Dosje javnega naročila 007744/2017
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Gradnje: REKONSTRUKCIJA VODOVODA ZAPOTOK, VODOVODA ŠKRILJE-LEDINA IN VODOVODA IŠKA VAS-STAJE-IG
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 206.187,14 EUR

JN007744/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.08.2017
JN007744/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.08.2017
JN007744/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.09.2017
JN007744/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2017
JN007744/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.10.2017
JN007744/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2017
JN007744/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.01.2018
JN007744/2017-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.05.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007744/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI
Ig
Slovenija
Katja Ivanus
katja.ivanus@obcina-ig.si
+386 12802300

Internetni naslovi
https://www.obcina-ig.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/219628/RD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTRUKCIJA VODOVODA ZAPOTOK, VODOVODA ŠKRILJE-LEDINA IN VODOVODA IŠKA VAS-STAJE-IG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232151
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del povezanih z rekonstrukcijo vodovoda na trasah kot so navedene v razpisni dokumentaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232151
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Ig
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del povezanih z rekonstrukcijo vodovoda na trasah Zapotok od točke 1-11 in 19, Zapotok od točke 19-23, vodovod Škrilje-Ledine in vodovod Iška vas-Staje-Ig. Predmet javnega naročila je bolj natančno opredeljen v dokumentu Popis del, ki je priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.09.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.01.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.09.2017   10:15
Kraj: Dvorana centra Ig, Banija 4, 1292 Ig

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.09.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.08.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.08.2017   07:27
VPRAŠANJE
Spoštovani. Za tuje ponudnike je predvideno dokazovanje bonitetne ocene s strani bonitetnih hiš S&P, Moodys ali Fitch. Gre za najbolj emninetne svetovne bonitetne hiše, ki imajo vse pisarne večinoma na drugih kontinentih, najbližje v Londonu. Pridobivanje bonitetne ocene teh hiš traja nekaj tednov in stane več tisoč EUR. Glede na to, da izda AJPES bonitetno oceno v enem dnevu za nekaj deset evrov, to postavlja tuje ponudnike v popolnoma nesorazmeren položaj z domačimi in jih ostro diskriminira, kar je v nasprotju z načeli ZJN-3. Od naročnika zahtevamo, da prizna tudi boneitetne ocene drugih bonitetnih hiš iz katerih bo jasno izkazano, ali je boniteta ponudnika podpovprečna, povprečna ali nadpovprečna, čeprav ta ni izračunana po metodologiji Basel.

ODGOVOR

Naročnik bo kot ustrezno štel bonitetno oceno tudi druge primerljive finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 50% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije.


Datum objave: 29.08.2017   07:28
VPRAŠANJE
Naročnik zahetva bonitetno oceno SB5, ki je nadpovprečna. Zakaj tako visoka bonitetna ocena. Glede na naročilo bi bila ustrezna tudi ocena SB6 ali SB7, ki je povprečna ocena v branži. Prosim naročnika, da prilagodi pogoj.

ODGOVOR
Naročnik bo kot ustrezno bonitetno oceno štel tudi oceno SB6.Datum objave: 29.08.2017   07:28
VPRAŠANJE
Pozdrav, zahtevane so reference za vodovodno omrežje PE d90 ali več. Ali ustreza omrežje DN100 in več?

ODGOVOR
DA
Datum objave: 29.08.2017   07:29
VPRAŠANJE
V navodilih se omenja espd ni ga pa v prilogi? Ali se oddaja tudi espd? Hvala

ODGOVOR

Naročnik je v objavo posredoval popravek v katerem je objavil ESPD obrazec.


Datum objave: 29.08.2017   07:29
VPRAŠANJE
V RD omenjate predložitev ESPD obrazca, ki ga v prilogah niste predložili, niti ga ne predvideva seznam zahtevane vsebine ponudbe na strani 10. Ali boste ESPD obrazec objavili naknadno ali gre za napako v RD in ni predviden? Hvala.

ODGOVOR

Naročnik je v objavo posredoval popravek v katerem je objavil ESPD obrazec.


Datum objave: 29.08.2017   07:29
VPRAŠANJE
Spoštovani. V razpisni dokumentaciji v poglavju B.C.1., na strani 5 zahtevate dokazilo za izpolnjevanja pogoja o neblokadi poslovnih računov (v zadnjih 6 msecih oz. 180 dneh) potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune. Ali lahko kot dokazilo ponudnik namesto potrdil vseh bank priloži fotokopiji S.BON-1/P in BON-2 obrazcev, ki jih izda AJPES in nista starejša 30 dni od roka za oddajo ponudbe? Iz navedenih obrazcev je namreč povsem enakovredno razvidno, ali so bili v zadnjih 6 mesecih blokirani transakcijski računi ponudnika. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR

DA, ponudniki lahko predložijo tudi ustrezen BON obrazec iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.


Datum objave: 30.08.2017   08:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko namesto datuma prevzemnega zapisnika navedemo datum uporabnega dovoljenja?

ODGOVOR
DA, naročnik bo oba datuma štel kot ustrezna.Datum objave: 04.09.2017   11:42
Naročnik je ugotovil, da je v obrazcu Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev zapisan napačen datum in sicer 8.1.2017, pravilno pa bi bilo 8.1.2018. Ponudniki naj navedeno napako popravijo v objavljenem obrazcu ali pa oddajo ponudbo na obrazcu, ki bo objavljen kot popravek razpisne dokumentacije. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale korektnega datuma 8.1.2018 bodo kot nedopustne zavrnjene brez možnosti dopolnitve.

Datum objave: 05.09.2017   08:32
VPRAŠANJE
Za izpolnjevanje referenčnega pogoja predvidevate dve referenci izgradnje ali rekonstrukcije hišnih vodovodnih priključkov v skupni dolžini 1000 m.
Prosimo, da spremenite referenčni pogoj na število kosov hišnih priključkov, saj so cevi ponavadi v obračunih vpisane skupaj s cevmi glavnih vodov in je nemogoče izločiti koliko m je bilo dejansko hišnih priključkov.
Na določenem objektu je nekdo lahko napravil zelo veliko število hišnih priključkov, vendar so kratke dolžine in skupaj ne nanese kar tako takšno dolžino hišnih priključkov, kot je zahtevana v referenčnem pogoju, medtem ko je drug izvajalec morda na enem objektu napravil le nekaj hišnih priključkov, ki so bili daljši pa se hitro nabere dolžina cevi.
Menimo, da je tisti, ki je napravil večje število priključkov pa čeprav so kratki bolj usposobljen, kot tisti ki jih je napravil le par vendar v večji dolžini.
Prosimo za spremembo pogoja v število hišnih priključkov.

ODGOVOR
Naročnik ocenjuje, da je referenčen pogoj jasen in povezan s predmetom zato ga ne namerava spreminjati. Naročnik je tudi mnenja, da je iz podatkov o projektu zmeraj jasno razvidna razmejitev hišnih priključkov od preostalega dela projekta, zato podaja dolžine ne bi smela predstavljati težave za potrjevalce referenc.