Dosje javnega naročila 007392/2017
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Upravljanje nepremičnin v lasti DUTB
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 622.200,00 EUR

JN007392/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.08.2017
JN007392/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.08.2017
JN007392/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.10.2017
JN007392/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.11.2017
JN007392/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.12.2017

    JN007392/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 150-310608
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477
+386 14293859

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu/si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/217721/Končna_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Upravljanje nepremičnin v lasti DUTB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Upravljanje nepremičnin
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Upravljanje nepremičnin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Možnost podaljšanja za dobo enega (1) leta.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.09.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.09.2017   13:00
Kraj: DUTB d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.08.2017   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.08.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.08.2017   10:37
VPRAŠANJE št. 1
Upravljalske pogodbe z vsebinami, za katere izvajate razpis so v glavnini sklenjene za nedoločen čas; tako je pridobitev referenc za "zaključene posle" v točno v vašem razpisu zahtvenaem obdobju praktično nemogoče. prosimo torje za pojasnilo, če se lahko zagotovi za zahtevani znesek reference za pogodbe, ki so trenutno še v izvajanju.

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da bo v Dodatku št. 1 objavil spremembo razpisne dokumentacije, točka 1 TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST, poglavje IV.2 POGOJI ZA SODELOVANJE, v delu, ki se nanaša na reference in sicer tako, da bo za besedilom, ki se glasi: »Reference morajo biti zaključene do roka za oddajo ponudb.« dodal nov odstavek, ki se glasi:
»Naročnik bo priznal referenco tudi v primeru, da je bila pogodba sklenjena pred 11.9.2014 in je trajala dlje kot do 11.9.2017 oz. je še v veljavi, v kolikor bo iz reference jasno razvidno, da je ponudnik dosegel zahtevane minimalne vrednosti za posamezno referenco v času 11.9.2014 – 11.9.2017.«.

Datum objave: 16.08.2017   10:19
VPRAŠANJE št. 2
Za ekonomsko finančno sposobnost se zahteva, da mora ponudnik izkazovati v zadnjih treh letih (v kolikor posluje manj kot tri leta pa sorazmerni delež) 1.000.000,00 EUR prihodkov iz naslova upravljanja nepremičnin za vsa tri leta skupaj.
Sprašujemo, ali morajo biti prihodki izključno iz naslova upravljanja nepremičnin ali bodo OK prihodki iz naslova storitev, ki jih vključuje javni razpis (npr.finančno-računovodska opravila, pravno-premoženjska opravila ali hišniška opravila itd.)

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da mora ponudnik izkazovati prihodke iz naslova storitev upravljanja nepremičnin v skladu s Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb.Datum objave: 17.08.2017   09:21
VPRAŠANJE št. 3
v ponudbenem predračunu je predvideno 8 urno vzdrževanje tudi objektov manjših kot 5000m2. V nadaljevanju razpisne dokumentacije pa je zavedeno da se izvaja vzdrževanje na podlagi urne postravke in da izvajalec in naročnik skupaj določita prisotnost vzdrževalca.
Glede na sezanm nepremičnin ki ste ga posredovali. Obstaja upravičen sum favoriziranja obstoječih dobaviteljev, zato vas naprošamo da podate ocenjeno prisotnosti vzdrževalca na posameznem objektu, kajti močno dvomimo da parkirišče z 25m2 potrebuje 8 urno vzdrževanje, kot je zavedeno v ponudbenem predračunu. Zato prosimo za korekcijo ponudbenega predračuna drugače bomo primorani vložiti revizijo postopka.

ODGOVOR
Naročnik navaja, da, zaradi narave svojega dela, v danem trenutku ne razpolaga s točnimi podatki katere nepremičnine in kdaj jih bo prevzel v svojo last ter posledično nima točnega podatka katere nepremičnine bo predal v upravljanje tekom trajanja pogodbe. Iz tega razloga je naročnik v razpisni dokumentaciji objavil informativni seznam nepremičnin v upravljanju do leta 2020 in ki so lahko ponudniku v pomoč pri pripravi ponudbenega predračuna.
Naročnik je nastavil ponudbeni predračun tako, da bo lahko, skladno z ZJN-3, postavil vse prejete ponudbe na isto izhodišče oz. isti imenovalec. Pri tem gre za matematični izračun stroška upravljanja in hišnika preračunano na 21 dni (1 mesec). Dejansko število ur prisotnosti hišnika bo naročnik določal za vsak objekt posebej glede na potrebe.
Na podlagi vsega navedenega, naročnik ponudbenega predračuna ne bo spreminjal.
Datum objave: 17.08.2017   09:22
VPRAŠANJE št. 4
ponovno vas naprošamo da koorigirate ponudbeni predračun, kajti v njem je navedeno iz popisa del da je potrebno na parkirišču ki ima 21m2 opravljati vzdrževanje 8 ur dnevno.
Glede na razpisno dokumentacijo je mogoče sklepati tudi da predmet razpisa ni upravljanje poslovnih prostorov ampak vzdrževanje le teh, kajti cena hišniških storitev predstavlja vsaj 70% ponudbnega predračuna. Glede na obseg posla in zahtevo po zagotavljanju vzdrževanja po vsej sloveniji vas naprošamo da dodate pogoj minimalno 20 zaposlenih vzdrževalcev, navedba seznama (enako v primeru podizvajalcev) na področju celotne slovenije, kajti z manjšo številko sploh ni mogoče opravljati storitev vzdrževanja na področju celotne slovenije kot zahteva predmetna razpisna dokumentacija.

ODGOVOR
Dejansko število ur prisotnosti hišnika bo naročnik določal za vsak objekt posebej glede na potrebe.
Naročnik pojasnjuje, da je predmet javnega naročila Upravljanje nepremičnin v lasti DUTB. V skladu s Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb sodi med posle rednega upravljanja tudi vzdrževanje.
Glej tudi odgovor na vprašanje št. 3.

Glede omembe števila zaposlenih, naročnik odgovarja, da je v razpisni dokumentaciji navedel, da mora ponudnik imeti na razpolago zadostno število zaposlenih z ustrezno izobrazbo in strokovnimi kvalifikacijami s katerimi bo pravočasno in kvalitetno izvajal predmetno storitev na celotnem ozemlju RS, kar mora ponudnik izkazati z lastno izjavo. Ta pogoj lahko ponudniki izpolnijo skupaj v obliki skupne ponudbe in/ali skupaj s podizvajalcem.
Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.
Datum objave: 22.08.2017   15:37
VPRAŠANJE št. 5
V obrazcu 4 je navedeno, da je v izjavi referenčnega naročnika potreben žig in podpis referenčnega naročnika.
Odgovorne osebe v večstanovanjskih hišah ali soseskah nimajo žiga, ali je dovolj le podpis.

ODGOVOR
Naročnik odgovarja, da sta žig in podpis referenčnega naročnika na obrazcu 4 potrebna, v kolikor odgovorna oseba referenčnega naročnika z žigom ne posluje, mora to navesti na vsakem obrazcu.Datum objave: 22.08.2017   15:38
VPRAŠANJE št. 6
Ali ponudnik lahko med reference uvrsti tudi soseske? Ali se med kvalitetno izvedene upravljavske storitve štejejo tudi izvedene investicije na objektih?

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da ponudnik lahko med reference uvrsti tudi soseske ter da bo naročnik med kvalitetno izvedene upravljavske storitve štel tudi izvedene investicije na objektih.Datum objave: 30.08.2017   15:48
VPRAŠANJE št. 7

glede razpisne dokumentacije prosimo odgovore na naslednja vprašanja, katera se nanašajo predvsem na vzorec pogodbe:

Člen 2
Ali javni razpis velja tudi za objekte, kjer ima DUTB lastniški delež na nepremičnini manjši od 50 %?
Menimo, da to ni mogoče, saj je v stavbah, ki so v solastnini (torej, ki niso etažirane), za izbiro upravnika potrebno najmanj 50% glasov solastnikov. Če ta kvorum ni dosežen, upravnik nima pravne podlage za opravljanje storitev v stavbi.

V primeru prodaje nepremičnine, ki jo je upravnik upravljal na podlagi Pogodbe o upravljanju nepremičnin v lasti DUTB, nas zanima, če kupec nasledi pravni položaj DUTB-ja, kar se tiče Pogodbe o upravljanju nepremičnin v lasti DUTB? Torej, ali Pogodba o upravljanju nepremičnin v lasti DUTB pravno zavezuje tudi kupca, čeprav k njenemu podpisu ni pristopil?

Člen 4
Ali člen 4 velja tudi v primeru, ko lastniški delež DUTB-ja na nepremičnini pade pod 50%?

Člen 5
Ali mora izvajalec, glede na to, da je bil izbran preko javnega naročila, za izvajalce storitev na nepremičnini (varovanje, zavarovanje …) kljub vsemu izvajati javna naročila?

Člen 6
Ali lahko izvajalec, kljub temu, da je neplačnike predmetne nepremičnine redno opominjal, vršil izvršilne postopke in postopke tožb, terjatev pa ni dobil poplačanih, le-te s cesijo prenese na DUTB?
Ali DUTB v teh primerih izvajalcu pokrije vse stroške postopkov?
Na kateri točki sodne izterjave DUTB upravniku plača dolgove najemnika?

Člen 14
Glede na nizko ceno upravljanja na m2 na preteklem razpisu, se nam zdi zavarovanje v višini 50.000 EUR pretirano. Ali bi bilo mogoče dogovoriti zavarovanje v višini 30.000 EUR, kot na preteklem razpisu?

Člen 19
Prvi odstavek 19. člena predvideva odpoved Pogodbe o upravljanju nepremičnin v lasti DUTB, brez razlogov s 60-dnevnim odpovednim rokom. Ali to pomeni, da je mogoče odpovedati tudi upravljanje posameznih objektov (delni odstop od Pogodbe o upravljanju nepremičnin v lasti DUTB), ali zgolj odpovedati upravljanje vseh objektov v lasti DUTB, ki so bili predani v upravljanje?


ODGOVOR
K členu 2
Naročnik pojasnjuje, da javno naročilo ne velja za objekte kjer je lastniški delež DUTB na nepremičnini manjši od 50 %.
Kupec prosto odloča o izbiri upravnika in lahko obdrži tudi obstoječega.

K členu 4
Naročnik pojasnjuje, da javno naročilo ne velja za objekte kjer je lastniški delež DUTB na nepremičnini manjši od 50 %.


K členu 5
Naročnik pojasnjuje, da je za storitve zavarovanja že izvedel javno naročilo, postopek javnega naročila za varovanje pa je v teku. Upravnik bo moral izbrane izvajalce upoštevati pri izvajanju svojih storitev in upravniku tako ni potrebno izvajati javnih naročil pri tovrstnih storitvah.
Upravnik je dolžan za dela, ki niso specificirana v ponudbi, ravnati v skladu s 4. členom osnutka pogodbe in pridobiti najmanj tri konkurenčne ponudbe ter jih posredovati naročniku v pregled.


K členu 6
Upravnik mora terjati neplačnike skladno z veljavno zakonodajo, jim izdajati opomine in vlagati izvršbe. V kolikor upravnik po določenem času ne more izterjati stroškov, ki mu jih dolgujejo najemniki, solastniki lahko zahtevajo povračilo od lastnika. V tem primeru se sklene pogodba o odstopu terjatev.

Naročnik pojasnjuje, da DUTB v zgornjem primeru izvajalcu ne krije stroškov postopka, saj to spada med obveznosti upravljalca.

Naročnik odgovarja, da bo DUTB upravniku plačal dolgove najemnika šele ko bodo s strani upravnika izčrpane vse možnosti in predana dokazila o opravljenih izvršilnih postopkih naročniku.


K členu 14
Naročnik sporoča, da višine finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne bo spreminjal.


K členu 19
Naročnik pojasnjuje, da je mogoče pogodbo odpovedati v celoti. Dodatno naročnik navaja, da v primeru ko pride do prodaje objekta, v katerem DUTB ni več kot 50 % lastnik, ta objekt ni več predmet pogodbe.

Datum objave: 30.08.2017   15:49
VPRAŠANJE št. 8
Točka 1. Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da je izbrani ponudnik prejšnjega razpisa ponudil cene, za katere je jasno, da z njimi razpisanih del ne more izvesti kakovostno. Ker ne želimo iti v posel, kjer že vnaprej vidimo, da bi imeli izgubo, predlagamo, da razpis prilagodite realnemu stanju trga in za izbor najugodnejšega ponudnika uporabite ponudbeno ceno, reference ponudnika in njegove bilance.
Točka 2. Glede na to, da pojasnjujete, da v skladu s Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb sodi med posle rednega upravljanja tudi vzdrževanje, nas zanima še, če bo tudi tokrat za objekte v lasti DUTB sledil še razpis o vzdrževanju nepremičnin.

ODGOVOR
K točki 1
Naročnik sporoča, da pogojev in meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji ne bo spreminjal, saj so le ta postavljena tako, da omogočajo postavitev vseh ponudnikov na isti imenovalec.

K točki 2
Naročnik odgovarja, da je javno naročilo za predmet »Vzdrževanje nepremičnin« že oddano. Dodatno naročnik pojasnjuje, da so vzdrževalna dela, ki jih mora upravnik opravljati, mišljena vzdrževalna dela določena s Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb.
Dela, ki so predmet upravljanja, niso pa specificirana v ponudbi, izvajalec za naročnika pridobi najmanj tri ponudbe, ki jih posreduje naročniku v pregled, kot je to določeno v 4. členu osnutka pogodbe.
Datum objave: 30.08.2017   15:50
VPRAŠANJE št. 9
V vzorcu pogodbe o upravljanju je (za primere, ko ni naprav za merjenje individualne porabe) predviden način obračuna oz. razdelitve posameznih stroškov, ki ni v celoti skladen z veljavnimi predpisi. Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, ki se uporablja v stanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih objektih, določa delitev stroškov po površini, delitev stroškov na posamezne enote in delitev stroškov po številu uporabnikov posameznih enot.

Za poslovne in poslovno-stanovanjske stavbe pa je predpisan kriterij za delitev vseh stroškov solastniški delež. Določila najemne pogodbe se upoštevajo le glede tega, kateri stroški odpadejo na najemnika in kateri na lastnika, ne pa tudi glede merila oz. ključa delitve med posamezne enote. Dogovor med naročnikom in izvajalcem (upravnikom) o delitvi stroškov tako ne more biti upošteven, v kolikor je v nasprotju z veljavnimi predpisi.

Bo v osnutku pogodbe to upoštevano?

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da je delilnik stroškov v domeni upravnika, ki mora pri njegovi izdelavi upoštevati veljavno zakonodajo in podzakonske predpise. Naročnik bo navedeno upošteval pri pripravi pogodbe.Datum objave: 30.08.2017   15:51
VPRAŠANJE št. 10
V 3. členu vzorca pogodbe je določena prosta presoja naročnika glede objektov upravljanja. Prav tako je seznam objektov zgolj informativne narave. Glede na takšna pogodbena določila ponudniki ne morejo podati izjave, da zagotavljajo zadostno število osebja. Izvajalec tudi ne more prevzeti rizika plačila pogodbene kazni in unovčenja finančnega zavarovanja ter v skrajnem primeru odstopa od pogodbe, če ni že vnaprej znano, kakšen bo obseg dela.

Ali vztrajate na obstoječih razpisnih pogojih, kljub temu da predmet razpisa in pogodbe ni določen oziroma je prepuščen zgolj diskreciji naročnika ter s tem postavlja naročnike v negotov položaj in v prevzemanje tveganja? Ne glede na to, da je sicer navedena specifikacija del, je zaradi nedoločenega obsega dela javno naročilo nekonkretizirano.

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da je predmet javnega naročila konkretiziran, upoštevajoč naravo dela naročnika, saj v svojo posest prevzema nepremičnine postopoma in jih prav tako tudi prodaja. Zaradi navedenega naročnik razpisnih pogojev ne bo spreminjal.