Dosje javnega naročila 007466/2017
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Gradnje: PROTIPOPLAVNI NASIP BREST IN TOMIŠELJ TER AB ZID PRI OBJEKTU BREST 36 (PONOVITEV)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 408.868,85 EUR

JN007466/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.08.2017
JN007466/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2017
JN007466/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.09.2017
JN007466/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.09.2017
JN007466/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.02.2019
JN007466/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.02.2019
JN007466/2017-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.02.2019
JN007466/2017-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.02.2019
JN007466/2017-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.02.2019
JN007466/2017-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.02.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007466/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI021
Ig
Slovenija
Natalija Skok
natalija.skok@obcina-ig.si
+386 12802316
+386 12802322

Internetni naslovi
https://www.obcina-ig.si

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mop@gov.si
+386 14787000

Internetni naslovi
http://www.mop.gov.si/si/o_ministrstvu/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/218337/RD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PROTIPOPLAVNI NASIP BREST IN TOMIŠELJ TER AB ZID PRI OBJEKTU BREST 36 (PONOVITEV)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45246400
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izvedbo protipoplavnega nasipa Brest, protipoplavnega nasipa Tomišelj in protipoplavnega zidu ob objektu Brest.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45246400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ig
II.2.4 Opis javnega naročila
Del projektne dokumentacije je zaradi tehničnih omejitev portala objavljen na spletni strani občine Ig www.obcina-ig.si. Material za protipoplavna nasipa Brest in Tomišelj (največ 2.800 m3) bo pridobljen iz začasne občinske deponije zemeljskega materiala, preostanek mora zagotoviti ponudnik. Dela se bodo izvajala na vodovarstvenem območju in sicer VVO I, VVO II in VVO III, zato bo med gradnjo potrebno upoštevati varstvene ukrepe in Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode pri objektu Izgradnja protipoplavnih nasipov Brest in Tomišelj. Projekt je sestavni del projektne dokumentacije (OBR-Analiza tveganja). Predmet javnega naročila je bolj natančno opredeljen v popisih del ter v projektni dokumentaciji. Za izvedbo predmeta javnega naročila bo z izbranim ponudnikom sklenjena gradbena pogodba po pogodbeni klavzuli obračuna izvedenih del od merske enote. Uvedba v delo je predvidena takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila in podpisu pogodbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.08.2017   09:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.08.2017   10:00
Kraj: Dvorana centra Ig, Banija 4, 1292 Ig.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.08.2017   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.08.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.08.2017   13:03
VPRAŠANJE
Zanima nas ali lahko zaradi kratkega roka oddaje ponudbe, priložimo kopije že potrjenih referenčnih potrdil iz predhodnih javnih razpisov?

ODGOVOR


Spoštovani,

ponudnik lahko predloži potrjene reference na drugih obrazcih, pod pogojem, da ti vsebinsko zajemajo vse podatke, zahtevane v obrazcih »OBR-Ponudba«.

Datum objave: 11.08.2017   12:08
VPRAŠANJE
Zanima nas ali lahko zaradi kratkega roka oddaje ponudbe, priložimo kopije že potrjenih referenčnih potrdil iz predhodnih javnih razpisov?

ODGOVOR


Spoštovani,

izmed omenjenih dokumentov in dokazil lahko naročnik sprejme kot ustrezno samo fotokopijo / scan referenčnih potrdil, saj se obrazec ni spreminjal (čeprav pogoja glede referenc za ponudnika in OVD nista enaka kot v prejšnjem postopku oddaje javnega naročila). ESPD obrazec je treba ponovno izpolniti, saj v nasprotem v tem postopku ne bo veljal in naročnik ne bo mogel pridobiti ustreznih dokazil. Tudi partnerska pogodba, izjava podizvajalca in ostali dokumenti se nanašajo samo na prejšnje javno naročilo in v tem, ponovljenem postopku ponudnika ne bodo zavezovali, zaradi česar naročnik ne more šteti kot ustreznih kopij teh dokumentov.


Datum objave: 14.08.2017   07:59
VPRAŠANJE
Zaradi kratkega roka oddaje ponudbe in časov letnih dopustov, praznika, vas prosimo, če nam dopustite, da predložimo fotokopije (ali scan) že predloženih obveznih dokumentov v ponudbi, katero smo oddali 21.7.2017 in sicer:
- partnersko pogodbo, ESPD obrazce za partnerja in podizvajalca, vse zahtevane izjave podizvajalca, referenčna potrdila….

Hvala za prijaznost in razumevanje.

ODGOVOR


Spoštovani,

izmed omenjenih dokumentov in dokazil lahko naročnik sprejme kot ustrezno samo fotokopijo / scan referenčnih potrdil, saj se obrazec ni spreminjal (čeprav pogoja glede referenc za ponudnika in OVD nista enaka kot v prejšnjem postopku oddaje javnega naročila). ESPD obrazec je treba ponovno izpolniti, saj v nasprotem v tem postopku ne bo veljal in naročnik ne bo mogel pridobiti ustreznih dokazil. Tudi partnerska pogodba, izjava podizvajalca in ostali dokumenti se nanašajo samo na prejšnje javno naročilo in v tem, ponovljenem postopku ponudnika ne bodo zavezovali, zaradi česar naročnik ne more šteti kot ustreznih kopij teh dokumentov.