Dosje javnega naročila 007745/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče pohištvene opreme na počitniških enotah v R Sloveniji
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007745/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.08.2017
JN007745/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.09.2017
JN007745/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.09.2017
JN007745/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2017
JN007745/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.11.2017
Zahtevek za revizijo

    JN007745/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče pohištvene opreme na počitniških enotah v R Sloveniji
Referenčna številka dokumenta: 4300-103/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
39000000
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče pohištvene opreme na počitniških enotah v R Sloveniji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Neobstoj razlogov za izključitev

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.
V kolikor gospodarski subjekt ni v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:
Izjava za gospodarski subjekt
in
Izjava za podizvajalca, v kolikor gospodarski subjekt v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:
Izjava za gospodarski subjekt

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO:
Izjava za gospodarski subjekt.

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO:
Izjava za gospodarski subjekt

5. Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:
Izjava za gospodarski subjekt


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Naročnik bo v skladu s 50. členom ZJN-3 predmetno javno naročilo oddal z uporabo elektronske dražbe, preko informacijskega sistema e-Dražba v okviru sistema Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije. Ponudbene cene se vpisujejo v EUR in vključujejo vse davke in druge dajatve.

Navodilo za uporabo aplikacije e-Dražba se nahaja na spletnem naslovu: http://ejn.gov.si/e-drazbe-navodila-ponudni
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.09.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.05.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.09.2017   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.09.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.08.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.09.2017   09:32
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da preveri količine v predračunu e-Dražbe, saj se le-te ne ujemajo s kosovnico.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil novo - popravljeno e-dražbo. Naročnik je že objavil spremembo datumov.