Dosje javnega naročila 006743/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
: Natečaj za namen reševanja prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig na obstoječi lokaciji tega zavoda
ZJN-3: Odprti postopek

JN006743/2017-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 12.07.2017
JN006743/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.09.2017
JN006743/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.11.2017
JN006743/2017-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 24.11.2017

    JN006743/2017-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2017/S 132-270550
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Natečaj za namen reševanja prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig na obstoječi lokaciji tega zavoda
Referenčna številka dokumenta: 4300-19/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski arhitekturno krajinski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za namen reševanja prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig na obstoječi lokaciji tega zavoda.
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
natečajni pogoji, točka 4.16. Ugotavljanje sposobnostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
7. MERILA ZA OCENJEVANJE

Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj in oddajo javnega naročila. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala in jim ne pripadajo odškodnine.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, kakor sledijo v nadaljevanju te strani, in sicer v točkah od 1. do 5., pri čemer je vsebina navedena v padajoči pomembnosti (najpomembnejša točka 1. najmanj pomembna točka 5. (7.točka 84. člena ZJN-3)):


1. skladnost zasnove z načrtovanimi prostorskimi akti in z razpisno dokumentacijo
2. kakovost urbanistične rešitve (umestitev objektov, promet, orientacija)
3. funkcionalna zasnova (izpolnjevanje programskih zahtev, upoštevanje specifičnih tehnoloških potreb delovanja zapora, funkcionalna razporeditev programskih sklopov in povezav med njimi in kadrovsko učinkovita zasnova)
4. kakovost arhitekturno krajinske rešitve (jasnost in izvirnost izraza, zasnove arhitekture in krajinske ureditve)
5. vzdrževanje, trajnostna zasnova, energetska učinkovitost in ekonomičnost.

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
06.10.2017   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
• 1. nagrada 17.500 EUR
• 2. nagrada 13.500 EUR
• 3. nagrada 10.000 EUR
• tri priznanja po 6.000 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 59.000 EUR

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Razpisani odškodninski sklad je:

• odškodnine po 1.200 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 24.000 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 20 odškodnin se zneski ustrezno znižajo.

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije_ ZAPS: Robert Potokar, univ. dipl. inž. arh., Namestnica predsednika ocenjevalne komisije _naročnik: Lucija Remec, univ. dipl. inž. grad., Član imenovan s strani naročnika: Jasmin Musić, univ. dipl. politolog, Članica imenovana s strani naročnika: Tadeja Glavica, univ. dipl. prav. , Članica imenovana s strani naročnika: Sonja Jurjavčič, univ. dipl. ekon., Članica imenovana s strani ZAPS: Mojca Gregorski, univ. dipl. inž. arh., Član imenovan s strani ZAPS: Urban Švegl, univ. dipl. inž. kraj. arh. , Namestnik članov ZAPS: Klemen Pavlin, univ. dipl. inž. arh., Namestnica članov naročnika: Tina Teržan, univ. dipl. ekon., Poročevalka A: Mojca Kalan Šabec, univ. dipl. inž. arh., Poročevalec KA: Danijel Mohorič, mag. inž. kraj. arh. , Izvedenka za kulturno dediščino Marija Ana Kranjc, univ. dipl. inž. arh. , Izvedenec za varnostno politiko načrtovanja delovanja zapora: Goran Narič, dipl. varstvoslovec , Izvedenec URE/ OVE Mirt Martelanc, univ. dipl. inž. str., Izvedenka za oceno investicije Meta Zajc Pogorelčnik, univ. dipl. inž. grad., Skrbnica natečaja: Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.09.2017   00:00

Dodatne informacije:
1. NATEČAJNI ROKI
Organizirani ogled lokacije 20.7. in 10.8.2017 ob 9.00 uri
1. Rok za postavljanje vprašanj (priporočeno vsebinska) 23.8.2017
1. Rok za odgovore na vprašanja 30.8.2017
2. Rok za postavljanje vprašanj (priporočeno formalna, 8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 27.9.2017
2. Rok za odgovore na vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 29.9.2017
ODDAJA NATEČAJNO PONUDBENE DOKUMENTACIJE:
1. faza Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije brez makete 6.10.2017 do 16:00 ure
2. faza Oddaja makete 13.10. 2017 do 12:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 10.11.2017
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma Januar 2018

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.07.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.07.2017   09:14
VPRAŠANJA POSTAVLJENA NA TERENSKEM OGLEDU LOKACIJE NATEČAJA DNE 29.07.2017:

1. vprašanje: Podrobneje naj se pojasni varovalni perimeter

2. vprašanje: Kako se urejajo poti do skupnih prostorov za različne režime zaprtih oseb?

3. vprašanje: Ali je treba v posebnem prostoru za odstranitev zagotavljati dnevno svetlobo?

4. vprašanje: Ali ZPKZ v natečajnem območju dopušča tudi možnost umestitve drugih dejavnosti, glede na to, da je občina načrtovala v gradu sedež krajinskega parka?

5. vprašanje: Kako se prepreči pogled iz bivalnih prostorov na zunanje površine, kjer se sprehajajo osebe drugega režima?


ODGOVORI:

1. vprašanje: Podrobneje naj se pojasni varovalni perimeter
Odgovor na 1. vprašanje:

Pogoji glede umeščanja programov znotraj varovalnega perimetra so podrobneje opisani v natečajni nalogi v poglavju 4.4.2. »Zazidalna zasnova«, tehnološke zahteve za izvedbo varovalnega perimetra pa so podane v natečajni nalogi v poglavju 6.3.2. »Varovanje perimetra«. V odgovoru povzemamo pomembnejše zahteve in usmeritve iz natečajne naloge:

Varovanje ZPKZ Ig se bo izvajalo z varovalnim perimetrom, ki ga sestavljata dve ograji z vmesnim prostorom, kot je opisano v nadaljnjem besedilu (gledano od znotraj navzven):
– varovalni zid (oziroma notranja varovalna ograja), ki je izveden kot zidana ali betonska ograja, visoka 6,00 m, z zaobljenim in gladkim vrhom, ter
– zunanja varovalna ograja, to je žična ograja, visoka 2,20 m, ki je od varovalnega zidu oddaljena najmanj 5,00 m.

Znotraj varovalnega zidu morajo biti obvezno umeščeni:
- prostori in površine zaprtega oddelka zapora,
- prostori in površine pripora.

Znotraj varovalnega zidu so praviloma umeščeni tudi:
- vhodni del,
- skupni prostori,
- prostori za delo zaprtih oseb in
- prostori za obiske.

Med varovalni zid in zunanjo varovalno ograjo morajo biti praviloma umeščeni:
- prostori in površine polodprtega oddelka ter
- upravni prostori.

Vsi prostori, kamor dostopajo priprte osebe in osebe, ki prestajajo kazen v zaprtem oddelku zapora, morajo biti praviloma znotraj varovalnega perimetra v skladu s shematskimi prikazi v natečajni nalogi. Če se bodo ti prostori nahajali v stavbah med notranjo in zunanjo varovalno ograjo (npr. pod terenom), je treba upoštevati posebne pogoje, ki so navedeni v natečajni nalogi v poglavju 4.4.2. »Zazidalna zasnova«.

Prostori, ki bi morali biti v skladu s shemo na sliki 35 umeščeni znotraj zunanje varovalne ograje, se lahko načrtujejo tudi v gradu, če so zadoščeni varnostni pogoji, opisani v natečajni nalogi v poglavju 4.4.2 »Zazidalna zasnova«.

GLEJ SHEMO:
Natečajna naloga, slika 35: Shematski prikaz varovanja območja z varovalnim perimetrom (vir: Reševanje prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig :operativni plan (predlog končne različice), junij 2017)

Dodatno pojasnilo za urejanje odprtih površin znotraj varovalnega zidu:
Zunanje površine znotraj varovalnega zidu, ki jih uporabljajo priprte osebe in zaprte osebe, ki prestajajo kazen v zaprtem oddelku zapora, morajo biti še dodatno ograjene z ograjo, ki preprečuje neposredni dostop do varovalnega zidu in mora biti od njega oddaljena najmanj 4,00 m. Ograje okoli zunanjih sprehajališč so podrobneje opisane v poglavju 5. »PODROBNEJŠI OPIS POTREBNIH PROSTOROV IN POVRŠIN« pod točko 6.3.1. Sprehajališča pripora in zaprtega oddelka.
Druge parkovne in rekreacijske površine, ki jih bodo uporabljale priprte osebe in zaprte osebe, ki prestajajo kazen v zaprtem oddelku zapora, morajo biti ograjene s 5m visoko žičnato grajo, ki mora biti od varovalnega zidu odmaknjena najmanj 4,00 m. Ograjene površine morajo biti urejene tako, da so poti, igrišča, ploščadi ter druge tlakovane površine in oprema od ograje oddaljene najmanj 3,00 m.


2. vprašanje: Kako se urejajo poti do skupnih prostorov za različne režime zaprtih oseb?
Odgovor na 2. vprašanje:

Osebe, ki prestajajo kazen v različnih režimih, se v času prestajanja zaporne kazni ne smejo srečevati. Ločevanje poti zaprtih oseb se zagotavlja na dva načina:
- z ločenimi komunikacijskimi potmi in / ali
- po skupnih komunikacijskih poteh z ustreznimi časovnimi razporedi.

Za poti, ki so pogosto v uporabi (npr. dostopi do zunanjih sprehajališč in igrišč) je zaželeno, da se predvidijo ločene komunikacijske poti za različne skupine zaprtih oseb. Za poti, ki jih zaprte osebe uporabljajo manj pogosto (dostop do skupnih prostorov, kot so npr. ambulante, telovadnica in prostori za izobraževanje, dostop do prostorov za delo zaprtih oseb in prostorov za obiske) se lahko smiselno predvidijo tudi skupne komunikacijske poti. Stik med zaprtimi osebami različnih kategorij se bo v takem primeru onemogočal s časovnim razporedom aktivnosti.


3. vprašanje: Ali je treba v posebnem prostoru za odstranitev zagotavljati dnevno svetlobo?
Odgovor na 3. vprašanje:

Če je le mogoče glede na arhitektonske pogoje naj bo v posebnem prostoru naravna svetloba. Okno mora biti odporno proti vlomu in razbitju. Ne sme se odpirati. Če je okno obrnjeno na dvorišče, kjer se gibljejo zaprte osebe ali delavci, oziroma je možen pogled v posebni prostor iz drugih prostorov zavoda ali od zunaj, mora biti steklo mlečno.
Umetna osvetlitev se zagotovi z običajno ali neonsko lučjo na stropu, ki oddaja belo svetlobo. Stikalo za luč mora biti zunaj posebnega prostora.

4. vprašanje: Ali ZPKZ v natečajnem območju dopušča tudi možnost umestitve drugih dejavnosti, glede na to, da je občina načrtovala v gradu sedež krajinskega parka?
Odgovor na 4. vprašanje:

Natečajno območje bo namenjeno izključno za potrebe ZPKZ. Kot del dejavnosti ZPKZ pa se lahko predvidi npr. prezentacija morebitnih kakovostnih arheoloških ostalin, v kolikor bodo ohranjene in situ.

5. vprašanje: Kako se prepreči pogled iz bivalnih prostorov na zunanje površine, kjer se sprehajajo osebe drugega režima?
Odgovor na 5. vprašanje:

Poglede se preprečuje z ustrezno orientacijo okenskih odprtin ali pa z oblikovanjem oken (okna, ki jih ni mogoče odpirati, višje umeščena okna ipd.)
Datum objave: 25.07.2017   12:48
V prejšnjem odgovoru je bilo napačno zapisano, da je terenski ogled lokacije bil dne 29.07.2017.
Pravilni podatek je, da je terenski ogled bil 20.07.2017.

Datum objave: 21.08.2017   11:58
10.08.2017 – drugi terenski ogled ZPKZ Ig

1. vprašanje: Ali osebe, ki prestajajo kazen zapora v polodprtem in odprtem režimu, lahko z zunanje strani dostopajo do varnostnega zidu?

Odgovor na 1. vprašanje:

Ureditve (tudi sprehajalne poti, igrišča ipd.) morajo biti od varnostnega zidu odmaknjene, predlagamo vsaj 5 m. Fizični dostop je sicer mogoč, a približevanje varnostnemu zidu pomeni zlorabo režima.

2. vprašanje: V obstoječem stanju grad ni ograjen. Ali zaprte osebe lahko zapustijo območje?

Odgovor na 2. vprašanje:

V sedanjem stanju ni fizičnih ovir, ki bi zaprtim osebam preprečevale izhod iz območja. Obsojenke, ki zaporno kazen prestajajo v milejšem režimu (polodprti, odprti) in za katere se oceni, da tega režima ne bodo zlorabile, se v času bivanja na prostem skladno s hišnim redom zavoda lahko gibajo na neograjenih površinah na podlagi pridobljenega zaupanja tekom prestajanja kazni. Območje zavoda lahko zapustijo le z dovoljenjem. Obsojenke v zaprtem režimu in pripornice se zunaj objekta gradu ne smejo gibati (sprehode koristijo na notranjem dvorišču). Nove ureditve pa predvidevajo ograditev območja v skladu z natečajno nalogo.

3. vprašanje: Ali zaprte osebe, ki prestajajo kazen zapora v različnih režimih, uporabljajo iste prostore za delo? Kako to vpliva na varnost prostorov?

Odgovor na 3. vprašanje:

Prostore za delo uporabljajo osebe, ki prestajajo kazen v različnih režimih. Zato je treba pri zasnovi in umestitvi prostorov upoštevati pogoje, ki veljajo za zaprti režim in pripor. Manj strogi režimi lahko uporabljajo strožje varovane prostore. Enako pravilo velja za vse skupne prostore, kamor vstopajo različni režimi zaprtih oseb.


4. vprašanje: Kako zaprte osebe prestajajo letni dopust?

Odgovor na 4. vprašanje:

Režim v posebnih prostorih oziroma med letnim dopustom mora biti organiziran tako, obsojenki v času dopusta omogoča dodatno sprostitev, razvedrilo, rekreacijo in počitek, skladno z možnostmi zavoda. Obsojenke, ki že koristijo ugodnosti prostih izhodov iz zavoda, lahko letni dopust koristijo tudi zunaj zavoda.

5. vprašanje: Kdaj so potrebne rešetke na oknih

Odgovor na 5. vprašanje:

Rešetke na oknih so potrebne na oknih prostorov, kamor vstopajo osebe zaprtega režima in pripora, vendar le v naslednjih primerih:
- če so okna orientirana na površine izven varovalnega zidu,
- če je okno znotraj varnostnega zidu, vendar je od njega odmaknjeno manj kot 4 m
- če so objekti oziroma prostori umeščeni izven varovalnega zidu in se v njih nahajajo ali gibajo obsojenke zaprtega režima in pripornice


6. vprašanje: Zakaj je režim pripora tako strog?

Odgovor na 6. vprašanje:

Režim prestajanja pripora je primerljiv z zaprtim režimom prestajanja kazni zapora. Zoper pripornico se smejo uporabiti samo tiste omejitve, ki so potrebne, da se prepreči beg ali dogovarjanje, ki bi lahko škodovalo uspešni izvedbi kazenskega postopka. Pripornica prestaja pripor v posebnih prostorih za pripor oziroma v ločenem zaprtem delu zavoda za prestajanje kazni zapora. Praviloma ne smejo biti v istem prostoru osebe, ki so sodelovale pri istem kaznivem dejanju, in ne osebe, ki prestajajo kazen, s tistimi, ki so v priporu. Če je mogoče, ne smejo biti osebe, ki so obdolžene za kaznivo dejanje v povratku, priprte v istem prostoru z drugimi pripornicami, na katere bi lahko škodljivo vplivale. S pripornico je treba ravnati humano ter varovati njeno telesno in duševno zdravje.

7. vprašanje: Koliko časa traja pripor?

Odgovor na 7. vprašanje:

Zakon o kazenskem postopku ureja pripor različno glede na fazo postopka. Tako sme biti obdolženec po sklepu preiskovalnega sodnika v priporu pridržan največ en mesec. Pripor se lahko nato podaljša še za največ dva meseca. Za hujša kazniva dejanja, za katera je predpisana kazen zapora nad pet let, pa se lahko trajanje pripora podaljša še za tri mesece (skupaj torej 6 mesecev). Po vložitvi obtožnice lahko traja pripor največ dve leti.

Pripor se lahko podaljša tudi ob izreku sodbe, s katero je obdolženec obsojen na kazen zapora, in sicer do pravnomočnosti sodbe oziroma do nastopa kazni, vendar najdlje do izteka kazni, izrečene v sodbi sodišča prve stopnje.

8. vprašanje: Kako gre skupaj požarna varnost in zaklepanje sob?

Odgovor na 8. vprašanje:

Podrobnejše rešitve v zvezi s tem bodo prepuščene kasnejšim fazam načrtovanja v skladu s študijo požarne varnosti.

9. vprašanje: Ali so v zaprtem oddelku sobe čez noč zaprte?

Odgovor na 9. vprašanje:

Vrata modula bodo čez noč zaprta, vrata posameznih sob pa po presoji.

10. vprašanje: Ali je prostor za prestajanje disciplinske kazni namenjen različnim režimom zaprtih oseb?

Odgovor na 10. vprašanje:

Praviloma samo za obsojenke zaprtega režima.11. vprašanje: Ali so bile obokane odprtine tudi v 1. nadstropju gradu?

Odgovor na 11. vprašanje:

Tudi v prvem nadstropju gradu so bile nekoč na severni in južni fasadi, ki gledata proti atriju, obokane odprtine, ki so bile kasneje pozidane.

12. vprašanje: Kdo določi režim, v katerem bodo obsojenke prestajale kazen zapora?

Odgovor na 12. vprašanje:

Prehajanje iz režima v režim je v domeni ZPKZ. Praviloma se obsojenke najprej namesti v zaprti režim in se jih nato tekom prestajanja kazni premesti v svobodnejši (polodprti, odprti) režim, če se oceni da takega režima ne bodo zlorabile.

13. vprašanje: Kakšni so pogoji glede dela zaprtih oseb (delovnik, plača, dopust...)? Ali lahko delajo izven območja ZPKZ?

Odgovor na 13. vprašanje:
Obsojenke se razporedi na delo v skladu z njihovimi duševnimi in telesnimi sposobnostmi in možnostmi zavoda. V okviru možnosti zavoda se pri razporeditvi na delo upoštevajo tudi njihove želje. Lahko delajo v gospodarskih dejavnostih zavoda, na delih, potrebnih za normalno poslovanje zavoda (t.i. hišna dela (npr. kuhinja, pralnica, knjižnica, čiščenje, delo na vrtu)), ali v okviru delovne terapije. Lahko delajo tudi zunaj zavoda pri pravnih ali fizičnih osebah. Delajo polni delovni čas ali pa krajši čas od polnega. Za delo prejmejo plačilo. Osnova za izračun plačila za delo je 25 odstotkov osnove za obračun plače orientacijskega delovnega mesta v sistemu plač javnega sektorja. 20 odstotkov plačila za delo, ki ga obsojenka prejme, se hrani kot njen obvezni prihranek in z njim lahko razpolaga šele ob odpustu. Za vsak mesec dela s polnim delovnim časom ima pravico do dveh dni letnega dopusta. Poleg tega lahko dobi še do šest dni dodatnega letnega dopusta v enem letu, pri čemer se upošteva stalnost in prizadevnost obsojenke pri delu. Obsojenka, ki je kazen zapora nastopila iz pripora, lahko za čas, ko je delala v priporu, pridobi največ 30 dni letnega dopusta v letu, ko je nastopila kazen zapora.Datum objave: 23.08.2017   14:03
VPRAŠANJE
1. Ali so skupni prostori in prostori za uslužbence posameznega oddelka zapora (pripor, polodprti oddelek, zaprti oddelek) skupni za vse bivalne module? In kako je v tem primeru poskrbljeno za neposredni vizualni nadzor nad bivalnim modulom?

2. Ali je zaželjeno, da se iz skupnih prostorov posameznega oddelka izvaja tudi skupni nadzor posameznega oddelka?

3. Kako je zagotovljena varnost v bivalnem modulu?

4. Ali v sklopu skupnih prostorov bivalnega modula ni predviden prostor, v katerem se nahaja pravosodni policist oziroma oseba, ki nadzoruje dogajanje v bivalnem modulu?

5. Kaj pomeni „zagotavljanje varnosti” v smislu stavka na strani 50, ki se glasi: „V zaprtih oddelkih so prostori, v katerih bivajo in delajo, zaklenjeni, če je to potrebno za zagotavljanje varnosti.”?

6. Kaj pomeni prilagoditev števila sprehajališč v smislu stavka na strani 110, ki se glasi: „Število sprehajališč se lahko prilagodi razporeditvi modulov, vendar pa morajo biti pri tem upoštevane vse varnostne zahteve in zahteve po ločevanju različnih kategorij zaprtih oseb.” Ali to pomeni, da ni nujno, da ima vsak modul zaprtega oddelka svoje sprehajališče?

7. Vezano na prejšnje vprašanje nas zanima, kako so v tem primeru upoštevane vse varnostne zahteve in zahteve po ločevanju različnih kategorij zaprtih oseb?

8. Lokacija, ki je predvidena za gradnjo, se nahaja na vzpetini. Ali je v tem kontekstu dovoljena gradnja samo ob vznožju vzpetine, saj lahko samo na ta način upoštevamo zahtevo po največji še sprejemljivi višini novih stavb na vzhodni strani gradu, kot jo navaja Natečajna naloga na strani 54?

9. Ali je pomembno, da so hodniki in vertikalne komunikacije med moduli zaprtega oddelka in skupnimi prostori (kot so delavnice, ordinacija, knjižnica) ločene od komunikacij, ki do teh istih skupnih prostorov vodijo iz polodprtega oddelka oziroma pripora?

10. Ali je zaželjen koncept panoticuma?

11. Ali so lahko omogočene vizulane in zvočne komunikacije med bivalnimi enotami modula in pripadajočim sprehajališčem v zaprtem oddelku?

12. Ali so lahko omogočene vizulane in zvočne komunikacije med bivalnimi enotami modula in pripadajočim sprehajališčem v priporu?

13. Ali so lahko omogočene vizulane in zvočne komunikacije med bivalnimi enotami modula in pripadajočim sprehajališčem v polodprtem oddelku?

14. Ali so lahko omogočene vizulane in zvočne komunikacije med skupnimi prostori modula in pripadajočim sprehajališčem v zaprtem oddelku?

15. Ali so lahko omogočene vizulane in zvočne komunikacije med skupnimi prostori modula in pripadajočim sprehajališčem v priporu?

16. Ali so lahko omogočene vizulane in zvočne komunikacije med skupnimi prostori modula in pripadajočim sprehajališčem v polodprtem oddelku?

17. Ali so lahko omogočene vizualne in zvočne komunikacije med posameznimi moduli zaprtega oddelka?

18. Ali so lahko omogočene vizualne in zvočne komunikacije med posameznimi moduli pripora?

19. Ali so lahko omogočene vizualne in zvočne komunikacije med posameznimi moduli polodprtega oddelka?

ODGOVOR
1. Ali so skupni prostori in prostori za uslužbence posameznega oddelka zapora (pripor, polodprti oddelek, zaprti oddelek) skupni za vse bivalne module? In kako je v tem primeru poskrbljeno za neposredni vizualni nadzor nad bivalnim modulom?

Odgovor:
Skupni prostori in prostori za uslužbence posameznega oddelka so skupni za vse module posameznega oddelka (posebej za zaprti režim, polodprti režim, odprti režim, pripor).
Za vizualni nadzor je lahko poskrbljeno skozi stekleno pregrado iz pisarne pravosodnih policistov in/ali preko video-nadzornega sistema.

2. Ali je zaželeno, da se iz skupnih prostorov posameznega oddelka izvaja tudi skupni nadzor posameznega oddelka?

Odgovor:
Iz skupnih prostorov se nadzor ne izvaja. Nadzor se izvaja iz pisarne pravosodnih policistov.

3. Kako je zagotovljena varnost v bivalnem modulu?

Odgovor:
Varnost se zagotavlja s kontrolo vstopa/izstopa, fizično, s tehničnimi sredstvi (videonadzor, alarmiranje), mehanskim varovanjem (varnostna vrata, okna, ključavnice).

4. Ali v sklopu skupnih prostorov bivalnega modula ni predviden prostor, v katerem se nahaja pravosodni policist oziroma oseba, ki nadzoruje dogajanje v bivalnem modulu?

Odgovor:
Prostor za pravosodne policiste je predviden na vhodu v modulni sklop. Opisan pri naslovih »modulni sklop« pri vsakem oddelku posebej.

5. Kaj pomeni „zagotavljanje varnosti” v smislu stavka na strani 50, ki se glasi: „V zaprtih oddelkih so prostori, v katerih bivajo in delajo, zaklenjeni, če je to potrebno za zagotavljanje varnosti.”?

Odgovor:
Prepuščeno je oceni zavoda. V kolikor je potrebno se prostori lahko zaklenejo, v nasprotnem so lahko odklenjeni.

6. Kaj pomeni prilagoditev števila sprehajališč v smislu stavka na strani 110, ki se glasi: „Število sprehajališč se lahko prilagodi razporeditvi modulov, vendar pa morajo biti pri tem upoštevane vse varnostne zahteve in zahteve po ločevanju različnih kategorij zaprtih oseb.” Ali to pomeni, da ni nujno, da ima vsak modul zaprtega oddelka svoje sprehajališče?

Odgovor:
Da. Dvema manjšima moduloma lahko pripada skupno sprehajališče, v kolikor je možen neoviran dostop iz obeh modulov hkrati.
7. Vezano na prejšnje vprašanje nas zanima, kako so v tem primeru upoštevane vse varnostne zahteve in zahteve po ločevanju različnih kategorij zaprtih oseb?

Odgovor:
Dostopnost, enotna kontrolna točka, ne smejo se mešati zaprte osebe iz različnih režimov ali kategorij.

8. Lokacija, ki je predvidena za gradnjo, se nahaja na vzpetini. Ali je v tem kontekstu dovoljena gradnja samo ob vznožju vzpetine, saj lahko samo na ta način upoštevamo zahtevo po največji še sprejemljivi višini novih stavb na vzhodni strani gradu, kot jo navaja Natečajna naloga na strani 54?

Odgovor:
Gradnja novih stavb nad terenom je na vzhodni strani gradu glede na omejitev višine in konfiguracjo terena dopustna ob vznožju in na jugozahodnem pobočju vzpetine, ob upoštevanju vseh ostalih omejitev (meja območja IG06-6 in IG06-10, gradbena meja, odmik od varovalnega zidu itd.…).

9. Ali je pomembno, da so hodniki in vertikalne komunikacije med moduli zaprtega oddelka in skupnimi prostori (kot so delavnice, ordinacija, knjižnica) ločene od komunikacij, ki do teh istih skupnih prostorov vodijo iz polodprtega oddelka oziroma pripora?

Odgovor:
DA.

10. Ali je zaželen koncept panoticuma?

Odgovor:
V kolikor je mišljen koncept »Panopticon«, DA, če je mišljen nadzor nad moduli.

11. Ali so lahko omogočene vizualne in zvočne komunikacije med bivalnimi enotami modula in pripadajočim sprehajališčem v zaprtem oddelku?

Odgovor:
DA.

12. Ali so lahko omogočene vizualne in zvočne komunikacije med bivalnimi enotami modula in pripadajočim sprehajališčem v priporu?

Odgovor:
DA.

13. Ali so lahko omogočene vizualne in zvočne komunikacije med bivalnimi enotami modula in pripadajočim sprehajališčem v polodprtem oddelku?

Odgovor:
DA.

14. Ali so lahko omogočene vizualne in zvočne komunikacije med skupnimi prostori modula in pripadajočim sprehajališčem v zaprtem oddelku?

Odgovor:
NE.

15. Ali so lahko omogočene vizualne in zvočne komunikacije med skupnimi prostori modula in pripadajočim sprehajališčem v priporu?

Odgovor:
NE.

16. Ali so lahko omogočene vizualne in zvočne komunikacije med skupnimi prostori modula in pripadajočim sprehajališčem v polodprtem oddelku?

Odgovor:
DA.

17. Ali so lahko omogočene vizualne in zvočne komunikacije med posameznimi moduli zaprtega oddelka?

Odgovor:
NE.

18. Ali so lahko omogočene vizualne in zvočne komunikacije med posameznimi moduli pripora?

Odgovor:
NE.

19. Ali so lahko omogočene vizualne in zvočne komunikacije med posameznimi moduli polodprtega oddelka?

Odgovor:
DA.

Datum objave: 23.08.2017   14:05
VPRAŠANJE
Ali je potrebno da je varovalni zid visok 6 m tudi gledano iz njegove zunanje strani; npr. ali je možno, da je zid na zunanji strani zasut/vkopan in zato vizualno nižji - na notranji strani pa ohrani višino 6 m?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
V natečajnih pogojih je navedeno, da je največja sprejemljiva višina novih stavb na vzhodni strani 355,70 m... To velja za le fasado, ki je najbližje gradu ali za celoten nov objekt? (vzhodni del stavbe višji)

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Ali si zahteva po zasaditvi varovalnega zidu in zahteva, da je površina zidu dovolj gladka oziroma obdelana na način, da plezanje nanj ni mogoče, nista v nasprotju? Oz. ali je dovoljena uporaba rastlin, ki rastejo tako, da plezajo po zidu (plezalke)?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Glede na to, da se izdela maketa le za del območja (projektiranega), si je mogoče ogledati/zmeriti maketo, ki jo imate pri vas?

ODGOVOR

V natečajnih pogojih je navedeno, da je največja sprejemljiva višina novih stavb na vzhodni strani 355,70 m... To velja za le fasado, ki je najbližje gradu ali za celoten nov objekt? (vzhodni del stavbe višji)
Odgovor:
Določilo velja za celoten nov objekt.

Ali si zahteva po zasaditvi varovalnega zidu in zahteva, da je površina zidu dovolj gladka oziroma obdelana na način, da plezanje nanj ni mogoče, nista v nasprotju? Oz. ali je dovoljena uporaba rastlin, ki rastejo tako, da plezajo po zidu (plezalke)?
Odgovor:
Prikrivanje zidu je treba izvesti z zasaditvijo vegetacije (dreves, grmovnic) v ustreznem odmiku od zidu. Ozelenitev zidu s plezalkami ni primerna rešitev.

Glede na to, da se izdela maketa le za del območja (projektiranega), si je mogoče ogledati/zmeriti maketo, ki jo imate pri vas?
Maketa je v izdelavi. Ogled bo možen predvidoma 14 dni pred rokom oddaje elaboratov.

Ali je potrebno da je varovalni zid visok 6 m tudi gledano iz njegove zunanje strani; npr. ali je možno, da je zid na zunanji strani zasut/vkopan in zato vizualno nižji - na notranji strani pa ohrani višino 6 m?

Varovalni zid mora biti visok 6 m z obeh strani. Poleg tega da preprečuje pobeg iz zavoda ima funkcijo, da onemogoča poglede v območje zaprtega oddelka in pripora, ter preprečuje metanje oz. dostavljanje prepovedanih predmetov v zavod.Datum objave: 29.08.2017   12:35
VPRAŠANJE
1. Ali je varnostni zid del objekta, torej ali se lahko zaključi oz. nadaljuje neposredno v objektu pripora, Zaprtega oddelka itd. Ali mora biti od teh objektov odmaknjen in v tem primeru koliko?

2. Ali lahko varnostni zid, ki ni stavba je pa grajena struktura, poteka tudi izven parcel namenjenih za gradnjo(IG06-6 in IG06-10)?

3. Ali so lahko sprehajališča oz. zunanji prostori pripora in zaprtega oddelka, ki so obdana z zidom izven parcel namenjenih za gradnjo(IG06-6 in IG06-10)?

4. Zanima nas skrajni zunanji potek zunanje varovalne ograje. Ali le ta poteka po robu ožjega območja natečaja ali lahko sega v vplivno območje natečaja?

5. Ali se potek varnostnega zidu in zunanje varovalne ograje na območju vhodnega dela prekriva oz. združi? Ali pa mora biti tudi na vhodnem delu med njima predvidena minimalna razdalja 5m.

6. V primeru, da je objekt Ižanskega gradu dostopen le po kontrolirani, zavarovani, zaprti komunikaciji, in ni prosto dostopen od zunaj a se v takem primeru smatra, da je objekt znotraj območja "varnostnega zidu" ali mora biti še dodatno ograjen z varnostnim zidom?

7. V datoteki "C_6_Preglednica-povrsin" je zaslediti nekaj napak, ki pa najverjetneje ne vplivajo na seštevek "Uporabnih neto površin". Celotne tabele nismo podrobno pregledali ampak nekaj konkretnih napak je npr. zaslediti v polju F426, kjer je V PRILOŽENI TABELI seštevek površin iz polj H428:H520, bi pa NAJVERJETNJE MORALO BITI le seštevek iz polj H428:H433. Podobno v polju F514 itd. Prosimo za temeljit pregled in popravek preglednice, nova preglednica naj bo primerno imenovana, da ne bo nesporazumov. V nasprotnem primeru prosimo za navodila ali naj se napake, tudi morebitne druge, ignorirajo tudi v tabeli izpolnjeni s strani izdelovalcev natečajnih rešitev.

8. Pod kakimi pogoji in preko katerih vhodov, nadzornih točk itd. imajo obsojenke v odprtem oddelku vstop v skupne prostore, prostore za delo itd., ki so v programskem smislu znotraj varovalnega zidu?

9. Ali in v kakšnem obsegu se lahko izven območja zazidljivosti izvajajo ceste (dostopne, intervencijske itd.)

10. Prosimo za obrazložitev povišanega nadzornega podesta iz katerega se vrši nadzor prostora za obiske s stekleno pregrado in prostora za nadzorovane obiske. Ali gre za balkon oz. podest ki poteka vzdolž obeh prostorov?

11. Na tečajnem gradivu je navedeno da v prostoru za obiske za stekleno pregrado zaprte osebe ne smejo priti v stik druga z drugo. Ali to pomeni, da gre za pet ločenih prostorov, ki onemogočajo(s stenami in s stropom) fizični, vizualni in slušni stik. Kako v takem primeru funkcionira povišani nadzorni podest?


ODGOVOR
1. Ali je varnostni zid del objekta, torej ali se lahko zaključi oz. nadaljuje neposredno v objektu pripora, Zaprtega oddelka itd. Ali mora biti od teh objektov odmaknjen in v tem primeru koliko?

odgovor:
Izjemoma lahko varovalni zid predstavlja tudi zunanja stena objekta, če je zasnovana brez okenskih odprtin oziroma je odpiranje oken onemogočeno. Ni potrebno, da je v takem primeru zid odmaknjen od objekta. V primeru da so na tem delu objekta okna, morajo biti od zidu odmaknjena najmanj 4m.


2. Ali lahko varnostni zid, ki ni stavba je pa grajena struktura, poteka tudi izven parcel namenjenih za gradnjo(IG06-6 in IG06-10)?

odgovor:
Kot je navedeno v natečajni nalogi (str. 37 in 57), se varovalni zid lahko izvaja le v območjih z oznakama IG06-6 in IG06-10.

3. Ali so lahko sprehajališča oz. zunanji prostori pripora in zaprtega oddelka, ki so obdana z zidom izven parcel namenjenih za gradnjo(IG06-6 in IG06-10)?

odgovor:
Sprehajališča pripora in zaprtega oddelka morajo biti znotraj varovalnega zidu, torej znotraj območij IG06-6 in IG06-10.

4. Zanima nas skrajni zunanji potek zunanje varovalne ograje. Ali le ta poteka po robu ožjega območja natečaja ali lahko sega v vplivno območje natečaja?

odgovor:
V skladu z natečajno nalogo (str. 10 in 57) zunanja varovalna ograja praviloma sega do meje ožjega natečajnega območja. Izjemoma lahko ograja sega preko meje ožjega natečajnega območja le na južni strani, vendar ne sme segati preko meje vplivnega območja natečaja.

5. Ali se potek varnostnega zidu in zunanje varovalne ograje na območju vhodnega dela prekriva oz. združi? Ali pa mora biti tudi na vhodnem delu med njima predvidena minimalna razdalja 5m.

odgovor:
Potek varnostnega zidu je odvisen od umestitve objektov. Zunanja varovalna ograja pa zamejuje varovano območje. Ni nujno da se ob vhodu združita, vendar v primeru da se, mora biti med njima najmanj 5m vmesnega prostora.

6. V primeru, da je objekt Ižanskega gradu dostopen le po kontrolirani, zavarovani, zaprti komunikaciji, in ni prosto dostopen od zunaj a se v takem primeru smatra, da je objekt znotraj območja "varnostnega zidu" ali mora biti še dodatno ograjen z varnostnim zidom?

odgovor:
V takem primeru se ne smatra, da je znotraj varovanega zidu. V primeru, da bodo v gradu skupni prostori za več različnih kategorij, morajo biti zasnovani tako, da iz njih ni možen pobeg in da je vanje mogoče vstopati oziroma izstopati le preko glavnega vhoda in da je s preostalimi objekti povezan preko zaprtih (podzemnih) hodnikov.

7. V datoteki "C_6_Preglednica-povrsin" je zaslediti nekaj napak, ki pa najverjetneje ne vplivajo na seštevek "Uporabnih neto površin". Celotne tabele nismo podrobno pregledali ampak nekaj konkretnih napak je npr. zaslediti v polju F426, kjer je V PRILOŽENI TABELI seštevek površin iz polj H428:H520, bi pa NAJVERJETNJE MORALO BITI le seštevek iz polj H428:H433. Podobno v polju F514 itd. Prosimo za temeljit pregled in popravek preglednice, nova preglednica naj bo primerno imenovana, da ne bo nesporazumov. V nasprotnem primeru prosimo za navodila ali naj se napake, tudi morebitne druge, ignorirajo tudi v tabeli izpolnjeni s strani izdelovalcev natečajnih rešitev.

odgovor:
Preglednica povrsin je bila preverjena. Odpravljene so bile napake pri formulah za delne seštevke povrsin po sklopih (stolpec F). Navedene spremembe ne vplivajo na površine posameznih prostorov niti ne na končni skupni seštevek površin.

V kolikor bodo natečajniki dodajali nove vrstice v tabelo, morajo preveriti in smiselno prilagoditi formule v desnem delu tabele (od stolpca N do W).

Nova preglednica je objavljena na spletni strani ZAPS.

8. Pod kakimi pogoji in preko katerih vhodov, nadzornih točk itd. imajo obsojenke v odprtem oddelku vstop v skupne prostore, prostore za delo itd., ki so v programskem smislu znotraj varovalnega zidu?

odgovor:
V primeru, da bi bili posamezni skupni prostori zagotovljeni v objektih v katerega vstopajo zaprte osebe različnih režimov.
Vstop je možen le preko glavnega vhoda, ki je s preostalimi objekti povezan preko zaprtih (podzemnih) hodnikov.

9. Ali in v kakšnem obsegu se lahko izven območja zazidljivosti izvajajo ceste (dostopne, intervencijske itd.)

odgovor:
Glavna dostopna cesta mora biti urejena po trasi obstoječe ceste. Vse ostale potrebne dostope in intervencijske poti je treba urediti znotraj meje širšega natečajnega območja.

10. Prosimo za obrazložitev povišanega nadzornega podesta iz katerega se vrši nadzor prostora za obiske s stekleno pregrado in prostora za nadzorovane obiske. Ali gre za balkon oz. podest ki poteka vzdolž obeh prostorov?

odgovor:
Gre za nadvišan/lahko tudi za medetažni prostor, iz katerega je možen pogled/nadzor nad izvajanjem obiska zaprte osebe.
Nadzorni podest mora biti zasnovan tako, da bo mogoče hkrati nadzirati prostore, kjer se izvajajo obiski za stekleno pregrado in prostor za nadzorovane obiske.

11. Na tečajnem gradivu je navedeno da v prostoru za obiske za stekleno pregrado zaprte osebe ne smejo priti v stik druga z drugo. Ali to pomeni, da gre za pet ločenih prostorov, ki onemogočajo(s stenami in s stropom) fizični, vizualni in slušni stik. Kako v takem primeru funkcionira povišani nadzorni podest?

odgovor:
Gre za en prostor, predeljen s stekleno pregrado, ki preprečuje neposreden stik med zaprtimi in priprtimi osebami ter njihovimi obiskovalci. Znotraj tega prostora so pogovorna mesta oblikovana kot nekakšne govorilnice, med seboj ločene s paravani, ki preprečujejo fizični stik med zaprtimi osebami. Preprečevanje zvočnega stika ni potrebno. Povišan podest za pravosodnega policista mora biti umeščen tako, da ima pregled nad celotnim prostorom.Datum objave: 29.08.2017   12:38
VPRAŠANJE
Na programski shemi se v legendi nahaja NOTRANJA VAROVALNA OGRAJA na sami risbi pa se ne pojavi, zakaj je temu tako?

ODGOVOR


Na programski shemi notranja varovalna ograja ni prikazana. Gre za ograjo, ki priprtim osebam in osebam, ki prestajajo kazen zapora v zaprtem oddelku zapora, preprečuje neposredni dostop do varovalnega zidu. Z notranjo varovalno ograjo so ograjene vse zunanje površine znotraj varovalnega zidu, ki jih uporabljajo priprte osebe in zaprte osebe, ki prestajajo kazen v zaprtem oddelku zapora. Ograje okoli zunanjih sprehajališč so podrobneje opisane v poglavju 5. »PODROBNEJŠI OPIS POTREBNIH PROSTOROV IN POVRŠIN« pod točko 6.3.1. Sprehajališča pripora in zaprtega oddelka. Druge parkovne in rekreacijske površine, ki jih bodo uporabljale priprte osebe in osebe, ki prestajajo kazen v zaprtem oddelku zapora, morajo biti ograjene s 5m visoko žičnato ograjo, ki mora biti od varovalnega zidu odmaknjena najmanj 4,00 m. Ograjene površine morajo biti urejene tako, da so poti, igrišča, ploščadi ter druge tlakovane površine in oprema od ograje oddaljene najmanj 3,00 m.


Datum objave: 29.08.2017   12:39
VPRAŠANJE
Ali je možno, da se izven mej prostorske enote IG06-6 in IG06-10 umešča športna igrišča?

ODGOVOR

V skladu z natečajno nalogo (str. 37 in 58) se športna igrišča lahko umeščajo tudi v območje z oznako IG06-5.


Datum objave: 29.08.2017   12:39
VPRAŠANJE
1. Ali je dopustna porušitev zgornjega nadstropja dvorca Ig in ga tako povrniti v prvotno stanje ?

2. Ali je možno podaljšanje roka oddaje ?

ODGOVOR


1. Ali je dopustna porušitev zgornjega nadstropja dvorca Ig in ga tako povrniti v prvotno stanje ?

odgovor:
V skladu z natečajno nalogo in na podlagi usmeritev s strani ZVKDS odstranitev zgornjega nadstropja gradu ni predvidena.

2. Ali je možno podaljšanje roka oddaje ?

odgovor:
Podaljšanje roka oddaje ni mogoče.

Datum objave: 12.09.2017   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali je potrebno imeti sklenjeno zavarovanje projektantske odgovornosti za vsoto 200.000 eur že pred oddajo natečaja, ali je to pogoj, ki mora biti izpolnjen ob morebitnem podpisu pogodbe? hvala, lp.

ODGOVOR

V skladu s točko 4.23 natečajnih pogojev in 17. ter 25. členom vzorca projektantske pogodbe je potrebno dokazilo o (do)zavarovanju projektantske odgovornosti do višine 200.000 eur dostaviti v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije, kar je pogoj za njeno veljavnost.
Ob oddaji natečaja mora projektant imeti zakonsko določeno zavarovano odgovornost za škodo v višini najmanj 41.000 eur (33.člen ZGO-1).


Datum objave: 20.09.2017   14:08
Na spletni strani ZAPS: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni je objavljena dopolnjena grafična podlaga makete z naslovom C_7_2-Graficna-podlaga-maketa_popravek, v kateri so dorisane manjkajoče plastnice v JV vogalu območja. Če ste maketo že začeli izdelovati na podlagi lastne rekonstrukcije manjkajočih plastnic, lahko objavljeno dopolnitev zanemarite.
Maketa širšega območja bo na ogled na ZAPS-u, v času uradnih ur od 26.9.2017.


Datum objave: 21.09.2017   11:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali mora biti odgovorni projektant, ki je avtor natečajne rešitve, vpisan v imenik ZAPS kot odg.projektant za zahtevne objekte v času oddaje natečaja ali v času sklenitve pogodbe?
Hvala in lp

ODGOVOR
V času oddaje natečajnega elaborata.Datum objave: 21.09.2017   11:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v preteklih 14 dneh smo vam poslali več vsebinskih vprašanj, na katera še do danes nismo prejeli odgovorov. Ker gre za kompleksen in obširen program ženskega zapora, ki zahteva podrobno razumevanje funkcionalnosti in ker se rok oddaje elaboratov bliža, vas prosimo, da na vprašanja čimprej odgovorite oziroma, da sporočite, da na vsebinska vprašanja ne boste več odgovarjali.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali mora biti odgovorni projektant, ki je avtor natečajne rešitve, vpisan v imenik ZAPS kot odg.projektant za zahtevne objekte v času oddaje natečaja ali v času sklenitve pogodbe?
Hvala in lp

ODGOVOR


V skladu z natečajnimi pogoji so bili odgovori na prejeta vsebinska vprašanja (do 23.8.2017) objavljeni v roku do 30.8.2017. Na vsa po roku prejeta vsebinska vprašanja bodo odgovori objavljeni 29.9.2017.Datum objave: 28.09.2017   15:11
VPRAŠANJE
V natečajni nalogi navajate, da je potrebno zagotoviti 20 PM za uslužbence, ki so locirana vzdolžno ob cesti.

Normativ določa, da je potrebno zagotoviti 1PM na 30m2 neto površine pisarn. Če seštejemo kvadrature vseh pisarn (socialne delavke v priporu, zaprtem oddelku, pisarne v odprtem oddelku, pisarne v vhodnem delu, uprava, pisartne OKC, itd.) je potrebno zagotoviti več kot 20 PM za uslužbence.

Ali je prišlo do napake pri seštevanju? Koliko je končno število PM za uslužbence (oz. število PM za motorna kolesa uslužbencev)?

Hvala.

ODGOVOR

20 PM za uslužbence po normativu 1PM / 30 m2 se zagotavlja le za sklop “5. upravni prostori”, katerih površina je 563,04 m2.

Za ostale prostore ZPKZ se v skladu z Normativi za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih površin za potrebe države zagotavljajo le PM za uslužbence, predvidenih je 10 PM.

V skladu s točko 1.1.2. Parkirišča na 72. strani natečajne naloge se dodatne parkirne površine, namenjene vozilom zaposlenih in strank, lahko v skladu s prostorskimi možnostmi uredijo na območju izven varovalnega perimetra.


Datum objave: 28.09.2017   15:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je potrebno oddati perspektivni ali aksonometrični prikaz iz zraka?
V vednost: Na podlogi C_8_1 je zapisana aksonometrija, na C_8_2 pa je naveden perspektivni prikaz.

Z lepimi pozdravi,

Natečajna skupinaODGOVOR


Natečajniki lahko po lastni presoji izdelajo perspektivni pogled ali aksononometrijo, pomembno je, da je iz prikaza razviden pogled na območje iz zraka z južne strani.Datum objave: 28.09.2017   15:13
VPRAŠANJE
1. Ali lahko Varnostni zid prekorači najvišjo absolutno dovoljeno višino 355,70m(originalna kota kapi), če je od grajskega poslopja odmaknjen več kot 40 m?

ODGOVOR


Glede višine zidu v natečajni nalogi ni omejitev, torej višina varnostnega zidu lahko prekorači absolutno višinsko koto, ki velja za kote novih stavb.

Datum objave: 28.09.2017   15:14
VPRAŠANJE
1. Ali lahko omogočamo vizualne kontakte med skupnimi prostori modula ter pripadajočim sprehajališčem?

2. Zakaj niso dovoljene vizualne komunikacije med skupnim prostorom modula in pripadajočim sprehajališčem modula?

3. Ali je zaželjeno, da omogočimo vizualne kontakte med sprehajališčem ter prostorom pravosodnega policista, ki nadzoruje modul?ODGOVOR

1. Ali lahko omogočamo vizualne kontakte med skupnimi prostori modula ter pripadajočim sprehajališčem?


ODGOVOR:

Da. Za zaprte osebe, ki bodo bivale v istem modulu, se bodo gibale na sprehajališču, ki pripada njihovem modulu.

Le pri zaprtem oddelku, pri modulu M10, ki je namenjen različnim skupinam obsojenk oziroma režimom (zaščitene osebe, posebej varovani režim, ločeno prestajanje kazni…) je treba onemogočiti poglede iz skupnih prostorov modula na sprehajališče.


2. Zakaj niso dovoljene vizualne komunikacije med skupnim prostorom modula in pripadajočim sprehajališčem modula?


ODGOVOR:

Vizualne komunikacije med skupnim prostorom modula in pripadajočim sprehajališčem so dovoljene. Niso pa dovoljene oz. so pogojno dovoljene iz skupnih in bivalnih prostorov posameznega modula na sprehajališča drugih modulov, če ne omogočajo neposrednega stika med zaprtimi osebami, na primer branje sporočil skozi zaprto okno ali glasovno podajanje sporočil.


3. Ali je zaželjeno, da omogočimo vizualne kontakte med sprehajališčem ter prostorom pravosodnega policista, ki nadzoruje modul?

ODGOVOR:

Nadzor nad sprehajališči se opravlja (vizualno) iz nadzornih točk oziroma nadvišanih prostorov za pravosodne policiste.
Število nadzornih točk je odvisno od arhitekturne zasnove ter razporeditve modulov in sprehajališč, a mora zagotavljati pregled nad celotno površino sprehajališč. Iz ene nadzorne točke se lahko opravlja nadzor več sprehajališč, če je možen pregled nad celotno površino posameznega sprehajališča.Datum objave: 28.09.2017   15:15
VPRAŠANJE
Kljub temu, da je potekel čas za oddajo vprašanj, Vas vljudno prosimo, da odgovorite na naslednje vprašanje, saj je ključno pri arhitekturni zasnovi.
Zanima nas, če lahko najvišja kota varovalnega zidu presega najvišjo dovoljeno višino novih stavb (absolutna višina največ 355,70 m)?

ODGOVOR


Glede višine zidu v natečajni nalogi ni omejitev, torej višina varnostnega zidu lahko prekorači absolutno višinsko koto, ki velja za kote novih stavb.

Datum objave: 28.09.2017   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Ali so dovoljeni pogledi iz celic odprtega oddelka, pripora, zaprtega oddelka in polodprtega oddelka v atrij obiskov brez neposrednega nadzora?
2. Ali so dovoljeni pogledi iz delavnic v atrij obiskov brez neposrednega nadzora?
3. Ali so dovoljeni pogledi iz skupnih prostorov modula v atrij obiskov brez neposrednega nadzora?
4. Ali so dovoljeni pogledi iz skupnih prostorov oddelkov v atrij obiskov brez neposrednega nadzora?
5. Ali se lahko predvidi notranje poti, ki jih uporabljajo zapornice za dostop do skupnih prostorov (delavnica, telovadnica) tudi za dovoz viličarja do delavnic?
6. Kakšna je dimenzija kontejnerjev za ločevanje surovin (kovinskih in lesnih odpadkov na zunanjih površinah delavnic) in kakšna mora biti svetla višina prevzemnega mesta, če je le-to nadstrešeno?ODGOVOR

Spoštovani,
prosimo vas za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Ali so dovoljeni pogledi iz celic odprtega oddelka, pripora, zaprtega oddelka in polodprtega oddelka v atrij obiskov brez neposrednega nadzora?

ODGOVOR: NE


2. Ali so dovoljeni pogledi iz delavnic v atrij obiskov brez neposrednega nadzora?

ODGOVOR: NE


3. Ali so dovoljeni pogledi iz skupnih prostorov modula v atrij obiskov brez neposrednega nadzora?

ODGOVOR: NE


4. Ali so dovoljeni pogledi iz skupnih prostorov oddelkov v atrij obiskov brez neposrednega nadzora?

ODGOVOR: NE


5. Ali se lahko predvidi notranje poti, ki jih uporabljajo zapornice za dostop do skupnih prostorov (delavnica, telovadnica) tudi za dovoz viličarja do delavnic?

ODGOVOR: DA - peš poti morajo biti ločene od dovoznih poti (lahko tudi z označeno črto)


6. Kakšna je dimenzija kontejnerjev za ločevanje surovin (kovinskih in lesnih odpadkov na zunanjih površinah delavnic) in kakšna mora biti svetla višina prevzemnega mesta, če je le-to nadstrešeno?

ODGOVOR:

Za kovinske in lesne odpadke naj se predvidijo mrežaste palete, okvirna dimenzija posamezne palete je 1,2 m x 1,0 m x 0,9 m. Za vsako vrsto odpadkov zadošča po ena paleta. Pri načrtovanju višine prevzemnega mesta naj se upošteva, da se palete do komunalnega vozila lahko prevažajo z viličarjem.


Datum objave: 28.09.2017   15:16
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosim vas za odgovore na naslednja vprašanja:

Vprašanje 1:
Prosim obrazložite funkcioniranje vstopnega dela zavoda. Ali mora biti vratarnica za pregled službenih in tovornih vozil locirana v liniji zunanje varovalne ograje, tako da pregledana vozila vstopajo v celotno območje za varovalno ograjo (zunanje površine polodprtega oddelka) ali na obodu varovalnega zidu, tako da pregledana vozila vstopajo le v območje zidu? V programski shemi je risano, kot da pregledana vozila vstopajo le v območje omejeno z varovalnim zidom. Kako se izvaja nadzor odpiranja vrat zunanje varovalne ograje, če je vratarnica locirana v liniji varovalnega zidu?

Vprašanje 2:
Ali je na zahodni strani gradu predpisana maksimalna višina novih objektov?

Vprašanje 3:
V odgovorih na vprašanja natečajnikov iz dne 23.8.2017 je navedeno, da v priporu in zaprtem oddelku vizualne in zvočne komunikacije med skupnimi prostori modula in pripadajočim sprehajališčem niso dovoljene, medtem ko so komunikacije med celicami in sprehajališčem dovoljene. V programski shemi je risano, da je vstop v pripadajoče sprehajališče modula omogočen iz skupnih prostorov modula ali po hodniku med celicami, ki se tretira kot skupni prostor modula.

Glede na nasprotujoča si odgovor in shemo, prosim obrazložite pot/način izhoda iz modula na pripadajoče sprehajališče in vizualno in zvočno komunikacijo med skupnimi prostori modula in pripadajočim sprehajališčem.

Ali se izhod na sprehajališče ne sme izvesti preko skupnega prostora modula? Kje znotraj modula naj bi bil potemtakem lociran izhod na sprehajališče? Ali se sprehajališče uporablja ločeno od skupnega prostora, torej ena zaprta oseba koristi skupne prostore, medtem ko druga zaprta oseba koristi sprehajališče? Ali je omogočeno prosto prehajanje med skupnimi prostori in sprehajališčem znotraj modula? Ali je izhod izveden pod nadzorom policista? Ali so lahko sprehajališča locirana izven programskega sklopa?

Lepo se vam zahvaljujem za vse odgovore. Lep pozdrav.


ODGOVOR


Spoštovani, prosim vas za odgovore na naslednja vprašanja:

Vprašanje 1:
Prosim obrazložite funkcioniranje vstopnega dela zavoda. Ali mora biti vratarnica za pregled službenih in tovornih vozil locirana v liniji zunanje varovalne ograje, tako da pregledana vozila vstopajo v celotno območje za varovalno ograjo (zunanje površine polodprtega oddelka) ali na obodu varovalnega zidu, tako da pregledana vozila vstopajo le v območje zidu? V programski shemi je risano, kot da pregledana vozila vstopajo le v območje omejeno z varovalnim zidom. Kako se izvaja nadzor odpiranja vrat zunanje varovalne ograje, če je vratarnica locirana v liniji varovalnega zidu?

ODGOVOR:

Vratarnica za pregled vozil (službenih in tovornih) mora biti locirana tako da ni možen vstop v varovano območje brez pregleda vozila oz. nadzora nad vstopanjem. Postavitev in umestitev je odvisna od idejnega projekta.
Nadzor odpiranja vrat zunanje varovalne ograje, če je vratarnica locirana v liniji varovalnega zidu se izvaja fizično z neposredno prisotnostjo pravosodnega policista na lokaciji.


Vprašanje 2:
Ali je na zahodni strani gradu predpisana maksimalna višina novih objektov?

ODGOVOR:

Z natečajno nalogo na zahodni strani gradu gradnje novih stavb nad terenom niso predvidene. Morebitne novogradnje na zahodni strani gradu so dopustne le pod terenom in to znotraj območja IG06-6.

Vprašanje 3:
V odgovorih na vprašanja natečajnikov iz dne 23.8.2017 je navedeno, da v priporu in zaprtem oddelku vizualne in zvočne komunikacije med skupnimi prostori modula in pripadajočim sprehajališčem niso dovoljene, medtem ko so komunikacije med celicami in sprehajališčem dovoljene. V programski shemi je risano, da je vstop v pripadajoče sprehajališče modula omogočen iz skupnih prostorov modula ali po hodniku med celicami, ki se tretira kot skupni prostor modula.

Glede na nasprotujoča si odgovor in shemo, prosim obrazložite pot/način izhoda iz modula na pripadajoče sprehajališče in vizualno in zvočno komunikacijo med skupnimi prostori modula in pripadajočim sprehajališčem.

Ali se izhod na sprehajališče ne sme izvesti preko skupnega prostora modula? Kje znotraj modula naj bi bil potemtakem lociran izhod na sprehajališče? Ali se sprehajališče uporablja ločeno od skupnega prostora, torej ena zaprta oseba koristi skupne prostore, medtem ko druga zaprta oseba koristi sprehajališče? Ali je omogočeno prosto prehajanje med skupnimi prostori in sprehajališčem znotraj modula? Ali je izhod izveden pod nadzorom policista? Ali so lahko sprehajališča locirana izven programskega sklopa?

ODGOVOR:

Vizualne komunikacije med skupnim prostorom modula in pripadajočim sprehajališčem so dovoljene. Niso pa dovoljene oz. so pogojno dovoljene iz skupnih in bivalnih prostorov posameznega modula na sprehajališča drugih modulov, če ne omogočajo neposrednega stika med zaprtimi osebami, na primer branje sporočil skozi zaprto okno ali glasovno podajanje sporočil.

Izhod na sprehajališče se sme izvesti iz skupnega prostora posameznega modula na pripadajoče sprehajališče. Skupni prostor modula in pripadajoče sprehajališče sta lahko dostopna v istih časovnih terminih – zaprta oseba se sama odloči ali bo na sprehodu ali v skupnem prostoru.

Prehajanje med skupnimi prostori in pripadajočim sprehajališčem posameznega modula bo omogočeno preko celega dneva, potrebno pa je zagotoviti nadzorovan vstop/izstop (vrata z električno ključavnico, videonadzor).

Sprehajališče posameznega modula je potrebno ločiti od skupnega igrišča, ki bo zagotovljeno vsem zaprtim osebam v različnih časovnih intervalih. Sprehajališče posameznega modula je lahko dostopno iz skupnega bivalnega prostora, nadzor nad vstopanjem in izstopanjem se lahko izvaja oddaljeno, medtem ko se vstop/izstop na skupno igrišče izvaja z neposredno prisotnostjo pravosodnega policista.