Dosje javnega naročila 008623/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za gradnjo prizidka Zdravstvenega doma Bežigrad
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji

JN008623/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.10.2017
JN008623/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.10.2017
JN008623/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.10.2017
JN008623/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2017
JN008623/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.03.2018
JN008623/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.04.2018
JN008623/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 18.07.2019
JN008623/2017-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008623/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Cvetka Erzin
cvetka.erzin@ljubljana.si
+386 13064403
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si
http://www.ljubljana.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/224598/Razpisna.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za gradnjo prizidka Zdravstvenega doma Bežigrad
Referenčna številka dokumenta: 430-1646/2017-4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za gradnjo prizidka Zdravstvenega doma Bežigrad, kjer se pri gradnji smiselno upošteva okoljske vidike.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
45110000
45215100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kržičeva 10, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za gradnjo prizidka Zdravstvenega doma Bežigrad, kjer se pri gradnji smiselno upošteva okoljske vidike. Pogodbena dela obsegajo rušenje obstoječega prizidka in gradnjo novega prizidka s transformatorsko postajo TP0372 Zdravstveni dom Bežigrad skupaj s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo, pri čemer je ves čas gradnje potrebno zagotoviti nemoteno delovanje obstoječega objekta Zdravstvenega doma. V FAZI 1 gradnje mora izvajalec pridobiti uporabno dovoljenje za dela izvedena po Gradbeni pogodbi za 1. Fazo in po Pogodbi o urejanju medsebojnih razmerij pri izvedbi EE infrastrukture v sklopu gradnje prizidka k obstoječemu objektu Zdravstveni dom Bežigrad v Ljubljani sklenjene med Mestno občina Ljubljana in Elektro Ljubljana. V FAZI 2 mora izvajalec pridobiti uporabno dovoljenje za prizidek Zdravstvenega doma Bežigrad. Podrobnejši opis projekta je opredeljen v povzetkih Vodilne mape, Načrta arhitekture, Načrta gradbenih konstrukcij, Načrta rušitev, Načrta varovanja gradbene jame, Načrta EKK, Načrta nadomestne TP in Elaborata Varnostni načrt (priloga A). Priloga A bo objavljena na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 300
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.10.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.01.2018
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.10.2017   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.10.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.10.2017   10:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali prav razumemo, da lahko ponudnik izkazuje referenčne zahteve kumulativno bodisi s podizvajalcem ali s partnerjem?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 06.10.2017   10:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Naročnik v dokumentaciji v zvezi z izvedbo javnega naročila, v točki III./4 Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje, kot pogoj za sodelovanje na javnem razpisu določa, da je mora ponudnik izkazati, da je oseba, ki bo navedena kot odgovorni vodja del, v obdobju od 1.1.2011 dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili opravljal funkcijo odgovornega vodje del pri gradnji vsaj:
- en (1) posel s klasifikacijsko oznako 12201, 12301, 12420, 12630, 12640 in 12740 v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del najmanj 2,0 mio EUR z DDV in
- en (1) posel s klasifikacijsko oznako 12201, 12301, 12420, 12630, 12640 in 12740 v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del najmanj 3,0 mio EUR z DDV ter za katera je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

Ponudnik naročnika poziva k spremembi zahtevanih pogojev in sicer na način, da lahko ponudnik predloži eno referenčno potrdilo za odgovornega vodjo del, ki je izvedel vsaj:
- en posel rekonstrukcije objekta s klasifikacijsko oznako 12201, 12301, 12420, 12630, 12640 in 12740 v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del najmanj 2,0 mio EUR z DDV in
- en posel gradnje objekta s klasifikacijsko oznako 12201, 12301, 12420, 12630, 12640 in 12740 v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del najmanj 3,0 mio EUR z DDV ter za katera je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

V kolikor torej naročnik predmetni pogoj širi tudi na možnost izpolnitve z referencami, pri katerih je šlo tudi za rekonstrukcijo stavb, ne le da širi krog konkurence, nastop omogoči tudi ponudnikom, ki so v preteklosti že izvajali zahtevnejša dela od razpisanih, so torej še bolj kompetentni za izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila. Hkrati pa se pogoj s širitvijo, kot je navedena v tem drugem odstavku, ne zaostruje, temveč kvečjemu širi možen krog ponudnikov, s tem pa naročniku omogoči pridobitev bolj kompetentnega izvajalca.
Glede na zgornje navedbe predlagamo, da naročnik spremeni pogoj iz razpisne dokumentacije.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je navedeno »en posel«, pod kar se razume bodisi novogradnja ali rekonstrukcija.Datum objave: 06.10.2017   10:51
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ponudnik poziva naročnika k spremembi zahtevanih referenčnih pogojev za navedenega odgovornega vodjo del in sicer na način, da mora ponudnik za OVD predložiti eno referenčno potrdilo ali gradnje ali rekonstrukcije objekta s klasifikacijsko oznako 12201, 12301, 12420, 12630, 12640 in 12740 v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del najmanj 3,0 mio EUR z DDV.
Naročnik bo s spremembo zahtevanih pogojev pridobil veliko večje število ponudnikov, s čimer bo sledil načelu proste konkurence, prav tako pa predložitev enega referenčnega potrdila zadošča za izkazanost usposbljenosti OVD-ja, da bo vodil dela, ki so predmet javnega naročila.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevan referenčni pogoj kot predlagano:
»Gospodarski subjekt mora v prijavi izkazati, da oseba, ki bo v prilogi 6 navedena kot odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov in se izkaže, da je v obdobju od 1.1.2011 dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili opravljal funkcijo odgovornega vodje del pri gradnji vsaj:
- en (1) posel s klasifikacijsko oznako 12201, 12301, 12420, 12630, 12640 in 12740 v vrednosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del najmanj 3,0 mio EUR z DDV in za katera je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.Datum objave: 06.10.2017   10:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kje lahko vidimo projektno dokumentacijo?

ODGOVOR
Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Odsek za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana vsak delovnik med 9 in 12 uro. Pred prihodom se je potrebno najaviti na telefon 01 306 46 65.Datum objave: 11.10.2017   11:42
VPRAŠANJE
pozdravljeni, povzemamo iz razpisne dokumentacije:
"Gospodarski subjekt mora v ponudbi izkazati, da ima oseba, ki bo v prilogi 6 navedena kot vodja gradbišča V. stopnjo izobrazbe gradbene smeri in vsaj 10 let delovnih izkušenj iz področja visokih gradenj. Gospodarski subjekt mora zagotoviti še odgovorne vodje."
Kaj ste mislili z vodjo gradbišča? V obrazcu 6 navedemo samo OVD-ja in OVD-je posameznih del.

ODGOVOR
Naročnik je objavil dopolnjeno prilogo 6. Vodja gradbišča je lahko oseba, ki ima V. stopnjo izobrazbe gradbene smeri in vsaj 10 let delovnih izkušenj iz področja visokih gradenj.Datum objave: 11.10.2017   11:43
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji III. izpolnjevanje pogojev je v točki 4. navedeno, da mora gospodarski subjekt v ponudbi izkazati, da ima oseba, ki bo v prilogi 6 navedena kot vodja gradbišča V. stopnjo izobrazbe gradbene smeri in vsaj 10 let delovnih izkušenj iz področja visokih gradenj. V prilogi 6 SEZNAM kadrov, ki je sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jo mora gospodarski subjekt predložiti v prvi fazi postopka, ni predviden vpis vodje gradbišča. Veljavna zakonodaja - ZGO-1 tudi ne pozna pojma vodja gradbišča.

76. členom ZGO-1: 1) Izvajalec, ki prevzame celotno gradnjo, mora imenovati odgovornega vodjo del, izvajalec, ki prevzame le določena dela, pa mora imenovati odgovornega vodjo takšnih posameznih del. Če pri gradnji nastopa samo en odgovorni vodja del, v zvezi s to gradnjo nastopa tudi kot odgovorni vodja gradbišča.
77. člen ZGO-1: (1) Odgovorni vodja del je lahko posameznik, ki ima pridobljeno univerzitetno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj tremi leti delovnih izkušenj pri gradnjah, ali posameznik, ki ima pridobljeno visoko strokovno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj petimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah ali posameznik, ki ima pridobljeno višjo strokovno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj sedmimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah, ali tehnik oziroma posameznik, ki ima pridobljeno srednjo izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj desetimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah.

Pozivamo naročnika, da razpisno dokumentacijo popravi skladno z veljavno zakonodajo. Navedeno smatrajte kot opozorilo na kršitev v smislu 5. odstavka 5. člena ZPVPJN,ODGOVOR
Naročnik vztraja na zahtevah podanih v razpisni dokumentaciji. Objavljena je dopolnjena priloga 6.