Dosje javnega naročila 007968/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Fizično in tehnično varovanje poslovnih prostorov in stavb Ministrstva za finance, Sklada RS za nasledstvo in Urada RS za intelektualno lastnino
ZJN-3: Odprti postopek

JN007968/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.09.2017
JN007968/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.09.2017
JN007968/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2017
JN007968/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.01.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007968/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 170-348713
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Fizično in tehnično varovanje poslovnih prostorov in stavb Ministrstva za finance, Sklada RS za nasledstvo in Urada RS za intelektualno lastnino
Referenčna številka dokumenta: ODVARMF-26/2017, 4300-109/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Fizično in tehnično varovanje poslovnih prostorov in stavb Ministrstva za finance, Sklada RS za nasledstvo in Urada RS za intelektualno lastnino
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79710000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Fizično in tehnično varovanje poslovnih prostorov in stavb Ministrstva za finance, Sklada RS za nasledstvo in Urada RS za intelektualno lastnino
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2018
Konec: 31.12.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.10.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.10.2017   10:30
Kraj: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška c. 19a, 1000 Ljubljana (sejna soba, 3. nadstropje)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.09.2017   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.09.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.09.2017   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Zanima nas, ali moramo priložiti fotokopije licenc, saj le-to ni nikjer točno definirano?

2. Zanima nas tudi kakšne vrste finančnih zavarovanj (1. za resnost ponudbe in 2. za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) moramo predložiti ob oddaji ponudbe?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
1. Fotokopije licenc ni potrebno prilagati. Ponudnik vpiše podatke v ESPD obrazec in naročnik bo preveril podatke na pristojni instituciji.
2. V skladu s prvim odstavkom točke 11.1.5.1. Navodil ponudnikom (Zavarovanje za resnost ponudbe), morajo ponudniki Zavarovanje za resnost ponudbe predložiti skupaj s ponudbo.Datum objave: 20.09.2017   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pozivamo vas, da pri predmetnem javnem naročilu odpravite nezakonitosti pri oblikovanju meril za izbor in odpravite merila Mer1, Mer2 in Mer3, saj ta merila za naročnika ne morejo pomeniti nikakršne ekonomske koristi in so iz tega razloga v nasprotju s 84. členom ZJN-3 in temeljnimi načeli javnega naročanja.

ZJN-3 v 84. členu ureja merila za oddajo javnega naročila. Četudi merila v omenjeni zakonski določbi niso našteta taksativno, pa vendarle ne gre prezreti, da naročnik skladno z določili 84. člena ZJN-3 javno naročilo odda na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, kar torej pomeni, da lahko kot merilo določi le eno ali več okoliščin, na temelju katerih je možno ugotoviti ekonomsko (in ne kakršnokoli drugo) najugodnejšo ponudbo.

Iz ZJN-3, Direktive 2014/24/EU, prakse Državne revizijske komisije (sklep št. 018-006/2017-7 z dne 09.03.2017 – že po ZJN-3) in Sodišča EU (zadeve C-532/06, Emm. G. Lianakis AE in drugi, C-199/07, Komisija proti Grčiji, C-601/13, Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informacao Geografica SA proti Nersant – Associacao Empresarial da Regiao de Santarem, Nucleo Inicial – Formacao e Consultoria Lda) izhaja, da so kot merilo lahko določene zgolj tiste okoliščine, na podlagi katerih je mogoče opredeliti ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Prepričani smo, da navedena merila, še posebej pa merilo Mer1 »družini prijazno podjetje«, za naročnika ne morejo predstavljati ekonomske ugodnosti in mu s tem ne omogočajo izbire ekonomsko najugodnejše ponudbe, kot izhaja iz 84. člena ZJN-3.

V kolikor naročnik navedenih meril ne bo odstranil iz predmetnega postopka javnega naročanja, oz. jih nadomestil z merili, za katera bo lahko utemeljeno pojasnil, kako oziroma na kakšen način naj bi v predmetnem postopku javnega naročanja opredeljevala ekonomsko ugodnost ponudb in s tem omogočala izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe, bomo za dosego odprave nezakonitosti primorani vložiti revizijski zahtevek.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Predmetna merila sledijo načelu sorazmernosti in se z njimi podpira socialno odgovorno javno naročanje ter spodbuja vidik dostojnega dela. Poleg tega so merila nediskriminatorna in omogočajo enakopravno obravnavo ponudnikov.