Dosje javnega naročila 006874/2017
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Gradnje: Adaptacija poslovnih prostorov tovornega prometa v objektih A, B in C na lokaciji kontejnerskega terminala Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006874/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.07.2017
JN006874/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.10.2017
Zahtevek za revizijo

    JN006874/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
http://slo-zeleznice.si
http://slo-zeleznice.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/214406/Objava__Adaptacija_objektov.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Adaptacija poslovnih prostorov tovornega prometa v objektih A, B in C na lokaciji kontejnerskega terminala Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 77/2017/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvedba adaptacije poslovnih prostorov tovornega prometa v objektih na lokaciji Kontejnerskega terminala, Ljubljana, zaradi selitve služb SŽ-Tovorni promet.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Letališka ulica 14
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvedba adaptacije poslovnih prostorov tovornega prometa v objektih na lokaciji Kontejnerskega terminala, Ljubljana, zaradi selitve služb SŽ-Tovorni promet iz obstoječih objektov na Kajuhovi, in obsega ureditev več obstoječih in začasnih objektov na območju Kontejnerskega terminala Ljubljana Moste (KT Ljubljana Moste), ki so navedeni v nadaljevanju (Situacija območja je prikazana v PRILOGI C, 0 SKUPNE SITUACIJE) te razpisne dokumentacije):
a. Upravna stavba KT Ljubljana Moste (Objekt A)
b. Delavnica na KT Ljubljana Moste (Objekt B)
c. Postajno poslopje tovorne postaje Ljubljana Moste (Objekt C)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.09.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.09.2017   11:00
Kraj: Sedež naročnika, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana, soba 606

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
S pooblastilom.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.09.2017   12:00

Dodatne informacije:
Zaželen je ogled lokacije, po predhodni najavi. Zadnji ogled je mogoč 16.08.2017.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.07.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.07.2017   11:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Vprašanje se nanaša na reference:

2. Ponudnik, mora imeti za odstranjevanje azbesta pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje skladno z Uredbo o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS št. 60/06) in predložiti dokazilo, da je v zadnjih petih letih od dneva določenega za predložitev ponudb izvedel in uspešno in kvalitetno dokončal vsaj dva projekta vsakega v velikosti vsaj 900m2.

Ali je tukaj mišljeno, da je objekt velik 900 m2 in da je na tem objektu bilo prisotno odstranjevanje azbesta? Ali pa je mišljeno, da je bila streha z azbestom v velikosti 900 m2?

Lep pozdrav!ODGOVOR

Spoštovani!

Kot ustrezna referenca bo s strani naročnika sprejet projekt pri katerem je bila površina strehe (velikost strehe) z azbestom velika vsaj 900 m2. Ponudnik mora priložiti vsaj dve referenci za streho.

Lep pozdrav!

Datum objave: 25.07.2017   10:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
nu nam jasno zakaj, če ne plačate tudi stroška, je v popisu določeno, da moramo odlagati odpadke na odlagališče, ki ga določi investitor.
Glede na to, da nimate nikakršne podlage za tako določbo, ker imamo prost trg in je pogoj lahko le, da vam dostavimo dokumente o zakonito odloženih odpadkih (kar ni nič posebnega), vas pozivamo k izbrisu te določbe.
Nas tudi zanima kam se pa mislili, da bi vozili? nekatere občine namreč določajo precej nižje cene odlaganja odpadkov, zato jim mi tudi vozimo tja, kjer je za nas bolj ugodbo in hkrati zagotovimo zakonito odlaganje.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!

Vprašanje se verjetno nanaša na postavko v okviru rušitvenih del.

"Demontaža in odstranitev obstoječe pohištvene opreme prostorov, ki se obnavljajo. Oprema se odlaga na lokalni deponiji, ki jo določi Investitor."

Navedba ne opredeljuje odvoza na stalno deponijo, ampak odlaganje na začasni (lokalni) deponiji v okviru gradbišča, v kolikor se izgrajeni ali neuporabni materiali ne bodo takoj odvažali na stalno deponijo. Lokacijo začasne (v popisu označene kot lokalne) deponije potrdi Investitor ( po potrditvi Inženirja) v okviru izdelave tehnološkega elaborata pred izvajanjem del.

Lep pozdrav!


Datum objave: 25.07.2017   12:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas, da objavite sheme stavbnega pohištva!

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani!

Sheme stavbnega pohištva so objavljene na spletni strani naročnika, na naslovu http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi , kjer so pod povezavo na Portal e-naročanje objavljene po objektih vse sheme. Sheme stavbnega pohištva so objavljene ločeno za vsak objekt posebej v dokumentih 6A, 7B in 8C v .pdf formatu.

Lep pozdrav.
Datum objave: 02.08.2017   18:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji imate navedeno, da se kot garancija za resnost ponudbe predloži menica z menično izjavo. V vzorcih obrazcev pa imate, kot garancijo za resnost ponudbe pripeta dva obrazca: Razpisni obrazec 11 (garancija za resnost ponudbe - kot bančna garancija), razpisni obrazec 12: menična izjava za resnost ponudbe.

Prosim, da razpisni obrazec 11 izbriše iz razpisne dokumentacije.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani!

Na strani 17 Razpisne dokumentacije 3.10 Finančna zavarovanja A) Finančno zavarovanje za resnost ponudbe je v 2. odstavku zapisano:
Kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik predloži v predmetnem javnem naročilu menico z menično izjavo ali bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, v vrednosti 8.100,00 EUR z veljavnostjo najmanj 120 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb.

V RD je torej izrecno navedeno, da lahko ponudnik, kot zavarovanje, za resnost ponudbe predloži menico z menično izjavo ali bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje. Ponudnik se sam odloči kakšne vrste finančno zavarovanje za resnost ponudbe bo predložil (ali menico z menično izjavo ( razpisni obrazec 12) ali bančno garancijo (razpisni obrazec 11)). Iz navedenega razloga razpisni obrazec 11 ostane del razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!
Datum objave: 02.08.2017   18:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na referenco, ali se za OVD upošteva razpisni obrazec 22, ali moramo uporabiti lasten obrazec?

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani!
V Razpisni dokumentaciji točka 3.14 Kadrovska sposobnost je, kot dokazilo, izrecno navedeno, da je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati obrazec 23 ter priložiti dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah. Referenca mora biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla za odgovornega vodjo del. Ponudnik lahko za OVD priloži ustrezno izpolnjen, požigosan in podpisan Razpisni obrazec 22: Potrdilo reference.

Lep pozdrav!


Datum objave: 16.08.2017   14:01
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vprašanje se nanaša na okoljevarstveno dovoljenje.

V RD je pod točko 3.13. - Tehnična sposobnost navedeno:
2. Ponudnik, mora imeti za odstranjevanje azbesta pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje skladno z Uredbo o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS št. 60/06) in predložiti dokazilo, da je v zadnjih petih letih od dneva določenega za predložitev ponudb izvedel in uspešno in kvalitetno dokončal vsaj dva projekta vsakega v velikosti vsaj 900m2.

Vprašanje:
V primeru nastopa s podizvajalci nas zanima, ali ponudnik izpolnjuje pogoj, če ima omenjeno okoljevarstveno dovoljenje nominirani podizvajalec?

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudnik izpolnjuje pogoje, če ima omenjeno okoljevarstveno dovoljenje nominirani podizvajalec, VENDAR mora nominirani podizvajalec predmetna dela tudi opraviti oz. izvesti.

Lep pozdrav!


Datum objave: 22.08.2017   13:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima me pri
IV. Montažna dela
Izvedba novega PVC opaža v prostoru učilnica namesto obstoječe lesene stropne obloge, katere odstranitev je predvidena v rušitvenih delih

za kakšno PVC oblogo gre to?

Lp

ODGOVOR

Spoštovani!

Projektant je predvidel PVC oblogo, ki je po debelini podobna npr. Knaufu, in sicer je to lesena podlaga prekrita s PVC. Obloga je dosegljiva na trgu, je bolj obstojna in ni potrebno barvanje.

Lep pozdrav!


Datum objave: 25.08.2017   21:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima me glede te postavke:

Gradbeno čiščenje tlakov v objektu in drugih obrtniških in instalacijskih izdelkov je obračunano v ceni na enoto

Pri tej postavki ni nobene količine. Ali jo upoštevano pri drugih postavkah?

Lp

ODGOVOR

Spoštovani!

Navedeno mora biti upoštevano v ceni na enoto drugih postavk.

Lep pozdrav!

Datum objave: 04.09.2017   12:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima me glede objekta B - PVC vrata

c VP2- notranja desna tipska vrata, enokrilna PVC vrata v novi ytong steni (bela), zidna odprtina 70/195cm, vzidava v obstoječo steno d=13 cm; z belo PVC kljuko in ključavnico za zaklepanje s prezračevalno rešetko na spodnjem delu vrat

d VP3- notranja leva tipska vrata, enokrilna PVC vrata v obstoječi odprtini (bela), zidna odprtina 85/205cm, vzidava v obstoječo steno d=7,5 cm; z belo PVC kljuko in ključavnico za zaklepanje s prezračevalno rešetko na spodnjem delu vrat

Oznaki VP2 in VP3 nista enaki s skicami. Postavka c bi morala imeti oznako VP3, postavka d pa VP2?

Lp

ODGOVOR

Spoštovani!

POPRAVEK postavke c se glasi:
c VP2- notranja desna tipska vrata, enokrilna PVC vrata v novi ytong steni (bela), zidna odprtina 70/205cm, vzidava v obstoječo steno d=13 cm; z belo PVC kljuko in ključavnico za zaklepanje s prezračevalno rešetko na spodnjem delu vrat.

V posebnih zahtevah naročnika (6.1) v Prilogi A, pa je navedeno, da v primeru neskladja med PZI projektom in razpisom, velja POPIS PRILOGE B In posebni pogoji v prilogi A.

Lep pozdrav!