Dosje javnega naročila 007985/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje aplikacije INFOKLIP
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007985/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.09.2017
JN007985/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2017
JN007985/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2017
Zahtevek za revizijo

    JN007985/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje aplikacije INFOKLIP
Referenčna številka dokumenta: Vzdrževanje aplikacije INFOKLIP, ki vsebuje: redne dnevne preglede, odpravo napak, izredne dogodke i
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje aplikacije INFOKLIP
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72110000
72120000
72512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje aplikacije INFOKLIP, ki vsebuje: redne dnevne preglede, odpravo napak, izredne dogodke in zakup razpoložljivosti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
1.1.1 Neobstoj razlogov za ozključitev

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.
Če je gospodarski subjekt v situaciji iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:
Izjava za gospodarski subjekt
in
Izjava za podizvajalca, če ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:
Izjava za gospodarski subjekt
in
Izjava za podizvajalca, če gospodarski subjekt v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO:
Izjava za gospodarski subjekt
in
Izjava za podizvajalca, če gospodarski subjekt v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

4. Ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO:
Izjava za gospodarski subjekt
in
Izjava za podizvajalca, če gospodarski subjekt v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

5. Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:
Izjava za gospodarski subjekt
in
Izjava za podizvajalca, če gospodarski subjekt v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, ali ponudnika v skupni ponudbi, oz. podizvajalca, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enei od situacij iz te točke navodil ponudnikom.

Če gospodarski subjekt v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev, morajo podizvajalci, enako kot gospodarski subjek, izpolnjevati vse pogoje pod točko 10.1.1. Podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje.

1.1.2 Kadrovski pogoji oziroma sposobnost

1. Gospodarski subjekt mora imeti ves čas izvajanja pogodbe na razpolago vsaj 2 (dva) kadra, ki imata izkušnje z deli, razvidnimi iz »Izjave o referencah«.

DOKAZILO:
Izjava za gospodarski subjekt
in potrjena »Izjava o referencah«
in Prijava in (če gospodarski subjekt – ponudnik, prijavi kadre, ki niso njegovi zaposleni) dokazila o sodelovanju, iz katerih je razvidno, da bo kader s ponudnikom sodeloval ves čas trajanja predmetnega naročila. To dokazilo je lahko pisni dogovor med ponudnikom in kadrom, avtorska pogodba, podjemna pogodba, ipd.

Izbrani ponudnik mora ves čas izvajanja pogodbenih obveznosti imeti na voljo zahtevano število kadrov, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje. Izbrani ponudnik je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju storitev.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Navodilo za uporabo aplikacije e-Dražba se nahaja na spletnem naslovu: http://ejn.gov.si/e-drazbe-navodila-ponudnik
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.09.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.09.2017   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu eDražba, kot je to določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil, na spletnem naslovu https://edrazbe.gov.si/edrazba-user.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.09.2017   17:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.09.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.