Dosje javnega naročila 007118/2017
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev za zniževanje NUSZ za potrebe DUTB
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 57.600,00 EUR

JN007118/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.07.2017
JN007118/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.08.2017
JN007118/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.08.2017
JN007118/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2017
JN007118/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.09.2017
JN007118/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.09.2017

    JN007118/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu/si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/216201/KONČNA_RD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev za zniževanje NUSZ za potrebe DUTB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev za zniževanje NUSZ za potrebe DUTB
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev za zniževanje NUSZ za potrebe DUTB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo lahko naročnik podaljša za eno (1) leto.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.08.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.08.2017   13:00
Kraj: DUTB d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.08.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.07.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.08.2017   10:04
VPRAŠANJE št. 1
V razpisni dokumentaciji je na strani 22, v poglavju 3.2.3.2., pri časovnem obdobju za reference ponudnika predvideno obdobje od 11.8.2014 - 11.8.2017, v poglavju 3.2.3.3 za reference kadrov pa je predvideno časovno obdobje od 11.8.2012 - 11.8.2017. Ker je zelo nenavadno, da se ti dve časovni obdobji razlikujeta nas zanima, zakaj nista enaki in/oziroma katero je pravo?

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da bo v Dodatku št. 1 objavil spremembo razpisne dokumentacije v točki 3.2.3.2, ki se nanaša na obdobje referenc tako, da bo zahtevane reference zahteval za obdobje 11.8.2012 – 11.8.2017.
Časovno obdobje, ki se nanaša na reference kadrov ostaja enako, kot je določeno v razpisni dokumentaciji tj. 11.8.2012 - 11.8.2017.
Datum objave: 04.08.2017   10:05
VPRAŠANJE št. 2
V razpisni dokumentaciji na strani 24 sta v poglavju 3.2.3.3 Zahtevani referenci za Strokovnjaka s področja nepremičninskih evidenc (**) in sicer dvakrat povsem isti referenci. Zanima nas ali je to napaka oziroma, ali je dopustno oziroma celo potrebno zagotoviti dva popolnoma enaka kadra?

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da bo v Dodatku št. 1 objavil spremembo razpisne dokumentacije v točki 3.2.3.3 tako, da bo zahteval za:
- enega strokovnjaka s področja nepremičninskih evidenc eno potrjeno referenco s področja aktivnega sodelovanja v projektu določitve nezazidanih stavbnih zemljišč za namen odmere NUSZ in/ali zemljišč za gradnjo stavb skladno s Pravilnikom o določanju zemljišč za gradnjo stavb in
- enega strokovnjaka s področja nepremičninskih evidenc eno potrjeno referenco s področja aktivnega sodelovanja v projektu vzpostavitve in/ali vzdrževanja občinske evidence za potrebe odmere NUSZ s podatki iz katastra stavb in registra nepremičnin.
Datum objave: 04.08.2017   10:06
VPRAŠANJE št. 3
Kako naj za vodjo projekta, za katerega so zahtevane tri reference v Obrazcu – Referenčna izjava za kader – POGOJ/MERILO označimo, katero zahtevo dokazujemo s posamezno potrjeno referenco? Obrazci se med seboj ne razlikujejo oziroma ni za vsak pogoj predviden svoj obrazec.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da ponudnik lahko referenčne izjave med seboj loči s pregradnimi kartoni, z zapisom (lastnoročnim) na referenčni izjavi, ipd.Datum objave: 08.08.2017   16:56
VPRAŠANJE št. 4
Naročnika opozarjamo, da javno naročilo JN007118/2017-W01 ni v skladu z Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) in Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), saj razpisni pogoji vsebujejo diskriminatorne pogoje za sodelovanje, ki so neutemeljeni in niso objektivni.
Zahtevani razpisni pogoji omejujejo konkurenco, saj očitno dajejo prednost v naprej določenemu ponudniku. Razpisni pogoji so določeni tako, da zmanjšujejo število ustreznih kandidatov na enega ponudnika in zato ne zagotavljajo prave konkurence. Zahtevani razpisni pogoji niti nimajo bistvenega vpliva na raven izvedbe javnega naročila, niso povezani s predmetom javnega naročila ter so nesorazmerni. Pogoji tudi niso skladni z 76. členom ZJN-3, ki določa pravila, katerih se mora naročnik držati, ko določa omejitve sodelovanja pri izvedbi naročila.
Pozivamo vas, da umaknete diskriminatorne pogoje:
A) certifikat informacijske varnosti ISO 27001:2013, saj le-ta nima nikakršne neposredne povezave s strokovnostjo priprave pritožb na odmero nadomestila (2. odstavek 76. člena ZJN-3), izdanega s strani Občin (FURS), kar je poglavitni namen projektne naloge. Poglavitni namen projektne naloge je kontrola ustreznosti izdanih odmernih odločb NUSZ, ki jih zavezancu izstavi FURS. Samo mnenje ustreznosti izdane odločbe NUSZ je tehnično gledano strogo vsebinsko in ni neposredno povezano z informacijsko varnostjo. Poleg tega se informacijska varnost lahko zagotovi tudi brez navedenega standarda, če naročnik navede katere postopke informacijske varnosti mora zagotavljati izvajalec. Skratka: Uporaba navedenega ISO standarda z zakonom ni določena kot obvezna, zato jo naročnik ne more vključiti kot izključitveni pogoj.
B) zahtevano smer izobrazbe vodje projekta. Za izvedbo tovrstnega posla zakonodaja ne zahteva specifične smeri izobrazbe, zato je navedeni razpisni pogoj, ki je določen kot izključitveni, nezakonit. Konkretno se tovrstno izobraževanje izvaja na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer je oziroma je bila vpeljana smer Komunalno gospodarstvo, kjer se je in se še izobražuje študente ravno iz področja urejanja nepremičnin, komunalne infrastrukture ipd. Tovrstne izobrazbe so torej deležni tudi diplomanti gradbeništva. Znanja iz tega področja so tudi splošno pridobljiva. Tudi diploma pravne fakultete ne bi smela biti neprimerna. ZJN-3 v 3. odstavku 76. člena določa, kdaj lahko naročnik zahteva določeno izobrazbo oziroma vpis v ustrezni poklicni register, česar pa v konkretnem primeru ni mogoče uveljaviti, saj posel, ki je predmet pogodbe, ni reguliran, zato tudi poklic vodje projekta ne more biti reguliran s strani naročnika.
C) referenco vodje projekta (ena (1) potrjena referenca kot vodja projekta, v sklopu katerega se je za lastnika, ki je imel v lasti več kot 150 nepremičnin v več kot eni občini, na podlagi sistematičnega pregleda podatkov iz za ta namen vzpostavljene evidence nepremičnin, pripravilo pritožbe na odločbe o odmeri NUSZ, na podlagi katerih se je odmera znižala za najmanj 35% od prvotne odmere, a ne manj kot za 40.000 EUR (brez DDV) ta pogoj evidentno kaže na že izbranega ponudnika. Poleg tega znižanje odmere nadomestila ni predmet barantanja, temveč strogo sledenje določilom državne in občinske zakonodaje. Posledično je morebitno znižanje odmere nadomestila lahko upravičeno zgolj, če je občina kršila državno ali občinsko zakonodajo, kar pa ne more biti vezano na % znižanja v obliki najmanj 35% oziroma višino znižanja najmanj 40.000 EUR). Torej, ne glede koliko let si na trgu, tega kriterija ne boš nujno dosegel, če se nekemu poslovnemu subjektu ni dogodila tako velika krivica oziroma nezakonitost s strani Občine. Na ta kriterij izvajalci na trgu ne moremo vplivati. Lahko ga izpolnjujemo, če imamo srečo, lahko pa ne, ker do tovrstnega naročila še ni prišlo – ker se taka nezakonitost mogoče še niti ni dogodila. Od naročnika želimo pridobiti dokazila, da so se tovrstni primeri že dogodili in da jih je toliko, da izpolnjevanje tega pogoja ne omejuje konkurence. Torej, da je tovrstne primere do sedaj izvedlo že več podjetij, ki hkrati izpolnjujejo tudi vse preostale pogoje. V nasprotnem lahko vse pogoje iz razpisa izpolnjuje zgolj eno podjetje, kar pa je že izkrivljanje konkurence oziroma tudi že kaznivo dejanje, če je storjeno z naklepom pridobitve posla točno določenemu pravnemu subjektu.
D) menimo, da je diskriminatorno tudi naslednje merilo: ena (1) potrjena referenco kot vodja projekta izdelave programa opremljanja stavbnih zemljišč, kjer je bila vrednost posla najmanj 10.000,00 EUR (brez DDV). Izdelava programa opremljanja je povsem drug posel, kot priprava mnenj na odločbe NUSZ. Program opremljanja stavbnih zemljišč se sprejme na podlagi OPN ali OPPN in prikaže osnovne zarise komunalne opremljenosti območja občine. Program opremljanja v ničemer ne določa ali zapoveduje evidence NUSZ, saj za izdajo odmernih odločb NUSZ zakonodaja in praksa državnih inštitucij na podano pritožbo zavezanca zahteva pridobitev soglasij upravljavca posamezne vrste komunalne opreme ali druge gospodarske javne infrastrukture in ne izdelanega programa opremljanja stavbnih zemljišč. Izdelan program opremljanja torej ne more biti merilo za pridobitev predmetnega posla, saj predstavlja povsem drugo dejavnost. To je približno enako, kot da bi naročnik za izvedbo predmetnega posla zahteval za referenco izvedene OPNje ali OPPNje, kar pa je nesmisel. S tem naročnik neposredno krši določilo 2. odstavka 76. člena ZJN-3.
Menimo, da navedeni razpisni pogoji neupravičeno omejujejo konkurenco med ponudniki. Javno naročilo ni sorazmerno predmetu javnega naročanja glede izbire, določitve in uporabe pogojev, saj niso smiselno povezani s predmetom javnega naročila. Z umikom pogojev boste prejeli več ponudb in tako dosegli ugodnejšo ceno. V nasprotnem primeru bomo prisiljeni vložiti revizijo razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
K A)
Naročnik pojasnjuje, da zaradi narave svojega dela ves čas operira z zaupnimi podatki vezanimi na prestrukturiranje terjatev in posledično zavarovanje le teh s posameznimi nepremičninami, zaradi česar je potrebna še posebna previdnost pri omogočanju dostopa do podatkov drugim subjektom (v konkretnem primeru izbranemu ponudniku), katerim se omogoča dostop do teh podatkov, ki so zaupne narave. Naročnik dodatno navaja, da bo izbrani ponudnik za namen izvedbe predmeta tega javnega naročila imel omogočen dostop do nepremičninske baze podatkov DUTB, ki sodijo med podatke zaupne narave in s katerimi je potrebno ravnati skladno s standardom ISO 27001:2013. Glede na to, da bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil dolgoročno pogodbo za obdobje dveh let z možnostjo podaljšanja za eno leto in ki se nanaša na operiranje zaupnih podatkov naročnika, se od njega pričakuje, da bo vreden zaupanja. Pogoj za izpolnjevanje le-tega je zahtevan predmetni certifikat oz. enakovreden certifikat.
Naročnik sporoča, da bo v Dodatku št. 2 objavil spremembo, ki se nanaša na zahtevan certifikat, in sicer tako, da se drugi odstavek točke 3.2.3.1 razpisne dokumentacije spremeni tako, da se glasi:
»Ponudnik mora imeti veljaven certifikat ISO 27001:2013 o informacijski varnosti oz. enakovreden certifikat.«

K B)
Naročnik navaja, da je za predmetno javno naročilo potrebno poznavanje področja graditve in komunalne oskrbe, za katera se izobražujejo kadri na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Vodenje in ažuriranje prostorskih evidenc nepremičnin pa je v domeni geodetov, saj se za vodenje katastrov in prostorskih evidenc izobražujejo študenti geodezije, ki poznajo tudi vsebino in lastnosti evidenc, možne napake in primernost uporabe njihovih podatkov pri odmeri NUSZ. Naročnik navaja, da je za vodjo projekta najprimernejša izobrazba geodetske ali gradbene stroke. Ker naročnik dopušča možnost, da potrebna znanja vsaj v enem delu dosegajo tudi diplomanti drugih strok, ki se izobražujejo na drugih fakultetah, bo naročnik spremenili besedilo, ki se nanaša na izobrazbo, ki se zahteva za vodjo projekta.
Naročnik sporoča, da bo v Dodatku št. 2 objavil spremembo, ki se nanaša na izobrazbo, ki se zahteva za vodjo projekta, alineja točke 3.2.3.3 razpisne dokumentacije, in sicer tako, da mora vodja projekta imeti VII. stopnjo izobrazbe (skladno s Slovenskim ogrodjem kvalifikacij - SOK) neglede na to, katero fakulteto je zaključil.

K C)
Naročnik sporoča, da bo v Dodatku št. 2 objavil spremembo, ki se nanaša na tretjo alinejo zahtevane reference za vodjo projekta, alineja točke 3.2.3.3 razpisne dokumentacije, in sicer tako, da se bo spremenjeno besedilo tretje alineje glasilo:
»ena (1) potrjena referenca kot vodja projekta, v sklopu katerega se je za lastnika, ki je imel v lasti več kot 150 nepremičnin v več kot eni občini, sistematično pregledalo odločbe za odmero NUSZ in pripravilo pritožbe na odmero, ki so bile vsaj delno uspešne in je bila vrednost posla najmanj 10.000,00 EUR (brez DDV).«

K D)
Naročnik pojasnjuje, da se v skladu z veljavno zakonodajo s programom opremljanja stavbnih zemljišč določi obstoječa komunalna oprema in vsa predvidena nova komunalna oprema za oskrbo stavbnih zemljišč, izračuna stroške oskrbe in določi merila za odmero komunalnega prispevka. Za izvedbo nalog, ki se nanašajo na predmet tega javnega naročila, naročnik pojasnjuje, da je potrebno poznavanje lastnosti in stroškov izgradnje komunalne opreme in pogojev za to, da se določeno zemljišče smatra kot komunalno opremljeno. Stopnja dejanske komunalne opremljenosti zemljišč je eden izmed najpomembnejših elementov, ki vplivajo na upravičenost in višino odmere NUSZ. Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, je naročnik ugotovil veliko nepravilnosti, ki se nanašajo na kriterij komunalne opremljenosti zemljišč, zato naročnik od vodje projekta zahteva dobro poznavanje tega področja, zaradi česar zahteva referenco, da je bil kot vodja projekta pri izdelavi programa opremljanja stavbnih zemljišč, s čimer ponudnik izkazuje izpolnjevanje tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo predmeta tega javnega naročila. Naročnik sporoča, da glede na navedeno, vsebine zahtevane reference ne bo spreminjal.
Datum objave: 08.08.2017   16:57
VPRAŠANJE št. 5
Naročnik v poglavju 4.4 navaja predvideno količino odločb NUSZ, ki jih prejme vsako leto. Ni pa navedeno, koliko je v navedenih odločbah vsebovanih različnih nepremičnin oziroma različnih zapisov. Ena odločba ima lahko najmanj en zapis ali tudi več dest oz. sto zapisov. Naročnika torej prosimo za predstavitev predvidenega števila nepremičnin (zapisov), ki so predmet odmernih odločb v posameznem letu, ločenih na zazidana in nezazidana stavbna zemljišča (kompleksnost pritožbenega postopka je močno odvisna, ali gre za nezazidano parcelo - NSZ oziroma že zgrajeni prostor v stavbi - ZSZ).
Naročnik sicer v začetku pojasni, koliko ima nepremičnin v portfelju, ni pa razvidno, koliko od njih je predmet evidence NUSZ - so torej stavbe, zunanje poslovne površine ali nezazidana stavbna zemljišča. Kmetijske površine in gozdne površine v evidenco NUSZ namreč ne sodijo, so pa sigurno vključene v naročnikov portfelj.
Nadaljnje nas zanima, na kakšen način bo izvajalec dostopal do prostorske evidence od DUTB in kako le-ta izgleda. Gre za web aplikacijo? Se bodo vpisi v evidenco izvajali na sedežu naročnika oziroma se evideca pridobi v uporabo izvajalcu. Je evidenca vezana na kakršenkoli grafično informacijski sloj (GIS)? Kakšne vrste vpisi se bodo posodabljali v navedeni evidenci? Zgolj podatki o površinah mogoče, ali se bodo vanjo prilagale tudi FURS odločbe in pripravljene pritožbe - torej vsa obravnavana korespondenca posameznega primera?

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da so v letu 2016 bili podatki o različnih nepremičninah na odločbah naslednji:
• Deli stavb za katere smo pridobili odločbo o odmeri NUSZ: cca. 850
• Manipulativne površine: cca. 50
• Zemljiške parcele (nezazidana stavbna zemljišča): cca. 300

Naročnik predvideva, da se bo število odločb za odmero NUSZ in nepremičnin na odločbah v letu 2017 in 2018 dvignilo. Naročnik sporoča, da nima podatkov o rabi za vse nepremičnine v portfelju, nenazadnje se te tudi spreminjajo, zaradi česar je potrebno pri vzpostavitvi in vzdrževanju evidence nepremičnin vedno vzeti v obdelavo vse nepremičnine v posredni ali neposredni lasti DUTB.

Nadalje naročnik pojasnjuje, da bo izbrani ponudnik prejel Excelovo tabelo (se ne vodi v obliki spletne aplikacije), ki bo vsebovala podatke o nepremičninah, ki jo bo ažuriral naročnik praviloma na štiri mesečna obdobja in na presečni dan posredoval izbranemu ponudniku, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije (4. Tehnične specifikacije).
Vpisi v evidenco se ne bodo izvajali na sedežu naročnika, temveč bo evidenco posodabljal in vodil izbrani ponudnik.
Naročnik sporoča, da evidenca ni vezana na kakršenkoli grafično informacijski sloj (GIS), si jo pa lahko, kot pomoč pri izvajanju javnega naročila, izbrani ponudnik izdela sam.
V navedeni evidenci bo izbrani ponudnik moral ažurirati podatke o nepremičninah iz uradnih nepremičninskih evidenc ter podatke iz interne evidence DUTB (Excelova tabela DUTB).
Ob prejemu odločb s strani občin, katere bo naročnik posredoval izbranemu ponudniku, mora izbrani ponudnik v evidenco vnesti tudi ključne lastnosti o nepremičninah kot npr. vodenje vsaj sledečih lastnosti na premoženjski predmet: občina, naziv premoženjskega predmeta, tip nepremičnine (del stavbe, nezazidano stavbno zemljišče, itd..), identifikatorji GURS (povezljivost z drugimi atributnimi podatki vključujoč grafiko), površina odmere, znesek odmere, pravilnost odmere (odmera-v redu oz. navedba razloga pritožbe), sklep (pritožba ni potrebna/pritožba); izbranemu ponudniku ni potrebno v evidenco vključevati vse obravnavane korespondence.