Dosje javnega naročila 007223/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve upravljanja in vzdrževanja državnega omrežja HKOM
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.504.792,00 EUR

JN007223/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.07.2017
JN007223/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2017
JN007223/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.11.2017
JN007223/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2017
Zahtevek za revizijo

    JN007223/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 145-299473
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve upravljanja in vzdrževanja državnega omrežja HKOM
Referenčna številka dokumenta: 4300-88/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve upravljanja in vzdrževanja državnega omrežja HKOM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve upravljanja in vzdrževanja državnega omrežja HKOM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.09.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.09.2017   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.08.2017   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.07.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.08.2017   16:39
VPRAŠANJE
V obrazcu "Tabela procesov" se v nekaterih vrsticah, ki so obarvane temno zeleno v kolonah I, J, K pojavljajo vrednosti (npr. v vrstici z imenom "Priklop nove lokacije (S)" pri Skupini storitev 1). Kaj pomenijo te vrednosti?

ODGOVOR
Vrednosti, ki se pojavljajo v nekaterih temno zelenih kolonah lahko spregledate, ker ne vplivajo na izračune po posameznih procesih in aktivnostih znotraj le teh.Datum objave: 29.08.2017   16:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

1.
Ali naročnik predvideva preventivno vzdrževanje in proaktivno spremljanje delovanja omrežja ter storitev in v kakšnem obsegu? V tehničnih specifikacijah in katalogu storitev je to zapisano le za skupini storitev 1.ODGOVOR
V vseh skupinah storitev znotraj posameznih procesov so aktivnosti, ki predvidevajo tudi preventivno/proaktivno spremljanje delovanja posameznih naprav v omrežju HKOM. Primer aktivnosti znotraj skupine storitev 3: Pregledovanje dnevnikov in delovanja nadzora požarnih pregrad.Datum objave: 29.08.2017   16:41
VPRAŠANJE
pozdravljeni

v tehničnih specifikacijah v točki 2.5.1 in 2.5.2 navajte:

»Takoj po odobritvi planiranega posega v omrežje hkom s strani naročnika, je izvajalec dolžan obvestiti kontaktne osebe vseh institucij in sistemov na katere poseg vpliva.«
»Ob dogodkih visoke ali kritične prioritete, kjer pride do prekinitve delovanja omrežja hkom ali ko pride do motnje delovanja storitev, ki jih uporablja več institucij, je potrebno obvestiti vse kontaktne osebe teh institucij na katere vpliva ali pa lahko vpliva dogodek.«

Naročnik v primeru napak/izpadov ter načrtovanih posegov zahteva obveščanje končnih uporabnikov/institucij. V kakšni obliki bo zagotovil kontaktne podatke in kdo bo zagotavljal ažurnost le teh?


ODGOVOR
Kontaktni podatki oseb za institucije, ki so priklopljene v omrežje HKOM se nahajajo v podatkovni bazi komunikacijskih elementov in povezav omrežja HKOM, do katerih imajo dostop skrbniki v omrežju HKOM, ki hkrati skrbijo tudi za ažurnost podatkov v podatkovni bazi.Datum objave: 31.08.2017   13:44
VPRAŠANJE
Vzorec pogodbe - predlogi oz. komentarji:
- v drugem odstavku 3. člena predlogamo, da se na koncu doda: "Spremembe začnejo veljati za izvajalca 3. delovni dan po dnevu prejemu obvestila."
- v drugem odstavku 5. člena predlagamo, da se iz predzadnjega stavka briše del: "v kolikor do dogovora ne pride, mora izvajalec storitev oziroma aktivnost izvesti na način in v rokih, kot jih je naročnik določil v naročilu." in zadnji stavek tega odstavka: "Izvajalec nato naročilo izvede, na način določen s to pogodbo."
- v 9. členu predlagamo, da se doda alineja: "zagotoviti vse ostale pogoje za izvedbo izvajalčevih del po tej pogodbi",
- v drugem odstavku 10. člena prosimo za najavo naročnika vsaj 5 delovnih dni pred izvedbo nadzorstvenega pregleda. Poleg tega naj naročnik izvaja nadzorstveni pregled na način, da ni moten delovni proces izvajalca oziroma je moten v najmanjši možni meri.
- v 15. členu predlagamo, da so cene brez DDV fiksne za cel čas trajanja pogodbe. DDV se obračuna po stopnji veljavni na dan izdaje računa.
- v 21. člen predlagamo, da se doda: Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih:
- v primeru, da zamuda nastane kot posledica sprememb ali motenj v carinskem postopku, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini (dogodki, na katere izvajalec ne more vplivati),
- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika,
- dogodki, ki so posledica višje sile,
- če naročnik ne zagotovi dogovorjenih pogojev za izvedbo del.
- v predzadnjem odstavku 21. člena predlagamo, da v vseh primerih odškodninske odgovornosti izvajalca po tej pogodbi le-ta odgovarja zgoj za neposredno izkazano škodo, ne pa tudi za posredno škodo, zagotavljanje hrambe (»back up« podatkov) in izgubljeni dobiček, njegova odškodninska odgovornost pa je v vseh primerih navzgor omejena z letno pogodbeno vrednostjo.
- v prvem odstavku 22. člena predlagamo, da se: "Odstopanje od posameznih meril mora biti ustrezno utemeljeno in dokazano, da ima naročnik pravico do pogodbene kazni po 22. členu",
- v vseh primerih, ko lahko naročnik unovči zavarovanje po 23. členu predlagamo, da naročnik izvajalca pred unovčenjem pozove k odpravi napake v razumnem roku, kolikor je to pri posamezni kršitev smiselno mogoče.
- v drugem odstavku 25. člena je navedeno, da se je izvajec dolžan seznaniti in ravnati po internih predpisih naročnika... - predlagamo, da bo naročnik ob podpisu pogodbe oz. pred začetkom izvajanja del po tej pogodbi, izvajalca seznanil s svojimi internimi predpisi in mu omogočil vpogled v njih.ODGOVOR
Vzorec pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, se spremeni na sledeči način:
- v drugem odstavku 3. člena se doda: "Spremembe začnejo veljati za izvajalca 3. delovni dan po dnevu prejemu obvestila"
- v 9. členu se doda alineja: "zagotoviti vse ostale organizacijske pogoje za izvedbo izvajalčevih del po tej pogodbi"
- v 15. členu se doda: "Cene brez DDV so fiksne za cel čas trajanja pogodbe. DDV se obračuna po stopnji veljavni na dan izdaje računa"
- v 21. člen se doda: Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih:
- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika;
- dogodki, ki so posledica višje sile;
- če naročnik ne zagotovi dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz 9.člena pogodbe.

Naročnik bo v skladu s tem odgovorom, pred podpisom pogodbe, pripravil čistopis.
Ostali deli vzorca pogodbe in ostalih delov razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjeni.