Dosje javnega naročila 001530/2016
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADNJE VRTCA BRŠLJIN, PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.062.948,67 EUR

JN001530/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.05.2016
JN001530/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.06.2016
JN001530/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.09.2016
JN001530/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.10.2016
JN001530/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.10.2016
JN001530/2016-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 25.09.2017
JN001530/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.09.2017

    JN001530/2016-Q01 Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI037
Novo mesto
Slovenija
Služba za investicije, Pavle Jenič
pavle.jenic@novomesto.si
+386 73939215
+386 73939268

Internetni naslovi
http://www.novomesto.si/si/Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADNJE VRTCA BRŠLJIN, PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izdelavo projektne dokumentacije in sicer projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavo projekta za izvedbo (PZI) in projekta izvedenih del (PID) vse za potrebe izgradnje objekta vrtec Bršljin ter izvedbo vseh potrebnih GOI del za izgradnjo objekta vrtec Bršljin ter dobavo vse zahtevane opreme in pridobitev vseh potrebnih upravnih dovoljenj za predajo objekta naročniku (npr. uporabno dovoljenje).
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 11
Utemeljitev:
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Obvestilo o oddaji naročila v zvezi s tem naročilom
Številka objave: JN001530/2016-C01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 27.10.2016


Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

Sklop 1

Številka naročila: 430-11/2016
Naslov:
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.10.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MARKOMARK NIVAL graditeljstvo d.o.o.
Pobrežje 6A
2284
SI
Videm pri Ptuju
Slovenija

Da
NIVAL INVEST, družba za gradbeništvo, storitve in trgovino d.o.o.
Pobrežje 6A
2284
SI
Videm pri Ptuju
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 826.800,00 EUR


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:
• ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
• ime naročnika,
• oznako javnega naročila,
• predmet javnega naročila,
• očitane kršitve,
• dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
• pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
• navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.
• potrdilo o vplačilu takse v višini 3.500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-000XXX16, pri čemer je XXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXX/2016).
• Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.09.2017


Oddelek VII: Spremembe javnega naročila/koncesije

VII.1 Opis javnega naročila po spremembah
VII.1.1 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
VII.1.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
VII.1.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija

Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
VII.1.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izdelavo projektne dokumentacije in sicer projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavo projekta za izvedbo (PZI) in projekta izvedenih del (PID) vse za potrebe izgradnje objekta vrtec Bršljin ter izvedbo vseh potrebnih GOI del za izgradnjo objekta vrtec Bršljin ter dobavo vse zahtevane opreme in pridobitev vseh potrebnih upravnih dovoljenj za predajo objekta naročniku (npr. uporabno dovoljenje).
VII.1.5 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Trajanje v mesecih: 11
VII.1.6 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije
Vrednost brez DDV: 871.269,40 EUR
VII.1.7 Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Naročilo/koncesija je bilo(-a) oddano(-a) skupini gospodarskih subjektov
MARKOMARK NIVAL graditeljstvo d.o.o.
Pobrežje 6A
2284
SI
Videm pri Ptuju
Slovenija

Da
NIVAL INVEST, družba za gradbeništvo, storitve in trgovino d.o.o.
Pobrežje 6A
2284
SI
Videm pri Ptuju
Slovenija

Da
VII.2 Informacije o spremembah
VII.2.1 Opis sprememb
Dodatno so naročena dela, ki niso bila vključena v javno naročilo in jih je potrebno nujno izvesti za uspešno dokončanje investicije. Popis dodatno naročenih del je razviden iz ponudbe št. 33/2017 z dne 14.8.2017. Gre za rekonstrukcijo mešanega kanala, ki poteka preko parkirišča, ki je predviden za obnovo v sklopu gradnje vrtca. Dodatno je bila naročena vgradnja osebnega dvigala namesto malega tovornega dvigala. Vrednost je razvidna iz ponudbe št. 34/2017 z dne 13.8.2017. Zamenjava izvajalce ni mogoča, saj gre za dodatno naročena dela, ki zaključujejo funkcionalno celoto projekta, zato bi zamenjava izvajalca naročniku povzročila velike nevšečnosti in dodatne stroke.
Aneks za dodatna dela se sklepa na podlagi druge točke prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).
VII.2.2 Razlogi za spremembo
Potreba izvirnega naročnika/koncesionarja po dodatnih gradnjah, storitvah ali blagu (člen 43(1)(b) Direktive 2014/23/EU, člen 72(1)(b) Direktive 2014/24/EU, člen 89(1)(b) Direktive 2014/25/EU)
Opis poslovnih ali tehničnih razlogov in težav ali podvojitve stroškov, zaradi katerih ni mogoče spremeniti izvajalca:
Zamenjava izvajalce ni mogoča, saj gre za dodatno naročena dela, ki zaključujejo funkcionalno celoto projekta, zato bi zamenjava izvajalca naročniku povzročila velike nevšečnosti in dodatne stroke.
VII.2.3 Povišanje cene
Posodobljena skupna vrednost javnega naročila pred spremembami (ob upoštevanju morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila in prilagoditve cene in, v primeru Direktive 2014/23/EU, povprečne inflacije v zadevnih državah članicah)
Vrednost brez DDV: 826.800,00 EUR

Skupna vrednost javnega naročila po spremembah
Vrednost brez DDV: 871.269,40 EUR