Dosje javnega naročila 008254/2017
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Nakup, dograditev, uvedba in vzdrževanje informacijske rešitve za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.385.646,24 EUR

JN008254/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.09.2017
JN008254/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.02.2018
JN008254/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.03.2018
JN008254/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2018
JN008254/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.04.2022
JN008254/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 28.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008254/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 179-366804
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup, dograditev, uvedba in vzdrževanje informacijske rešitve za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom
Referenčna številka dokumenta: 4300-78/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nakup, dograditev, uvedba in vzdrževanje informacijske rešitve za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48810000
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup, dograditev, uvedba in vzdrževanje informacijske rešitve za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2018
Konec: 31.03.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru operacije Uprava 2020, aktivnosti Vzpostavitev informacijskega sistema za podporo upravnemu poslo
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.11.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.11.2017   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2017   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.09.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.09.2017   20:29
VPRAŠANJE
1. V zvezi z oddajo anonimiziranega idejnega načrta nas ali je oddaja 6.11.2017 do 10. ure pravočasna?
2. V zvezi s točko 10.3. (informativna predstavitev obstoječega sistema, ki bo 4.10.) nas zanima, ali navedba, da naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja velja za vprašanja v zvezi z razpisom, ne pa za vprašanja v zvezi z obstoječim sistemom – torej, ali boste odgovarjali na morebitna vprašanja v zvezi z obstoječim sistemom?
3. Točka 12.2 – ali za predložitev dokazil o izobrazbi kadra velja fotokopija diplome oz. drugega potrdila, ki dokazuje, da je kader zaključil določeno stopnjo šolanja ali so tukaj kakšne drugačne zahteve? Kako pričakujete, da bomo izkazali, da je kader sodeloval zahtevano obdobje na zahtevanih projektih?
4. V zvezi s točko 12.2.1 Tehnični pogoji oziroma sposobnost nas zanima sledeče:
a. Ali pri navedbi referenc pod točkama 12.2.1.1. in 12.2.1.2. velja pogoj »in« ali pogoj »ali«. Torej, ali je potrebno izkazovati oba tipa navedenih referenc ali le enega od njiju?
b. Navedba v točkah 12.2.1.1. in 12.2.1.2 »ponudnikova ponujena informacijska rešitev…« je kontradiktorna z navedbo točke 14.3.1 / 4. odstavek – da lahko ponudniki v skupni ponudbi kumulativno izkazujejo reference. Namreč dejstvo je, da bomo v skupni ponudbi lahko nastopili le ponudniki, ki smo sicer izvajalci DMS, vendar vsak svojega, zato bomo za eno ponujeno rešitev težko kumulativno izkazali reference, saj jo lahko izkaže le vsak za svoj produkt? Je to dovoljeno?
5. V zvezi s točkami pod 12.2.2. Kadrovski pogoji oz. sposobnost nas zanima sledeče:
a. Pri vsakem od kadrov so navedene alineje z zahtevami. So te zahteve mišljene s pogojem »in« ali pogojem »ali«. Torej ali je npr. za vodjo projekta mišljeno, da mora imeti VII. stopnjo izobrazbe IN/ALI da je v zadnjih 5 letih nastopal kot vodja projekta….?
b. V kolikor je velja pogoj »in«, predlagamo naročniku, da to v razpisni dokumentaciji popravi, saj smatramo, da višina stopnje izobrazbe ne more imeti enake veljave kot večletne izkušnje pri delu na enakih oz. podobnih področjih oz., da višina izobrazbe nima vpliva na strokovnost in sposobnost izvajanja del in nalog in posledično na dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Navedeno predlagamo pri vseh zahtevanih kadrih.
6. V zvezi s kadri nas tudi zanima, ali lahko med kadri navedemo sodelavce, ki bodo na projektu delali za nas po podjemnih pogodbah kot samostojni podjetniki ali fizične osebe, s katerimi bomo za izvedbo predmeta razpisa sklenili ustrezne pogodbe? V tem primeru gre za zunanje sodelavce podjetja, ki ne bodo imeli vloge podizvajalcev, ampak le zunanjih sodelavcev po podjemnih pogodbah, za katere bomo mi v celoti jamčili pogoje iz točke 12.1..
7. Ali lahko ostali (ne ključni) kader, ki mora biti na voljo najmanj 50 ur na mesec, nastopa tudi v več vlogah – ista oseba na več vlogah?
8. V zvezi s točkama 14.2.10.1 – Zavarovanja za resnost ponudbe in 14.2.10.2. – Zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti imamo naslednje vprašanje in pripombe: obe garanciji sta nesorazmerno visokih vrednosti in pomenita ogromno tveganje za ponudnike, saj predstavljata visoke stroške za nas in morda celo težavo pri odobritvi, sploh ker je verjetnost, da se določeno obdobje njuna veljavnost lahko prekriva.
Glede na to, da je garancija za dobro izvedbo izjemno visoka, me zanima, ali lahko damo delno garancijo in jo vsakoletno obnovimo (praksa tudi pri drugih naročnikih). To bi nam bistveno poenostavilo pridobitev garancije in zmanjšalo stroške.


ODGOVOR
1. Da
2. Da, če bodo zastavljena preko portala javnih naročil.
3a. Obvezen je izpolnjen obrazec Izjava kadra o izobrazbi. Kot dokazilo zadostuje fotokopija diplome.
3b. Izpolniti je potrebno obrazec Izjava referenčnega naročnika o kadru.
4a. Oba
4b. Ne, ponudniki lahko kumulativno izkazujejo reference zgolj za isto ponujeno rešitev .
5a. Da. Kot je zapisano pri vsakem kadru: »mora izpolnjevati naslednje zahteve:«
5b. Naročnik je oblikoval pogoje v skladu s potrebami. Pogoj je v povezavi s predmetom naročila, kot je opredeljen v tehničnih specifikacijah.
6. V skladu s prvim odstavkom 94.člena ZJN-3, je »…..podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila…..« Torej fizične osebe ali samostojni podjetniki, ki bodo delali po podjemnih pogodbah, morajo biti prijavljeni kot podizvajalci, za katere morajo biti predloženi ESPD obrazci, vključno s pogodbami o sodelovanju pri izvedbi predmetnega javnega naročila oziroma lahko naročnik le-te zahteva pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo.
7. Da.
8. Zahtevo po obeh zavarovanjih opravičujejo tveganja, povezana s predmetom ali okoliščinami javnega naročanja. Višina zavarovanja za resnost ponudbe je v skladu s četrtim odstavkom 6.člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16).
Višina Zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je v skladu s prvim odstavkom 7. člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju in v predmetnem naročilu ni določena njegova maksimalna višina.
Datum objave: 28.09.2017   20:50
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Dne 24.9. ste pod 7. točko na vprašanje, če sme "neključni" kader nastopati v večih vlogah odgovorili z DA.
V prvem odstavku točke 12.2.2 Kadrovski pogoji oziroma sposobnost v Navodilih ponudnikom ste navedli, da mora gospodarski subjekt zagotoviti najmanj 16 kadrov.

Ali se v primeru, da en neključen kader nastopa na primer v dveh vlogah, šteje 2 krat?ODGOVOR

Da.

Naročnik s tem odgovorom spreminja in dopolnjuje prvi odstavek točke 12.2.2. Navodil ponudnikom na naslednji način:
Gospodarski subjekt mora za izvedbo javnega naročila zagotoviti najmanj trinajst (13) kadrov, od katerih je šest (6) ključnih kadrov. Posamezni neključni kader lahko nastopa v največ dveh različnih vlogah.Datum objave: 03.10.2017   14:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko tako kot v obrazcu Izjava referenčnega naročnika 1 tudi v obrazcu Izjava referenčnega naročnika 2 navedemo več pogodb (vrednost poslov v okviru istovrstne (ponujene) informacijske rešitve pri posameznem naročniku)?


ODGOVOR

Da, ponudniki lahko kumulativno izkazujejo vrednost posla za isto ponujeno rešitev pri istem referenčnem naročniku (ne pri različnih naročnikih). Naročnik poudarja, da velja navedeno za oba tehnična pogoja v točkah 12.2.1.1. in 12.2.1.2..
Datum objave: 03.10.2017   14:22
VPRAŠANJE
Ali je izpolnjen ESPD obrazec, ki je priložen v ponudbi zadosten predhodni dokaz za točki 12.1.1 in 12.2 ali je potrebno že v ponudbi priložiti tudi katera druga zahtevana dokazila (potrdila, izjave) v zvezi z zgoraj omenjenima točkama? V kolikor je potrebno že v ponudbi priložiti poleg izpolnjenega ESPD tudi morebitna druga dokazila v zvezi z 12.1.1 in 12.2 nas zanima katera in kam le-ta priložiti v smislu strukture ponudbene dokumentacije v točki 14.2?
V točki 14.2 je poleg druge potrebne ponudbene dokumentacije pod št.9 naveden tudi Idejni načrt. Ali le-tega ni potrebno predložiti 4 dni pred oddajo ponudbe?
V točki 14.2 pod št.11 so zahtevana tudi vsa dokazila v zvezi z dokazovanjem pogojev iz točke 14 (Merila) - verjetno je mišljena točka 13 (?). Glede na to, da se Idejni načrt, ki je tudi predmet meril predloži 4 dni pred ponudbo, pod št. 7 v točki 14.2 pa so že zahtevane/navedene Dodatne funkcionalne zahteve nas zanima, kaj še spada med dokazila pod št.11?

ODGOVOR
1. Da. V ponudbi priložen izpolnjen ESPD obrazec je zadosten predhodni dokaz, lahko pa ponudnik predloži tudi ostale izjave, potrdila, certifikate,….poljubno za obveznimi dokumenti, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo.
2. Da, idejni načrt je potrebno oddati najkasneje 4 dni pred rokom za predložitev ponudb. V točki 14.2. je naveden zato, ker je sestavni del ponudbene dokumentacije.
3. Da, pravilno je »iz točke 13 (Merila).« Poleg idejnega načrta (Mer1) in dodatnih funkcionalnih zahtev (Mer2), je še merilo 3 (Mer3) in sicer dodatno prijavljeni kadri (točka 13.3), ki morajo izpolnjevati vse pogoje za zahtevani kader iz točke, ki ga ponudnik dodatno prijavlja. V tem delu je za dodatno prijavljene kadre potrebno že v ponudbi predložiti zahtevane izjave, dokazila, certifikate,….
Datum objave: 06.10.2017   14:03
Zaželeno je, da ponudnik v ponudbi predloži kopijo celotne ponudbene dokumentacije na elektronskem mediju (CD, DVD, USB ključu) v pdf obliki (tiskanje in kopiranje ne sme biti onemogočeno). V primeru neskladja elektronske in tiskane oblike se upošteva zapis v tiskani obliki.

Datum objave: 12.10.2017   09:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V Navodilih ponudnikom, v poglavju 12.2.1 Tehnični pogoji oziroma sposobnost, v točki 4 (stran 10) je navedeno, da je eno od dokazil za izpolnjevanje obveznih funkcionalnih zahtev tudi izpolnitev ESPD obrazca, in sicer v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, odstavek: Za naročila storitev: izvedba storitev določene vrste v katerega ponudnik vpiše "DA", v kolikor izpolnjuje ta pogoj.

V zgoraj omenjenem delu ESPD obrazca načeloma ni eksplicitnega predela za vpis tovrstnih izjav, ta del je namreč namenjen za navedebo referenčnih poslov. Ali drži, da je potrebno vpisati "DA" kar v eno izmed polj, ki do sicer namenjena navedbam referenčnih poslov?

ODGOVOR
Drži.Datum objave: 12.10.2017   09:39
VPRAŠANJE
Katere dele ESPD obrazca točno mora naročnik izpolniti, v kolikor se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov?

ODGOVOR
Ponudnik v delu II, razdelku C. Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov, označi polje z DA. V delu II, razdelek A: Informacije o gospodarskem subjektu, pod točko b) Navedite druge gospodarske subjekte, ki sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila, lahko ponudnik vpiše gospodarske subjekte s katerimi sodeluje in s kakšnim namenom, npr. za kader ta in ta.Datum objave: 17.10.2017   13:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pripravi razpisa imamo 2 vprašanji:

Vprašanje #1: glede na to, da pri poslih z našimi naročniki nismo sklenili pogodb, kjer bi poimensko navajali sodelujoče na projektih, nam naročniki ne morejo pod kazensko in materialno odgovornostjo potrditi poimenski seznam sodelujočih in njihovih vlog na projektih. Predlagamo, da mi kot zaposlovalec dotičnih kadrov potrdimo njihovo sodelovanje na projektih, projekte same pa nam naročniki lahko potrdijo. Zanima nas, če je ta predlog za MJU sprejemljiv?

Vprašanje #2: imamo kader, ki je strokovno sodeloval pri razvoju, vodenju projekta, itd. v zahtevanih okvirih razpisa, vendar na internih projektih. Zanima nas, če lahko te reference navedemo kot veljavne za posameznike?

Hvala za odgovore in lepo pozdravljeni

ODGOVOR

1. Ne.
2. V skladu s tretjim odstavkom točke 12.2. navodil ponudnikom, ponudnik sam sebi ne more potrditi reference.Datum objave: 20.10.2017   14:58
VPRAŠANJE
Ali drži, da ima naročnik za projekt predvidenih 4 mio EUR, v prvih štirih letih?

ODGOVOR
Na podlagi ZJN-3 naročnik ni dolžan razkriti ocenjene vrednosti javnega naročila.Datum objave: 20.10.2017   15:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zanima nas:
1) Ali se »Vrednost posla«, ki se mora navesti v obrazcu »Izjava referenčnega naročnika 2« nanaša na višino sklenjene pogodbe ali višino dejanske realizacije?
2) Ali se »Vrednost projekta«, ki se mora navesti v obrazcu »Izjava referenčnega naročnika o kadru« nanaša na višino sklenjene pogodbe ali višino dejanske realizacije?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
V obeh primerih na višino sklenjene pogodbe.Datum objave: 20.10.2017   15:01
VPRAŠANJE
Pripravljamo ponudbo, ki temelji na uporabi priznane tuje rešitve za upravljanje dokumentarnega gradiva. Za potrebe priprave idejnega načrta moramo iz angleškega jezika prevesti večjo količino gradiv in dokumentacije. Ker gre za res veliko količino dokumentov, ki morajo biti prevedeni v kratkem času, bi prosili, če lahko podaljšate roka oddaje idejnega koncepta in ponudbe oz. v nasprotnem primeru dopustite, da bo del besedila idejne rešitve lahko tudi v angleškem jeziku.
Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljševal roka za predložitev idejnih načrtov. Idejni načrt naj zajema bistvo. V skladu s točko 14.3.4. Navodil ponudnikom morajo biti vsi dokumenti v zvezi s ponudbo v slovenskem jeziku.Datum objave: 20.10.2017   15:03
VPRAŠANJE
V idejnem načrtu in ponudbi želimo uporabiti priznan produkt za upravljanje dokumentarnega gradiva. Ker gre za mednarodno priznan produkt, katerega implementacijo v Republiki Sloveniji izvaja le eno podjetje (imamo s proizvajalcem ekskluzivno pogodbo), nas zanima kako naj po vašem mnenju pripravimo idejni načrt, da se ob tem hkrati ne razkrijemo, vendar vseeno predstavimo našo ponudbo celovito vključno z razkritjem produkta, ki ga bomo ponudili. Menimo namreč, da je prav razkritje produkta, ki ga ponujamo, ključnega pomena za razumevanje in ustrezno ocenitev vrednosti naše ponudbe.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ponudnik pripravi idejni načrt in ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo.Datum objave: 20.10.2017   15:04
VPRAŠANJE
Ali se vam ne zdi sporno, da se oddaja idejni načrt 4 dni pred oddajo finančnega dela ponudbe? V primeru, da bo idejni načrt oddal le en ponudnik, bo lahko le-ta naročniku ponudil višjo ceno, kot bi jo sicer v odprtem konkurenčnem boju. Pričakovati je namreč, da bo v nekaj dneh vsa zainteresirana slovenska javnost razpolagala z informacijo, koliko idejnih načrtov je bilo oddanih v roku. Na način, kot je pripravljen scenarij oddaje ponudb, naročnik ne sledi načelu gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, ki je opredeljeno v 4. členu ZJN-3. Ali bo naročnik spremenil scenarij oddaje ponudb?

ODGOVOR
Naročniku se oddaja idejnega načrta 4 dni pred oddajo ostalega dela ponudbe ne zdi sporna, saj na način kot je določena oddaja anonimiziranih idejnih načrtov, ponudnik ne more vedeti, da je edini, ki je oddal idejni načrt, niti ta informacija tekom postopka v skladu z ZJN-3 ni na voljo slovenski javnosti. Ne, naročnik ne bo spremenil scenarija oddaje ponudb.Datum objave: 20.10.2017   15:06
VPRAŠANJE
Pri obrazcu za potrjevanje refernc posameznih kadrov smo zaznali izziv, ker naše pogodbe v večini primerov z naročniki ne navajajo posameznikov na projektu (razvijalci, testerji, izobraževalci, ...). Smatramo, da to velja za vse potencialne ponudnike storitev in rešitev za vaš javni razpis. Posledično nam naši naročniki pod kazensko in materialno odgovornostjo ne morejo potrditi, da je dotični posameznik delal na dotičnem projektu. Zanima nas, ali bo MJU spremenil obrazce na način, da bo lahko referenčne projekte potrdil naročnik, seznam kadrov, ki so delali na teh projektih, pa izvajalec? Ali je dovoljeno, da sami priložimo svoj obrazec, ki bo potrjeval pogoje iz razpisa?


ODGOVOR
Ne, naveden mora biti kader, ki je delal na projektu in ga ima naročnik možnost preveriti pri referenčnem naročniku.
V skladu z zadnjim odstavkom točke 14.2. navodil ponudnikom, so izjave lahko predložene tudi na ponudnikovih obrazcih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od naročnikovih obrazcev. Ponudnik lahko obrazce prilagodi tudi tako, da črta del stavka »Pod kazensko in materialno odgovornostjo«.
Datum objave: 23.10.2017   13:11
VPRAŠANJE
1. Zanima nas, če boste kot certifikat iz področja programiranja na nivoju podatkovne zbirke ponujene informacijske tehnologije tudi .NET Framework 4 Data Access, katerega del je tudi znanje programiranja v SQL podatkovni zbirki?

2. Za vlogo sistemskega arhitekta zahtevate, da je vsaj 2 leti nastopal v vlogi sistemskega arhitekta pri vsaj 2 projektih. Lahko ta pogoj dokazujemo z več projekti, ki sešteti skupaj izpolnijo pogoj 2 leti? V primeru, da je kader istočasno delal na 2 ali več projektih in sešteti čas dela na projektih presega 2 leti, boste to upoštevali kot izpolnjen pogoj?

3. Za določene vloge (razvijalec, razvijalec podatkovne baze, administrator podatkovne baze) zahtevate, da je kader v zadnjih 5 letih vsaj 3 leta nastopal v vlogi na projektu, ki je bil razvit na ponujeni informacijski tehnologiji. Boste upoštevali tudi delo na več projektih, katerih čas skupaj presega več kot 3 leta?

4. Prosimo, da iz referenčnih obrazec za projekte in kadre umaknete pogoj, da naročnik potrjuje reference »pod kazensko in materialno odgovornostjo«. Večina zasebnih podjetij, tako slovenskih še posebej pa tujih, referenc zaradi tega zapisa ne želi potrditi, ker imajo v svojih korporativnih določilih zapisano, da takšnih referenc ne smejo potrjevati. Glede na to, da na vseh referenčnih obrazcih zahtevate kontaktno osebo, pri kateri lahko izpolnjevanje pogojev preverite, je po našem mnenju ta zahteva nesmiselna. S tem pogojem nekaterim ponudnikom onemogočate prijavo na razpis in omejujete konkurenco.

5. Prosimo za pojasnilo, katera zahtevana dokazila moramo priložiti pod točko 11. (zapisano v poglavju 14.2 ponudbena dokumentacija)? Mislite tukaj na idejni načrt, dodatne funkcionalne zahteve in dodatno prijavljene kadre?

6. Če prav razumemo, lahko referenčne izjave za projekte in kadre predložimo na vaš poziv in jih ni potrebno priložiti ob oddaji ponudbe?

ODGOVOR
1. Da.
2. Da
3. Da
4. Ponudnik lahko obrazce prilagodi tako, da črta del stavka »Pod kazensko in materialno odgovornostjo«.
5. Poleg idejnega načrta (Mer1) in dodatnih funkcionalnih zahtev (Mer2), je še merilo 3 (Mer3) in sicer dodatno prijavljeni kadri (točka 13.3), ki morajo izpolnjevati vse pogoje za zahtevani kader iz točke, ki ga ponudnik dodatno prijavlja. V tem delu je za dodatno prijavljene kadre potrebno že v ponudbi predložiti zahtevane izjave, dokazila, certifikate,….
6. Da. Zaželeno je, ni pa obvezno.Datum objave: 23.10.2017   13:12
VPRAŠANJE
Smo podjetje registrirano v Republiki Sloveniji. Ponudbo želimo oddati v konzorciju s priznanim tujim partnerjem, katerega produkt izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije in se uporablja tudi v Republiki Sloveniji. Projekti s katerimi izpolnjujemo pogoje oz. zahteve so bili izvedeni v obliki enakega konzorcija.
Zanima nas, ali lahko v obrazce, kjer se pričakuje navedbo enega podjetja, zapišemo podatke več podjetij, ki so delovala kot konzorcij?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 27.10.2017   11:25
VPRAŠANJE
Ali pogoje v podpoglavju vašega javnega razpisa 12.2.2 pod številkami od 1 do 11 izpolnjuje kader, ki je sodeloval pri razvoju komercialne programske rešitve (produkt), katera se sedaj prodaja, implementira, nadgrajuje in vzdržuje na trgu? Referenčni strokovnjaki za ta produkt izpolnjujejo vse zahteve iz navedenih pogojev vašega javnega razpisa, vendar so delali na produktih za končni trg in ne za v naprej znane končne naročnike. Ali lahko končni naročniki (uporabniki) takih produktov potrdijo predvidene reference oz. ali lahko prijavitelj na vaš javni razpis za take primere priloži svoj referenčni obrazec?

ODGOVOR
Ponudnik za kader, ki izpolnjuje pogoje iz točke 12.2.2 Navodil ponudnikom predloži Izjavo referenčnega naročnika o kadru.
Ne, Izjavo referenčnega naročnika o kadru mora potrditi referenčni naročnik, saj je le na ta način možno preveriti izpolnjevanje pogoja.
V skladu z zadnjim odstavkom točke 14.2. navodil ponudnikom, so izjave lahko predložene tudi na ponudnikovih obrazcih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od naročnikovih obrazcev.