo in »offshore« rizikov ."

ODGOVOR
Glej odgovor na vprašanje št. 17.Datum objave: 28.07.2017   11:30
VPRAŠANJE št. 20
V 3. členu pogodbe navajate sledeče:

"V primeru kakršnegakoli nasprotja med določbami razpisne dokumentacije, ponudbene dokumentacije, ponudbenega predračuna, te pogodbe in drugih dokumentov, prevlada določba, ki je uvrščena na višje mesto po naslednjem vrstnem redu:
1. Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila,
2. Pogodba,
3. Ponudbena dokumentacija s ponudbenim predračunom in vsemi izpolnjenimi obrazci, ki so priloga predmetne razpisne dokumentacije,
4. Morebitni drugi dokumenti, ki jih je izbrani izvajalec izročil naročniku pred sklenitvijo te pogodbe v skladu z razpisno dokumentacijo in svojo ponudbo, ki jih je naročnik izrecno sprejel in podpisal, vključujoč tudi splošne pogoje, dopolnilne pogoje, posebne pogoje in klavzule ter obrazce za prijavljanje škod,

V primeru kakršnegakoli notranjega nasprotja v navedenih aktih, prevlada tisto določilo, ki je ugodnejše za naročnika."

Glede na to, da razpisna dokumentacija in pogodba nimata nobenih omejitev glede predmeta zavarovanja, zavarovanih nevarnosti in podobno nas zanima, ali lahko ponudnik uveljavlja standardne izključitve iz splošnih zavarovalnih pogojev, ki niso navedene v razpisni dokumentaciji in pogodbi?

ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da ponudnik lahko uveljavlja standardne izključitve iz splošnih zavarovalnih pogojev, ki niso navedene v razpisni dokumentaciji in pogodbi.Datum objave: 28.07.2017   11:31
VPRAŠANJE št. 21
Vljudno prosimo za informacijo o tem, ali naročnik ob sprejemu novega premoženja v last, naročnik preveri in evidentira stanje premoženja ter morebitne že nastale poškodbe na premoženju. V kolikor se te preverbe in evidentiranje ne izvajajo, nas zanima, kako se lahko ponudnik zaščiti pred nastankom zavarovalniških goljufij?

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da se ob prevzemu novega premoženja v last DUTB vedno opravi primopredajni zapisnik, v katerem se seveda zapiše pomanjkljivosti (razbita stekla, uničena vrata, poškodovana streha, …) na objektu, če le te obstajajo.Datum objave: 28.07.2017   11:34
VPRAŠANJE št. 22
Veza vprašanje 14:

Hierarhija je jasna. Zanima nas za primer, ko pogodba NE opredeljuje omejitev in izključitev, ki jih določajo drugi dokumenti po točki 4 (Splošni pogoji ipd.) in zato NE prihaja do medsebojnega nasprotovanja (2. odstavek 3. člena). Ali za takšen konkreten primer veljajo omejitve oz. limiti iz splošnih pogojev?

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da za naveden konkreten primer veljajo omejitve oz. limiti iz splošnih pogojev.Datum objave: 28.07.2017   11:36
VPRAŠANJE št. 23
V odgovoru na vprašanje številka 12 pojasnjujete sledeče:

"ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da pri zavarovanju odgovornosti iz naslova hišne in zemljiške odgovornosti želi imeti kritje izključno za zemljišča, saj se zavihek F-ZEMLJIŠČA nanaša le na zemljišča."

Odgovarjate, da se zavarovanje odgovornosti nanaša samo na odgovornost iz naslova zemljiške posesti po zavihku F-ZEMLJIŠČA razpisne dokumentacije. Zakaj potem takem zahtevate dikcijo v pogodbi, da se zavaruje odgovornosti iz naslova hišne in zemljiške odgovornosti? Ali vaš odgovor pomeni, da se odgovornost iz naslova hišne posesti (nepremičnin) po zavihkih A, B, C, D in E tega razpisa ne zavaruje?

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da se je odgovor na vprašanje št. 12 nanašal le na zavihek F. Naročnik za ostale zavihke zahteva kritje odgovornosti iz naslova hišne posesti, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 28.07.2017   11:47
VPRAŠANJE št. 24
V odgovoru na vprašanji številka 4 in 5 navajate škodni rezultat za leto 2016 in 2017.

Ali objavljeni škodni rezultat vključuje samo izplačane škode, ali vključuje tudi škodne rezervacije. V kolikor ne vključuje škodnih rezervacij, vsa vljudno prosimo tudi za ta podatek ter podatek do katerega datuma so zajeti podatki o škodni statistiki.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da škodni rezultat vključuje tudi škodne rezervacije.

Naročnik v nadaljevanju podaja obdobje, vzrok, znesek nastanka škode in stanje škode.

kvartal in leto škode/ Vzrok nastanka škode/ znesek škode v EUR/stanje škode

III/2016/ Vlom-vandalizem/ 2.000,00/ nedokončano
IV/2016/ Vlom/ 13.825,91/ končano
IV/2016/ Izliv vode/ 4.940,00/ končano
I/2017/ Vlom/ 3.000,00/ nedokončano
I/2017/ Steklo/ 184,40/ končano
I/2017/ Izliv vode/ 5.000,00/ nedokončano
I/2017/ Strojelom/ 59,46/ končano
I/2017/ Odgovornost/ 1.000,00/ nedokončano
I/2017/ Izliv vode/ 8.232,15/ končano
I/2017/ Izliv vode/ 1.000,00/ nedokončano

SKUPAJ znesek škode v EUR 39.241,92.
Datum objave: 28.07.2017   11:48
VPRAŠANJE št. 25
Prosimo za izbris pavšalnih kazni iz pogodbe (14. in 27. člen), saj je naročnik že zavarovan z bančno garancijo za dobro izvedbo del. To namreč nakazuje na neupravičeno obogatitev.

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da predlaganih sprememb besedila 14. in 27. člena vzorca pogodbe ne bo spreminjal.Datum objave: 28.07.2017   11:49
VPRAŠANJE št. 26
V 14. členu osnutka pogodbe navajate:

"V primeru kršitve določb tega člena o zaupnosti podatkov se izvajalec zavezuje za vsak primer kršitve plačati naročniku ne glede na dejansko škodo, ki je oz. bi lahko nastala naročniku, pavšalno odškodnino v znesku 15.000,00 EUR v 8 dneh od prejema poziva naročnika. Če je bila dejanska škoda višja od pavšalne odškodnine, ima naročnik pravico zahtevati tudi razliko do popolne odškodnine. Če se o višini nastale škode stranki ne moreta sporazumeti, o njej odloči stvarno pristojno sodišče v Ljubljani."

Menimo, da je določba nesprejemljiva, saj slovenski pravni sistem temelji pri odškodninski odgovornosti na principu satisfakcije v višini nastale škode in ne več (neupravičena obogatitev). Prosimo za možnost spremembe navedenega odstavka 14. člena pogodbe, da bo skladen z veljavno zakonodajo.

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da predlagane spremembe besedila 14. člena vzorca pogodbe ne bo spreminjal.Datum objave: 28.07.2017   11:50
VPRAŠANJE št. 27
V 27. členu osnutka pogodbe navajate:

"Naročnik lahko to pogodbo brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do izvajalca kadarkoli predčasno odpove tudi iz kakšnega drugega razloga z odpovednim rokom 30 (tridesetih) dni.

Izvajalec lahko to pogodbo predčasno odpove z odpovednim rokom 30 (trideset) dni, če naročnik zamuja s plačilom premij za več kot 60 (šestdeset) dni.

Naročnik si tekom izvajanja te pogodbe pridržuje pravico, da zmanjša obseg razpisanih del, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Odškodninska odgovornost naročnika je pri tem izključena."

Zanima nas, zakaj naročnik vztraja pri 3 letni pogodbi, ne želi pa spoštovati določil OZ glede odpovedi te pogodbe.

27. člen postavlja izvajalca v neenak položaj in prosimo, da se ta člen modificira skladno z OZ oziroma se vsaj navedejo razlogi zaradi katerih lahko naročnik odpove pogodbo z odpovednim rokom 30 (tridesetih) dni.


ODGOVOR
Naročnik sporoča, da predlaganih sprememb besedila 27. člena vzorca pogodbe ne bo spreminjal.Datum objave: 31.07.2017   09:46
VPRAŠANJE št. 28
V vaših odgovorih pojasnjujete, da se zavarovanje odgovornosti nanaša samo na odgovornost iz naslova posesti zemljišča (zavihek F razpisa). V točki W 2. člena razpisa ste navedli "w) Zavarovanje odgovornosti iz naslova hišne in zemljiške posesti za škode zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka, ki izvira iz posesti in uporabe objektov in zemljišč ter dvigal in imajo za posledico premoženjsko in osebno škodo ter posledične škode. Pri osebnih škodah ni omejitve kritja glede na višino izgube splošne delovne sposobnosti ( invalidnosti)."

Prosimo za enoznačno izjasnitev neskladja, saj se besedilo osnutka pogodbe ne sklada z vašim odgovorom pri vprašanju številka 12.

ODGOVOR
Vprašanje št.12, ki ga je naročnik prejel, je bilo nejasno zastavljeno in vam je za to odgovoril samo kakšno kritje želimo za zemljišča. Za vse ostale objekte naročnik želi odgovornost iz posesti objekta kot to izhaja iz razpisne dokumentacije.

Naročnik dodatno pojasnjuje, da pri zavarovanju odgovornosti iz naslova hišne in zemljiške odgovornosti želi imeti kritje izključno za zemljišča, saj je predmet zavarovanja po zavihku »F-ZEMLJJIŠČA« samo zemljišča.