Dosje javnega naročila 007639/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Rekonstrukcija Gosposvetske ceste, Dalmatinove ulice in Slovenske ceste med Gosposvetsko cesto in Trdinovo ulico
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.106.130,30 EUR

JN007639/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.08.2017
JN007639/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.08.2017
JN007639/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2017
JN007639/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.11.2017
JN007639/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.12.2017
JN007639/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2018
JN007639/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2018
JN007639/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2018
JN007639/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 15.01.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007639/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Dejan Mezek
dejan.mezek@ljubljana.si
+386 13064421
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Dominik Dežman
dominik.dezman@vo-ka.si
+386 15808331

Internetni naslovi
http://www.vo-ka.si

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Dušan Hrib
dusan.hrib@energetika-lj.si
+386 15889670

Internetni naslovi
http://www.energetika-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/218979/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija Gosposvetske ceste, Dalmatinove ulice in Slovenske ceste med Gosposvetsko cesto in Trdinovo ulico
Referenčna številka dokumenta: 430-1414/2017-7
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija Gosposvetske ceste, Dalmatinove ulice in Slovenske ceste med Gosposvetsko cesto in Trdinovo ulico.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gosposvetska cesta, Dalmatinova ulica in Slovenska cesta v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija Gosposvetske ceste, Dalmatinove ulice in Slovenske ceste med Gosposvetsko cesto in Trdinovo ulico. Podrobnejši opis je razviden iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, Ljubljana. Ogled je možen vsak delovni dan od 9:00 do 12:00 ure po predhodni najavi na telefonski številki +386 1 306 17 00 (tajništvo).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 650
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.09.2017   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.01.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.09.2017   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.08.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.08.2017   09:23
VPRAŠANJE
Za izpolnjevanje referenčnega pogoja "kanalizacija" zahtevate izvedbo enega kanalizacijskega sistema premera nad 800 mm v min. skupni dolžini 600 m.
Takšen pogoj se nam zdi pretiran. Menimo, da je izvajalec, ki je izvedel kanalizacijski sistem manjšega premera (npr. 600 mm) ravno tako usposobljen za izvedbo kanalizacijskega sistema, kot izvajalec, ki je izvedel kanalizacijski sistem premera nad 800 mm.
Prosimo, da znižate referenčni pogoj, saj boste le tako lahko pridobili več konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR
Naročnik ne bo znižal referenčnega pogoja, saj javno naročilo obsega tudi gradnjo kanalizacijskega sistema dimenzije 1000 mm, zato menimo, da lahko izvajalec izkaže svojo usposobljenost ravno z referenčnim dokazilom za izvedbo kanalizacijskega sistema premera 800 mm.

VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji na strani 17/86 razpisne dokumentacije, zahteva reference v poglavju "POGOJI ZA SODELOVANJE" v točki 3 "Gospodarski subjekt ali skupina gospodarskih subjektov v okviru skupne prijave, mora izkazati, da je v obdobju od 1.1.2012 kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvedel in zaključil vsaj DVA ISTOVRSTNA posla (gradnja ali rekonstrukcija ceste in gradnja ali rekonstrukcija in NAJMANJ ENENGA objekta GJI, ki je predmet JN), v vrednosti najmanj 2.500.000,00 € z DDV za posamezni posel".
Naročnik v Referenčnem potrdilu PRILOGA 5/1, na strani 29/86 pod točko a) zahteva "gradnjo objekta, ki obsega izvedbo ceste, javne razsvetljave, kanalizacije, vodovoda, plinovoda in vročevoda, v skupni vrednosti ...........EUR z DDV.
Ta dva pogoja nista skladna in se izločujeta.
Prosimo naročnika, da spremeni referenčno potrdilo PRILOGA 5/1, da bo v skladu z zahtevami naročnika iz rubrike "POGOJI ZA SODELOVANJE" pod točko 3., prvi odstavek, na strani 17/86.

ODGOVOR
Naročnik je na portalu javnih naročil objavil vse obrazce v Wordovi obliki. Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=219590. Obrazec Priloga 5/1 je popravljen in usklajen z v RD zahtevanimi pogoji.

VPRAŠANJE
Ali lahko ponudbi za JN007639/2017-B01 priložimo že v preteklosti potrjene reference, z istočasno izpolnjenim referenčnim obrazcev PRILOGA 5/1 -Referenčno potrdilo iz razpisne dokumentacije?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Gospodarski subjekt pogoj izkazuje s podpisom ESPD obrazca in predložitvijo Referenčne tabele (priloga 5).

Ponudnik, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo (ponudnik, ki bo podal ekonomsko najugodnejšo ponudbo), bo izpolnjevanje pogojev izkazal s predložitvijo referenčnih potrdil (priloga 5/1).Datum objave: 28.08.2017   14:40
VPRAŠANJE
Naročnik v javnem naročilu JN007639/2017-B01 - Rekonstrukcija Gosposvetske ceste, Dalmatinove ulica in Slovenske ceste med Gosposvetsko in Trdinovo ulico, v razpisni dokumentaciji na strani 17/86, poglavje POGOJI ZA SODELOVANJE, v rubriki 3, pod alinejo I. CESTA, zahteva referenco za izgradnjo ali rekonstrukcijo ene javne ceste z drevoredom v skupni dolžini vsaj 400m.
Menimo, da se v Sloveniji v zadnjih letih ni zgradilo kaj dosti cest z drevoredom. V Ljubljani samo ena referenca in sicer Slovenska, ki je bila z drevoredom.
Ali zadostimo pogoju, če smo izvedli pločnik za pešce z drevoredom?
Hvala za pozitiven odgovor.

ODGOVOR
Referenčni pogoji so sorazmerni s predmetom naročila, zato jih naročnik ne bo spreminjal. Izvedba pločnika za pešce z drevoredom ne zadosti pogoju.Datum objave: 30.08.2017   08:05
VPRAŠANJE
Prosimo, da za izpolnitev referenčnega pogoja za kanalizacijo zmanjšate referenčni pogoj.
Ali zmanjšajte fi cevi, ali pa vsaj zahtevajte krajšo kanalizacijo fi 800 in dodajte še manjši fi.
Takšnih kanalizacij kot so zahtevane ni kaj dosti, tako da ne boste pridobili konkurenčnih ponudb

ODGOVOR
Naročnik ne bo znižal referenčnega pogoja, saj javno naročilo obsega tudi gradnjo kanalizacijskega sistema dimenzije 1000 mm (gradnja zahtevnega objekta), zato menimo, da lahko izvajalec izkaže svojo usposobljenost ravno z referenčnim dokazilom za izvedbo kanalizacijskega sistema premera ≥ 800 mm.Datum objave: 05.09.2017   08:41
VPRAŠANJE
Ali je odgovorni vodja del lahko hkrati tudi odgovorni vodja posameznih del za gradbena dela.

ODGOVOR
Da.

VPRAŠANJE
Ali je referenca ustrezna, če se je začela v letu 2011 in zaključila v letu 2012?

ODGOVOR
Da.

VPRAŠANJE
Ali se je referenčni objekt lahko začel pred 1.1.2012?

ODGOVOR
Da.

VPRAŠANJE
Zahtevate dva istoVrstna posla v višini 2.500.000,00 EUR. Ali zahtevate dve referenci za cesto in dve za en objekt GJI, ki je predmet JN? Ali mora biti samo cesta z vključenim objektom GJI? Ali se upošteva tudi objekt kom. inf. v katerega je vključena cesta?

ODGOVOR
Referenčni pogoj je jasno zapisan. Zahtevani sta dve referenci, torej dva istovrstna posla v vrednosti najmanj 2.500.000,00 EUR z DDV, ki obsegata cesto in vsaj 1 objekt GJI, ki je predmet JN.Datum objave: 06.09.2017   15:10
VPRAŠANJE
Ali boste za zadostitev referenčnega pogoja upoštevali reference podizvajalca?

ODGOVOR
Da.

VPRAŠANJE
Ali se kot ustrezna referenca upošteva cesta v sklopu komunalne infrastrukture?

ODGOVOR
Da.

VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva reference za izvedbo tlakovanja
ene javne površine z betonskimi tlakovci minimalne debeline 6cm na armiranobetonski
podložni plošči, v skupni površini 3000m2.
Ali zadostimo pogoju naročnika, če priložimo ponudbi podpisano referenčno potrdilo
naročnika z betonskimi tlakovci položenimi na peščeno podlago, kateri je osnova armirano
betonska plošča.
Pri pregledu načrtov za razpisani objekt smo ugotovili, da se izvede tlakovanje
na armiranobetonsko ploščo, vendar je med Ab ploščo in betonskimi tlakovci še pesek.
Hvala za jasen odgovor.

ODGOVOR
Naročnik spreminja pogoj iz »izvedba tlakovanja ene javne površine z betonskimi tlakovci minimalne debeline 6 cm na armiranobetonski podložni plošči, v skupni površini vsaj 3000 m2« v »izvedba tlakovanja ene javne površine z betonskimi tlakovci minimalne debeline 6 cm na peščeni podlagi pod katero je armiranobetonska podložna plošča, v skupni površini vsaj 3000 m2«.


VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji na strani 18/86 zahteva reference za izvedbo tlakovanja ene javne površine z betonskimi tlakovci minimalne debeline 6cm na armiranobetonski podložni plošči, v skupni površini 3000m2.
Ali zadostimo pogoju naročnika, če priložimo ponudbi podpisano referenčno potrdilo naročnika z betonskimi tlakovci položenimi na peščeno podlago, kateri je osnova armirano betonska plošča.
Ulice, ki so bile do zdaj obnovljene v okolici območja razpisanih del, so izvedene v tlakovanju na armiranobetonsko ploščo, vendar je med Ab ploščo in betonskimi tlakovci še pesek.
Hvala za jasen odgovor.

ODGOVOR
Da.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zanima nas ali lahko za zadostitev pogoja za zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti po 33. členu ZGO za 500.000,00€ v ponudbeno dokumentacijo priložimo izjavo zavarovalnice, s katero nam zavarovalnica jamči, da nam bo izdala zahtevano zavarovanje pred začetkom izvajanja pogodbenih storitev v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ?

ODGOVOR
Gospodarski subjekt v tej fazi postopka (Prva faza: ugotavljanje sposobnosti) pogoj izkazuje s podpisom ESPD obrazca.
Ponudnik, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo (ponudnik, ki bo podal ekonomsko najugodnejšo ponudbo – v drugi fazi postopka), bo izpolnjevanje pogoja izkazal s predložitvijo izjave zavarovalnice.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
po pregledu referenčnih zahtev vas prosimo za pojasnilo, kakšna je razlika v polaganju kamna tonalit in katerega koli drugega kamna? In zakaj ne zadostuje, da se ponudnik izkaže z referenco za polaganje kamna, brez definirane vrsta kamna?

Menimo namreč, da izvajalec - polagalec kamna obvlada svojo dejavnost in se lahko izkazuje z referenco za polaganje katerega koli kamna, zato apeliramo na naročnika, da v tem sklopu spremeni razpisno dokumentacijo in referenčni pogoj sestavi na način, da ni pisan samo na določenega izvajalca v mestu Ljubljana.

Hvala za čim prejšnji odgovor.

ODGOVOR
Naročnik spreminja pogoj iz »izvedba tlakovanja ene javne površine s kamnitimi ploščami iz tonalita minimalne debeline 6 cm, v skupni površini vsaj 1000 m2« v »izvedba tlakovanja ene javne površine s kamnitimi ploščami-tlakovci minimalne debeline 6 cm, v skupni površini vsaj 1000 m2«.