Dosje javnega naročila 008115/2017
Naročnik: GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana
Blago: JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO GASILSKEGA VOZILA Z VRTLJIVO DVIŽNO LESTVIJO S PREGIBNIM LESTVENIKOM
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 686.152,40 EUR

JN008115/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.09.2017
JN008115/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2017
JN008115/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.11.2017
JN008115/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2017

    JN008115/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 175-358096
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA
Vojkova cesta 19
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Primož Grom
gbl@gb.ljubljana.si
+386 12342000
+386 12342040

Internetni naslovi
http://www.gasilskabrigadaljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/221227/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO GASILSKEGA VOZILA Z VRTLJIVO DVIŽNO LESTVIJO S PREGIBNIM LESTVENIKOM
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144211
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila in tehnične specifikacije gasilskega vozila so podrobneje opredeljene v dokumentu »OBR-Ponudba« v poglavju II. Tehnične zahteve gasilskega vozila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144211
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema dobavo enega novega gasilskega vozila z vrtljivo dvižno lestvijo s pregibnim lestvenikom. Predmet naročila je podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji opredeljenimi v vzorcu pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.10.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.10.2017   10:15
Kraj: Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.10.2017   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA
Vojkova cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.09.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.10.2017   11:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

a) V navodilih za izdelavo ponudbe, pogoji in merila pod točko C) Pogoji za izkazovanje ekonomske in finančne sposobnosti v prvem pogoju navajate dokazila o neblokiranih poslovnih računih. Ali lahko namesto potrdil vseh bank k ponudbi predložimo BON-2, ki navaja vse podatke o plačilni sposobnosti?

ODGOVOR: DA.

b) V istem pogoju je v drugem pogoji navedena bonitetna ocena oz. razred SB5. Prosimo, da omogočite sodelovanje na javnem naročilu tudi ponudnikom, ki imajo bonitetno oceno oz. razred SB6, saj je pri tej oceni zmožnost gospodarske družbe za poravnavanje obveznosti še vedno nadpovprečna.

ODGOVOR: Naročnik, spreminja zahtevo glede bonitetne ocene na način, da bo kot ustrezno bonitetno oceno štel tudi oceno SB6.

c) Kateri ponudnik bo pri merilih prejel 1 točko, če bosta na primer dva ponudnika ponudila enako skupno višino ali katerokoli drugo enako vrednosti pri isti postavki oz. merilu? Ali se bodo točke dodelile obema ponudnikoma ali nobenemu?

ODGOVOR: V primeru enake vrednosti bosta oba ponudnika prejela 1 točko.

Datum objave: 04.10.2017   11:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V zveza razpisom oz glede tehnične specifikacije imamo nekaj vprašanj:

a) EN 1846-2 2013:
V specifikaciji je zahtevano krog obračanja med stenami z košaro do 20 m, vendar standard za omenjeno vozilo zahteva krog obračanja manjši od 17 m, tehnični podatek ni v skladu z zahtevami standarda

ODGOVOR: Najprej bi vas opozoril na pravilno navajanje standardov, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Gre za oznako SIST, da gre za slovenski standard, potrebno pa je tudi točno navajanje letnikov izdaje v RS ter natančno oznako dopolnil in popravkov k osnovnemu standardu.

Glede vprašanja pod navedeno točko pa pojasnjujemo, da standard SIST EN 1846-2:2010+A1:2013 navaja zahteve, ki so skupne za gasilska in reševalna vozila. V tem standardu je tudi navedeno, da so za specifične tipe gasilskih in reševalnih vozil, v standardih SIST EN 1777:2010, SIST EN 14043:2014 in SIST EN 14044:2014 podane dodatne zahteve. Te dodatne zahteve dopolnjujejo ali prilagajajo zahteve standarda SIST EN 1846-2:2010+A1:2013. Zato je krog obračanja iz tehnične specifikacije v skladu s standardom SIST EN 1846-2:2010+A1:2013 in s standardom SIST EN 14043:2014.

b) EN 60204-1 2006;
Standard ni več veljaven in ga je zamenjal standard ISO IEC EN 81346: 09-2010, in tudi ta standard ni pomemben za naročilo blaga v razpisni dokumentaciji, za omenjeno blago se uporablja standard EN ISO 13849 (varnostni deli)

ODGOVOR: SIST EN 60204-1:2006 je bil v popravljeni verziji izdan leta 2009, prenehal pa je veljati pred kratkim, 1. septembra 2017. Naročnik je tehnično specifikacijo pripravljal več mesecev, v tem času je standard veljal, tik pred objavo razpisa pa je bila veljavnost standarda ukinjena, kar je bilo spregledano. Zato ponudnikom pri pripravi specifikacij ni potrebno upoštevati standarda SIST EN 60204-1:2006.

c) EN 60529:1997;
Standard ni več veljaven in ga je zamenjal standard IEC 60529: 02-2001

ODGOVOR: Vaša navedba ni točna, standard SIST EN 60529:1997 velja. Do danes je bil dvakrat dopolnjen (SIST EN 60529:1997/A1:2000 in SIST EN 60529:1997/A2:2014) in enkrat popravljen (SIST EN 60529:1997/AC:2017).

d) EN 14043: 2014;
V razpisni dokumentaciji se zahteva izdelava vozila v skladu z tem standardom. V tehnični dokumentaciji pa je zahtevano upravljanje z lestveniki in košaro z tipko na kabini (postavitev lestve pred kabino iz začetnega položaja). Omenjeni standard zahteva, da je upravljalna enota za lestvenike in košaro lahko samo fiksna ter izrecno prepoveduje upravljanje z oddaljeno kontrolno enoto (žično ali brezžično).

ODGOVOR: Vaša navedba, da je v razpisni dokumentaciji zahtevamo upravljanje z lestveniki in košaro s tipko na kabini, ni točna. V naši specifikaciji je navedeno, da se mora postavitev reševalne košare pred kabino izvesti z ukazom z glavnega kontrolnega prostora, ne zahtevamo, da se ta funkcija izvede s tipko na kabini. Gre za varnostno funkcijo, ki jo aktivira upravljalec z glavnega krmilnega mesta. Funkcijo potem potrjuje oseba, ki pritiska na gumb na kabini. S tem ta oseba neposredno nadzira postavitev košare pred kabino ter vstopanje oseb, saj operater zaradi kabine ne vidi košare in ne oseb, ki vstopajo. Ta funkcija z dvema dodatnima gumboma na kabini je pomemben varnostni element, ima prednost pred nadzorom s kamero, zato bo ponudnik, ki jo bo ponudil, ustrezno točkovan v skladu z merili za ocenjevanje.

e) EN 14043: 2014;
V tehnični dokumentaciji imate opisano, da se mora košara ob pričetku stabilizacije samodejno postaviti v delovni položaj. Dotični standard prepoveduje ta gibanja.

ODGOVOR: Imate prav, postavitev ne sme biti samodejna, pač pa z ukazom. V preteklosti, pred sprejetjem standarda SIST EN 14043:2014, so bile prisotne nekatere rešitve, ki jih omenjeni standard sedaj prepoveduje. Zato se iz specifikacij 10. Košara, 10.1. Splošno, briše navedba: »Samodejno se postavi v položaj za obratovanje, ko se preko upravljalnih konzol na obeh nadzornih ploščah za podpiranje prične postopek podpiranja vozila s podpornimi nogami. Prav tako se košara samodejno postavi nazaj v transportni položaj, ko se zaključi postopek podpiranja lestve.«Datum objave: 04.10.2017   14:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V točki 1. Splošne karakteristike / 1.2. Dimenzije vozila navajate; Dolžina do 10.250 mm
V točki 10. Reševalna košara / 10.1.Splošno pa navajate; Košara mora imeti izvlečni podest, ki omogoča lažje vstopanje v košaro z balkonov ali ograj. Izvlek je ročni ali pa strojni, s pomočjo elektro motorja oziroma hidravlike. Nosilnost vsaj 150 kg, izvlek pa vsaj 400 mm.
S takšno izvedbo dna košare se posledično temu spremenijo tudi gabariti vozila - dolžina, kadar je košara v transportnem položaju. Na podlagi tega vas sprašujemo ali naročnik dovoljuje, da se navadenemu sistemu prilagod tudi dolžina, ki bi lahko bila daljša od 7 do 10 cm glede na sedanje zahteve?


ODGOVOR
Dovoljujemo podaljšanje največje dovoljene dolžine vozila za 10 cm.
V OBR-Ponudba, II. Tehnične karakteristike zahtevanega vozila, 1. Splošne karakteristike, 1.2. Dimenzije vozila, se pri dolžini vozila navedba »do 10.250 mm« spremeni v »do 10.350 mm«.Datum objave: 06.10.2017   12:01
1. VPRAŠANJE:
V točki 5.1. Splošno (Nadgradnja) je navedeno "Zadnji del nadgradnje vozila naj bo oblikovan iz plastične mase ojačane s steklenimi vlakni." Prosimo, da omogočite tudi izvedbo zadnjega dela nadgradnje iz aluminija, ki pa bo oblikovno še vedno estetski in ima nadzorno/kontrolni plošči za upravljanje prav tako integrirani ter zaščiteni s pokrovi.

ODGOVOR: Zadnji del nadgradnje je lahko tudi iz aluminija.

2. VPRAŠANJE:
Točka 9.2. Delovanje (Lestev) opredeljuje tudi Sistem za samodejno izravnavanje, kjer navajate "Sistem mora imeti možnost izklopa izravnave preko glavnega nadzornega prostora in preko nadzorne plošče v košari." Ali je izklop izravnave na nadzorni plošči v košari obvezen? Izklop izravnave namreč ni smiseln, če so istočasno v košari osebe.

ODGOVOR: Izklop izravnave v košari je lahko nameščen, ni pa obvezen.

3. VPRAŠANJE:
Pri opisu izvlečnega podesta v točki 10.1. Splošno (Reševalna košara) je navedeno "V primeru iztega podesta je onemogočena uporaba monitorja." Ali mora biti onemogočanje uporabe monitorja tudi v primeru, ko je monitor nameščen na ograji košare v zgornjem levem ali desnem vogalu?

ODGOVOR: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, delovanje monitorja pri izvlečenem podestu mora biti onemogočeno. To je varnostni element, ki preprečuje, da bi se z vodnim curkom monitorja poškodovalo gasilce oziroma reševane osebe, katere koristijo podest za prestop iz košare na objekt (in obratno).

4. VPRAŠANJE:
V točki 10.2. Oprema košare (Reševalna košara) navajate "Nastavek oziroma nosila je možno pritrditi na levo ali desno stran košare, biti mora tudi vrtljiv." Zaradi zasnove naše košare in omogočanja, da sta ob ponesrečencu v vsakem trenutku lahko dve osebi je naša rešitev, da so nosila nameščena na sredinski poziciji košare. Prosimo, da omogočite tudi to pozicijo nosil.

ODGOVOR: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, nastavek za nosila mora biti možno pritrjevati na levo ali desno stran košare. To je pomembno pri reševanju oseb v mestih oziroma v ozkih ulicah, zato, da se tik ob zgradbi lahko prevzame nosila s ponesrečencem, z leve ali desne strani, v odvisnost kako se je košara približala zgradbi. Hkrati se s tako namestitvijo tudi izognemo nevarnemu prekladanju ponesrečenca na sredino košare. Namestitev na sredino je lahko problematična za ponudnike, ki ima vodni monitor fiksno nameščen zgoraj na košari, s tem je onemogočeno vrtenje nastavka oziroma samih nosil.