Dosje javnega naročila 008586/2017
Naročnik: JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
Storitve: Zavarovanje premoženja, vozil in odgovornosti v obdobju od leta 2018 do 2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN008586/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.10.2017

    JN008586/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA
Glavni trg 19
8290
SI036
Sevnica
Slovenija
Matej Imperl
matej.imperl@kstm.si
+386 78161070
+386 78161079

Internetni naslovi
http://kstm.sevnica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/224443/Razpisna-dokumentacija-KŠTM.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/224443/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalna ali lokalna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja, vozil in odgovornosti v obdobju od leta 2018 do 2021
Referenčna številka dokumenta: 430-0005/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje premoženja (objektov, opreme), vozil in zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti zavoda za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2021.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66515000
66516000
66519000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sevnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitev zavarovanja premoženja, odgovornosti in vozil KŠTM Sevnica, ki je razvidna iz zavarovalno-tehničnih specifikacij, za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2021. Predmet naročila je enoviti in ni razdeljen na sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo le za celoto razpisanih del.
Z izbranim ponudnikom (najugodnejšim) se bo za celoto razpisanih del sklenila krovna pogodba, zavarovalne police pa se bodo sklenile ločeno in sicer za:
- požarno zavarovanje premoženja z dodatnimi riziki,
- potresno zavarovanje,
- zavarovanje računalnikov,
- strojelomno zavarovanje,
- zavarovanje vlomske tatvine in ropa,
- zavarovanje opreme v zakupu,
- zavarovanje pred odgovornostjo in
- avtomobilsko zavarovanje
po priloženih Splošnih navodilih za zavarovanje premoženja KŠTM Sevnica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.01.2018
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. V angleškem ali nemškem jeziku so lahko le brošure s podatki, reklamni material, licenčne pogodbe, licence in podobno, ki dodatno pojasnjujejo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva prevode po sodnem tolmaču prej navedenih dokumentov, katere je ponudnik dolžan dostaviti v roku, ki ga bo naročnik določil glede na obseg gradiva, ki ga bo treba prevesti.
Ponudniki naj morebitna vprašanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije zastavljajo v slovenskem jeziku. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena v slovenskem jeziku, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik bo na vprašanja odgovarjal v slovenskem jeziku.

Ponudbe morajo biti zložene v mapah. Na začetku ponudbe naj bo priloženo kazalo ponudbe. Ponudnik ponudbo zveže z vrvico, ki mora biti dovolj dolga tako, da omogoča nemoteno obračanje listov v ponudbi in speta na način, da ni mogoče odstranjevati listov brez vidnih poškodb.

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upošteva navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku te prevzete razpisne dokumentacije, ki jo prevzame preko Portala javnih naročil ali jo prejme po elektronski pošti ali osebno na KŠTM Sevnica. Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali s strani pooblaščene osebe ponudnika za podpis ponudbe. V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščena za podpis ponudbe.

Ponudnik v obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. V primeru dvoma se upošteva razpisna dokumentacija in obrazci, vključno z obrazci predračuna in morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve objavljene preko Portala javnih naročil pri predmetnem razpisu. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki ga je določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika izločil.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam naročnika iz te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko v celoti ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.


Ponudnik odda celotno ponudbo v 1 (enem) izvirniku in 1 (eni) kopiji, enaki izvirniku (z vsemi obveznimi obrazci in prilogami) ter optično preslikavo ponudbe na elektronskem mediju (npr. USB ključ). Ponudbeni predračun (EXCELL tabela) ponudnik predloži v tiskani obliki in na elektronskem mediju.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.10.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.10.2017   10:30
Kraj: Uprava KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica (sejna soba, 1. nadstropje)

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kontaktna oseba naročnika:
ime in priimek: Matej Imperl
tel.št.: 07 81 61 070
e-mail: matej.imperl@kstm.si

Za aktivno sodelovanje na javnem odpiranju morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila.

Po javnem odpiranju bodo ponudniki prejeli zapisnik.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.10.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.10.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.10.2017   10:07
Grad Sevnica je prvič uradno omenjen leta 1309, vendar je bil kot utrjen stolp "bergfried" postavljen že prej. Od tedaj se je skozi stoletja spreminjal in dograjeval. Sedanjo podobo je dobil koncem 16. stoletja. Grad Sevnica ni bil nikoli porušen in je ohranil prvotni videz. Po drugi svetovni vojni je bil nekaj desetletij zanemarjan. Sistematično je Občina Sevnica grad obnavljala od 80-ih let prejšnjega stoletja. Streha je bila tako zamenjana sredi 80-ih let, fasada leta 2006, večja investicija v obnovo Grajskega parka, kamnitih parkovnih skulptur in Vrtnarjeve vile pa je bila izvedena leta 2014.

Vrednost Gradu Sevnica z Lutrovsko kletjo je težko oceniti. Seveda gre tu le za oceno vrednosti, saj gre za osrednji kulturno-zgodovinski objekt na območju občine Sevnica.

Datum objave: 11.10.2017   10:32
Spoštovani,
Pogodbo se parafira na vsaki strani in ožigosa in podpiše, ni pa je potrebno izpolnjevat.

Lep pozdrav!


Datum objave: 11.10.2017   10:36
Spoštovani,

Dokumentaciji se priloži vse zavarovalne pogoje in klavzule, ki veljajo za zavarovalne vrste , ki so navedene v povpraševanju.

Lep pozdrav!


Datum objave: 11.10.2017   12:01
VPRAŠANJE 1:

1. POŽARNO ZAVAROVANJE – GRAD

Spoštovani,
V tehničnem delu razpisne dokumentacije navajate, da želite Grad Sevnica zavarovati na novo vrednost. Prosimo za podatek, katerega leta je bil grad zgrajen, ali in kaj je bilo obnovljeno (streha,…), in katero vrednost predstavlja navedena vrednost 1,200.000 eur.

Glede na starost objekta ocenjujemo, da lahko le tega zavarujemo na dejansko in ne na novo vrednost.

Hvala.
ODGOVOR 1:
Grad Sevnica je prvič uradno omenjen leta 1309, vendar je bil kot utrjen stolp "bergfried" postavljen že prej. Od tedaj se je skozi stoletja spreminjal in dograjeval. Sedanjo podobo je dobil koncem 16. stoletja. Grad Sevnica ni bil nikoli porušen in je ohranil prvotni videz. Po drugi svetovni vojni je bil nekaj desetletij zanemarjan. Sistematično je Občina Sevnica grad obnavljala od 80-ih let prejšnjega stoletja. Streha je bila tako zamenjana sredi 80-ih let, fasada leta 2006, večja investicija v obnovo Grajskega parka, kamnitih parkovnih skulptur in Vrtnarjeve vile pa je bila izvedena leta 2014.

Vrednost Gradu Sevnica z Lutrovsko kletjo je težko oceniti. Seveda gre tu le za oceno vrednosti, saj gre za osrednji kulturno-zgodovinski objekt na območju občine Sevnica.
VPRAŠANJE 2:
Spoštovani,
vzorec pogodbe se ožigosa in podpiše?
ODGOVOR 2:
Spoštovani,
Pogodbo se parafira na vsaki strani in ožigosa in podpiše, ni pa je potrebno izpolnjevat.

Lep pozdrav!
VPRAŠANJE 3:
Spoštovani,
prosimo za točno navedbo obrazcev (dokumentacije), ki jih je potrebno predložiti ponudbi pod zavarovalno-tehnično dokumentacijo.
ODGOVOR 3:
Spoštovani,

Dokumentaciji se priloži vse zavarovalne pogoje in klavzule, ki veljajo za zavarovalne vrste , ki so navedene v povpraševanju.

Lep pozdrav!


Datum objave: 12.10.2017   13:36
Spoštovani,

prosimo za dodatne potrditve ali dodatna pojasnila kot sledi:
VPRAŠANJE 4:
- OBRAZEC št. 2: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe: Ali je potrebno predložiti te obrazce že pri oddaji ponudbe ali lahko to stori zgolj izbrani ponudnik? Predlagamo, da se razpisna dokumentacija spremeni na način, da to stori zgolj izbrani ponudnik. Za pridobitev navedenih dokumentov za člane nadzornega sveta iz tujine je potrebno vsaj dva tedna in nismo prepričani da nam bo to uspelo do datuma odpiranja ponudb.
ODGOVOR 4:
Naročnik se s predlogom strinja in potrjuje, da bo samo izbrani ponudnik predložil Obrazec 2- Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe. V kolikor bo ponudnik priložil pooblastila že v oddaji ponudb, bo naročnik uporabil ta pooblastila, v kolikor pa ne, jih bo moral izbrani ponudnik dostaviti na poziv naročnika.

VPRAŠANJE 5:
Glede na to, da so nekateri člani nadzornega sveta iz Italije in Češke ali lahko v tem primeru potencialni ponudnik predloži kopije potrdil iz kazenske evidence prevedene v slovenski jezik, ki so bila izdana v letošnjem letu?
ODGOVOR 5:
Naročnik bo sprejel kopije potrdil.

VPRAŠANJE 6:
- Na strani 14 v razpisni dokumentaciji pod točko 8.12. navajate, da morajo ponudniki k ponudbi priložiti potrdila oz. fotkopije potrdil o ustrezni izobrazbi strokovnega kadra in kopije pogodb o opravljanju dela ipd. Prosimo, če lahko spremenite navodila v tem delu, na način, da ponudniki pri oddaji ponudbe oddamo zgolj izjavo s seznamom strokovnega kadra kot ga zahtevate.
ODGOVOR 6:
Naročnik spremeni razpisno dokumentacijo in se strinja, da je za izpolnjevanje kadrovske sposobnosti dovoli, da ponudnik samo izpolni obrazec s seznamom kadra in predloži lastno izjavo o izpolnjevanju pogoja.

VPRAŠANJE 7:
- Ali lahko ponudniki predložijo fotokopije referenc, ki so se oddajali pri drugih javnih naročili?
ODGOVOR 7:
Ponudniki lahko oddajo fotokopije referenc, ki pa ne smejo biti starejše od 3 mesecev od roka za oddajo naročila.

VPRAŠANJE 8:
- BON obrazec: Ali se predloži BON-2 iz AJPESA?
ODGOVOR 8:
-Da


Datum objave: 17.10.2017   09:14
VPRAŠANJE 9:
Spoštovani,
1. TUSRISTIČNA AGENCIJA IN MC – POŽAR
V tehničnih podlagah (excelova tabela) navajate pri požaru, da se tudi dodatne nevarnosti zavarujejo na novo vrednost. Predvidevamo, da gre za napako in želite le-te zavarovati na I. riziko.
Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR 9:
DA, zavarovanja se sklepajo na 1. riziko


VPRAŠANJE 10:
2. UPRAVNA ZGRADBA – POŽAR
V tehničnih podlagah (excelova tabela) sta dva lista in sicer Požarno zavarovanje in Požarno zavarovanje Tržnica. Na listu Požarno zavarovanje tržnica je navedena oprema in stojnice na tržnici, ki pa je za enake zavarovalne vsote navedeno na listu Požarno zavarovanje.
Predvidevamo, da gre za isto zadevo in se podvaja. Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR 10:
Pri požarnim zavarovanju se ne obračunajo postanke, ki niso oštevilčene, to je pristanišče Orehovo, oprema na tržnici in stojnice na tržnici- torej postavke, ki so navedene ločeno na listu Požarno zavarovanje tržnice, ker mora naročnik imeti stroškovnik po lokaciji.


VPRAŠANJE 11:
3. ZAVAROVANJE STEKLA
V tehničnih podlagah zahtevate pri določenih objektih tudi zavarovanje stekla, v Razpisni dokumentaciji in pogodbi pa ni nikjer omenjeno zavarovanje stekla in ni definicije zavarovanja.

Prosimo za pojasnilo.
ODGOVOR 11:
Stekla so predmet zavarovanja, kjer je to zapisano. Podajamo še klavzule.

ZAVAROVANE NEVARNOSTI ZA ZAVAROVANJE STEKLA

1. Zavarovanje krije škodo, nastalo zaradi loma ali razbitja stekla ali drugih zavarovanih stvari, zaradi katere koli nevarnosti.
2. Zavarovana so vsa stekla in ostale steklene površine z dodatki v lasti zavarovanca.

KLAVZULE ZA ZAVAROVANJE STEKLA

1. Navedene premijske stopnje so fiksne in se ne spreminjajo ob spremembi števila lokacij oziroma nahajališč.
2. V zavarovanje so vključene tudi vse nove investicije zavarovanih stvari na isti lokaciji in na novih lokacijah, katerih vrednost ne presega 10 % vrednosti zavarovanih stvari tudi, če zavarovanec tega ne sporoči zavarovalnici.
3. Zavarovalnica soglaša, da ima zavarovanec v celotnem zavarovalnem obdobju pravico, da lahko v primeru nastopa okoliščin, ki jih v času pogodbe ni bilo mogoče predvideti, v primeru višje sile in v primeru sprememb v sistemu ocenjevanja, ustrezno spremeni predmet zavarovanja, zavarovane nevarnosti, način zavarovanja ali zavarovalno vsoto.
4. V kolikor se določila navedenih pogojev zavarovalnice razlikujejo od pogojev razpisne dokumentacije veljajo določila iz razpisne dokumentacije.
5. Klavzula "na I. riziko": Nadomestilo nove vrednosti po vsakokratnem posameznem škodnem dogodku ne glede na lokacijo, največ do zavarovalne vsote za vse lokacije skupaj in brez letnega agregata.
6. Zavarovanje je sklenjeno brez odbitnih franšiz.
7. V zavarovanje so vključeni tudi vsi dodatki na steklih (poslikave stekel, svetlobne table…), ki so v lasti zavarovane osebe.
8. V zavarovanje so vključeni tudi stroški montaže in demontaže ter škoda zaradi direktnega udara razbitega stekla na zgradbah in stvareh.
9. Zavarovalno kritje je razširjeno tudi na škodo na zavarovanih stvareh, ki nastane zaradi zlonamernih ali objestnih dejanj kot tudi, če jih storilci poškodujejo z barvo ali drugimi snovmi.
10. Priloženi vzorec police se ne sme razlikovati od določil razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse navedene klavzule.


VPRAŠANJE 12:
4. ZAVAROVANJE RAČUNALNIKOV
V razpisni dokumentaciji navajate v klavzulah za zavarovanje računalnikov, da se sklene zavarovanje z odbitno franšizo 50 eur,in pri delnih škodah se upošteva amortizirana vrednost.
V tehničnih podlagah pa dopuščate možnost vpisa doplačila za odkup franšize in odkup amortizacije.
Prosimo za pojasnilo, ali se zavarovanje sklene z ali brez odbitne franšize in ali se upošteva amortizacija pri delnih škodah, ali ne.

ODGOVOR 12:
Zavarovanje se sklene z odkupom amortizacije pri delnih škodah in z odkupom franšize.


VPRAŠANJE 13:
Pozdravljeni,
ali lahko predložimo kopije referenc za zadnja tri leta? Pri večini javnih naročil za zavarovanja naročnikov male vrednosti se zahtevajo dobre 3-letne izkušnje drugih naročnikov.

ODGOVOR 13:
Da, naročnik bo upošteval kopije referenc, ki pa ne smejo biti starejše od treh mesecev.


VPRAŠANJE 14:
Spoštovani,
1. STROJELOMNO ZAVAROVANJE
V 5. členu splošnih navodilih za zavarovanje pri zavarovanih nevarnostih za strojelomno zavarovanje v točki 1 navajate: »Zavarovanje krije vsako uničenje ali poškodovanje zavarovane stvari, razen zaradi ene od temeljnih požarnih nevarnosti. Obseg teh nevarnosti je podan v veljavnih splošnih pogojih za požarno zavarovanje.«
Prosimo za pojasnilo navedenega oz. za potrditev, da za zavarovanje veljajo izključitve navedene v pogojih zavarovalnice.

ODGOVOR 14:
Za zavarovanje veljajo izključitve navedene v zavarovalnih pogojih zavarovalnice.


Datum objave: 17.10.2017   10:43
VPRAŠANJE 15:
Odgovornostno zavarovanje:

1. Iz škodne analize je razvidno, da je bilo izplačane škode v letu 2014 iz naslova odgovornostnega zavarovanja v višini 8.977 €. Prosimo za pojasnilo in opis škode, na podlagi katere se je izplačala odškodnina.
ODGOVOR 15:
Odškodnina je bila plačana oškodovanki, mlajši deklici, ki je na bazenu padla pri skoku v vodo in ji je na mokrih stopnicah spodrsnilo in seje poškodovala.


VPRAŠANJE 16:
2. Navajate 84 dejavnosti, s katerimi se zavod ukvarja po standardizirani SKD klasifikaciji. Prosimo za delitev prometa v EUR ali odstotkovni prikaz delitve prometa po teh dejavnosti za leto 2016, letošnje leto in plan za prihodnje leto (2018).
ODGOVOR 16:
V finančnem planu, ki se ne bistveno ne spreminja, ima naročnik zavedeno takole za vsa obdobja.
-30% šport- od tega 15% oddajanje objektov v najem in 15% upravljanje objektov.
-30% kultura- od tega 15% oddajanje v najem kulturne dvorane in grajskih prostorov za razne abonmaje, kulturne prireditve, literarne večere in 15% lastni kulturni program
-25% Turizem, -prodaja spominkov, organizacija turističnih izletov
-15% dejavnost Mladinskega centra- redni program mladinskega centra kot dnevnega centra (učna pomoč, redne dejavnosti v okviru odpiralnega časa), organizacija dodatnih kulturno-mladinskih prireditev, organizacija in izvedba koncertov in družabnih dogodkov


VPRAŠANJE 17:
3. V razpisni dokumentaciji na str. 28 razpisne dokumentacije v podpoglavju Klavzule za zavarovanje odgovornosti navajate pod:

3.1) točko 8: " V zavarovanje je vključena škoda na stvareh, ki jih ima zavarovanec kakor koli na skrbi (upravljanje, zakup, hramba, obdelava, predelava...).
Prosimo za dodaten opis kaj si predstavljate pod (lahko se poda praktični primer):
- odgovornost za škode na stvareh, ki jih ima zavarovanec v zakupu? ODGOVOR: Zelo redko vzamejo v najem prenosna stranišča, šotor, če lasten ni pravi..
- odgovornost za škode na stvareh, ki jih ima zavarovanec v hrambi? ODGOVOR: Na primer lutke v grajskem lutkovnem gledališču, izdelki First Lady….
- odgovornost za škode na stvareh, ki jih ima zavarovanec v obdelavi? ODGOVOR: Ne potrebujemo kritja
- odgovornost za škode na stvareh, ki jih ima zavarovanec v predelavi? ODGOVOR: Ne potrebujemo kritja
- odgovornost za škode na stvareh, ki jih ima zavarovanec v upravljanju? ODGOVOR: Zavarovanec upravlja z vsemi objekti, ker so last občine Sevnica

3.2) točko 9: " V zavarovanje je vključena škoda na stvareh, če je vzrok škode bodisi v delu na njih, bodisi v delu z njimi - predmet ali sredstvo obdelave, predelave, preizkušanja...)
Prosimo za dodaten opis kaj si predstavljate pod (lahko se poda praktični primer):
- odgovornost za škode na stvareh, ki jih ima zavarovanec v obdelavi? ODGOVOR: Kritja ne potrebujemo
- odgovornost za škode na stvareh, ki jih ima zavarovanec v predelavi? ODGOVOR: Kritja ne potrebujemo
- odgovornost za škode na stvareh, ki jih ima zavarovanec v preizkušanju? ODGOVOR: Kritja ne potrebujemo

VPRAŠANJE18:
4. Ali ima zavarovanec nepremičnine v najemu ali jih oddaja v najem?
Prosimo za podatek za katere lokacije velja, da ima zavarovanec nepremičnine v najemu, ali jih oddaja v najem.

ODGOVOR 18: Zavarovanec oddaja v najem Fitnes v Športnem domu Sevnica, lokal na Bazenu Sevnica in grajsko kavarno na Gradu Sevnica- obstajajo najemne pogodbe
Zavarovanec oddaja v uporabo proti plačilu športne in kulturne objekte oziroma prostore na teh objektih (enkratna uporaba ali obdobna uporaba po urniku)
Vsi objekti so last Občine Sevnice, KŠTM pa je skrbnik-upravljalec objektov


VPRAŠANJE 19:
5. Prosimo za podatke lokacij, kjer se nahajajo oglasne table.
ODGOVOR 19: Oglasne table se nahajajo ob objektih in cestah v občini Sevnici- praktično v centru Sevnice


VPRAŠANJE 20:
6. Ali je pri zavarovanju odgovornosti limit 200.000 € za osebne in stvarne škode SKUPEN ali ločen po zavarovalni vrsti za zavarovanje:
ODGOVOR 20: Limit je ločen in sicer:
- splošne odgovornosti 200.000 EUR
- čistih premoženjskih škod 42.000 eur
- stvari ki jih ima zavarovanec na skrbi, 10.000 EUR
- delodajalčeve odgovornosti 200.000 EUR
- proizvajalčeve odgovornosti ? 200.000 EUR


VPRAŠANJE 21:
7. Pri zavarovanju proizvajalčeve odgovornosti, se navaja, da je letni promet iz naslova prodaje izdelkov 10.000 EUR.
Prosimo za podatek, za katere vrste izdelkov to velja.
ODGOVOR 21: To so predvsem prodajni izdelki kolekcije First Lady- Sevniška salama, med, modra frankinja, čokolada, krema za obraz.


VPRAŠANJE 22:
8. Ali mora potencialni ponudnik ob oddaji ponudbe priložiti vzorce polic ali to ni potrebno?
ODGOVOR 22: Ne, to ni potrebno.


Datum objave: 17.10.2017   11:26
VPRAŠANJE 23:
Spoštovani,
prosim, če sporočite veljavnost-oz. koliko je lahko "staro" potrdilo iz AJPESA (30 DNI?)

ODGOVOR: Sprejeli bomo potrdilo iz AJPESA, ki ni starejše od 30 dni.


VPRAŠANJE 24:
Spoštovani, prosim vas za nekaj dodatnih odgovorov in pojasnil:

I. Zavarovanje odgovornosti:
1. Kateri so mišljeni morebitni nevarnostni viri, ki bi se pojavili tekom zavarovanja (predlog škodnega scenarija…)?
ODGOVOR:Ne vem, morda pogostitev s čajem na športnem dogodku, peka kostanja ob druženju z moštom modre frankinje……
2. Katere so stvari, ki jih ima zavarovanec v upravljanju, na skrbi, zakupu…? Kje se te stvari hranijo, čemu so namenjene?
ODGOVOR: Že odgovorjeno, pa še enkrat: Zavarovanec ima v upravljanju naslednje objekte: Grad Sevnica z objekti na grajskem pobočju (Lutrovska klet, Vrtnarjeva vila, Grajski park, Grajski vinograd, postajališče za avtodome, Grajski gozd …); Športna dvorana Sevnica, Športni dom Sevnica s Fitnesom, Bazen Sevnica, arheološko najdišče Ajdovski gradec, Turistično pisarno, Mladinski center, smučišče Lisca, otroška igrala, Pristan Orehovo … na gradu v Sevnici ima sedež GLG- grajsko lutkovno gledališče, ki deluje pod okriljem občine, vendar sam izdeluje lutke, ki jih uporablja, nekatere tudi kupljene za učenje; potem imamo Grajsko vinsko klet, kjer so vina lokalnih vinarjev, namenjena promociji in prodaji, …. Izdelke za prodajo imamo tudi v Turistični pisarni …
3. V okviru povpraševanja zavarovanec želi imeti vključeno tudi kritje za stvari, če je vzrok škode bodisi v delu na njih, bodisi v delu z njimi (predmet ali sredstvo obdelave, dodelave). Prosimo za pojasnilo za katere stvari gre ter v okviru katere registrirane dejavnosti želi naročnik imeti podano to kritje. ODGOVOR: Kritje ni potrebno
4. Glede vključitve odgovornosti organizatorja prireditve, prosimo za dodatne podatke:
• koliko je na letni ravni s strani naročnika organiziranih športno turističnih prireditev in organiziranih izletov,
ODGOVOR: športnih prireditev 4, turističnih 8, organiziranih izletov 50, kulturnih prireditev: 20, mesečnih sejmov: 12 …
• kakšno je povprečno število udeležencev na prireditvi?
ODGOVOR Na športnih do 1000, turističnih do 1500
• Koliko udeležencev sprejme tribuna (koliko ima sedežev ter koliko stojišč)?
ODGOVOR: Tribuna ima do 500 sedežev, sedežev do 500 v parterju (v primeru kulturno-družabnih prireditev)
• Kakšna je vrednost ognjemeta na posamezno prireditev?
ODGOVOR: Vrednost ognjemeta je 5.000 – 7000 EUR in ga pretekla tri leta ni bilo.
5. Število posameznih igral, ki jih želi naročnik vključiti v zavarovanje.
ODGOVOR: Povprečno po trije kompleti, skate park, bazen, turistična točka na Lisci, Naselje heroja Maroka,skupno cca 20 igral.
6. Podatek o m2 kopališča oz. bazena, ki ga ima v upravljanju?
ODGOVOR: 1250 m2
7. Ali ima naročnik športne dvorane, domove, mladinski center… za opravljanje svoje dejavnosti ali jih oddaja tudi v najem? Če da, prosimo za podatek o m2 te površine.
ODGOVOR:V njih opravlja svojo dejavnost in oddaja v uporabo in najem. V celoti sta oddana v najem fitnes in gostinski lokal na bazenu ter grajska kavarna. Potem pa v uporabo tako posamezne prostore na gradu (8 prostorov s skupno kvadraturo 400 m2), kulturno dvorano s kvadraturo cca 350 m2) in posamezne športne objekte ali dele objektov, lahko tudi praktično za celotno površino objekta (Športna dvorana Sevnica 1.600 m2, Športni Dom Sevnica 1200 + 200 + 120; ITD).
8. Ali ima naročnik smučišče v lasti ali v upravljanju? Če ima v upravljanju, koliko od vse zaposlenih je vključenih na smučišču, kakšna je letna realizacija iz naslova upravljanja smučišča, kakšne prevozne naprave so na smučišču? Glede na to, da želi imeti naročnik kritje tudi za proizvajalčevo odgovornost, prosimo za podatek katere izdelke proizvaja (če jih) oz. prodaja?
ODGOVOR: Smučišče trenutno ne obratuje, na občini se dogovarjajo o možnosti obratovanja, trenutno pa je na njem, ko so seveda vremenske razmere ugodne, sankališče. Drugače je zemljišče v uporabi, žičniška naprava pa je v lasti zavoda.

II. Razno
1. Med drugim ste zapisali, da »zavarovalnica soglaša, da ima zavarovanec pravico, da lahko v primeru nastopa okoliščin, ki jih v času pogodbe ni bilo mogoče predvideti , v primeru višje sile in v primeru sprememb v sistemu ocenjevanja, ustrezno spremeni predmet zavarovanja, zavarovane nevarnosti, način zavarovanja in ZV«. Prosimo vas, da dopolnite zahtevo z naslednjim določilom: » vendar mora to sporočiti zavarovalnici, ki bo ponovno ocenila rizik«. To pravico namreč tudi (OZ) zavarovalnicam daje oz. omogoča.
ODOGOVOR: Potrjujemo dopolnilo in se z njim strinjamo.
2. V vzorcu pogodbe na str. 50 v 5. členu je zahteva, da bo zavarovalnica pod istimi zavarovalno tehničnimi pogoji iz čl. 2 tega osnutka pogodbe vključila v zavarovanje vse med letom pridobljeno ali ugotovljeno premoženje naročnika. V kolikor bi se rizik bistveno spremenil, ima zavarovalnica v skladu z zakonskimi določili pravico ponovno oceniti rizik in ga potrditi ali pa spremeniti pogoje kritja, lahko pa tudi v primeru, da je rizik za zavarovalnico nesprejemljiv, kritja za le-tega odkloni. Prosim vas za dopolnitev oz. spremembo člena.
ODGOVOR: Navedeni člen bo dopolnjen, kot je predlagano.
3. Prosimo za potrditev, da klavzula »nove vrednosti« iz strani 23 Splošnih navodil, ki določa, da so na NV zavarovani vsi gradbeni objekti, katerih izgubljena vrednost zaradi amortizacije, starosti, obrabe, ne presega 40% od nove vrednosti teh stvari, velja tudi za Grad Sevnica.
ODGOVOR: za Grad Sevnica velja zavarovanje na taksirano vrednost in ne na novo vrednost.
4. Med strojelomnimi klavzulami na str. 27, št. 9., je navedeno, da mehanska oprema in vsa omrežja do mesta prevzema predstavljajo najmanj 3% vrednosti vseh objektov skupaj, v koliko ni z zavarovalno vsoto določeno drugače. Glede na to, da v excellovih tabelah ZV mehanske opreme ni posebej izpostavljena, vas prosimo za pojasnilo ali je vrednost mehanske predmete zajeta v zavarovalnih vsotah pri strojelomu, oz. če ni, vas prosimo, da dopolnite dokumentacijo z zavarovalnimi vsotami tega predmeta kritja. ODGOVOR:Mehanska oprema ni predmet zavarovanja.
4. Pri zavarovanju strojeloma v splošnih navodilih navajate na str.27 zavarovanje na novo vrednost, v excellovih tabelah pa je naveden način zavarovanja »na dogovorjeno vrednost«. Prosimo za pojasnilo s tem da vas moramo opozoriti, da vam kritja na NV ne moremo ponuditi. Vljudno prosimo za popravek. Naročniku se glede na to, da zahtevate tudi odkup amortizacije, le-ta pri delnih škodah ne upošteva, pri novonabavljenih strojih in napravah je odpisanost 0% oz. majhna, še vedno pa ostaja v veljavi tč. 8, kjer piše da je minimalna nadomestitvena vrednost 30 % NNV zavarovanih stvari.
ODGOVOR: Zavarovanje se sklene na dejansko vrednost, Amortizacija pa naj bo odkupljena.
5. Ali je območje kritja pri zavarovanju prenosnih računalnikov R Slovenija?
ODOGOVOR: Kritje naj bo Evropa.
6. Pri zavarovanju računalnikov navajate v Splošnih navodilih, pod t.č. 6, da je zavarovanje sklenjeno z odbitno franšizo 50 EUR in da se pri delnih škodah upošteva amortizirana vrednost. Za razliko od prejšnje navedbe imate pri vseh excellovih prilogah pri računalnikih predvideni tudi vrstici za vnos doplačila za odkup OF in doplačilo za odkup amortizirane vrednosti pri delnih škodah. Kaj od navedenega je pravilno ?
ODGOVOR: Zavarovanje se sklene z odkupom amortizacije in brez franšize.
7. Na strani 24 Splošnih navodil v zadnji klavzuli za požarno zavarovanje navajate da se v zavarovanje vključi potres z 2% franšizo. Prosim, da definirate osnovo za izračun te OF oz. predvidevamo, da je to zavarovalna vsota, prosim za potrditev.
ODGOVOR: Da, osnova je ZV.
8. Ali so vrednosti zalog, za katere želite kritje na flotantni način, že povečane za 100% (kritje 2x mesečno povprečje zalog)?
ODGOVOR: Ne , kritje ni povečano, velja pa naj 2x povprečne mesečne zaloge
9. V pogodbi navajate v 5. členu zadnji odstavek, da: »Izvajalec sprejema v zavarovanje tudi vse nove investicije zavarovanih stvari na isti lokaciji in na novih lokacijah, katerih skupna vrednost ne presega 30% vrednosti zavarovanih stvari , tudi če naročnik tega ne sporoči izvajalcu.« V razpisni dokumentaciji ste pod Splošnimi navodili za nove investicije navedli mejo 10% vrednosti zavarovanih stvari, vljudno prosimo za pojasnilo.
ODGOVOR: Velja naj enotno kritje in sicer 10% vrednosti zavarovanih stvari.
10. Ali so med podatki o škodah zajete vse rezerve (na enem od poročil o škodah rezerve niso razvidne)? ODGOVOR: Da
11. V razpisni dokumentaciji navajate pri opisu kritij pri vsaki od zavarovalnih vrst naslednje:»V kolikor se določila v navedenih pogojih zavarovalnice razlikujejo od določil razpisne dokumentacije veljajo določila iz razpisne dokumentacije«. Moramo vas opozoriti, da ta dikcija za nas ni sprejemljiva, sprejemljivo pa bi bilo naslednje: » Za zavarovanje veljajo določila iz razpisne dokumentacije ter pogoji in klavzule zavarovalnice. Za zavarovalna kritja veljajo vse opredelitve, navedene v razpisni dokumentaciji, za vse kar v tej dokumentaciji ni opredeljeno, pa veljajo pogoji in klavzule zavarovalnice.« ODGOVOR: Dikcija bo spremenjena in upoštevan vaš predlog.
12. V splošnih navodilih omenjate za vsako opisano zavarovalno vrsto tudi »priloženi vzorec police se ne sme razlikovati od določil razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse navedene klavzule«. Prosimo za pojasnilo ali zadostujejo ponudbeni izračuni v excellovih predlogah ali je potrebno dodati le-tem še vzorce polic oz. kaj je potrebno priložiti v ponudbo, da bo popolna.
ODGOVOR: K razpisni dokumentaciji lahko priložite samo excellove podlage, vendar opozarjamo, da bo izbrani ponudnik potem moral dostaviti police, ki pa se vsebinsko ne smejo razlikovati od excellovih podlag,.Datum objave: 18.10.2017   09:29
VPRAŠANJE 25:
1. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Za pripravo ponudbe za zavarovanje splošne odgovornosti potrebujemo še dodatne podatke in sicer:

- V tehničnih podlagah navajate, da želite kritje iz dejavnosti kopališča. Ali potrebujete kritje samo iz te dejavnosti, ali tudi ostalih in katerih? V kolikor potrebujete tudi kritje iz dejavnosti turistične agencije nas zanima ali potrebujete tudi zavarovanje Insolventnosti za turistično dejavnost ( organiziranje izletov )? V kolikor da, potrebujemo št. zaposlenih. Ali vam v tem primeru zadostuje limit kritja 41.730 EUR ( zakonski min) ali želite višji limit?
ODGOVOR:V tehničnih podlagah je bazen naveden kot ena dejavnost, potem so navedene še ostale prevladujoče, vse registrirane pa v izpisu Ajpes in klasifikaciji. Zavarovanec želi kritja za vse. In prosim za vključitev kritja Insolventnosti za turistične organizacije z ZV 41.730 EUR.
- Koliko bazenov imate in kolikšna je kapaciteta vsakega (št. kopalcev, ločeno po vsakem), in ali imate kak tobogan?
ODGOVOR: Imamo 1 olimpijski (50 x 22,5) in en majhen bazen (8x8), vse na skupni površini 1250 m2 s kapaciteto 600 kopalcev.
- Športne dvorane, koliko in kakšne so ter podatek o št. sedežev in stojišč ali pa m2 površine posamezne dvorane?
ODGOVOR: Športna dvorana Sevnica sprejme cca 500 sedežev na tribunah in 500 stojišč, Športni dom Sevnica pa 250 sedežev na tribunah in v primeru ostalih prireditev (družabne prireditve, koncerti ...) pa še 500 sedežev in stojišč na vadbenem prostoru.
- Št. igral, ter podatek za kakšna otroška igrala gre?
ODGOVOR: Tobogani, skate park, plezala ... vse skupaj jih je cca 20 posamičnih igral na 5 lokacijah
- Smučišča – ali imajo vlečene naprave ali so brez? V kolikor imajo vlečne naprave potrebujemo predviden letni prihodek iz prodanih kart, v nasprotnem primeru pa površino smučišč.
ODGOVOR: Smučišče trenutno ne obratuje, v kolikor bo mogoče, ga bodo oživili, obratovala pa je ena vlečnica z eno vlečno napravo na sidra.
- Kakšne stvari imate na skrbi ter ali obdelujete, predelujete kakšne stvari,..?
ODGOVOR: Lutke, zaloge vin v vinski kleti na gradu, lastno vino iz Grajskega vinograda ...
- Koliko prireditev organizirate leto ( prosimo za seznam) in koliko je predvideno št. udeležencev po posamezni prireditvi?
ODGOVOR: cca 4 športne in 8 turističnih - na športnih do 500, na turističnih do 1500 obiskovalcev.
- Št. ognjemetov?
ODGOVOR: V zadnjih 3 letih ga ni bilo.


VPRAŠANJE 26:
1. UPRAVNA ZGRADBA – POŽAR

Vezano na spodaj navedeno vprašanje in odgovor želimo opozoriti, da pristanišče Orehovo ni zajeto na listu Požarno zavarovanje Tržnica, prav tako pa ni oštevilčeno na listu Požarno zavarovanje.

Prosimo za navodila, kje obračunamo premijo za pristanišče Orehovo?

V tehničnih podlagah (excelova tabela) sta dva lista in sicer Požarno zavarovanje in Požarno zavarovanje Tržnica. Na listu Požarno zavarovanje tržnica je navedena oprema in stojnice na tržnici, ki pa je za enake zavarovalne vsote navedeno na listu Požarno zavarovanje.
Predvidevamo, da gre za isto zadevo in se podvaja. Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR 26 oz 10:
Pri požarnim zavarovanju se ne obračunajo postanke, ki niso oštevilčene, to je pristanišče Orehovo, oprema na tržnici in stojnice na tržnici- torej postavke, ki so navedene ločeno na listu Požarno zavarovanje tržnice, ker mora naročnik imeti stroškovnik po lokaciji.


Datum objave: 18.10.2017   09:31
VPRAŠANJE 27:
Spoštovani,
prosimo za podatek o številu zaposlenih.
Hvala!

ODGOVOR: Na zavodu je trenutno 12 zaposlenih.

Datum objave: 18.10.2017   14:16
Spoštovani,

prosimo vas, da podaljšate rok za oddajo ponudbe na - kot je to običajno - 1 teden od zadnjega dne roka za objavo vprašanj, ki je 23.10.2017. Glede na to, da morate na vsa vprašanja potem še odgovoriti, zavarovalnica pa mora odgovore upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije, je rok za oddajo ponudb do vključno 25.10.2017 prekratek.

ODGOVOR: Spoštovani, naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb na petek 27.10.2017 do 10.00 ure, odpiranje ponudb bo istega dne ob 10.30 uri.


Datum objave: 18.10.2017   14:23
1. UPRAVNA ZGRADBA – POŽAR

Vezano na spodaj navedena vprašanja in odgovore, prosimo za potrditev, da se za pristanišče Orehovo ne obračuna premija, saj ni oštevilčeno na listu Požarno zavarovanje, prav tako ni navedeno na listu Požarno zavarovanje tržnica.
ODGOVOR: Spoštovani, pri oddaji naročila je prišlo do napake v podlagah za izračun premije , zato ponudnike naprošamo, da premijo za pristanišče Orehovo obračunajo pri Požarno zavarovanje kljub temu, da ni oštevilčeno.


Datum objave: 19.10.2017   14:01
Pozdravljeni,
prosimo za potrditev, da je ocenjena vrednot naročila skupna-torej 3 letna.
ODGOVOR:
Ocenjena vrednost je skupna 4-letna premija, ker naročilo je oddano za 4 leta.

Pozdravljeni,
prosimo za podatek o odpisanih vrednostih računalnikov po posameznem objektu.
ODGOVOR:
Iz priloženega seznama lahko sami vidite podatek o odpisani vrednosti, vsako stroškovno mesto je namreč posamezen objekt.


Datum objave: 23.10.2017   09:21
VPRAŠANJE1:
1. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
Spoštovani,
V enem izmed odgovorov navajate, da v ponudbo vključimo kritje Insolventnosti za turistične organizacije za ZV 41.730 EUR. Glede na to, da omenjeno zavarovanje že imate sklenjeno pri obstoječi zavarovalnici, nas zanima ali vseeno želite ponudbo. V kolikor da, prosim napišite kam vpišemo premijo, saj je to čisto ločen produkt od zavarovanja odgovornosti oz. dopolnite tabelo za vpis tega produkta.

ODGOVOR: Naročnik v tem koraku umika zahtevo po zavarovanju insolventnosti, tako da sedaj ni predmet zavarovanja.

Hvala.

- V tehničnih podlagah navajate, da želite kritje iz dejavnosti kopališča. Ali potrebujete kritje samo iz te dejavnosti, ali tudi ostalih in katerih? V kolikor potrebujete tudi kritje iz dejavnosti turistične agencije nas zanima ali potrebujete tudi zavarovanje Insolventnosti za turistično dejavnost ( organiziranje izletov )? V kolikor da, potrebujemo št. zaposlenih. Ali vam v tem primeru zadostuje limit kritja 41.730 EUR ( zakonski min) ali želite višji limit?

ODGOVOR:V tehničnih podlagah je bazen naveden kot ena izmed dejavnosti, potem so navedene še ostale prevladujoče, vse registrirane pa v izpisu Ajpes in klasifikaciji. Zavarovanec želi kritja za vse. In zavarovanec umika zahtevo po zavarovanju insolvettnosti.

VPRAŠANJE 2
Pozdravljeni, prosimo za pojasnilo in sicer:

ZV strojelomno zavarovanje na osnovi nove vrednosti strojev)

Primer: Iz osnovnih sredstev je razviden podatek na lokaciji 20FITNES (v priponki)
-nabavna vrednost znaša 62.987,6 eur
-odpisana : 60.729,01
-sedanja vrednost: 2.258,59

Pri zavarovanju strojeloma »ŠPORTNI DOM« je navedena ZV za fitnes opremo 62.099 eur, kar menimo da ni pravilno.
+ doplačilo za odkup amortizacije pri delnih škodah

Odgovor: Kljub veliki stopnji amortitzacije zavarovanec ostaja pri zahtevi po odkupu le-te- ,podatki so prepis osnovnih sredstev. Glede na stopnjo odpisanosti pa pričakujemo, da bodo ponudniki znižali stopnjo za izračun odkupa. Fitnes pa se nahaja v Športnem domu.


VPRAŠANJE 3
Požarno zavarovanje

V splošnih navodilih (Klavzule za požarno zavarovanje) navajate, da se zaloge zavaruje na flotantni način s kritjem 2 kratnika povprečne mesečne zaloge, iz predloge za pripravo ponudbe za zavarovanje zalog vinska klet in prodajni spominki pa je kritje opredeljeno na novo vrednost (torej določeno z zavarovalno vsoto na novo vrednost). Na kakšen način želite urediti kritje za te zaloge. V primeru, da želite kritje na flotantni podlagi, ali je navedena zavarovalna vsota 15.000 EUR pri vinski kleti in 10.000 EUR za prodajne spominke enaka povprečni mesečni zalogi navedenih zalog.

Odgovor: Naročnik podaja dodatno razlago in se opravičuje za napako in sicer: Zaloge na gradu – vinska klet in prodajni spominki se zavarujejo na flotantni način in ne na Zavarovalno vsoto. Zavarovalna vsota je enaka povprečni mesečni zalogi, kritje pa mora biti podano za 2x navedene zavarovalne vsote.


Zavarovanje meteornih vod se navadno sklepa kot razširitev kritja za poplavo. Prosimo za potrditev, da se pri pri objektih MC Sevnica in TA Doživljaj zavaruje tudi nevarnost poplave z enako zav. vsoto kot razširitev kritja za meteorne vode.

Odgovor: V tem primeru naročnik ugodi zahtevi in sprejme , da zavaruje tudi riziko poplave do enake zavarovalne vsote kot išče kritje za meteorne vode.


Zavarovanje opreme v zakupu

Zavarovanje opreme v zakupu se sklepa za opremo oz. stvari, ki jih ima zavarovanec v lasti na podlagi pogodbe o leasingu. V kolikor stvari navedene v podlagah za zavarovanje opreme v zakupu niso last zavarovanca, prosimo, za podatek o najemodajalcu saj ga je potrebno vpisati v pogodbo, saj je v primeru škode najemodajalec upravičen do zavarovalnine. Če pa je KŠTM Sevnica (zavarovanec) tudi lastnik teh sredstev, vas prosimo za opredelitev kritij, ki jih želite vključiti (požar z ali brez kritja za vihar in točo, izliv vode, vlom v času, ko se stvari nahajajo v zaprtih in zaklenjenih prostorih…..). V tem primeru bo kritje veljajo po pogojih, ki jih navajate v splošnih navodilih za zavarovanje premoženja, vozil in odgovornosti po posameznih zavarovanih nevarnostih.

Odgovor: Zavarovanec KŠTM Sevnica je lastnik vseh stvari navedenih v excellovi podlagi za izračun premije pod Zavarovanje opreme v zakupu. Te stvari pa oddaja v najem različnim uporabnikom. Kot vidimo to zadevo zavarovalnice različno zavarujete. Naročnik dopušča , da ponudniki oddajo za ta produkt različico, ki je njim dopustna( lahko priložijo kopije polic za zahtevana kritja), nikakor pa ne pristane v različnost kritja. Produkt mora vsebovati kritja, kot so navedena v razpisni dokumentaciji in opisana v Splošnih navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.


Zavarovanje strojeloma

V predlogi za zavarovanje strojeloma za lokacijo Grad navajate pod predmet zavarovanja tudi sistem javne razsvetljave (reflektorji), glede na podatke o osnovnih sredstvih pa zavarovalna vsota 20.261 EUR le-teh ne zajema. Prosimo za izbris besedila sistem javne razsvetljave (reflektorji) ali spremembo zavarovalne vsote oz. potrditev, da so ne glede na navedbe v predmetu zavarovanja na posameznem nahajališču za nevarnost strojeloma zavarovani samo stroji in naprave, za katere je v priloženem seznamu osnovnih sredstev v stolpcu U (stroji) navedena zavarovalna vsota.

Odgovor: V prilogi popravljena podlaga za obračun premije- reflektorji ostajajo predmet zavarovanja.


Zavarovanje stekla

Na lokaciji Športna dvorana je za zavarovanje kopelit stekla na zavarovalno vsoto za 190 m2 upoštevana zavarovalna vsota 1.600 EUR, kar pomeni ceno stekla 8,4 EUR/m2. Preverite površino stekla oz. vrednost stekla.
Odgovor: Kvadratura kopelit stekla je 19m2, ZV ostaja nespremenjena.


Zavarovanje odgovornost

Ali želite pri odgovornosti zavarovanje poklicne odgovornosti organizatorja turističnih aranžmajev za škodo, ki je posledica neizvajanja ali neustreznega izvajanja pogodbenih obveznosti. Če želite to kritje, prosimo za podatek o številu oseb, ki opravljajo to dejavnost, , določitev zavarovalne vsote (ali zadostuje 42.000 EUR, kot je v razpisu določen limit za čiste premoženjske škode ), podatek ali dejavnost opravljate samo na področju Republike Slovenije ali tudi izven meja RS. Ali potrebujete kritje za čiste premoženjske škode samo za dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev, ali tudi za druge dejavnosti (katere?)
Odgovor: Čiste premoženjske škode želimo vključiti v zavarovanje z ZV 41.730 EUR- ja kritje potrebujemo samo za dejavnost organizacija turističnih aranžmajev, po novem bi zavarovanec želel kritje za Slovenijo in Hrvaško.

VPRAŠANJE 4
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji str. 17, poglavje 14. Merilo za izbor navajate: ''cene - letne premije v ponudbenem predračunu za celoto razpisanih del, za katere ponudnik odda ponudbo, se vpisuje brez decimalnih mest.'' Med tem pa so Excelove predloge, ki so zaklenjene, urejene na način zapisa premij - cifer - na 4, 3 ali celo manj decimalnih mest. Ker so celice zaklenjene, sprememb na 0 decimalnih mest ne moremo narediti. Kar pomeni, da lahko na koncu pri seštevku premije pride do razhajanj. Predlagam da zgornja navedba iz 17. strani, 14. poglavja briše in omogoči navedbo premij na max 4 decimalna mesta ali pa se nam posredujejo nove Excel predloge.
Odgovor: Naročnik umika zahtevo iz strani 17, 14 poglavja in omogoča navedbo premije na max 4 decimalna mesta.

VPRAŠANJE 5
Spoštovani,


vljudno vas prosimo za dodatno pojasnilo v zvezi z zavarovanjem odgovornosti: v excellovi tabeli za odgovornost imate navedeno kritje splošne civilne odgovornosti do tretjih osebe, proizvajalčeve odgovornosti, delodajalčeve odgovornosti in odgovornosti za poškodbo stvari v hrambi, in za vsako od navedenih postavk je navedeno kritje z zavarovalno vsoto 200.000 EUR. Ali gre za podlimit kritja, torej omejitev zavarovalne vsote po zavarovalnem primeru za vsako od navedenih štirih predmetov zavarovanja, agregat police za vsa kritja skupaj pa znaša 3 x ZV, torej 600.000 EUR?
Odgovor: Splošna odgovornost: ZV 200.000 EUR, delodajalčeva odgovornost: ZV 200.000 EUR, čiste premoženjske škode: ZV 41.730 EUR, proizvajalčeva odgovornost ZV 200.000 EUR, stvari na hrambi : ZV 10.000 EUR.


Vnaprej hvala za pojasnilo


Datum objave: 23.10.2017   09:56
Spoštovani,
imamo težave z izpolnjevanjem ESPD obrazca in sicer nam pri tiskanju ne zajame vseh podatkov-jih lahko pripišemo ročno?
Odgovor: Naročnik dopušča ponudnikom možnost, da manjkajoče podatke vpišejo ročno, vendar mora biti vsak ročno zapisan podatek podpisan in požigosan s strani odgovorne osebe, tako da bo naročnik lahko v vsakem trenutku lahko ugotovil točnost in verodostojnost podatka.


Datum objave: 23.10.2017   10:27
Pozdravljeni!

Kdaj in kje boste objavili popravljene Excelove predloge.


ODGOVOR: nov dodaten predlog Excelove predloge bomo poslali na elektronske naslove, s katerih smo prvotno prejeli zahteve za pošiljanje obrazcev; danes do 11:00.