Dosje javnega naročila 006624/2017
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Gradnje: PROTIPOPLAVNI NASIP BREST IN TOMIŠELJ TER AB ZID PRI OBJEKTU BREST 36
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006624/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.07.2017
JN006624/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2017
Zahtevek za revizijo

    JN006624/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI021
Ig
Slovenija
Natalija Skok
natalija.skok@obcina-ig.si
+386 12802316
+386 12802322

Internetni naslovi
https://www.obcina-ig.si

MOP
Dunajska cesta 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mop@gov.si
+386 14787000

Internetni naslovi
http://www.mop.gov.si/si/o_ministrstvu/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/213167/RD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PROTIPOPLAVNI NASIP BREST IN TOMIŠELJ TER AB ZID PRI OBJEKTU BREST 36
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45246400
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izvedbo protipoplavnega nasipa Brest, protipoplavnega nasipa Tomišelj in protipoplavnega zidu ob objektu Brest.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45246400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ig
II.2.4 Opis javnega naročila
Material za protipoplavna nasipa Brest in Tomišelj (največ 2.800 m3) bo pridobljen iz začasne občinske deponije zemeljskega materiala, preostanek mora zagotoviti ponudnik. Dela se bodo izvajala na vodovarstvenem območju in sicer VVO I, VVO II in VVO III, zato bo med gradnjo potrebno upoštevati varstvene ukrepe in Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode pri objektu Izgradnja protipoplavnih nasipov Brest in Tomišelj. Projekt je sestavni del projektne dokumentacije (OBR-Analiza tveganja). Predmet javnega naročila je bolj natančno opredeljen v popisih del ter v projektni dokumentaciji. Za izvedbo predmeta javnega naročila bo z izbranim ponudnikom sklenjena gradbena pogodba po pogodbeni klavzuli obračuna izvedenih del od merske enote. Uvedba v delo je predvidena takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila in podpisu pogodbe. Najdaljši dopusten rok za dokončanje del je 100 dni od uvedbe v delo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so podrobno opisani v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.07.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.07.2017   09:15
Kraj: Dvorana centra Ig, Banija 4, 1292 Ig.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.07.2017   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.07.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.07.2017   11:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za objavo obrazca menična izjava s pooblastilom za izpolnitev, kot je zahtevano v točki E) Zahtevana vsebina ponudbene dokumentacije, v nasprotnem primeru vas prosimo, da razpisno dokumentacijo z zahtevami popravite.

ODGOVOR
Spoštovani,
v Navodilih, poglavju A) Osnovni podatki pod točko 7 je izrecno navedeno, da finančno zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano. Glede na navedeno ponudniku obrazca Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev ni potrebno priložiti k ponudbi.Datum objave: 12.07.2017   11:51
VPRAŠANJE
Pozdrav

Prosim za pojasnilo opisa:

1. STROJNI IZKOP BREŽINE izkop brežine tribune NK Zarica (3 ktg) + vgradnja izkopnega materiala v visokovodni nasip na odseku 1 (polovica materiala - primeren material) - ALI UPOŠTEVAMO VGRADNJO POLOVICO IZKOPANEGA MATERIALA IN POLOVICO NOVEGA? ALI UPOŠTEVAMO ZASIP SAMO POLOVICE MATERIALA OD CELOTNEGA IZKOPA?

2. STROJNI IZKOP BREŽINE izkop brežine tribune NK Zarica (3 ktg) + vgradnja izkopnega materiala v razširitev nasipa ali plato med P24 in P26 na odseku 1 (polovica materiala - slabši material) - ALI UPOŠTEVAMO VGRADNJO POLOVICO IZKOPANEGA MATERIALA IN POLOVICO NOVEGA?

3. MATERIAL ZA NASIP - dobava, vgradnja materiala za gradnjo nasipa. Karakteristike materiala morajo ustrezati zahtevam v projektu Vgradnja skladno s projektnimi zahtevami v predviden naklon (območje nasipa) volumen celotnega nasipa 1/2 materiala od tribune NK Zarica - PROSIM ZA POJASNILO S KATERIM DOBAVLJENIM MATERIALOM SE BO IZVEDEL NASIP?

4. ZAPORNICA - dobava in vgradnja zapornice na nasipu v profilu P26 kjer je konec sprehajalne poti + dobava in montaža table: Dovoljeno za vzdrževanje (tip in oblika po dogovoru z naročnikom) - PROSIM ZA DOLOČITEV ENOTNE CENE ZA VSE PONUDNIKE ZARADI PRIMERLJIVOSTI PONUDB!...ALI PA DOLOČITEV TIPA ZAPORNICE

Hvala za odgovore

ODGOVOR

Spoštovani,
navedene postavke niso del predmetnega javnega naročila.To je razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, obrazca OBR-Popis del.Datum objave: 12.07.2017   13:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
javno naročilo zajema izvedbo nasipov v skupni dolžini 1120 m, vi pa zahtevate 2 referenci, vsaka za izgradnjo nasipov v dolžini 2 km?
Zanima nas tehten razlog za tako zahtevno referenco glede na predmetno javno naročilo, v nasprotnem primeru prosimo, da zahteve omilite. Tako za ponudnika kot tudi za odgovornega vodjo del.

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik je mnenja, da referenčni pogoj tako za ponudnika kot tudi za odgovornega vodjo del ni zahteven ali nesorazmeren. Kot posamezen istovrsten posel se šteje vsak posel, ki zajema enega ali več protipoplavnih nasipov v skupni dolžini vsaj 2 km. Ponudnik lahko torej izpolni pogoj istovrstnega posla tudi z večimi poplavnimi nasipi, ki skupaj merijo vsaj 2 km. Za izpolnitev referenčnega pogoja sta od ponudnika zahtevana dva istovrstna posla, saj zgolj en istovrsten posel naročniku ne zagotavlja izbire kvalitetnega izvajalca. Referenčni pogoj se lahko izkazuje z vsemi istovrstnimi posli, zaključenimi v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb, kar je relativno dolgo obdobje. Prav tako je dovoljeno izpolnjevanje pogoja s podizvajalcem, v primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev.

Referenčni pogoj je za odgovornega vodjo del še dodatno omiljen, saj je za njegovo izpolnitev zahtevano sodelovanje pri zgolj enem istovrstnem poslu v zadnjih petih letih pred rokom za prejem ponudb. Naročnik bo izvedel javno naročilo z javnimi sredstvi, kar pomeni, da mora biti pri izbiri izvajalca še posebej skrben. Vsekakor pa je referenčni pogoj postavljen v skladu z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelom sorazmernosti. Naročnik torej referenčnega pogoja ne bo spreminjal.

Datum objave: 14.07.2017   14:41
VPRAŠANJE
Naprošamo vas, da podate točne minimalne zahtevane tehnične lastnosti za bentonitno folijo oziroma polst: teža bentonitnega polnila, zahtevane natezne trdnosti, prepustnost in ostale tehnične lastnosti.

ODGOVOR
Tip bentonitne polsti je naveden v prilogi razpisne dokumentacije, v obrazcu OBR-Popis del.

Datum objave: 14.07.2017   15:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v primeru, da odgovorni vodja del oz. odgovorni projektant nista zapsolena pri ponudniku ali je dovolj, da se z njima sklene samo pisni dogovor v katerem potrjujeta, da sta seznanjena z razpisno dokumentacijo in bosta na voljo ves čas izvedbe del (v kolikor je ponudnik izbran kot najugodnejši); v ponudbi torej nastopata kot "zmogljivost drugih subjektov".

ODGOVOR

Spoštovani,

takšen pisni dogovor z odgovornim vodjo del oz. odgovornim projektantom je dovolj.


Datum objave: 14.07.2017   15:58
VPRAŠANJE
Z namenom poenostavitev in zmanjšanja stroškov v postopkih oddaje javnega naročanja naročnik od ponudnikov v fazi oddaje ponudbe ne sme zahtevati, da kandidati oziroma ponudniki predložijo posebne obrazce v smislu izjave o lastni usposobljenosti – uporaba le-teh od uveljavitve ZJN-3 ni dopustna, saj jih je nadomestil ESPD. Prav tako a priori od vseh kandidatov in ponudnikov ne sme zahtevati predložitev dokazil ali pooblastil za preveritev izpolnjevanja posameznega pogoja za sodelovanje ali neobstoja razloga za izključitev v uradni evidenci. To velja tudi za morebitne finančne zahteve, zahtevane reference, kadrovske pogoje in pooblastila predstavnikov kandidata oziroma ponudnika za preveritev neobstoja razloga za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Predložitev teh dokumentov naročnik zahteva le od ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb v ponudbi. K predložitvi dokazil, za katera je gospodarski subjekt v predloženem ESPD navedel spletno povezavo, na kateri so dostopna, naročnik ponudnika ne poziva.

Na podlagi navedenega naročnika pozivamo, da v fazi oddaje ponudbe od ponudnika ne zahteva potrjenih referenc, to lahko stori naknadno v kolikor dvomi o resničnosti navedb.

ODGOVOR
Spoštovani,

citirano besedilo v konkretnem primeru ni relevantno - v postopku naročila male vrednosti se lahko naročnik odloči, ali bo zahteval izpolnjevanje pogojev z ESPD obrazcem ali z drugimi dokazili (3. odst.47. čl. ZJN-3). Z vključitvijo ESPD obrazca je naročnik omogočil ponudniku, da prihrani čas in stroške pri pripravi ponudbe glede nekaterih pogojev, za katere je izrecno določeno dokazovanje na ta način. Naročnik dokazovanja z ESPD obrazcem glede referenčnega pogoja ni predvidel. Ponudnik mora tako vnesti referenčne posle v ustrezno mesto obrazca OBR-Ponudba, pri čemer morajo biti ti potrjeni s strani naročnika referenčnega posla.
Datum objave: 17.07.2017   13:33
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji v točki 7. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE navaja, da zavarovanja za resnost ponudbe ni zahtevano.
Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti pa naročnik zahteva, da je v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije in v skladu z 20.členom Vzorca pogodbe.
Prav tako naročnik zahteva za finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, da je v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije in z 21. členom vzorca pogodbe.
Ali je dovolj, da v ponudbi priložimo podpisana vzorca garancije za dobro izvedbo posla in garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki sta priložena v razpisni dokumentaciji ali je potrebno priložiti v ponudbi lastno izjavo za navedeni garanciji.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

V ponudbi ni potrebno predložiti nobenega posebnega vzorca finančnega zavarovanja ali izjave, ponudniki s podpisom obrazca Ponudba potrjujejo, da so z vsebino vzorca seznanjeni, pri čemer bo le izbrani ponudnik po podpisu pogodbe predložil zahtevana finančna zavarovanja, ki bodo skladna s predloženimi vzorci. V tej fazi javnega razpisa pa ponudniki glede finančnih zavarovanj nimajo nobenih obveznosti.


Datum objave: 17.07.2017   13:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali zadostimo pogoju, če namesto "Potrdila o opravljenem izpitu za težko gradbeno mehanizacijo" priložimo "Spričevalo o zaključnem izpitu" za strojnika gradbene mehanizacije?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
DADatum objave: 17.07.2017   13:37
Naročnik bo projektno dokumentacijo s katero razpolaga zaradi tehničnih omejitev portala javnih naročil objavil na spletni strani občine Ig www.obcina-ig.si/

Datum objave: 17.07.2017   13:40
Naročnik se je odločil, da referenčni pogoj preoblikuje na način, da bo kot ustrezni štel najmanj dve referenci, vsaka za izgradnjo nasipov v skupni dolžini obeh referenc skupaj najmanj 2 km.